Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje moderní pravidla pro digitální smlouvy, která zjednoduší a podpoří přístup k digitálnímu obsahu a internetovému prodeji v celé EU

Brusel 9. prosince 2015

Komise dnes představuje návrhy dvou směrnic, jejichž účelem je zvýšit ochranu spotřebitelů, kteří nakupují on-line v jiné zemi EU, a pomoci firmám rozšířit internetový prodej. Jde o jeden z kroků k naplnění strategie pro jednotný digitální trh.

Jedním z pilířů strategie pro jednotný trh je zajistit spotřebitelům a společnostem lepší přístup ke zboží a službám nabízeným on-line v celé Evropě. Elektronický obchod roste, ale firmy ani spotřebitelé stále nevyužívají jeho potenciálu v plném rozsahu. Pouze 12 % obchodníků v EU umožňuje internetový nákup zákazníkům z jiných zemí EU, zatímco ve své zemi jich tuto službu nabízí trojnásobek (37 %). Obdobně platí, že po internetu z jiné země EU nakupuje pouze 15 % zákazníků, ale ve vlastní zemi také zhruba trojnásobek (44%).

Komise dnes schválila dva návrhy směrnic: jeden se týká poskytování digitálního obsahu (jako je streaming hudby) a druhý prodeje zboží po internetu (např. nákupu oblečení on-line). Navrhované akty přispějí k odstranění hlavních překážek pro přeshraniční elektronické obchodování v EU, tj. roztříštěnosti spotřebitelského smluvního práva, z toho plynoucích vysokých nákladů pro firmy (zejména malé a střední podniky) a nedůvěry spotřebitelů k nakupování po internetu z jiné země.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu řekl: „Když si stáhnete film nebo hudbu, musí jít přehrát. Pokud tomu tak není, měli byste mít možnost od smlouvy odstoupit a dostat své peníze zpět. Dnes navrhované předpisy dají spotřebitelům více práv, aby mohli s plnou důvěrou nakupovat na internetu produkty a služby z jiných zemí EU. Společnostem, zvláště těm nejmenším, to umožní působit za hranicemi s menšími náklady díky společným evropským pravidlům, jež nahradí nesourodou právní úpravu jednotlivých zemí. Právě se začíná formovat jednotný digitální trh, který zlepší každodenní život, v němž jsou digitální technologie všudypřítomné.“

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, doplnila: „Navrhované směrnice dají spotřebitelům důvěru nakupovat v jiných zemích a zjednoduší podmínky pro všechny společnosti, zejména malé a střední podniky, které prodávají zboží a služby po internetu do ostatních zemí Evropy. Technické překážky jednotného digitálního trhu odstranil internet, překážky právní chceme odstranit pomocí těchto návrhů o digitálních smlouvách. Harmonizací smluvních práv v EU se zjednoduší poskytování digitálního obsahu i prodej zboží. Jednoduchá, modernizovaná pravidla přinesou prospěch jak spotřebitelům, tak společnostem, jež získají větší právní jistotu a budou moci levněji a jednodušeji expandovat do celé EU. Konečným důsledkem bude větší výběr za konkurenční ceny.“

Odstranění překážek, které plynou z rozdílů ve smluvním právu, by mělo prospět celému evropskému hospodářství. Podle odhadů zahájí prodej zákazníkům v jiných členských státech více než 122 000 firem v EU a celkový počet zákazníků nakupujících po internetu z jiných zemí EU může dosáhnout až 70 milionů. Otevřou se též nové trhy, zejména malým a středním podnikům, zostří konkurence a podnítí hospodářský růst. Díky nižším maloobchodním cenám by spotřeba v EU mohla vzrůst o 18 miliard eur a unijní HDP by se zvýšil o 4 miliardy eur oproti současnému stavu.

Spotřebitelé budou lépe chráněni a získají širší výběr produktů za konkurenceschopnější ceny:

  • Obrácení důkazního břemene:Pokud nyní například zákazník z Itálie zjistí vadu výrobku, který zakoupil před více než půl rokem, a žádá po prodejci jeho opravu či výměnu, může být požádán, aby prokázal existenci této vady již v okamžiku dodání. Podle nově navrhovaných pravidel by měl spotřebitel po celou dobu dvouleté záruky právo požadovat nápravu, aniž by vadu v okamžiku dodání musel doložit.
  • Jasná a konkrétní práva pro digitální obsah: Zákazník, který si stáhne poškozenou hru, může být v současnosti odškodněn pouze slevou na jiné hry, které si případně stáhne v budoucnosti. Podle navrhované směrnice získají spotřebitelé právo na vyřešení takového problému a v případě, že to není možné či oprava nebyla uspokojivá, také právo na slevu či odstoupení od smlouvy a na vrácení celé částky. 

Poskytování digitálního obsahu a internetový prodej po celé EU se zjednoduší díky jednotnému souboru smluvních pravidel:

  • Právní jistota a prostředí příznivé pro podnikání: Společnosti dnes musí vynaložit čas i peníze, chtějí-li vyhovět smluvnímu právu členských států, v nichž prodávají. Díky navrhovaným pravidlům se touto roztříštěností již nebudou muset vůbec zabývat a budou moci poskytovat digitální obsah a prodávat zboží a služby po internetu v celé EU na základě totožného souboru klíčových pravidel smluvního práva.
  • Úspory nákladů pro společnosti: V současnosti vznikají společnostem jednorázové náklady ve výši 9 000 eur na přizpůsobení se smluvnímu právu každého členského státu, kde chtějí začít prodávat. Díky novým pravidlům platným v celé EU by tak společnost, která zahájí prodej ve všech ostatních 27 zemích EU, mohla ušetřit až 243 000 eur.

Souvislosti

  • Dnešní nová pravidla týkající se autorského práva (IP/15/6261) a digitálních smluv jsou první legislativní návrhy předkládané v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Celkem bude do konce příštího roku představeno šestnáct iniciativ.
  • Potenciál prodeje po internetu není v EU stále ještě naplněn: v roce 2014 dosáhl podíl elektronického obchodu na celkovém maloobchodním prodeji výše 7,2 %, zatímco v USA to bylo 11,6 %.
  • Právní předpisy EU týkající se se vadného digitálního obsahu mají zjevné nedostatky. Ve většině členských států není tato oblast nijak legislativně upravena. Přestože pravidla na ochranu spotřebitele jsou v EU již v některých oblastech harmonizována, ve vnitrostátních právních předpisech týkajících se uzavírání smluv se spotřebiteli přetrvávají rozdíly. Společnostem kvůli těmto rozdílům vznikají dodatečné náklady a trpí také důvěra spotřebitelů v nakupování v jiné zemi. V Evropě stále upravuje práva spotřebitelů u vadného zboží 28 částečně odlišných souborů právních předpisů pro uzavírání smluv, protože unijní požadavky jsou jen minimální. 

Další informace:

Další užitečné odkazy:

Evropský jednotný digitální trh – prohlášení předsedy Junckera – video

Internetové stránky o jednotném digitálním trhu(#DigitalSingleMarket)

Šestnáct opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě (6. května 2015)

Internetové stránky Andruse Ansipa, místopředsedy Komise pro jednotný digitální trh (@Ansip_EU)

Internetové stránky Věry Jourové, komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů (@VeraJourova)

Politické směry předsedy Komise Junckera

Pracovní program Komise na rok 2016

IP/15/6264

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar