Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommission: ökad tillgång till onlineinnehåll och ny vision om en modernare EU-upphovsrätt

Bryssel den 9 december 2015

EU-upphovsrätt för den digitala tidsåldern

I enlighet med sin strategi för den digitala inre marknaden lägger EU-kommissionen i dag fram ett förslag som ger européer rätt att ta med sig sitt onlineinnehåll när de reser och en handlingsplan för att modernisera EU:s upphovsrättsbestämmelser.

I dag är det vanligt att en person som reser inom EU inte kan komma åt onlinetjänster för film, sportsändningar, musik, e-böcker eller spel som denne har betalat för i hemlandet. Förslaget till förordning om portabilitet över gränserna för innehållstjänster online är tänkt att lösa det här problemet, så att EU-invånare på resa kan ta med sig det digitala innehåll som de köper eller abonnerar på i sitt hemland. Gränsöverskridande portabilitet, som är en ny EU-rättighet för konsumenter, ska genomföras fram till 2017, samma år som roamingavgifterna tas bort i EU (pressmeddelande). I och med att det handlar om en förordning kommer bestämmelserna att bli direkt tillämpliga i alla 28 EU-länder så snart förslaget antagits.

I dag presenterar kommissionen också sin vision för en modernare EU-ram för upphovsrätt. Dessa idéer kommer att omvandlas till olika lagstiftningsförslag och politiska initiativ under de närmaste sex månaderna, med beaktande av resultaten från flera olika offentliga samråd.

EU-kommissionen vill garantera EU-medborgarna tillgång till ett brett lagligt utbud av innehåll och samtidigt se till att upphovsmän och andra rättighetshavare skyddas bättre och får rimlig ersättning. De viktiga utbildnings-, kultur-, forsknings- och innovationssektorerna kommer också att gagnas av en modernare och europeisk ram.

– För sju månader sedan lovade vi att snabbt genomföra den digitala inre marknaden, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär för den digitala inre marknaden. I dag lägger vi fram våra första förslag. Vi vill att innehåll ska vara tillgängligt över gränser. Människor som köper innehåll (som filmer, böcker, fotbollsmatcher och tv-serier) på lagligt vis måste kunna ta med detta innehåll vart de än åker i Europa. Det är en stor förändring, som liknar det som vi gjorde för att få bort roamingavgifterna. I dag lägger vi också fram vår vision för en modern upphovsrätt i EU och berättar hur vi stegvis tänker skapa en sådan. Vi vill öka människors tillgång till kulturellt innehåll online och stödja upphovsmän. Vi vill stärka forskning och utveckling i Europa med hjälp av t.ex. teknik för text- och datautvinning. Den digitala inre marknaden är ett sätt för Europa att hävda sin position i den digitala tidsåldern. I dag börjar vi arbetet med att förverkliga denna vision.

– Förslaget till förordning är det första steget i en långtgående reform, säger Günther H. Oettinger, EU-kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Jag räknar med att medlagstiftarna ska hjälpa oss att införa portabilitet för de europeiska konsumenterna senast 2017, så att de kan ta med sig det innehåll de vill även när de reser i EU. De kommer inte heller att behöva bekymra sig för roamingavgifter, eftersom de kommer att avskaffas i mitten av 2017.Vår handlingsplan visar vägen för ytterligare reformer nästa vår: Vi vill skapa en upphovsrättslig miljö som är stimulerande och rättvis, som belönar investeringar i kreativitet och som gör det lättare för alla i Europa att nå och använda innehåll på lagligt sätt. Vårt pågående arbete med att definiera rollerna för plattformar och förmedlare av onlinetjänster kommer också att bidra till att omsätta planen i konkreta förslag.

I dag föreslår EU-kommissionen också nya bestämmelser för att förbättra skyddet för europeiska konsumenter som handlar online och för att hjälpa företag att sälja över gränserna (pressmeddelande). Det är de första lagförslagen inom strategin för den digitala inre marknaden, som lades fram i maj.

En modern och mer europeisk ram för upphovsrätt

EU-kommissionens handlingsplan bygger på fyra hörnstenar, som kompletterar varandra och som har lika stor betydelse. Den omfattar också en långsiktig vision för upphovsrätten i EU (se faktabladet om meddelandet och frågor och svar).

1. Ökad tillgång till innehåll i hela EU

Dagens bestämmelser om innehållsportabilitet är ett första steg för att förbättra tillgången till kulturella verk. I dagsläget kan en fransk användare av onlinetjänsten MyTF1 för filmer och serier inte hyra en ny film när han eller hon är på affärsresa i Storbritannien. En holländsk Netflix-abonnent som reser till Tyskland kan inte titta på de filmer som Netflix erbjuder tyska konsumenter. Om personen besöker Polen kan han eller hon överhuvudtaget inte titta på Netflix, eftersom Netflix inte finns i Polen. Det här kommer att ändras. Vid resor i EU kommer användarna att fortsätta att ha tillgång till sin musik, sina filmer och sina spel på samma sätt som hemma (se faktablad om de nya bestämmelserna).

Ytterligare förslag kommer att läggas fram i vår. Vi vill öka spridningen av innehåll, erbjuda européerna större valfrihet, stärka den kulturella mångfalden och ge den kreativa sektorn fler möjligheter. EU-kommissionen avser att förbättra den gränsöverskridande distributionen av radio- och tv-program online (genom en översyn av direktivet om satellit- och kabelsändningar) och förenkla licensförfarandet för tillgång till innehåll över gränser. Kommissionen kommer också att bidra till att ge ett nytt liv åt verk som inte längre kommersialiseras.

EU-kommissionen kommer att använda sitt program Kreativa Europa för att hjälpa europeiska filmer att nå ut till en bredare publik. I handlingsplanen talas om utveckling av innovativa verktyg, som en europeisk aggregator för sökportaler och licensknutpunkter, som ska främja distributionen av filmer som endast finns tillgängliga i några få medlemsländer.

2. Undantag från upphovsrätten för ett innovativt och inkluderande samhälle

EU-kommissionen avser att arbeta med några grundläggande EU-undantag från upphovsrätten. Undantagen gör det möjligt att under specifika omständigheter använda upphovsrättsskyddade verk utan förhandstillstånd från rättighetshavarna. Kommissionen kommer att se över EU-bestämmelserna för att göra det lättare för forskare att använda text- och datautvinningsteknik för att analysera stora dataset. Utbildning är ett annat prioriterat område. Lärare som ger onlinekurser bör t.ex. omfattas av bättre och tydligare bestämmelser som gäller i hela Europa. Kommissionen vill också hjälpa personer med funktionshinder att få tillgång till fler verk (vilket är syftet med Marrakeshfördraget). Kommissionen kommer slutligen att analysera behovet av att öka rättssäkerheten för internetanvändare som laddar upp foton på byggnader och offentliga konstverk som är permanent placerade på offentliga platser (det nuvarande panoramaundantaget).

3. En rättvisare marknadsplats

EU-kommissionen kommer att analysera om onlineanvändningen av upphovsrättsligt skyddade verk, som möjliggjorts genom investeringar från upphovsmän och kreativa branscher, omfattas av korrekta tillstånd och ersätts genom licenser. Vi kommer med andra ord att ta ställning till om vinsten av onlineanvändningen fördelas rättvis. I detta sammanhang kommer kommissionen att titta på aggregeringstjänsternas roll. Kommissionens kommer att se till att bestämmelserna är proportionerliga och avsikten är inte att beskatta hyperlänkar: Användarna kommer alltså inte att behöva betala för upphovsrätt när de bara förmedlar en hyperlänk som leder till innehåll som skyddas av upphovsrätt. Kommissionen kommer också att analysera om det behövs lösningar på EU-nivå för att öka rättssäkerheten, öppenheten och balansen i systemet för ersättning till upphovsmän i EU, med beaktande av EU:s och medlemsländernas befogenheter. Resultaten från det offentliga samrådet om plattformar och förmedlare av onlinetjänster kommer att också att beaktas.

4. Kamp mot piratkopiering

Då 22 % av européerna anser att olaglig nedladdning är godtagbar om lagliga alternativ saknas i deras land, kommer ökad tillgång till innehåll att bidra till kampen mot piratkopiering. Kommissionen kommer inte att begränsa sig till detta utan tänker säkerställa att upphovsrätten tillämpas korrekt i hela EU som ett led i sitt övergripande arbete för att förbättra tillämpningen av alla typer av immateriella rättigheter. Under 2016 kommer vi att utarbeta en europeisk ram för att ”följa pengarna” och skära av penningflödena till företag som tjänar pengar på piratkopiering. Alla berörda parter kommer att engageras i detta (t.ex. rättighetshavare, reklamföretag, betalningstjänster och konsumentorganisationer). Syftet är att ha uppnått överenskommelser senast våren 2016. Kommissionen avser att förbättra EU:s bestämmelser om tillämpning av immateriella rättigheter och inleder i dag som ett första steg ett offentligt samråd om moderniseringen av den befintliga rättsliga ramen. Kommissionen kommer också att undersöka hur man kan effektivisera förmedlingstjänsternas borttagande av olagligt innehåll.

En långsiktig vision för upphovsrätt

I framtiden kommer det att vara lika viktigt att nationella lagstiftare och domstolar tillämpar upphovsrättslagstiftningen på ett effektivt och enhetligt sätt som att bestämmelserna faktiskt finns. Vi har fortfarande inte kommit så långt att vi kan överväga att jämka samman de olika upphovsrättbestämmelserna i EU till en enda gemensam upphovsrätt, men detta bör vara en målsättning för framtiden.

Bakgrund

Den digitala tekniken har radikalt ändrat vårt sätt att nå, producera och distribuera kreativt innehåll. 49 % av internetanvändarna lyssnar på musik, tittar på videor och spelar spel online. Många, särskilt yngre personer, förväntar sig att kunna göra det även när de reser inom EU. Den här tendensen väntas bli allt starkare i och med att européerna kommer att behöva betala allt mindre för sin mobila internetanvändning i andra EU-länder från och med 2017, då roamingavgifterna avskaffas i EU (pressmeddelande). Europeiska skolor och universitet är ivriga att starta e-utbildningar, forskare vill använda avancerad teknik för innehållsutvinning, och kulturarvsinstitutioner vill kunna digitalisera sina samlingar. Upphovsrättsintensiva branscher (som media, bokförläggare, ljudinspelningsföretag och tv-kanaler) står för fler än sju miljoner arbetstillfällen i EU. Det måste kunna arbeta under villkor som är anpassade till den nya verkligheten. De flesta upphovsrättsbestämmelserna är från 2001, så det finns regler som inte är ändamålsenliga när det gäller att skapa en digital inre marknad i EU. Därför tog EU-kommissionen upp moderniseringen av upphovsrätten i sin strategi för den digitala inre marknaden, som lades fram i maj.

Mot en digital inre marknad

De nya bestämmelserna om upphovsrätt och digitala avtal (pressmeddelande) är de första lagstiftningsförslag som läggs fram inom strategin för den digitala inre marknaden. Sammanlagt kommer 16 initiativ att läggas fram före nästa års utgång.

Dagens förslag kommer att komplettera de viktiga framsteg mot en digital inre marknad som gjorts på senare tid: Överenskommelserna om att avskaffa roamingavgifterna före juni 2017, om att införa nätneutralitet i EU-rätten (pressmeddelande) och om att stärka cybersäkerheten i EU (pressmeddelande). EU-kommissionen arbetar också intensivt för att före årets slut uppnå politisk enighet om att stärka EU:s dataskyddsbestämmelser.

Mer information

Dokument som antagits i dag:

Förordning om att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Konsekvensbedömning till förordningen

Meddelande om en modern och mer europeisk ram för upphovsrätt

Frågor och svar:

Frågor och svar om moderniseringen av EU:s bestämmelser om upphovsrätt

Faktablad:

Res med ditt digitala innehåll i hela EU

En europeisk upphovsrätt för den digitala tidsåldern

Andra länkar:

Webbplats för den digitala inre marknaden (#DigitalSingleMarket)

En digital inre marknad för Europa: Kommissionen lägger fram 16 initiativ för att göra den till verklighet (6 maj 2015)

Webbplats för Andrus Ansip, vice ordförande för den digitala inre marknaden (@Ansip_EU)

Webbplats för Günther Oettinger, kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället (@GOettingerEU)

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

Kommissionens arbetsprogram 2016

IP/15/6261

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar