Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU stála v Paříži v čele celosvětového úsilí o zvrácení změny klimatu

Paris 12. prosince 2015

Evropská unie sehrála klíčovou úlohu ve zprostředkovávání dnešní historické dohody v Paříži, kde 195 zemí přijalo nové všeobecné a právně závazné celosvětové ujednání v oblasti klimatu.

V ambiciózní a vyvážené dohodě, která je prvním významným mnohostranným ujednáním 21. století, byl vytyčen celosvětový akční plán, jehož cílem je přivést svět na správnou cestu, aby se omezil vzestup globální teploty na výrazně méně než 2 °C, a tím se předešlo nebezpečné změně klimatu.

Toto ujednání je vyvrcholením dlouholetých snah mezinárodního společenství o to, aby se v souvislosti se změnou klimatu dosáhlo všeobecné mnohostranné dohody. Poté, co se jen malý počet států připojil ke Kjótskému protokolu a v roce 2009 selhala dohoda v Kodani, začala Evropská unie budovat širokou koalici rozvinutých a rozvojových zemí na podporu vysoce ambiciozních cílů, jež pak pařížskou konferenci nasměrovala k úspěšnému výsledku. Pařížská dohoda vysílá investorům, podnikatelům a politikům jasný signál, že celosvětový přechod na čistou energii bude pokračovat a že je nutno se přeorientovat na jiné zdroje, než jakými jsou znečišťující fosilní paliva.

„Země světa dnes spojily své síly v boji proti změně klimatu a bylo jim hozeno záchranné lano, neboť dostaly poslední příležitost předat budoucím generacím stabilnější svět, zdravější planetu, spravedlivější společenské uspořádání a prosperující hospodářství,“ prohlásil v této souvislosti předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a ocenil úlohu, kterou v procesu sehrála Evropské unie: „Tato skálopevná dohoda, jež nasměruje svět ke globálnímu přechodu na čistou energii, je také úspěchem Evropské unie. Po dlouhá léta jsme byli tím, kdo se nejvíce zasazoval o klimatická opatření, a pařížská dohoda teď naše ambice reflektuje pro celý svět. Hlavnímu unijnímu vyjednavači – komisaři Miguelu Ariasovi Cañetemu – a celému jeho týmu proto patří poděkování a uznání za jejich soustavnou a intenzivní práci, díky které se této dohody podařilo dosáhnout a díky které zastávala Evropská unie v jednáních po celou dobu ústřední roli.“

Přijetí dohody s potěšením komentoval i evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete: „Tato dohoda je velkým vítězstvím pro Evropu. Ještě důležitější však je, že je velkým vítězstvím pro celosvětové společenství. Evropa prosazovala v Paříži snahy o to, aby se v oblasti klimatu dosáhlo ambiciózního a právně závazného globálního ujednání. Navazovali jsme spojenectví a ostatní se k našemu úsilí přidávali. V nové dohodě jsou promítnuty klíčové evropské mety – dlouhodobý cíl, pětileté cykly přezkumu a transparentnost. Dohoda také opětovně potvrzuje celosvětový závazek k soustavné podpoře těch, kteří potřebují pomoc. Pokud jde o dohodu, uspěli jsme. Teď je nutné sliby proměnit v konkrétní činy. Domluvili jsme se na globálním přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství a Evropa bude i nadále stát v jeho čele.“

 

Pařížská dohoda o klimatu

Pařížská dohoda o změně klimatu je mostem mezi dnešními politikami a klimatickou neutralitou před koncem tohoto století. V Paříži se vlády domluvily na ambicích, závazcích a solidaritě.

Ambice: Vlády se dohodly na dlouhodobém cíli, kterým bude udržet vzestup průměrné globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí a zasazovat se o omezení tohoto vzestupu na 1,5 °C, protože tímto způsobem by se výrazně snížila rizika a dopady změny klimatu. Dohoda požaduje, aby celosvětové emise co nejdříve dosáhly svého maxima (byť zároveň uznává, že v rozvojových zemích bude tento proces trvat déle) a posléze byly v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky prudce snižovány. Před pařížskou konferencí a v jejím průběhu předkládaly země komplexní národní akční plány v oblasti klimatu zabývající se snižováním jejich emisí. Suma všech 185 zamýšlených příspěvků, které byly stanoveny na úrovni států před konáním konference, zatím k tomu, aby se globální oteplení do konce století udrželo pod úrovní 2 °C, nestačí. Dohoda však vytyčuje cestu, jak lze tohoto cíle dosáhnout.

Závazky: V zájmu naplnění těchto společných ambicí si vlády ujednaly, že se budou každých pět let scházet, aby podle potřeby vyplývající z vědeckých poznatků své cíle dále navyšovaly. Také souhlasily s tím, že se budou vzájemně zpravovat o pokroku v dosahování svých met a že budou tytéž informace poskytovat i veřejnosti, aby byla zajištěna transparentnost a dohled. Celkový stav plnění dohody se bude vyhodnocovat každých pět let. Pokrok k dlouhodobému cíli bude mapován prostřednictvím nekompromisního systému transparentnosti a odpovědnosti.

Solidarita: Státy Evropské unie a další rozvinuté země budou nadále podporovat opatření v oblasti klimatu usilující o snižování emisí a o zvyšování odolnosti vůči dopadům změny klimatu v rozvojových zemích. Ostatní země se vybízejí, aby se k takové podpoře dobrovolně připojily nebo v ní dobrovolně pokračovaly. Rozvojovým zemím se bude dostávat soustavné a posílené mezinárodní podpory, aby se mohly změně klimatu přizpůsobovat. Rozvinuté země hodlají dále plnit svůj stávající kolektivní cíl, kterým je mobilizovat každým rokem 100 miliard amerických dolarů, a to až do roku 2025, kdy bude vytyčen nový kolektivní cíl.

Ztráty a škody

Pařížská dohoda také obsahuje samostatný článek, který se zabývá otázkou ztrát a škod spojených s dopady klimatických změn. Země rovněž uznávají, že je zapotřebí spolupracovat a zlepšovat pochopení problémů, přijímání opatření a zajišťování podpory v rozličných oblastech, jako jsou například systémy včasného varování, připravenost na mimořádné události nebo pojišťování rizik.

Akční program Lima-Paříž

Akční program Lima-Paříž, iniciativa peruánského a francouzského předsednictví konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu usilující o podnícení mnohostranných opatření, svedla dohromady nebývalý počet zemí, měst, podniků a zástupců občanské společnosti, aby na světové scéně urychlili společný postup proti změně klimatu, a podpořili tak dosažení nové dohody. Iniciativa prokázala, že svět je připraven podněcovat snahy o přijímání klimatických opatření i dříve, než začne v roce 2020 platit pařížská dohoda. Na čtrnáctidenní konferenci byla prezentována řada významných oznámení a průlomových iniciativ.

S prioritami, jaké si v oblasti klimatu určila Junckerova Komise, se lze blíže seznámit na internetových stránkách Komise.

IP/15/6308

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar