Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija žengia pirmuosius žingsnius siekdama užtikrinti daugiau galimybių naudotis turiniu internete ir pristato ES autorių teisių taisyklių modernizavimo viziją

Briuselis, 2015 m. gruodžio 9 d.

ES autorių teisių taisyklių pritaikymas prie skaitmeninio amžiaus

Įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija šiandien pateikia pasiūlymą suteikti Europos gyventojams galimybę naudotis įsigytu interneto turiniu keliaujant ir ES autorių teisių taisyklių modernizavimo veiksmų planą.

Šiuo metu Europos gyventojai, keliaujantys Europos Sąjungoje, gali neturėti galimybės naudotis internetinėmis paslaugomis, už kurias jie sumokėjo savo šalyje, pavyzdžiui, žiūrėti filmų, sporto transliacijų, klausytis muzikos, skaityti e. knygų ar žaisti žaidimų. Šiandien pasiūlytu reglamentu dėl interneto turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo siekiama pašalinti šiuos apribojimus, kad ES gyventojai ir keliaudami galėtų naudotis skaitmeniniu turiniu, kurį jie nusipirko arba kurio abonementą įsigijo namuose. Numatoma, kad nauja ES vartotojų teisė į tarpvalstybinį perkeliamumą praktiškai bus užtikrinta nuo 2017 m. – tų pačių metų, kuriais ES bus panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai (pranešimas spaudai). Siūlomas teisės aktas yra reglamentas, todėl priimtas jis bus tiesiogiai taikomas visose 28 ES valstybėse narėse.

Be to, Komisija šiandien pristato šiuolaikiškos ES autorių teisių sistemos viziją. Remiantis šia išankstine politine vizija ir atsižvelgiant į visus per kelias viešas konsultacijas gautus atsiliepimus, per artimiausius šešis mėnesius bus parengti teisės aktų pasiūlymai ir politikos iniciatyvos.

Apskritai Komisija nori užtikrinti, kad Europos gyventojai galėtų teisėtai naudotis kuo įvairesniu turiniu ir kartu kad autoriai ir kiti teisių turėtojai būtų geriau apsaugoti ir jiems būtų tinkamai atlyginama. Šiuolaikiškesnė ir labiau visai Europai pritaikyta sistema bus naudinga ir pagrindiniams – švietimo, kultūros ir mokslinių tyrimų bei inovacijų –sektoriams.

bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Prieš septynis mėnesius pažadėjome greitai sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Šiandien pateikiame pirmuosius savo pasiūlymus. Norime užtikrinti tarpvalstybinį turinio perkeliamumą. Keliaudami po Europą, žmonės turi bet kurioje jos vietoje galėti naudotis teisėtai įsigytu turiniu – žiūrėti filmus, skaityti knygas, stebėti futbolo rungtynių transliacijas, žiūrėti TV serialus. Tai išties reikšmingas pokytis, panašus į tą, kurio ėmėmės siekdami panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Šiandien taip pat pristatome šiuolaikiškos autorių teisių tvarkos Europos Sąjungoje viziją ir veiksmus, kuriais ji būtų laipsniškai įgyvendinta. Mūsų tikslas – suteikti žmonėms daugiau galimybių naudotis kultūriniu turiniu internete ir remti kūrėjus. Norime sustiprinti Europos mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą naudodami tokias technologijas kaip teksto ir duomenų gavyba. Bendroji skaitmeninė rinka – planas, kurį Europa turi įvykdyti norėdama skaitmeniniame amžiuje užimti deramą vietą. Šiandien pradedame įgyvendinti šį planą.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Šiandien pasiūlytas reglamentas – pirmasis plataus užmojo reformos žingsnis. Tikiuosi, kad teisėkūros institucijos iki 2017 m. užtikrins Europos vartotojams realią galimybę naudotis perkeliamumo teise, kad ir keliaudami po Europą jie galėtų naudotis mėgstamu turiniu nesibaimindami tarptinklinio ryšio mokesčių – šių neliks iki 2017 m. vidurio. Mūsų veiksmų plane nustatoma tolesnės kitų metų pavasario reformos kryptis: norime, kad autorių teisių aplinka teiktų paskatų, būtų teisinga ir tokia, kad būtų verta investuoti į kūrybiškumą, o Europos gyventojai galėtų lengviau teisėtai naudotis turiniu. Mūsų atliekamas su platformų ir interneto tarpininkų vaidmeniu susijęs darbas taip pat padės remiantis mūsų planu parengti konkrečius pasiūlymus.“

Šiandien Komisija taip pat pasiūlė naujų taisyklių, kuriomis siekiama pagerinti internetu apsiperkančių Europos vartotojų apsaugą ir padėti įmonėms vykdyti tarpvalstybinę prekybą (pranešimas spaudai). Visa tai – pirmieji teisės aktų pasiūlymai, parengti pagal gegužės mėn. pristatytą bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją.

Šiuolaikiška ir labiau visai Europai pritaikyta autorių teisių sistema

Komisijos veiksmų planas pagrįstas keturiais vienas kitą papildančiais vienodai svarbiais elementais. Jame taip pat pateikiama ilgalaikė autorių teisių Europos Sąjungoje vizija (žr. informacijos apie komunikatą suvestinę ir išsamų klausimų ir atsakymų sąrašą).

1. Daugiau galimybių naudotis turiniu visoje ES užtikrinimas

Šiandien pristatytos turinio perkeliamumo taisyklės – pirmasis žingsnis siekiant užtikrinti geresnes galimybes naudotis kultūros kūriniais. Pavyzdžiui, Prancūzijos gyventojas, besinaudojantis internetine paslauga „MyTF1“, suteikiančia jam galimybę žiūrėti filmus ir serialus, darbo reikalais keliaudamas Jungtinėje Karalystėje negali išsinuomoti naujo filmo. „Netflix“ abonentas olandas keliaudamas Vokietijoje gali žiūrėti tik filmus, kuriuos „Netflix“ siūlo vartotojams Vokietijoje. Nuvykęs į Lenkiją, žiūrėti filmų platformoje „Netflix“ jis negali, nes „Netflix“ neteikia paslaugų Lenkijoje. Tai pasikeis. Keliaudami Europos Sąjungoje, vartotojai galės klausytis muzikos, žiūrėti filmus ir žaisti žaidimus taip pat, kaip būdami namie (žr. informacijos apie naująsias taisykles suvestinę).

Kitų metų pavasarį bus pasiūlyta daugiau iniciatyvų. Mūsų tikslas – sudaryti sąlygas geresnei turinio sklaidai, pasiūlyti daugiau pasirinkimo galimybių Europos gyventojams, didinti kultūrinę įvairovę ir suteikti daugiau galimybių kūrybos sektoriaus atstovams. Komisija ketina pagerinti tarpvalstybinį televizijos ir radijo programų platinimą internetu (numatyta peržiūrėti Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvą) ir sudaryti palankesnes sąlygas teikti tarpvalstybinės turinio prieigos licencijas. Komisija taip pat padės naujam gyvenimui prikelti nebepardavinėjamus kūrinius.

Siekdama padėti europiniam kinui pasiekti platesnę auditoriją, Komisija ir toliau vykdys savo programą „Kūrybiška Europa“. Veiksmų plane numatoma sukurti novatoriškų priemonių, tokių kaip europinė interneto paieškos portalų telkimo sistema ir licencijavimo centrai, kurių tikslas – skatinti filmų, kurie siūlomi tik keliose valstybėse narėse, platinimą.

2. Autorių teisių taisyklių išimtys, kuriomis siekiama skatinti novatorišką ir įtraukią visuomenę

Komisija ketina nustatyti pagrindines ES autorių teisių taikymo išimtis. Šios išimtys suteikia galimybę autorių teisėmis saugomus kūrinius nustatytomis aplinkybėmis naudoti be išankstinio teisių turėtojų leidimo. Komisija persvarstys ES taisykles, kad mokslininkai galėtų lengviau taikyti teksto ir duomenų gavybos technologijas dideliems duomenų rinkiniams analizuoti. Dar vienas prioritetas – švietimas. Pavyzdžiui, mokytojams, teikiantiems mokymo internetu paslaugas, turėtų būti taikomos geresnės ir aiškesnės visoje Europoje galiojančios taisyklės. Be to, Komisija nori padėti neįgaliesiems susipažinti su daugiau kūrinių (toks yra Marakešo sutarties tikslas). Galiausiai Komisija įvertins poreikį sumažinti teisinį netikrumą, su kuriuo susiduria interneto naudotojai, internete skelbiantys savo padarytas pastatų ir viešose vietose nuolat eksponuojamų viešų meno kūrinių nuotraukas (šiuo metu išimtis taikoma panoramų nuotraukoms).

3. Sąžiningesnės rinkos kūrimas

Komisija įvertins, ar internete naudojant autorių teisėmis apsaugotus kūrinius, į kurių atsiradimą investavo kūrėjai ir kūrybos pramonė, yra gaunami tinkami leidimai ir tinkamai atlyginama pagal licencijas. Kitaip tariant, įvertinsime, ar sąžiningai dalijamasi nauda, gaunama naudojant tokius kūrinius internete. Šiuo atžvilgiu Komisija išnagrinės naujienų apibendrinimo paslaugų vaidmenį. Komisija laikysis proporcingumo principo – neketinama apmokestinti interneto nuorodų, t. y. vartotojų nebus reikalaujama mokėti autorių teisių mokestį, jei jie tiesiog pasidalys nuoroda į autorių teisėmis saugomą turinį. Atsižvelgdama į ES ir valstybių narių kompetenciją, Komisija taip pat apsvarstys, ar reikia imtis ES lygmens priemonių siekiant padidinti sistemos, kuria reglamentuojamas ES autorių ir atlikėjų atlygis, teisinį tikrumą, skaidrumą ir pusiausvyrą. Šiuose bendro pobūdžio svarstymuose bus pasinaudota ir šiuo metu vykstančios viešos konsultacijos dėl platformų ir interneto tarpininkų rezultatais.

4. Kova su piratavimu

Geresnės galimybės naudotis turiniu padės kovoti ir su piratavimu, nes 22 proc. Europos gyventojų mano, kad neteisėtai atsisiųsti kūrinius yra priimtina, jei jų šalyje nėra teisėtos alternatyvos. Komisija neapsiribos vien tuo ir, įgyvendindama visapusišką siekį geriau užtikrinti visų rūšių intelektinės nuosavybės teises, pasirūpins, kad autorių teisės būtų tinkamai saugomos visoje ES. 2016 m. sieksime parengti europinę lėšų sekimo principu pagrįstą sistemą, kuria bus siekiama sustabdyti finansinių srautų judėjimą į įmones, besipelnančias iš piratavimo. Į šį procesą bus įtraukti visi susiję partneriai (teisių turėtojai, reklamos ir mokėjimo paslaugų teikėjai, vartotojų asociacijos ir t. t.) – siekiama, kad dėl to būtų susitarta iki 2016 m. pavasario. Komisija ketina pagerinti intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo ES taisykles ir šiandien ta linkme žengė pirmą žingsnį – paskelbė viešas konsultacijas dėl dabartinės teisinės sistemos vertinimo ir modernizavimo. Be to, Komisija nagrinės, kaip būtų galima užtikrinti, kad interneto tarpininkai veiksmingiau šalintų neteisėtą turinį.

Ilgalaikė autorių teisių vizija

Ateityje ne mažiau nei pačios taisyklės bus svarbu tai, kad nacionalinės teisės aktų leidėjai ir teismai veiksmingai ir vienodai taikytų autorių teisių teisės aktus visoje ES. Nors šiuo metu nėra tenkinamos visos sąlygos, kad būtų galima svarstyti galimybę visiškai suvienodinti autorių teisių taisykles visoje ES, parengiant vieną bendrą autorių teisių kodeksą ir suformuojant bendrą autorių teisių sampratą, tai turėtų išlikti siektinu tikslu.

Pagrindiniai faktai

Skaitmeninės technologijos iš esmės pakeitė prieigos prie kūrybinio turinio ir šio turinio kūrimo bei platinimo būdus. 49 proc. ES interneto naudotojų klausosi muzikos, žiūri vaizdo įrašus ir žaidžia žaidimus internete. Daugelis jų, ypač jauniausieji, norėtų tai daryti ir keliaudami Europos Sąjungoje. Numatoma, kad šios tendencijos toliau stiprės, nes nuo 2017 m., panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius ES (pranešimas spaudai), Europos gyventojai galės pigiau naudotis internetu savo mobiliuosiuose įrenginiuose kitose ES valstybėse narėse. Europos mokyklos ir universitetai nekantrauja vykdyti e. švietimo programas, mokslininkai pageidauja naudoti pažangias turinio gavybos technologijas, o kultūros paveldo institucijos nori skaitmeninti savo kolekcijas. Sektoriuose, kuriuose plačiai taikomos autorių teisės (žiniasklaida, knygų leidėjai, garso įrašo kompanijos, TV transliavimo paslaugos ir kt.), Europos Sąjungoje dirba daugiau kaip 7 mln. žmonių. Labai svarbu, kad jų darbo aplinka būtų parengta naujiems uždaviniams spręsti. Tačiau dauguma autorių teisių taisyklių buvo priimtos dar 2001 m., todėl, atsižvelgiant į siekį sukurti ES bendrąją skaitmeninę rinką, kai kurie jų aspektai nebeatitinka savo paskirties. Dėl šios priežasties Komisija įtraukė tikslą modernizuoti ES autorių teisių taisykles į gegužės mėn. pristatytą bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją.

Žingsniai bendrosios skaitmeninės rinkos link

Šiandien pateikiamos naujos su autorių teisėmis ir skaitmeninėmis sutartimis susijusios taisyklės (pranešimas spaudai) yra pirmieji pagal bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją pateiktini teisės aktų pasiūlymai. Iki kitų metų pabaigos iš viso bus pateikta 16 iniciatyvų.

Kuriant bendrąją skaitmeninę rinką pastaruoju metu nemažai pasiekta – susitarta iki 2017 m. birželio mėn. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius, įtvirtinti tinklo neutralumo principą ES teisėje (pranešimas spaudai) ir didinti kibernetinį saugumą ES (pranešimas spaudai). Šių laimėjimų sąrašas pasipildys ir šiandien pateiktais pasiūlymais. Komisija taip pat deda daug pastangų iki šių metų pabaigos pasiekti politinį susitarimą dėl ES duomenų apsaugos taisyklių griežtinimo.

Daugiau informacijos

Šiandien priimti dokumentai

Reglamentas dėl interneto turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

Poveikio vertinimas, pridedamas prie reglamento

Komunikatas „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“

Klausimai ir atsakymai

Su ES autorių teisių taisyklių modernizavimu susiję klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinės

Naudokitės įsigytu skaitmeniniu turiniu keliaudami visoje ES

Prie skaitmeninio amžiaus pritaikytos Europos autorių teisės

Kitos naudingos nuorodos

Bendrajai skaitmeninei rinkai skirta svetainė (#DigitalSingleMarket)

„Komisija skelbia 16 bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo veiksmų“ (2015 m. gegužės 6 d.)

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo svetainė (@Ansip_EU)

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingo Komisijos nario Güntherio H. Oettingerio svetainė (@GOettingerEU)

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio politikos gairės

2016 m. Komisijos darbo programa

IP/15/6261

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar