Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija veic pirmos pasākumus, lai paplašinātu piekļuvi tiešsaistes saturam, un iepazīstina ar savu redzējumu, kā modernizēt ES autortiesību noteikumus

Briselē, 2015. gada 9. decembrī

ES autortiesību noteikumu pielāgošana digitālajam laikmetam

Īstenojot savu digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Komisija šodien iepazīstina ar priekšlikumu, kas ļaus visiem Eiropas iedzīvotājiem arī ceļojumu laikā piekļūt savam tiešsaistes saturam, un ar rīcības plānu ES autortiesību noteikumu modernizēšanai.

Patlaban Eiropas Savienībā ceļojošiem Eiropas iedzīvotājiem var nebūt iespēju piekļūt tādiem tiešsaistes pakalpojumiem, kas nodrošina filmas, sporta pārraides, mūziku, e-grāmatas vai spēles un par kuriem viņi ir samaksājuši savā mītnes valstī. Šodien ierosinātā regula par tiešsaistes satura pakalpojumu pārnesamību risina šos ierobežojumus, lai ļautu ES iedzīvotājiem ceļot, izmantojot digitālo saturu, ko viņi ir iegādājušies vai abonē savā dzīvesvietā. Sagaidāms, ka jaunās ES patērētāju tiesības – pārrobežu pārnesamība – kļūs par realitāti 2017. gadā, proti, tajā pašā gadā, kad ES beigs pastāvēt viesabonēšanas tarifi (paziņojums presei). Tā kā tas ir priekšlikums regulai, pēc pieņemšanas tā būs tieši piemērojama visās 28 ES dalībvalstīs.

Turklāt Komisija šodien īsumā izklāsta savu redzējumu par modernu ES autortiesību regulējumu. Šis “politiskais priekšskatījums” nākamo sešu mēnešu laikā tiks iestrādāts tiesību aktu priekšlikumos un politikas iniciatīvās, ņemot vērā vairākās sabiedriskās apspriešanās saņemtos viedokļus.

Kopumā Komisija vēlas nodrošināt, lai Eiropas iedzīvotāji varētu piekļūt plašam likumīgi piedāvātam saturam, vienlaikus nodrošinot, ka autori un citi tiesību turētāji tiek labāk aizsargāti un saņem taisnīgu atlīdzību. Arī tādas svarīgas nozares kā izglītība, kultūra, pētniecība un inovācija gūs labumu no modernāka un eiropeiskāka regulējuma.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips, kura pārziņā ir digitālais vienotais tirgus, sacīja: "Pirms septiņiem mēnešiem mēs solījām ātri ieviest vienoto digitālo tirgu. Šodien mēs nākam klajā ar pirmajiem priekšlikumiem. Mēs vēlamies nodrošināt satura pārrobežu „pārnesamību”. Cilvēkiem, kuri likumīgi iegādājas saturu, proti, filmas, grāmatas, futbola mačus un TV seriālus, jābūt iespējai ņemt tos līdzi, lai kurp Eiropā viņi dotos. Tās ir patiesas pārmaiņas, tāpat kā viesabonēšanas tarifu atcelšana. Šodien mēs arī izklāstām redzējumu par modernu autortiesību sistēmu ES, kā arī pakāpeniskus pasākumus, lai to sasniegtu. Mūsu mērķis ir paplašināt cilvēkiem piekļuvi kultūras saturam tiešsaistē un atbalstīt satura radītājus. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas pētniecību un izstrādi, izmantojot tādas tehnoloģijas kā, piemēram, tekstizraci un datizraci. Digitālais vienotais tirgus ir kā konceptuāls plāns, kā Eiropai ieņemt savu vietu digitālajā laikmetā, un šodien mēs sākam to īstenot.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers sacīja: "Šodien ierosinātā regula ir vērienīgas reformas pirmais solis. Esmu pārliecināts, ka Padome un Eiropas Parlaments parūpēsies par to, lai pārnesamība kļūtu par realitāti Eiropas patērētājiem līdz 2017. gadam tā, lai viņi varētu piekļūt savam iecienītākajam saturam, arī ceļojot ES, turklāt neuztraucoties par viesabonēšanas tarifiem, kuri beigs pastāvēt līdz 2017. gada vidum. Mūsu rīcības plānā ir paredzētas papildu reformas nākamā gada pavasarī: mēs vēlamies tādu autortiesību vidi, kura ir stimulējoša, godīga, atalgo ieguldījumus jaunradē un atvieglo Eiropas iedzīvotājiem piekļuvi saturam un tā likumīgai izmantošanai. Darbs, kuru pašlaik veicam saistībā ar platformu un tiešsaistes starpnieku lomu, palīdzēs arī mūsu plānam pārtapt konkrētos priekšlikumos."

Šodien Komisija ierosina arī jaunus noteikumus, lai uzlabotu Eiropas patērētāju aizsardzību, tiem iepērkoties tiešsaistē, un lai palīdzētu uzņēmumiem veikt pārrobežu tirdzniecību (paziņojums presei). Kopā šie ir pirmie tiesību aktu priekšlikumi saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju, par kuru tika informēts maijā.

Moderns un eiropeiskāks autortiesību regulējums

Komisijas rīcības plāns pamatojas uz četriem vienlīdz svarīgiem un savstarpēji papildinošiem elementiem. Tajā ir arī ietverts ilgtermiņa redzējums attiecībā uz autortiesībām ES (sk. faktu lapu par paziņojumu un detalizētus jautājumus un atbildes).

1. Piekļuves saturam paplašināšana visā ES

Noteikumi par satura pārnesamību, ar kuriem šodien tiek iepazīstināts, ir pirmais solis, lai uzlabotu piekļuvi kultūras darbiem. Aplūkosim dažus piemērus. Filmu un televīzijas seriālu tiešsaistes pakalpojuma MyTF1 lietotājs no Francijas, atrodoties komandējumā Apvienotajā Karalistē, nevar no tā izīrēt jaunu filmu vai seriālu. Netflix abonents no Nīderlandes, ceļojot Vācijā, var skatīties tikai filmas, ko Netflix piedāvā Vācijas patērētājiem. Ja šis pats abonents dodas uz Poliju, viņš nevar skatīties filmas, izmantojot Netflix, jo Polijā šis pakalpojums nav pieejams. Tas mainīsies. Ceļojot visā ES, lietotāji varēs piekļūt savai mūzikai, filmām un spēlēm tā, it kā viņi atrastos mājās (sk. faktu lapu par jaunajiem noteikumiem).

Vēl citi noteikumi tiks ierosināti nākamā gada pavasarī. Mūsu mērķis ir panākt labāku satura apriti, piedāvāt lielākas izvēles iespējas Eiropas iedzīvotājiem, stiprināt Eiropas kultūras daudzveidību un nodrošināt vairāk iespēju radošajām nozarēm. Komisija plāno uzlabot televīzijas un radio programmu pārrobežu izplatīšanu tiešsaistē (šajā nolūkā pārskatot Satelītapraides un kabeļu retranslācijas direktīvu) un atvieglot licenču piešķiršanu par pārrobežu piekļuvi saturam. Komisija arī palīdzēs "atdzīvināt" darbus, kas vairs netiek izmantoti komerciālos nolūkos.

Komisija turpinās izmantot savu programmu Radošā Eiropa, lai palīdzētu Eiropas kino sasniegt plašāku auditoriju. Rīcības plānā ir paredzēts izstrādāt inovatīvus instrumentus, piemēram, tiešsaistes meklēšanas portālu „Eiropas apkopotājs” un “licencēšanas centrus”, lai sekmētu tādu filmu izplatīšanu, kas ir pieejamas tikai dažās dalībvalstīs.

2. Izņēmumi autortiesību noteikumos attiecībā uz inovatīvu un iekļaujošu sabiedrību

Komisija ir paredzējusi strādāt pie svarīgiem ES izņēmumiem attiecībā uz autortiesībām. Izņēmumi ļauj ar autortiesībām aizsargātus darbus noteiktos apstākļos izmantot, nesaņemot iepriekšēju atļauju no tiesību turētājiem. Komisija pārskatīs ES noteikumus, lai pētniekiem būtu vieglāk izmantot "tekstizraces un datizraces" tehnoloģijas lielu datu kopu analizēšanai. Prioritāra ir arī izglītība. Piemēram, skolotājiem, kuri pasniedz tiešsaistes kursus, vajadzētu piemērot labākus un precīzākus noteikumus, kas darbojas visā Eiropā. Turklāt Komisija vēlas palīdzēt personām ar invaliditāti piekļūt lielākam skaitam darbu (tas ir Marrākešas līguma mērķis). Visbeidzot, Komisija izvērtēs nepieciešamību samazināt tiesisko nenoteiktību interneta lietotājiem, kuri augšupielādē pašu uzņemtus fotoattēlus, kuros redzamas ēkas un mākslas darbi, kuri pastāvīgi izvietoti sabiedriskās vietās (pašreizējais izņēmums attiecībā uz "panorāmām").

3. Godīgāka tirgus izveide

Komisija izvērtēs, vai tādu ar autortiesībām aizsargātu darbu lietošana tiešsaistē, kuri ir to autoru un radošo nozaru darba augļi, ir pienācīgi atļauta un atlīdzināta, izmantojot licences. Proti, Komisija izvērtēs, vai ieguvumi no šo darbu izmantošanas tiešsaistē tiek sadalīti godīgi. Šajā sakarā Komisija pievērsīs uzmanību ziņu apkopošanas pakalpojumiem. Komisijas pieeja būs proporcionāla, proti, nav nolūka "aplikt ar nodokli" hipersaites, t. i., lietotājiem netiks prasīts maksāt par autortiesībām, ja viņi vienkārši kopīgo hipersaiti uz saturu, kas aizsargāts ar autortiesībām. Komisija arī analizēs, vai ir nepieciešami risinājumi Eiropas Savienības līmenī, lai uzlabotu tās sistēmas tiesisko noteiktību, pārredzamību un līdzsvaru, kas nosaka autoru un izpildītāju atlīdzību ES, ņemot vērā ES un valstu kompetences. Visu iepriekš minēto veicinās patlaban notiekošā sabiedriskā apspriešana par platformām un tiešsaistes starpniekiem.

4. Cīņa pret pirātismu

Satura plašāka pieejamība palīdzēs cīnīties pret pirātismu, ņemot vērā, ka 22 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka nelikumīgas lejupielādes ir pieļaujamas, ja viņu valstī tam nav pieejama likumīga alternatīva. Īstenojot visaptverošo pieeju visa veida intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības uzlabošanai, Komisija spers soli tālāk, nodrošinot autortiesību pienācīgu īstenošanu visā ES. 2016. gadā Komisija strādās pie Eiropas regulējuma, lai “sekotu naudai” un samazinātu finanšu plūsmas uz uzņēmumiem, kas iedzīvojas no pirātisma. Tas ietvers visus attiecīgos partnerus (tiesību subjekti, reklāmas un maksājumu pakalpojumu sniedzēji, patērētāju apvienības u. c.) nolūkā panākt vienošanās līdz 2016. gada pavasarim. Komisija plāno uzlabot ES noteikumus par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, un pirmais solis šajā virzienā ir šodien uzsāktā sabiedriskā apspriešana par esošā tiesiskā regulējuma novērtēšanu un modernizēšanu. Komisija pievērsīsies arī tam, kas nepieciešams, lai tiešsaistes starpnieki varētu efektīvāk dzēst nelikumīgu saturu.

Ilgtermiņa redzējums attiecībā uz autortiesībām

Nākotnē tikpat nozīmīga kā paši noteikumi būs arī autortiesību efektīva un vienāda piemērošana visā ES gan no valstu likumdevēju, gan tiesu puses. Lai gan šobrīd vēl nav visu priekšnosacījumu, lai apsvērtu autortiesību noteikumu pilnīgu saskaņošanu visā Eiropas Savienībā vienota autortiesību kodeksa un vienota autortiesību akta veidā, uz to joprojām vajadzētu tiekties nākotnē.

Priekšvēsture

Digitālās tehnoloģijas ir būtiski mainījušas veidu, kādā mēs piekļūstam radošajam saturam un kādā tas tiek radīts un izplatīts. 49 % no ES interneta lietotājiem klausās mūziku, skatās videomateriālus un spēlē spēles tiešsaistē. Daudzi no viņiem, jo īpaši gados jaunākie, vēlas to darīt, arī ceļojot Eiropas Savienībā. Sagaidāms, ka šāda tendence pastiprināsies, jo, sākot ar 2017. gadu, kad ES tiks atcelti viesabonēšanas tarifi (paziņojums presei), Eiropas iedzīvotājiem par interneta lietošanu mobilajās ierīcēs, atrodoties citās ES dalībvalstīs, būs jāmaksā mazāk. Eiropas skolas un universitātes vēlas iesaistīties e-izglītībā, pētnieki vēlas izmantot modernus satura izguves paņēmienus un kultūras mantojuma iestādes ir gatavas digitalizēt savas kolekcijas. Ar autortiesībām cieši saistītas nozares (piemēram, plašsaziņas līdzekļi, grāmatu izdevēji, skaņu ierakstīšanas uzņēmumi, TV apraide) nodrošina vairāk nekā 7 miljonus darbavietu ES. Ir būtiski, lai šajā nozarē strādājošie to varētu darīt vidē, kas ir gatava jauniem izaicinājumiem. Tomēr lielākā daļa autortiesību noteikumu nav mainījušies kopš 2001. gada, tāpēc daži aspekti nav piemēroti saistībā ar digitālā vienotā tirgus izveidi Eiropas Savienībā. Tieši šā iemesla dēļ Komisija iekļāva ES autortiesību modernizāciju digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ar kuru tā iepazīstināja maijā. 

Ceļā uz digitālā vienotā tirgus izveidi

Šodien izklāstītie jaunie ar autortiesībām un digitālajiem līgumiem (paziņojums presei) saistītie noteikumi ir pirmie tiesību aktu priekšlikumi, kas ir tapusi kā daļa no digitālā vienotā tirgus stratēģijas. Kopumā līdz nākamā gada beigām tiks iepazīstināts ar 16 iniciatīvām.

Šodienas priekšlikumi papildinās nesenos nozīmīgos panākumus saistībā ar digitālā vienotā tirgus izveidi, proti, vienošanās likvidēt viesabonēšanas tarifus līdz 2017. gada jūnijam, ietvert tīkla neitralitāti ES tiesību aktos (paziņojums presei) un stiprināt kiberdrošību Eiropas Savienībā (paziņojums presei). Komisija arī cītīgi strādā, lai līdz šā gada beigām panāktu politisku vienošanos par ES datu aizsardzības noteikumiem.

Sīkāka informācija

Šodien pieņemtie dokumenti:

Regula par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū

Regulai pievienotais ietekmes novērtējums

Paziņojums "Ceļā uz modernu, eiropeiskāku autortiesību regulējumu"

Jautājumi un atbildes:

Jautājumi un atbildes par ES autortiesību noteikumu modernizēšanu

Faktu lapas:

Ceļo ar savu digitālo saturu visā ES

Eiropas autortiesības, kas piemērotas digitālajam laikmetam

Citas noderīgas saites:

Tīmekļa vietne par digitālo vienoto tirgu (#DigitalSingleMarket)

Eiropas digitālais vienotais tirgus: Komisija izklāsta 16 iniciatīvas tā realizēšanai (2015. gada 6. maijs)

Priekšsēdētāja vietnieka digitālā vienotā tirgus jautājumos Andrusa Ansipa tīmekļa vietne (@Ansip_EU)

Par digitālās ekonomikas un sabiedrības jautājumiem atbildīgā komisāra Gintera H. Etingera tīmekļa vietne (@GOettingerEU)

Priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes

Komisijas 2016. gada darba programma

IP/15/6261

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar