Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise uskutečnila první kroky k rozšíření přístupu k on line obsahu a nastínila svou vizi o modernizaci autorského práva v EU

Brusel 9. prosince 2015

Přizpůsobení autorského práva v EU digitální éře

Komise v rámci naplňování své strategie pro jednotný digitální trh dnes představila návrh, který Evropanům umožní cestovat i se svým on-line obsahem, a akční plán pro modernizaci předpisů EU o autorském právu.

V současné době se Evropané na cestách v EU mohou ocitnout bez přístupu k on-line službám, jejichž prostřednictvím sledují filmy a sportovní vysílání, poslouchají hudbu, čtou e-knihy nebo hrají hry a za jejichž využívání zaplatili v zemi svého bydliště. Na tato omezení cílí dnešní návrh nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah, který občanům s bydlištěm v EU umožní cestovat s digitálním obsahem, jenž si zakoupili nebo předplatili doma. Očekává se, že přeshraniční přenositelnost – nové právo spotřebitelů v EU – se stane skutečností v roce 2017, témže roce, kdy v EU skončí poplatky za roaming (tisková zpráva). Jelikož jde o návrh nařízení, po přijetí bude tento předpis přímo použitelný ve všech 28 členských státech EU.

Dále dnes Komise nastínila svou vizi moderního rámce EU v oblasti autorského práva. Tento „politický náhled“ bude v příštích šesti měsících převeden do podoby legislativních návrhů a politických iniciativ, v nichž budou zohledněny všechny podněty z několika veřejných konzultací.

Obecně chce Komise dosáhnout toho, aby Evropané mohli přistupovat k široké nabídce legálního obsahu, a současně zajistit lepší ochranu a spravedlivé odměňování autorů a jiných nositelů práv. Z modernějšího a evropštějšího rámce budou mít rovněž prospěch klíčová odvětví vzdělávání, kultury, výzkumu a inovací.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu řekl: „Před sedmi měsíci jsme slíbili rychlé vytvoření jednotného digitálního trhu. Dnes předkládáme první návrhy. Chceme zajistit přenositelnost obsahu přes hranice. Lidé, kteří si legálně koupí obsah – filmy, knihy, přenosy fotbalových zápasů, televizní seriály – musí mít možnost si jej vzít s sebou, kamkoli se v Evropě vydají. Jde o významnou změnu, podobnou tomu, co jsme učinili pro zrušení roamingových poplatků. Rovněž jsme dnes nastínili vizi moderního režimu autorských práv v EU a postupné kroky k jeho dosažení. Naším cílem je rozšířit přístup občanů ke kulturnímu obsahu on-line a podpořit jeho tvůrce. Chceme posílit evropský výzkum a vývoj a využívání technologií, jako je vytěžování textů a dat. Jednotný digitální trh je plán, jak Evropa zaujme své místo v digitální éře, a dnes jej začínáme uskutečňovat.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplňuje: „Dnešní návrh nařízení je prvním krokem ambiciózní reformy. Spoléhám na spoluzákonodárce, že zajistí, aby se přenositelnost stala skutečností do roku 2017, a evropští spotřebitelé tak mohli využívat svůj oblíbený obsah i na cestách v rámci EU – a to bez obav z poplatků za roaming, které do poloviny roku 2017 skončí. Náš akční plán udává směr pro další reformu na jaře příštího roku: v oblasti autorského práva chceme vytvořit spravedlivé a stimulující prostředí, které odměňuje investice do kreativity a usnadňuje Evropanům legální přístup k obsahu a jeho využívání. K přeměně našeho plánu v konkrétní návrhy přispěje i naše průběžná práce zaměřená na úlohu platforem a internetových zprostředkovatelů.“

Komise dnes také navrhla nová pravidla, která zlepší ochranu evropských spotřebitelů při nakupování na internetu a podnikům pomůže prodávat přes hranice (tisková zpráva). Společně se jedná o první legislativní návrhy v rámci strategie pro jednotný digitální trh, která byla představena v květnu.

Moderní a evropštější rámec v oblasti autorského práva

Akční plán Komise stojí na čtyřech pilířích, které se vzájemně doplňují a jsou stejně důležité. Rovněž vytyčuje dlouhodobou vizi pro autorské právo v EU (viz informační přehled ke sdělenípodrobné otázky a odpovědi).

1. Rozšíření přístupu k obsahu v rámci EU

Dnešní pravidla pro přenositelnost obsahu představují první krok ke zlepšení přístupu ke kulturním dílům. Například francouzský uživatel on-line služby MyTF1, která umožňuje sledovat filmy a seriály, si nemůže vypůjčit nový film na služební cestě do Spojeného království. Nizozemský předplatitel služby Netflix, který cestuje do Německa, může sledovat pouze filmy, které Netflix nabízí německým spotřebitelům. A pokud navštíví Polsko, nemůže přes Netflix sledovat žádné filmy, neboť služba Netflix není v Polsku dostupná. To vše se změní. Při cestování po EU budou mít uživatelé stejný přístup ke své hudbě, filmům a hrám, jako kdyby byli doma (viz informační přehled o nových pravidlech).

Další návrhy budou předloženy na jaře příštího roku. Naším cílem je umožnit lepší pohyb obsahu, nabídnout Evropanům větší výběr, posílit kulturní rozmanitost a poskytnout více příležitostí kreativnímu odvětví. Komise má v úmyslu zlepšit přeshraniční on-line šíření televizních a rozhlasových pořadů (v rámci přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu) a usnadnit udělování licencí pro přeshraniční přístup k obsahu. Komise rovněž pomůže dát nový život dílům, která již nejsou komerčně nabízena.

Komise bude nadále prostřednictvím programu Kreativní Evropa pomáhat evropským kinům oslovovat širší publikum. Akční plán počítá s vytvořením inovativních nástrojů, jako jsou „evropský agregátor“ internetových vyhledávacích portálů a „centra pro udělování licencí“ na podporu distribuce filmů, které jsou k dispozici pouze v několika málo členských státech.

2. Výjimky z autorského práva v inovativní společnosti podporující začlenění

Komise se hodlá zabývat klíčovými výjimkami z autorského práva v EU. Výjimky umožňují za definovaných okolností užívat díla chráněná autorským právem bez předchozího svolení nositelů práv. Komise přezkoumá pravidla EU, aby výzkumným pracovníkům usnadnila používání technologií pro vytěžování textu a dat při analýze velkých souborů údajů. Další prioritou je vzdělávání. Například na učitele, kteří vyučují on-line, by se měla vztahovat lepší a jasnější pravidla platná v celé Evropě. Komise rovněž hodlá pomoci osobám se zdravotním postižením, které by měly mít možnost přistupovat k většímu počtu děl (což je cílem Marrákešské smlouvy). V neposlední řadě Komise posoudí potřebu snížit právní nejistotu pro uživatele internetu, kteří nahrávají své fotografie budov a uměleckých děl trvale umístěných ve veřejném prostoru (stávající výjimku pro panoramata).

3. Vytvoření spravedlivějšího trhu

Komise posoudí, zda on-line užívání autorskoprávně chráněných děl, která jsou výsledkem investic tvůrců a kreativních odvětví, je řádně povoleno a honorováno prostřednictvím licencí. Jinými slovy posoudíme, zda je prospěch z on-line užití těchto děl spravedlivě dělen. V této souvislosti se Komise bude zabývat úlohou služeb tiskové agregace. Přístup Komise bude přiměřený: není záměrem „zdanit“ hypertextové odkazy, tj. od uživatelů nebudou požadovány platby za autorská práva, pokud jen sdílejí odkaz na obsah chráněný autorským právem. Komise rovněž provede analýzu, zda je na úrovni EU zapotřebí nalézt řešení ke zlepšení právní jistoty, transparentnosti a rovnováhy systému odměňování autorů a výkonných umělců v EU, přičemž zohlední pravomoci EU a členských států. K těmto obecným úvahám přispějí výsledky probíhající veřejné konzultace o platformách a internetových zprostředkovatelích.

4. Boj proti pirátství

Širší dostupnost obsahu pomůže v boji proti pirátství, neboť 22 % Evropanů se domnívá, že nelegální stahování je přijatelné, pokud v jejich zemi není dostupná žádná legální alternativa. Komise nadto v rámci svého komplexního přístupu ke zlepšení prosazování všech forem práv duševního vlastnictví zajistí, aby autorské právo bylo v celé EU řádně prosazováno. V roce 2016 budeme pracovat na evropském rámci založeném na „sledování toku peněz“ a odstřižení podniků, které vydělávají na pirátství, od financí. Účastnit se budou všichni relevantní partneři (nositelé práv, poskytovatelé reklamních a platebních služeb, sdružení spotřebitelů atd.). Cílem je dosáhnout dohod do jara roku 2016. Komise hodlá zlepšit pravidla EU týkající se prosazování práv duševního vlastnictví a jako první krok dnes zahájila veřejnou konzultaci ohledně hodnocení a modernizace stávajícího právního rámce. Komise se rovněž bude zabývat otázkou, jak zefektivnit odstraňování nelegálního obsahu internetovými zprostředkovateli.

Dlouhodobá vize pro autorské právo

Účinné a jednotné uplatňování právních předpisů v oblasti autorského práva v celé EU ze strany vnitrostátních zákonodárců a soudů bude v budoucnu stejně důležité, jako předpisy samotné. Třebaže dnes ještě nejsou splněny všechny podmínky, abychom mohli uvažovat o plné harmonizaci autorského práva v celé EU formou jednotné právní úpravy, mělo by to zůstat ambicí do budoucna.

Souvislosti

Digitální technologie radikálně změnily způsob, jakým se přistupuje k tvůrčímu obsahu a jak se takový obsah vytváří a šíří. 49 % uživatelů internetu v EU poslouchá hudbu, sleduje videa a hraje hry na internetu. Mnoho z nich, zejména těch nejmladších, očekává, že tak budou moci činit i na cestách v rámci EU. Tyto tendence budou pravděpodobně narůstat s tím, jak budou Evropané platit méně za přístup k internetu ze svých mobilních zařízení v jiných členských státech poté, co v roce 2017 v Evropské unii skončí poplatky za roaming (tisková zpráva). Evropské školy a univerzity by se rády zapojily do elektronického vzdělávání, vědečtí pracovníci chtějí využívat moderní techniky vytěžování obsahu a instituce spravující kulturní dědictví jsou ochotny digitalizovat své sbírky. Odvětví s výraznou úlohou autorského práva (jako jsou sdělovací prostředky, knižní vydavatelství, nahrávací společnosti, televizní vysílání) reprezentují v EU více než 7 milionů pracovních míst. Je nezbytné, aby tato odvětví mohla fungovat v prostředí, které je připraveno čelit novým výzvám. Nicméně většina předpisů o autorském právu pochází z roku 2001, takže některé jejich aspekty už nejsou přínosné, pokud jde o vytvoření jednotného digitálního trhu v EU. Komise proto zahrnula modernizaci autorského práva EU do své strategie pro jednotný digitální trh, kterou představila v květnu. 

Pokrok na cestě k vytvoření jednotného digitálního trhu

Dnešní nová pravidla týkající se autorského práva a digitálních smluv (tisková zpráva) jsou prvními legislativními návrhy předkládanými v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Celkem bude do konce příštího roku představeno 16 iniciativ.

Dnešní návrhy doplní nedávné významné úspěchy při budování jednotného digitálního trhu: dohody o zrušení poplatků za roaming do června 2017, o zakotvení neutrality sítě do právních předpisů EU (tisková zpráva) a o posílení kybernetické bezpečnosti v EU (tisková zpráva). Komise se rovněž snaží dosáhnout do konce tohoto roku politické dohody o posílení pravidel EU pro ochranu údajů.

Další informace

Dnes přijaté dokumenty:

Nařízení o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Posouzení dopadů připojené k nařízení

Sdělení – Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva

Otázky a odpovědi:

Otázky a odpovědi k modernizaci pravidel EU v oblasti autorského práva

Informační přehledy:

Cestujte se svým digitálním obsahem v celé EU

Evropské autorské právo pro digitální éru

Další užitečné odkazy:

Internetové stránky o jednotném digitálním trhu (#DigitalSingleMarket)

Komise představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě (6. května 2015)

Internetové stránky Andruse Ansipa, místopředsedy Komise pro jednotný digitální trh (@Ansip_EU)

Internetové stránky Günthera H. Oettingera, komisaře pro digitální ekonomiku a společnost (@GOettingerEU)

Politické směry předsedy Komise Junckera

Pracovní program Komise na rok 2016

IP/15/6261

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar