Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага съвременни правила за цифровите договори, за да опрости и насърчи достъпа до цифрово съдържание и онлайн продажбите на територията на ЕС

Брюксел, 9 декември 2015 r.

В изпълнение на Стратегията за цифров единен пазар, Комисията представи днес две предложения, с които се цели да се осигури по-добра защита на потребителите, които пазаруват онлайн на територията на ЕС, и да се спомогне за разширяване на онлайн продажбите на предприятията.

Една от основните цели на Стратегията за цифров пазар е да осигури по-добър достъп за потребителите и бизнеса до онлайн стоки и услуги в цяла Европа. Електронната търговия расте, но пълният ѝ потенциал продължава да е нереализиран, както за предприятията, така и за потребителите в Европа: само 12% от търговците на дребно в ЕС извършват продажби онлайн за потребители в други държави от ЕС, докато три пъти повече търговци (37%) продават онлайн в рамките на собствената си държава. Аналогично, само 15% от потребителите купуват онлайн от друга държава в ЕС, докато броят на хората, купуващи онлайн в собствената си държава, е приблизително три пъти по-голям (44%).

Днес Комисията прие две предложения:първото се отнася до предоставянето на цифрово съдържание (напр. стрийминг на музика), а второто — до онлайн продажбата на стоки (напр. купуването на дрехи онлайн). Двете предложения имат за цел да отстранят основните пречки пред трансграничната електронна търговия в ЕС: правната разпокъсаност в областта на потребителското договорно право и произтичащите от нея високи разходи за предприятията — особено за МСП — и ниско равнище на доверие на потребителите, когато извършват покупки онлайн от търговци в други държави.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Когато свалите филм или песен, трябва да можете да ги гледате или слушате. Ако това не е възможно, би трябвало да разполагате с право да прекратите договора и да си получите парите обратно. Днешните предложения ще дадат повече права на потребителите онлайн — ще им позволят да се възползват от продуктите и услугите от други държави — членки на ЕС, в условията на пълно доверие. При наличието на общ набор от правила на ЕС на мястото на плетеницата от национални закони, предприятията, и особено най-малките от тях, ще могат да се разрастват през граница с по-малко разходи. Реализирането на цифровия единен пазар е вече в ход, подобрявайки ежедневието на хората, в което цифровите технологии са навсякъде“.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Днешните предложения ще увеличат доверието на потребителите при покупки през граница и ще опростят онлайн продажбите на територията на Европа за предприятията и особено за МСП. Интернет премахна техническите пречки пред цифровия единен пазар. С предложенията за цифровите договори искаме да премахнем правните пречки пред него. Хармонизирането на договорните права на територията на ЕС ще улесни доставянето както на цифрово съдържание, така и на стоки в Европа. Потребителите ще се възползват от по-опростени и осъвременени правила, а предприятията — от по-голяма правна сигурност, както и от по-евтини и по-лесни начини да разширяват дейността си. Това на свой ред ще доведе до по-голям избор на стоки и услуги, на конкурентни цени за потребителите“. 

Премахването на пречките, свързани с различията в договорното право на държавите членки, следва да доведе до ползи в по-общ план за европейската икономика. Очаква се над 122 000 предприятия в ЕС да започнат да извършват продажби на потребители в други държави членки, а общият брой потребители, извършващи покупки в други държави членки, би могъл да нарасне до 70 милиона. Това ще отвори нови пазари, особено за малките и средните предприятия (МСП), ще увеличи конкуренцията и ще допринесе за икономическия растеж: очаква се по-ниските потребителски цени да повишат потреблението в ЕС с 18 милиарда евро, а БВП на ЕС — с 4 милиарда евро спрямо настоящото му равнище.

Потребителите ще се възползват от по-високо ниво на защита и по-широк избор от продукти на по-конкурентни цени:

  • Обръщане на тежестта на доказване:например, ако днес италиански потребител открие, че продукт, който е закупил онлайн преди повече от 6 месеца, е дефектен и поиска от продавача да го поправи или замени, от него може да бъде поискано да докаже, че този дефект е съществувал към момента на доставката. Съгласно предложените нови правила, в рамките на двегодишния гаранционен период потребителят ще има право да поиска от продавача да отстрани дефекта, без да е необходимо да доказва, че той е съществувал към момента на доставката.
  • Ясни и конкретни права във връзка с цифровото съдържание: така например, понастоящем потребител, изтеглил игра, която след това не работи правилно, може да получи като обезщетение само отстъпка за изтегляне на други игри в бъдеще. Според предложената директива потребителите ще могат да поискат такива проблеми да бъдат отстранени и, ако това не е възможно или не бъде извършено правилно, да получат отбивка от цената или да прекратят договора и да получат пълно обезщетение.

Предприятията ще могат да доставят цифрово съдържание и да продават стоки онлайн на потребителите в целия ЕС въз основа на един и същ набор от договорни правила:

  • Правна сигурност и благоприятна за бизнеса среда: днес предприятията трябва да изразходват средства и време, за да се адаптират към нормите на договорното право в държавите членки, в които извършват продажби. По силата на предложените разпоредби предприятията няма вече да са изправени пред подобна разпокъсаност: те ще могат да доставят цифрово съдържание или да продават стоки на потребители във всички държави членки въз основа на един и същ набор от основни договорни правила.
  • Икономии за предприятията: В момента предприятията са изправени пред допълнителни еднократни разходи в размер на 9 000 евро, за да се адаптират към нормите на договорното право във всяка нова държава членка, в която желаят да продават. С новите правила, валидни за територията на целия ЕС, едно предприятие би могло да спести до 243 000 евро, в случай че желае да извършва продажби във всичките 27 други държави — членки на ЕС. 

 История на досието

  • Днешните нови правила, свързани с авторските права (press release) и цифровите договори, са първите законодателни предложения, представени като част от Стратегията за цифров единен пазар. До края на следващата година ще бъдат представени общо 16 инициативи.
  • В ЕС пълният потенциал на онлайн продажбите все още не се използва добре: през 2014 г. дялът на електронната търговия в общите продажби на дребно в Европа бе 7,2%, докато в САЩ той достигна 11,6%.
  • Без съмнение, в законодателството на ЕС съществува очевиден пропуск в областта на неизправното цифрово съдържание. Повечето държави членки не разполагат със законодателна уредба в тази област. Освен това, макар правилата за защита на потребителите в някои области вече да са хармонизирани в целия ЕС, все още има различия между законодателствата на държавите членки в областта на договорите, сключени с потребителите. Тези различия пораждат допълнителни разходи за предприятията и се отразяват негативно върху доверието на потребителите при трансгранично пазаруване. По-специално, по отношение на правата на потребителите в случаите на дефектни стоки, Европа все още работи с 28 частично различаващи се набори от закони за договорите с потребителите, тъй като са въведени само минимални изисквания на ЕС.

За повече информация:

Други полезни връзки

Обявяването на европейския цифров единен пазар от председателя Юнкер — видео

Уебстраница на цифровия единен пазар (#DigitalSingleMarket)

Комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа (6 май 2015 г.)

Уебстраница на заместник-председателя, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип (@Ansip_EU)

Уебстраница на комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова (@VeraJourova)

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер

Работна програма на Комисията за 2016 г.

IP/15/6264

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar