Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att underlätta och främja onlinehandel och tillgång till digitalt innehåll: kommissionen föreslår moderniserade avtalsbestämmelser för den digitala detaljhandeln i EU

Bryssel den 9 december 2015

Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden, lägger kommissionen idag fram två förslag, som har de dubbla syftena att bättre skydda konsumenter som handlar online, oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa företag att expandera sin försäljning via internet.

Ett av de grundläggande målen för strategin för den digitala inre marknaden är att förbättra konsumenters och företags tillgång till varor och tjänster som erbjuds online runtom i Europa. E-handeln ökar, men varken konsumenter eller företag i Europa är i närheten av att utnyttja dess fulla potential: Bara 12 % av EU:s detaljhandlare säljer online till konsumenter i andra EU-länder, medan onlineförsäljningen till konsumenter inom det egna landet är tre gånger så stor (37 %). På motsvarande sätt är det bara ungefär 15 % av konsumenterna som gör inköp på nätet från andra EU-länder, medan ungefär tre gånger så många (44 %) gör sådana inköp inom sitt eget land.

Kommissionen har i dag antagit två förslag: Ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (t.ex. direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (t.ex. kläder) via internet. Tanken är att de båda förslagen tillsammans ska kunna övervinna de viktigaste hindren för gränsöverskridande e-handel i EU: Skillnaderna mellan olika medlemsländers konsumentavtalsrätt, vilka orsakar stora kostnader för företagen, inte minst de små och medelstora företagen, samt konsumenternas låga förtroende när de handlar på nätet från ett annat land.

– Musik eller film som du betalar för att ladda ner måste också starta när du trycker på play-knappen. Om den inte gör det, ska du också ha rätt att häva inköpet eller abonnemanget och få dina pengar tillbaka. Dagens förslag kommer att ge ökade rättigheter för konsumenter på nätet, och därmed möjlighet att utan oro kunna ta vara på utbudet av varor och tjänster från andra EU-länder. Företagen, särskilt småföretag, får på så sätt möjlighet att växa även över gränserna och dessutom till lägre kostnad, eftersom vi nu skapar en gemensam uppsättning EU-regler i stället för ett lapptäcke av nationella lagar. Den digitala inre marknaden är en realitet, den växer och den kommer att öka många människors livskvalitet, eftersom de digitala redskapen och kommunikationsvägarna nu är tillgängliga praktiskt taget överallt, säger Andrus Ansip, vice ordförande för kommissionen med ansvar för den digitala inre marknaden

– De nya bestämmelser som föreslås idag kommer att öka tryggheten för konsumenter som vill göra inköp från andra EU-länder, samtidigt som de gör det enklare för företag, inte minst små och medelstora företag, som vill sälja varor och tjänster online till kunder i andra EU-länder. Internet har undanröjt många av de tekniska hindren för en digital inre marknad. Med dessa förslag om konsumentavtal vid digitala inköp vill vi ta itu även med de juridiska hindren. Om vi kan harmonisera konsumentavtalsbestämmelserna i hela EU, kommer vi också att underlätta både tillhandahållandet av digitalt innehåll och onlineförsäljning av varor i hela Europa. Konsumenterna kommer att gynnas av enklare och mer nutidsanpassade bestämmelser. Samtidigt drar företagen nytta av en ökad rättslig förutsebarhet, och kan expandera sin verksamhet på ett enklare och billigare sätt. Detta i sin tur kommer att skapa större urval till konkurrenkraftiga priser för konsumenterna, tillägger Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. 

Bara det att vi undanröjer de hinder som beror på skillnaderna mellan olika medlemsländers avtalsrätt kommer att medföra stora fördelar för den europeiska ekonomin. Fler än 122 000 företag förväntas börja sälja till konsumenter i andra medlemsländer, och det totala antalet konsumenter som gör inköp online från andra EU-länder kan nå upp till 70 miljoner euro. Detta kommer att öppna nya marknader, särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som det ökar konkurrensen och bidrar till den ekonomiska tillväxten: Lägre priser till konsumenterna förväntas öka konsumtionen i EU med 18 miljarder euro, och därmed också EU:s BNP med 4 miljarder euro från dess nuvarande nivå.

Konsumenterna kommer också att gynnas av ett förbättrat konsumentskydd och ett större utbud av varor till konkurrenskraftiga priser.

  • Omvänd bevisbörda: Om till exempel en italiensk konsument upptäcker att en produkt som han eller hon köpt på nätet för mer än 6 månader sedan är defekt och begär att säljaren ersätter eller reparerar den, kan konsumenten enligt dagens regler bli ombedd att bevisa att varan var defekt redan vid leveransen. Enligt de nya regler som föreslås kan konsumenten när som helst under den tvååriga garantiperioden begära att varan byts ut eller återställs i skick utan att behöva bevisa att defekten existerade redan vid tidpunkten för leveransen.
  • Tydliga och precisa rättigheter till digitalt innehåll: En konsument som till exempel laddar ner ett spel som visar sig inte fungera ordentligt kan i dag erbjudas rabatt på nedladdning av andra spel i framtiden som enda kompensation för att den första produkten inte fungerat. Med det föreslagna direktivet kommer konsumenterna att kunna begära att sådana fel rättas till eller, om detta inte är genomförbart eller inte har genomförts korrekt, begära ett prisavdrag eller att köpeavtalet hävs och hela summan betalas tillbaka.

Företag kommer att erbjuda digitalt innehåll och sälja varor via internet till konsumenter i hela EU, på grundval av samma avtalsregler.

  • Rättslig förutsebarhet och en företagsvänlig miljö: Idag måste företag lägga ner mycket tid och pengar på att anpassa sig till avtalsrätten i de olika medlemsländer som de säljer till. Enligt de nya regler som nu föreslås ska företag inte längre behöva kämpa mot sådana skillnader i lagstiftning, utan kommer att kunna tillhandahålla digitalt innehåll och sälja varor till konsumenter i alla medlemsländer på grundval av samma samma uppsättning avtalsbestämmelser.
  • Lägre kostnader för företag: Företagen belastas idag av en engångskostnad på cirka 9 000 euro för att anpassa sig till den nationella avtalsrätten i varje nytt medlemsland där de vill sälja sina varor eller tjänster. Med de nya EU-täckande reglerna skulle ett företag som vill sälja i 27 EU-länder kunna spara upp till 243 000 euro.

Bakgrund

  • Dagens lagstiftningsförslag om nya regler för upphovsrätt (pressmeddelande) och avtal vid onlinehandel är de första som presenterats inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden. Totalt kommer 16 initiativ att läggas fram före slutet av nästa år.
  • Onlinehandeln ligger idag en bra bit i från sin fulla potential inom EU, vilket illustreras av att e-handelns andel av den totala detaljhandeln i Europa var 7,2 % år 2014, medan den uppgick till 11,6 % i USA.
  • Det finns helt klart en lucka i EU-lagstiftningen när det gäller defekt digitalt innehåll. Flertalet medlemsländer har inte någon tvingande lagstiftning på detta område alls. Även om konsumentskyddet inom EU redan är harmoniserat på vissa områden finns det fortfarande skillnader mellan de nationella konsumentavtalsbestämmelserna. Dessa skillnader skapar merkostnader för företagen och påverkar konsumenternas förtroende vid inköp från andra länder. Särskilt när det gäller konsumenträttigheter i fall där varor är defekta arbetar Europa fortfarande med 28 delvis olika uppsättningar av konsumentavtalsbestämmelser, eftersom EU hittills endast har enats om vissa gemensamma minimikrav.

Läs mer

Andra användbara länkar

Den digitala inre marknaden – uttalande av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker: videoklipp

Webpage on the Digital Single Market (#DigitalSingleMarket)

Den digitala inre marknaden från teori till praktik– kommissionens 16 initiativ

Webbplats (på engelska) för vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Webbplats för kommissionären för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet Vera Jourova (@VeraJourova)

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

Kommissionens arbetsprogram för 2016

IP/15/6264

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar