Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku ajakohaste digitaallepinguõiguse normide kohta, et lihtsustada juurdepääsu digitaalsele sisule ja edendada veebis toimuvat müüki

Brüssel, 9. detsember 2015

Selleks et saavutada digitaalse ühtse turu strateegia alal tulemusi, esitab komisjon täna kaks ettepanekut, mille eesmärk on paremini kaitsta kogu ELis veebis oste tegevaid tarbijaid ja aidata ettevõtjatel laiendada veebis toimuvat müüki.

Üks digitaalse ühtse turu strateegia sambaid on tagada nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele parem juurdepääs veebis pakutavatele kaupadele ja -teenustele kogu Euroopas. E-kaubandus kasvab, kuid selle potentsiaali ei ole veel täielikult ära kasutanud ei Euroopa ettevõtjad ega tarbijad: ainult 12 % ELi jaemüüjatest müüvad veebis teistes ELi riikides elavatele tarbijatele, kolm korda rohkem jaemüüjaid (37 %) teevad seda oma riigis. Ainult 15 % tarbijatest teevad veebis sisseoste teistest ELi riikidest, kuid umbes kolm korda rohkem (44 %) tarbijaid teevad seda oma riigis.

Komisjon võttis täna vastu kaks ettepanekut: esimene neist käsitleb digitaalse sisu pakkumist (nt muusika voogkasutamist) ja teine veebipõhist kaupade müüki (nt riiete ostmist internetis). Nendes kahes ettepanekus käsitletakse piiriülese e-kaubanduse peamisi takistusi ELis: tarbijalepingute õiguse valdkonna õiguslikku killustatust ning sellest ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, tulenevaid suuri kulutusi ja tarbijate vähest usaldust, kui nad ostavad kaupu veebis mõnest teisest riigist.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Kui laadite alla kas filmi või laulu, siis peab see ka mängima. Kui see nii ei ole, peaks teil olema võimalik leping lõpetada ja raha tagasi saada. Tänased ettepanekud annavad tarbijatele veebis suuremad õigused: neil võimaldatakse teistest ELi liikmesriikidest pärit tooteid ja teenuseid tarbides tunda täit kindlust. Ettevõtjad, eriti väikeettevõtjad, saavad laieneda teistesse riikidesse väiksemate kulutustega ja ühtsete ELi õigusnormide kohaselt ega pea enam kohaldama erinevaid siseriiklikke õigusakte. Digitaalne ühtne turg on tulekul, parandades inimeste igapäevaelu, sest digiareng on jõudnud kõikjale”.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Tänased ettepanekud annavad tarbijatele piiriüleseid oste tehes kindluse ja lihtsustavad veebis kaupu müüvate ettevõtjate, eelkõige VKEde olukorda. Internet on kõrvaldanud tehnoloogilised takistused ühtse digitaalse turu teelt, digitaalsete lepingute ettepanekutega tahame kaotada ka lepinguõiguslikud takistused. Lepinguliste õiguste ühtlustamine ELis lihtsustab nii digitaalse sisu kui ka kaupade tarnimist kogu Euroopas. Tarbijatele tagatakse lihtsamad ja moodsamad eeskirjad, ettevõtjatele aga suurem õiguskindlus ning odavamad ja lihtsamad võimalused oma tegevuse laiendamiseks. See omakorda loob tarbijatele suuremad valikuvõimalused koos konkurentsivõimeliste hindadega”.

Lepinguõiguslikest erinevustest tulenevate takistuste kõrvaldamine peaks tooma Euroopa majandusele üldist kasu. Hinnanguliselt peaks üle 122 000 ELi ettevõtte alustama müüki teistes liikmesriikides elavatele tarbijatele ja teistest ELi riikidest veebipõhiseid oste tegevate tarbijate koguarv peaks ulatuma 70 miljonini. See avab uusi turge eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), suurendab konkurentsi ja edendab majanduskasvu. Eelduste kohaselt peaksid madalamad tarbijahinnad suurendama ELis tarbimist 18 miljardi euro võrra ja ELi SKP peaks võrreldes praegusega kasvama 4 miljardi euro võrra.

Tarbijatele tagatakse kõrgetasemelisem tarbijakaitse ja konkurentsivõimelisemate hindadega laiem tootevalik:

  • Tõendamiskohustuse ümberpööramine:Näiteks kui Itaalia tarbija avastab täna, et kuue kuu eest internetis ostetud toode on defektne, ja palub, et müüja selle kas parandaks või ümber vahetaks, siis võib juhtuda, et tal palutakse tõendada, et defekt oli olemas toote kohaletoimetamise ajal. Kavandatavate uute eeskirjade kohaselt on tarbijal võimalik kaheaastase garantiiperioodi jooksul paluda toode parandada või ümber vahetada, ilma et ta peaks tõendama defekti olemasolu toote kohaletoimetamise ajal.
  • Selged ja konkreetsed õigused seoses digitaalse sisuga: Näiteks kui tarbija laadib alla mängu, mis ei tööta korralikult, on tal praegu võimalik saada kompensatsiooniks ainult edaspidi allalaaditavaid mänge soodsama hinnaga. Direktiivi ettepanekus on tarbijatele ette nähtud võimalus paluda sellised probleemid kõrvaldada ning kui see ei ole võimalik või seda ei tehta korralikult, siis on tarbijal õigus allahindlusele või õigus leping lõpetada ja saada kogu raha tagasi. 

Ettevõtjad saavad pakkuda digitaalset sisu ja müüa kaupu internetis kogu ELis samade lepinguõiguse normide kohaselt:

  • Õiguskindlus ja ettevõtjasõbralik keskkond: Praegu peavad ettevõtjad kulutama aega ja raha, et kohaneda nende liikmesriikide lepinguõiguse normidega, kus nad oma tooteid müüvad. Uute eeskirjade kohaselt selline killustatus kaob: ettevõtjad saavad pakkuda digitaalset sisu või müüa kaupu tarbijatele kõikides liikmesriikides samade põhiliste lepinguõiguse normide kohaselt.
  • Kulude kokkuhoid ettevõtjate jaoks: Praegu peab ettevõtja tasuma ühekordse lisatasu 9000 eurot, et kohaneda iga sellise liikmesriigi lepinguõiguse normidega, kus ta soovib oma kaupu müüa. Uute, kogu ELis kehtivate eeskirjade kohaselt säästaks ettevõtja kuni 243 000 eurot, kui ta soovib oma kaupu müüa kõigis 27 liikmesriigis. 

Taust

  • Täna vastu võetud uued autoriõigust (IP/15/6261) ja digitaalset sisu käsitlevate õigusnormide ettepanekud on esimesed, mis esitatakse digitaalse ühtse turu strateegia osana. Aasta lõpuks on kavas esitada 16 algatust.
  • E-kaubanduse kõiki võimalusi ei kasutata ELis praegu veel piisavalt: 2014. aastal oli e-kaubanduse osakaal jaemüügisektori kogumahust Euroopas 7,2 %, USAs oli see näitaja aga 11,6 %.
  • Siiski on suured puudused defektset digitaalset sisu käsitlevates ELi õigusnormides. Enamikul liikmesriikidel puuduvad seda valdkonda käsitlevad õigusnormid. Kui teatavate valdkondade tarbijakaitse eekirjad on kogu ELis juba ühtlustatud, siis siseriiklikud tarbijalepinguid käsitlevad õigusnormid erinevad ikka veel. Sellega kaasnevad ettevõtjatele lisakulud ja see mõjutab tarbijate usaldust piiriüleste ostude tegemise korral. Eelkõige kohaldatakse tarbijaõiguste suhtes juhul, kui tegemist on defektse kaubaga, Euroopas 28 osaliselt erinevat tarbijalepinguid käsitlevat õigusnormide kogumit, sest praegu on ELi tasandil olemas ainult miinimumnõuded. 

Lisateave

Veel kasulikke linke

President Junckeri teade Euroopa digitaalse ühtse turu kohta - video

Digitaalse ühtse turu veebileht (#DigitalSingleMarket)

Euroopa Komisjoni 16 algatust digitaalse ühtse turu elluviimiseks (6. mai 2015)

Digitaalse ühtse turu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi veebileht (@Ansip_EU)

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Vera Jourova veebileht (@VeraJourova)

President Junckeri poliitilised suunised

Komisjoni 2016. aasta tööprogramm

IP/15/6264

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar