Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Историческо споразумение за климата в Париж: ЕС застава начело на усилията в световен мащаб

Paris, 12 декември 2015 r.

Европейският съюз изигра ключова роля за постигане на днешното историческо споразумение в Париж, където 195 държави постигнаха ново, универсално, правно обвързващо съгласие по въпросите на климата.

В амбициозното и балансирано споразумение, първата голяма многостранна договореност през 21-ви век, се очертава глобален план за действие, насочващ света към предотвратяване на опасно изменение на климата, като глобалното затопляне се ограничава до под 2 °C.

Споразумението е кулминация на дългогодишните усилия на международната общност за постигане на универсално многостранно споразумение относно изменението на климата. След ограниченото участие в Протокола от Киото и липсата на споразумение в Копенхаген през 2009 г. ЕС изгради широка коалиция от развити и развиващи се страни в подкрепа на амбициозния план за успешен резултат от конференцията в Париж. Парижкото споразумение изпраща ясен сигнал на инвеститори, предприятия и политици, че глобалният преход към чиста енергия е необратим и замърсяващите околната среда изкопаеми горива трябва да се заменят с други ресурси.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Днес светът е обединен в борбата срещу изменението на климата. Днес светът получава спасително въже, последен шанс да предадем на бъдещите поколения по-стабилен свят, по-чиста планета, по-справедливи общества и проспериращи икономики. Това стабилно споразумение ще поведе световния преход към глобална чиста енергия. Тази договореност е също успех за Европейския съюз. Отдавна сме световен лидер в действията, свързани с климата, а сега Парижкото споразумение отразява нашата амбиция в световен мащаб. Бих искал да благодаря на главния преговарящ от страна на ЕС, комисар Мигел Ариас Канете и неговия екип за денонощната им работа, за да се превърне споразумението в реалност и Европейският съюз да бъде основен фактор в хода на преговорите. Гордея се с всички вас.“

Европейският комисар, отговарящ за климата и енергетиката, Мигел Ариас Канете заяви: „Споразумението е голяма победа за Европа. Но по-важното е, че това е голяма победа за световната общност. Европа застана начело на усилията в Париж, за да бъде постигнато амбициозно и правно обвързващо глобално споразумение по въпросите на климата. Изградихме съюзи, към които се присъединиха и други страни. Основните ни цели − дългосрочна цел, 5-годишни цикли на преразглеждане и прозрачност — присъстват в новото споразумение. В него също така отново се потвърждава глобалният ангажимент за продължаване на подкрепата за тези, които се нуждаят от помощ. Ние успяхме. Сега обещанията трябва да бъдат изпълнени. Европа ще продължи да играе водеща роля в прехода на света към нисковъглеродна икономика, за който се споразумяхме.“

 

Споразумението за климата от Париж

Парижкото споразумение относно изменението на климата е мост между съвременните политики и неутралното въздействие върху климата преди края на века. В Париж правителствата се споразумяха за амбиция, ангажимент и солидарност.

Амбиция: Правителствата се споразумяха за дългосрочна цел за ограничаване на повишението на глобалната средна температура до много под 2 °C над равнището от прединдустриалната епоха и за стремеж към ограничаване на увеличението до 1,5 °C, тъй като това би намалило значително рисковете и последиците от изменението на климата. В споразумението се изисква световните емисии да достигнат своята връхна точка възможно най-скоро, като се признава, че това ще отнеме повече време за развиващите се страни, и след това да се постигне бързо намаляване в съответствие с най-добрите научни подходи. Преди и по време на конференцията в Париж държавите представиха цялостни национални планове за действия в областта на климата с цел намаляване на емисиите. Общият принос на 185-те национални планове, изготвени преди конференцията в Париж, все още не е достатъчен, за да се запази повишението на температурата в света под 2 °C до края на века. Но в споразумението се набелязва как тази цел да бъде постигната.

Ангажимент: За да бъде постигната общата цел, правителствата се споразумяха да се срещат на всеки 5 години, за да определят по-амбициозни цели според изискванията на науката. Те също така приеха да докладват помежду си и на обществеността за това доколко добре се изпълняват целите и да осигурят прозрачност и надзор. Световен преглед ще се извършва на всеки пет години. Чрез стабилна система за прозрачност и отчетност ще се следи напредъкът към дългосрочната цел.

Солидарност: ЕС и другите развити страни ще продължат да подкрепят действията в областта на климата за намаляване на емисиите и изграждане на устойчивост спрямо последиците от изменението на климата в развиващите се страни. Другите страни се насърчават да предоставят такава подкрепа доброволно. Развиващите се страни ще получават постоянно и засилено международно подпомагане за адаптация. Развитите страни възнамеряват да продължат своята съществуваща колективна цел за мобилизиране на 100 милиарда щатски долара годишно до 2025 г., когато ще бъде определена нова колективна цел.

Загуби и щети

В Парижкото споразумение се съдържа и самостоятелен член, посветен на въпроса за загубите и щетите, свързани с въздействието на изменението на климата. Страните също така признават необходимостта да си сътрудничат и да укрепват разбирането, общите дейности и подкрепата в различни области, като например системи за ранно предупреждение, готовност за извънредни ситуации и застраховане на рискове.

Програма за действие Лима – Париж

Програмата за действие Лима – Париж, инициатива на перуанското и френското председателство на Конференцията, чиято цел е да се катализират действия от страна на множество заинтересовани лица, обедини безпрецедентен брой страни, градове, предприятия и организации на гражданското общество в световен мащаб за ускоряване на съвместните действия в областта на климата в подкрепа на новото споразумение. Инициативата показа, че светът е готов да обедини усилията си за действия в областта на климата дори преди Парижкото споразумение да влезе в сила през 2020 г. Редица важни съобщения и новаторски инициативи бяха представени по време на двуседмичната конференция.

Повече информация за приоритетите на Комисията на Юнкер в областта на действията по климата може да намерите на уебсайта на Комисията.

IP/15/6308

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar