Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s struktur- och investeringsfonder bidrar till investeringar i jobb och tillväxt

Bryssel den 14 december 2015

Kommissionen antog idag ett meddelande om tillskottet från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna) till EU:s tillväxtstrategi, investeringsplanen och kommissionens prioriteringar för det här årtiondet.

Kommissionen antog idag ett meddelande om tillskottet från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna) till EU:s tillväxtstrategi, investeringsplanen och kommissionens prioriteringar för det här årtiondet. I rapporten redogörs det för resultatet av förhandlingarna med EU-länderna om partnerskapsöverenskommelserna och de olika fondprogrammen samt de största utmaningarna som länderna står inför.

– Stora möjligheter öppnar sig om medel från ESI-fonderna kombineras med medel från Europeiska fonden för strategiska investeringar i investeringsplanen, säger vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Men det kan hända att de lokala och regionala myndigheterna inte känner till detta. Därför kommer kommissionär Creţu och jag inom kort att informera om hur fonderna kompletterar varandra, för att se till att medlemsländerna utnyttjar de nya möjligheterna fullt ut.

– Behovet av ESI-fonderna växer, i och med att de nationella och regionala investeringarna minskar, säger EU:s regionkommissionär Corina Creţu. Fonderna stöder EU:s återgång till en hållbar välfärd fullt ut genom att fokusera på de mest lovande sektorerna, skapa mer sammanhållning och konvergens i EU och hjälpa regionerna och städerna att omsätta invånarnas kunskaper och idéer i praktiken. Nu är det upp till EU-länderna att förvalta fonderna och investera pengarna så effektivt som möjligt så att målen i meddelandet kan nås.

Under perioden 2014–2020 kommer fonderna t.ex. att investera 121 miljarder euro i forskning och innovation, IKT och stöd till småföretag i hela EU.Två miljoner företag får direkt stöd från fonderna för att främja sin konkurrenskraft och öka forsknings- och innovationskapaciteten. Nästan 15 miljoner hushåll kommer att ha tillgång till höghastighetsbredband tack vare Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kring 20 miljoner människor på landsbygden kommer att få nya eller förbättrade IKT-tjänster eller IKT-infrastrukturer med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 ESI-fonderna har ändrats något inför perioden 2014–2020. De är nu tydligt inriktade på fyra viktiga tillväxtsektorer: forskning och innovation, digital teknik, stöd till initiativ för att minska utsläppen och småföretagen. Fonderna är menade att ge konkreta resultat och följer den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika rekommendationerna. Investeringarna från fonderna kommer att skapa rätt förutsättningar, så att högkvalitativa projekt kan blomstra, företag nå framgång och vår vardag bli bättre. Man skulle kunna tala om en nystart för EU.

Bakgrund

Under perioden 2014–2020 kommer 454 miljarder euro från EU:s budget – 637 miljarder euro om EU-ländernas medfinansiering räknas in – att investeras i EU:s städer och regioner via mer än 500 ESI-fondprogram. ESI-fonderna är en viktig del av de offentliga investeringarna i EU. Mellan 2014 och 2016 förväntas ESI-fonderna stå för i genomsnitt cirka 14 % av de totala offentliga investeringarna. I vissa EU-länder kommer andelen att vara så hög som 70 %.

I enlighet med vad som fastställts i artikel 16 i förordningen om gemensamma bestämmelser redovisar man i kommissionens meddelande för de viktigaste resultaten från förhandlingarna om partnerskapsöverenskommelserna och fondprogrammen mellan EU-kommissionen och EU-länderna och deras parter, inklusive lokala och regionala aktörer. I bilaga II till meddelandet finns en översikt över de viktigaste frågorna för varje EU-land. I bilaga I beskrivs de interregionala samarbetsprogrammen.

För att vi EU-invånare ska få så stor insyn som möjligt lanserar kommissionen idag en ny webbplats där vi kan följa tillämpningen av ESI-fondprogrammen.

Mer information 

Meddelandet

Faktablad om ESI-fondernas bidrag till kommissionens prioriteringar:

 

@CorinaCretuEU @jyrkikatainen #InvestEU#ESIF

 

 

IP/15/6295

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar