Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie stelt moderne regels voor digitale overeenkomsten voor ter vereenvoudiging en bevordering van de toegang tot digitale inhoud en online verkoop in de EU

Brussel, 9 december 2015

Ter uitvoering van haar strategie voor de digitale eengemaakte markt presenteert de Commissie vandaag twee voorstellen om consumenten die online winkelen in de hele EU beter te beschermen en om bedrijven te helpen hun onlineverkoop uit te breiden.

Een van de pijlers van de strategie voor de digitale markt bestaat erin ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven in heel Europa betere toegang krijgen tot online goederen en diensten. De elektronische handel groeit, maar bedrijven en consumenten in Europa profiteren daar nog niet optimaal van: slechts 12 % van de detailhandelaren in de EU verkoopt online aan consumenten in andere EU-landen, terwijl drie keer zoveel detailhandelaren in de EU (37 %) in eigen land online verkoopt. Zo doet ook slechts 15 % van de consumenten online-aankopen in een ander EU-land, terwijl ongeveer driemaal zoveel (44 %) in eigen land online koopt.

De Commissie heeft vandaag twee voorstellen goedgekeurd: één betreffende de levering van digitale inhoud (bv. het streamen van muziek) en één betreffende de onlineverkoop van goederen (bijv. het online kopen van kleding). De twee voorstellen zullen oplossingen bieden voor de belangrijkste belemmeringen voor de grensoverschrijdende elektronische handel in de EU: de juridische versnippering op het gebied van het consumentenovereenkomstenrecht, en de hoge kosten voor bedrijven (met name kleine en middelgrote ondernemingen) en het lage vertrouwen van consumenten in onlineaankopen in een ander land, die daaruit voortvloeien.

Andrus Ansip, vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale Eengemaakte markt: "Een gedownloade film of gedownload lied moet kunnen worden afgespeeld. Wanneer dat niet lukt, moet je de overeenkomst kunnen ontbinden en je geld terug kunnen krijgen. De voorstellen van vandaag zullen consumenten online meer rechten geven zodat zij in het volste vertrouwen plezier kunnen beleven aan producten en diensten die in andere EU-lidstaten worden aangeboden. Met een gemeenschappelijke reeks EU-regels in plaats van een lappendeken aan nationale wetten, kunnen bedrijven, en dan met name de kleinste, met minder kosten over de grenzen heen groeien. De digitale eengemaakte markt krijgt nu gestalte, wat het dagelijks leven van mensen, waarin het digitale overal aanwezig is, beter maakt."

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid:"De voorstellen van vandaag zullen consumenten het vertrouwen geven om grensoverschrijdend te winkelen en het voor bedrijven, met name de kleine en middelgrote bedrijven, gemakkelijker maken om in Europa online te verkopen. Het internet heeft de technologische belemmeringen voor een digitale eengemaakte markt opgeheven. Met de voorstellen voor digitale overeenkomsten willen we de juridische belemmeringen wegnemen. Harmonisatie van contractuele rechten in de EU zal de levering van zowel digitale inhoud als goederen in Europa vereenvoudigen. De consument zal profiteren van eenvoudige en gemoderniseerde regels en bedrijven zullen profiteren van meer rechtszekerheid en goedkopere en eenvoudigere manieren om hun activiteiten uit te breiden. Dit zal vervolgens voor de consument leiden tot een ruimere keuze tegen concurrerende prijzen." 

Het wegnemen van belemmeringen die het gevolg zijn van verschillen in overeenkomstenrecht moet de Europese economie in zijn algemeenheid ten goede komen. Meer dan 122 000 bedrijven zullen naar verwachting in de EU beginnen met de verkoop aan consumenten in andere lidstaten en het totale aantal consumenten dat online in andere lidstaten aankopen doet, zou kunnen oplopen tot 70 miljoen. Daardoor zullen nieuwe markten worden geopend, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), zal de concurrentie toenemen en zal de economische groei worden bevorderd: naar verwachting zullen lagere consumentenprijzen de consumptie in de EU met 18 miljard EUR doen groeien en zal het bbp van de EU met 4 miljard EU stijgen ten opzichte van het huidige niveau.

De consumenten zullen profiteren van een hoger niveau van consumentenbescherming en een ruimere keuze aan producten tegen meer concurrerende prijzen:

  • Omkering van de bewijslast: indien bijvoorbeeld een Italiaanse consument vaststelt dat een product dat hij meer dan 6 maanden geleden online kocht, gebrekkig is en hij de verkoper verzoekt om dit te repareren of te vervangen, kan van hem nu nog verlangd worden dat hij bewijst dat het gebrek op het moment van aflevering bestond. Op grond van de voorgestelde nieuwe regels zal de consument gedurende de gehele garantieperiode van twee jaar een oplossing kunnen verlangen, zonder te hoeven aantonen dat het gebrek op het tijdstip van aflevering bestond.
  • Duidelijke en specifieke rechten inzake digitale inhoud: een consument die bijvoorbeeld een spel downloadt dat vervolgens niet goed blijkt te werken, kan momenteel als compensatie slechts een korting krijgen op het downloaden van andere spelletjes in de toekomst. Op grond van de voorgestelde richtlijn zullen consumenten kunnen eisen dat dergelijke problemen worden opgelost en, indien dat niet mogelijk is of niet naar behoren gebeurt, een korting op de prijs kunnen krijgen of de overeenkomst kunnen ontbinden en hun geld volledig terug kunnen krijgen.

Bedrijven zullen online digitale inhoud kunnen leveren en goederen kunnen verkopen aan consumenten in de hele EU, op basis van dezelfde reeks contractbepalingen:

  • Rechtszekerheid en een ondernemingsvriendelijk klimaat: op dit moment zijn bedrijven tijd en geld kwijt omdat zij zich moeten aanpassen aan de contractregels van de lidstaten waar zij verkopen. In het kader van de voorgestelde regels zullen bedrijven niet langer met deze versnippering te maken hebben: zij zullen online digitale inhoud kunnen leveren of goederen kunnen verkopen aan consumenten in alle lidstaten op basis van dezelfde reeks cruciale contractbepalingen.
  • Kostenbesparingen voor ondernemingen: ondernemingen hebben nu te maken met bijkomende eenmalige kosten van 9 000 EUR voor de aanpassing aan het nationale contractenrecht van elke nieuwe lidstaat waar zij willen verkopen. Met de nieuwe, voor de hele EU geldende regels zou een bedrijf tot 243 000 EUR kunnen besparen indien het aan alle 27 andere landen van de EU wil verkopen.

Achtergrond

  • De vandaag voorgestelde nieuwe regels met betrekking tot het auteursrecht (persbericht) en digitale overeenkomsten zijn de eerste wetgevingsvoorstellen die als onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt worden gepresenteerd. In totaal zullen er voor het eind van het volgend jaar 16 initiatieven worden voorgesteld.
  • Het volledige potentieel van onlineverkoop wordt in de EU nog niet erg goed benut: in 2014 bedroeg het aandeel van elektronische handel in de totale detailhandel in Europa 7,2 %; in de Verenigde Staten steeg dit aandeel tot 11,6 %.
  • De EU-wetgeving op het gebied van gebrekkige digitale inhoud kent duidelijk een leemte. De meeste lidstaten hebben geen wetgeving op dit gebied. Hoewel regels inzake consumentenbeschermingsregels in de EU op bepaalde gebieden al zijn geharmoniseerd, zijn er nog steeds verschillen tussen de nationale wetgevingen inzake consumentenovereenkomsten. Deze verschillen leiden tot extra kosten voor het bedrijfsleven en tasten het vertrouwen van de consument in grensoverschrijdend winkelen aan. Met name wat betreft consumentenrechten in het geval gebrekkige goederen werkt Europa nog steeds met 28, deels verschillende wetgevingen inzake consumentenovereenkomsten, aangezien er op EU-niveau slechts minimumeisen bestaan.

Meer informatie

Andere nuttige links

Aankondiging van voorzitter Juncker inzake de Europese digitale eengemaakte markt — video

Website over de digitale eengemaakte markt (#DigitalSingleMarket)

Digitale eengemaakte markt voor Europa: Commissie stelt zestien initiatieven voor (6 mei 2015)

Website van Andrus Ansip, vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt (@Ansip_EU)

Website van Vĕra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid (@VeraJourova)

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

Werkprogramma van de Commissie voor 2016

 

IP/15/6264

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar