Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie neemt eerste stappen om online-inhoud toegankelijker te maken en presenteert visie voor de modernisering van de EU-regelgeving voor auteursrecht

Brussel, 9 december 2015

EU-regelgeving voor auteursrecht geschikt maken voor het digitale tijdperk

De Commissie brengt de strategie voor de digitale eengemaakte markt in de praktijk en presenteert vandaag een voorstel waardoor de Europeanen online-inhoud op reis kunnen meenemen en een actieplan voor de modernisering van de EU-regelgeving voor auteursrecht.

Europeanen die binnen de EU op reis zijn, moeten het dikwijls stellen zonder onlinediensten voor films, sportprogramma's, muziek, e-books of spelen, waarvoor zij in hun eigen land hebben betaald. Met de verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten die vandaag wordt voorgesteld, worden deze beperkingen aangepakt, zodat EU-burgers op reis kunnen beschikken over de digitale inhoud die zij thuis hebben gekocht of waarop zij een abonnement hebben. Grensoverschrijdende portabiliteit is een nieuw EU-recht voor consumenten en zal naar verwachting worden gerealiseerd in 2017, tegelijkertijd met de afschaffing van roamingtarieven in de EU (persbericht). Zodra het voorstel wordt aangenomen, is het direct van toepassing in alle 28 EU-lidstaten, aangezien het om een verordening gaat.

Daarnaast presenteert de Commissie vandaag haar visie voor een modern EU-kader voor auteursrechten. Deze beleidsvisie zal de komende zes maanden worden vertaald in wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven. Er zullen meerdere openbare raadplegingen plaatsvinden en met de resultaten daarvan wordt rekening gehouden.

In het algemeen wil de Commissie ervoor zorgen dat de Europeanen toegang krijgen tot een breed scala aan legale inhoud, waarbij auteurs en andere rechthebbenden beter worden beschermd en een eerlijke vergoeding krijgen. Ook de belangrijke sectoren onderwijs, cultuur, en onderzoek en innovatie hebben baat bij een moderner en meer Europees kader.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: "Zeven maanden geleden hebben wij beloofd de digitale eengemaakte markt snel tot stand te brengen. Vandaag presenteren wij onze eerste voorstellen. We willen de portabiliteit van inhoud over de grenzen heen waarborgen. Mensen die op een legale manier inhoud kopen, zoals films, e-books, voetbalwedstrijden of tv-series, moeten die overal in Europa kunnen meenemen. Dit betekent een echte verandering, vergelijkbaar met de afschaffing van roamingtarieven. Verder presenteren we vandaag onze visie voor een modern auteursrecht in de EU en de manier waarop wij dat geleidelijk tot stand willen brengen. Ons doel is het verbreden van de toegang die de mensen tot culturele online-inhoud hebben en het ondersteunen van de makers ervan. We willen O&O in Europa versterken door middel van technologieën als tekst- en datamining. De digitale eengemaakte markt is de blauwdruk op basis waarvan Europa zijn plaats in het digitale tijdperk wil veroveren,en vandaag brengen we dat in de praktijk."

Günther H. Oettinger, commissaris voor de digitale economie en maatschappij: "De verordening die vandaag wordt voorgesteld, is de eerste stap van een ambitieuze hervorming. Ik reken erop dat de medewetgevers ervoor zorgen dat portabiliteit tegen 2017 voor de Europese consumenten wordt verwezenlijkt, zodat zij ook van hun favoriete inhoud gebruik kunnen maken als zij in de EU op reis zijn, zonder zich zorgen te hoeven maken over roamingtarieven, aangezien die halverwege 2017 worden afgeschaft. In ons actieplan is ook aangegeven welke kant we op willen met verdere hervormingen in de lente van volgend jaar: we willen wat betreft auteursrechten een omgeving creëren die stimulerend en rechtvaardig is, investeringen in creativiteit aantrekkelijk maakt en ervoor zorgt dat de toegang tot en het gebruik van inhoud op legale wijze voor de Europeanen gemakkelijker wordt. Ook onze activiteiten ten aanzien van de rol die platforms en onlinetussenpersonen spelen, dragen ertoe bij dat het plan in concrete voorstellen wordt omgezet."

De Commissie stelt vandaag ook nieuwe regels voor waarmee de bescherming van de Europese consument bij het online winkelen wordt verbeterd en de verkoop over de grenzen heen voor bedrijven gemakkelijker wordt (persbericht). Dat zijn kort samengevat de eerste wetgevingsvoorstellen in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt die in mei is gepresenteerd.

Een modern en meer Europees kader voor auteursrechten

Het actieplan van de Commissie rust op vier pijlers die elkaar aanvullen en van even groot belang zijn. Het omvat een langetermijnvisie voor auteursrechten in de EU (zie informatieblad over de mededeling en gedetailleerde vragen en antwoorden).

1. Bredere toegang tot inhoud in de hele EU

De vandaag voorgestelde voorschriften voor de portabiliteit van inhoud zijn een eerste stap in de richting van een betere toegang tot culturele werken. Een paar voorbeelden: een Franse gebruiker van de onlinedienst MyTF1 die films en series aanbiedt, kan geen nieuwe film huren als hij op zakenreis in het Verenigd Koninkrijk is. Een Nederlander die op Netflix is geabonneerd en op reis in Duitsland is, kan alleen films bekijken die Netflix aan Duitse consumenten aanbiedt. Als hij in Polen is, kan hij via Netflix helemaal geen films bekijken, aangezien Netflix in Polen niet beschikbaar is. Dat gaat veranderen. Gebruikers zullen overal in de EU net als thuis toegang hebben tot hun muziek, films en spelen (zie informatieblad over de nieuwe regels).

Volgend voorjaar zal de Commissie met verdere voorstellen komen. We streven ernaar een betere circulatie van inhoud mogelijk te maken, de Europeanen meer keuze te bieden, de culturele verscheidenheid te bevorderen en de creatieve sector meer mogelijkheden te geven. De Commissie is van plan de grensoverschrijdende onlinedistributie van tv- en radioprogramma's te verbeteren (door een herziening van de satelliet- en kabelrichtlijn) en het verlenen van licenties voor grensoverschrijdende toegang tot inhoud te vergemakkelijken. De Commissie zal er ook toe bijdragen dat werken die niet meer worden gecommercialiseerd weer in omloop komen.

Daarnaast zal de Commissie het programma Creatief Europa gebruiken om ervoor te zorgen dat de Europese film een groter publiek bereikt. Het actieplan omvat de ontwikkeling van innovatieve instrumenten, zoals een "Europese aggregatiedienst" voor online-zoekportalen en "licentieverleningshubs" ter bevordering van de distributie van films die slechts in enkele lidstaten beschikbaar zijn.

2. Uitzonderingen op de regelgeving voor auteursrechten ten behoeve van een innovatieve en inclusieve maatschappij

De Commissie zal zich richten op belangrijke uitzonderingen op het auteursrecht. Op grond van die uitzonderingen kunnen auteursrechtelijk beschermde werken in bepaalde omstandigheden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. De Commissie zal de EU-regelgeving herzien om ervoor te zorgen dat onderzoekers gemakkelijker gebruik kunnen maken van technologieën op het vlak van tekst- en datamining om grote reeksen gegevens te analyseren. Een andere prioriteit is het onderwijs. Zo moeten er voor leraren die onlinecursussen geven betere en duidelijkere regels komen die in heel Europa gelden. Bovendien wil de Commissie ervoor zorgen dat mensen met een beperking toegang tot meer werken krijgen (hiernaar streeft het Verdrag van Marrakesh). Tot slot zal de Commissie evalueren in hoeverre het nodig is de rechtspositie te verbeteren van internetgebruikers die hun foto's uploaden van gebouwen en kunstwerken die permanent in de openbare ruimte zijn ondergebracht (panoramavrijheid).

3. Een eerlijkere markt tot stand brengen

De Commissie zal evalueren of het verlenen van licenties ervoor zorgt dat het onlinegebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die dankzij investeringen door makers en creatieve bedrijfstakken zijn ontstaan, naar behoren wordt geautoriseerd en vergoed. Met andere woorden wordt nagegaan of de opbrengsten van het onlinegebruik van deze werken eerlijk worden verdeeld. In het kader daarvan zal de Commissie de rol van nieuwsaggregatiediensten onderzoeken. Daarbij hanteert de Commissie een evenredige aanpak: het is niet de bedoeling belasting op hyperlinks te heffen, dus gebruikers hoeven niet voor auteursrechten te betalen als zij enkel een hyperlink delen die naar auteursrechtelijke beschermde inhoud verwijst. De Commissie zal verder analyseren of er oplossingen op EU-niveau nodig zijn ter verbetering van de rechtszekerheid, de transparantie en het evenwicht ten aanzien van het systeem waarmee de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de EU is geregeld, daarbij rekening houdend met de bevoegdheden van de EU en de lidstaten. De resultaten van de openbare raadpleging over platforms en onlinetussenpersonen die momenteel plaatsvindt, zullen bijdragen tot deze algemene overwegingen.

4. Bestrijding van piraterij

Als de beschikbaarheid van inhoud wordt verbeterd, draagt dat bij tot de bestrijding van piraterij, aangezien 22 % van de Europeanen vindt dat illegaal downloaden aanvaardbaar is als er in hun land geen legaal alternatief beschikbaar is. Voor de Commissie is het ook van groot belang ervoor te zorgen dat het auteursrecht in de hele EU doeltreffend wordt gehandhaafd. Dit maakt deel uit van haar globale aanpak om de handhaving van alle soorten intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren. In 2016 zullen we werk maken van een Europees kader voor de "follow-the-money"-benadering en de financiële stromen naar bedrijven die geld verdienen met piraterij blokkeren. Hierbij zullen alle relevante partners (rechthebbenden, aanbieders van reclame- en betalingsdiensten, consumentenorganisaties enz.) worden betrokken. Het doel is dat tegen de lente van 2016 overeenkomsten zijn gesloten. De Commissie is van plan de EU-regelgeving voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren. Een eerste stap in die richting is de vandaag gelanceerde openbare raadpleging over de evaluatie en modernisering van het bestaande regelgevingskader. Daarnaast zal de Commissie onderzoeken hoe het verwijderen van illegale inhoud door onlinetussenpersonen efficiënter kan worden gemaakt.

Een langetermijnvisie voor auteursrechten

In de toekomst wordt de doeltreffende en uniforme toepassing van het auteursrecht in de hele EU, zowel door nationale wetgevers als door rechtbanken, even belangrijk als de regelgeving zelf. Momenteel zijn de omstandigheden nog niet zodanig dat kan worden overgegaan tot het volledig uniform maken van de regels betreffende auteursrechten in de hele EU in de vorm van een eengemaakte auteurswet, maar daarnaar moeten we wel blijven streven.

Achtergrond

Door digitale technologieën vindt de toegang tot creatieve inhoud en de producten en distributie ervan op een heel andere manier plaats. 49 % van de internetgebruikers in de EU luistert naar muziek, bekijkt video's en speelt spelen via internet. Veel van die internetgebruikers, met name jongeren, vinden dat dat ook buiten hun eigen land in de EU mogelijk moet zijn. Naar verwachting neemt deze tendens toe doordat roamingtarieven in 2017 worden afgeschaft en de Europeanen dan minder gaan betalen om in andere EU-lidstaten op hun mobiele toestellen internet te gebruiken (persbericht). Europese scholen en universiteiten willen inzetten op e-onderwijs, onderzoekers willen geavanceerde tekst- en dataminingtechnieken gebruiken en instellingen voor cultureel erfgoed zijn bereid hun collecties te digitaliseren. In de EU zijn meer dan zeven miljoen mensen werkzaam in auteursrechtintensieve bedrijfstakken (zoals de media, uitgeverijen, geluidsopnamebedrijven en tv-omroepen). Het is van essentieel belang dat zij hun werk kunnen doen in een omgeving die het mogelijk maakt nieuwe uitdagingen aan te gaan. De meeste regels inzake auteursrechten dateren echter van 2001. Sommige aspecten ervan zijn daarom niet geschikt om een digitale eengemaakte markt in de EU tot stand te brengen. Om die reden heeft de Commissie de modernisering van het EU-auteursrecht opgenomen in de strategie voor de digitale eengemaakte markt die in mei is gepresenteerd.

 

Vorderingen in de richting van een digitale eengemaakte markt

De vandaag voorgestelde nieuwe regels voor auteursrechten en digitale contracten (persbericht) zijn de eerste wetgevingsvoorstellen die in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt worden gepresenteerd. In totaal zullen voor eind 2016 zestien initiatieven worden gepresenteerd.

De voorstellen van vandaag vormen een aanvulling op de grote stappen die onlangs in de richting van een digitale eengemaakte markt zijn gezet: de overeenkomsten om roamingtarieven in juni 2017 af te schaffen, netneutraliteit te verankeren in het EU-recht (persbericht) en de cyberveiligheid in de EU te versterken (persbericht). De Commissie stelt bovendien alles in het werk om ervoor te zorgen dat voor het einde van dit jaar een politieke overeenkomst over de versterking van de EU-regels inzake gegevensbescherming wordt gesloten.

Meer informatie

Vandaag goedgekeurde documenten:

Verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

Effectbeoordeling bij de verordening

Mededeling – Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten

Vragen en antwoorden:

Vragen en antwoorden over de modernisering van de EU-regels voor auteursrecht

Informatiebladen:

Met uw digitale inhoud in de EU reizen

Europees auteursrecht geschikt voor het digitale tijdperk 

Andere nuttige links:

Website over de digitale eengemaakte markt (#DigitalSingleMarket)

Digitale eengemaakte markt voor Europa: Commissie stelt zestien initiatieven voor (6 mei 2015)

Website van vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Website van commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

Werkprogramma van de Commissie voor 2016

IP/15/6261

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar