Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Антитръстови мерки: Комисията приема ангажименти от „Български енергиен холдинг“ за отваряне на българския пазар на едро на електрическа енергия

Брюксел, 10 декември 2015 r.

Европейската комисия прие решение, с което утвърждава като правно обвързващи ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), за прекратяване на ограниченията на конкуренцията на пазара на едро на електрическа енергия в България.

Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: „Териториалните ограничения, които разделят енергийните пазари по протежение на националните граници, ни пречат да постигнем истински европейски енергиен съюз. Днешното решение ще сложи край на тези ограничения в България и ще направи българския пазар на едро на електроенергия по-открит и прозрачен.“

Опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията

Държавното предприятие БЕХ е историческият енергиен оператор в България. Комисията имаше опасения, че БЕХ може да е злоупотребило с господстващото си положение на пазара на доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени (т.е. нерегулирани цени) в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ДФЕС). По-специално Комисията проучи клаузите на договорите за доставка на електроенергия, сключени между дъщерните производствени дружества на БЕХ и трети страни (напр. търговци), които налагат ограничения за това къде тези трети страни могат да препродават електроенергията, закупена от БЕХ.

Ангажиментите на БЕХ

За да отговори на опасенията на Комисията, БЕХ пое ангажимент да предлага определени количества електроенергия на независимо опериран пазар "ден напред" на новосъздадена енергийна борса в България. Енергийните борси гарантират анонимното търгуване на електроенергия (т.е. продавачът не може да проследи електроенергията, която продава). Това предотвратява налагането от страна на продавача на териториални ограничения за препродажба.

По-конкретно, БЕХ ще създаде енергийна борса с помощта на независима трета страна, притежаваща експертен опит в тази област, и ще прехвърли контрола върху собствеността на новата енергийна борса на българското Министерство на финансите. Тези мерки ще гарантират независимостта на енергийната борса.

В допълнение към това и за да се гарантира ликвидността на борсата, БЕХ ще предлага предвидени минимални количества електрическа енергия на българската енергийна борса за период от пет години. Тези количества ще бъдат предлагани за продажба на пазара ден напред с максимална резервирана цена, основана на пределните разходи на дъщерните производствени дружества на БЕХ. Предлаганите количества ще варират за всеки отделен час в съответствие с модела на потребление на електроенергия в България.

След като подложи на пазарен тест ангажиментите, първоначално предложени от БЕХ, Комисията е удовлетворена, че тези ангажименти ще отговорят на нейните опасения относно конкуренцията. Те ще улеснят търговията с електроенергия, ще подобрят ценовата прозрачност на пазара и ще насърчат интеграцията на българския пазар на едро на електрическа енергия с пазарите на съседните държави.

Ето защо Комисията направи ангажиментите задължителни от правна гледна точка за БЕХ и неговите дъщерни дружества.

Контекст

На 27 ноември 2012 г. Комисията откри официална процедура, за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазара на едро на електрическа енергия в България и през август 2014 г. изпрати изложение на възраженията. Първоначалните ангажименти на БЕХ бяха подложени на пазарен тест през юни 2015 г.

В отделно разследване Комисията проучва дали БЕХ и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ — за доставка на газ, и „Булгартрансгаз“ — за газова инфраструктура, възпрепятстват достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Комисията откри официална процедура през юли 2013 г. и през март 2015 г. изпрати изложение на възраженията.

Член 9 от Регламента за антитръстовите правила на ЕС (Регламент № 1/2003) позволява на Комисията да приключи антитръстови производства, като направи правно обвързващи ангажиментите, предложени от дружество. Такова решение не заключава, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но задължава правно засегнатите дружества да спазват предложените ангажименти. Ако дружеството наруши такива ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на предприятието, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила. Кратко представяне на решенията относно ангажиментите по член 9 може да бъде намерено тук.

Повече информация, включително пълната неповерителна версия на ангажиментите, ще може да бъде намерена на сайта за конкуренцията на Комисията в публичния регистър на делата под дело номер 39767, след като възможните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

IP/15/6289

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar