Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV EL ET PL SL RO

Europese Commissie - Persbericht

Financiële diensten: Commissie vraagt tien lidstaten om toepassing EU-regels met betrekking tot depositogarantiestelsels

Brussel, 10 december 2015

De Europese Commissie heeft België, Cyprus, Estland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië en Zweden formeel verzocht de richtlijn depositogarantiestelsels (RDGS) volledig om te zetten.

De Europese Commissie heeft België, Cyprus, Estland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië en Zweden formeel verzocht om een volledige omzetting van de richtlijn depositogarantiestelsels (Richtlijn 2014/49/EU, (RDGS). Deze richtlijn, die voortbouwt op Richtlijn 94/19/EG uit 1994, zorgt voor een betere bescherming van deposito’s. Zo komt er een sterker vangnet voor depositohouders, die ook sneller zullen worden uitbetaald. Uniformere financieringsvereisten maken dat depositogarantiestelsels worden voorgefinancierd en dat zij hun verplichtingen jegens depositohouders efficiënter kunnen nakomen. Dit is een stap in de richting van een volwaardige bankenunie die de financiële sector in de nasleep van de financiële crisis veiliger en sterker moet maken.

De tenuitvoerlegging van de RDGS vormt voor de lidstaten in de bankenunie een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het door de Commissie voorgestelde Europees depositogarantiestelsel (zie IP/15/6152). Dit geplande stelsel zou mensen met bankdeposito's in de bankenunie een sterkere en uniformere verzekeringsdekking verschaffen en garanderen dat depositohouders altijd kunnen vertrouwen op hun bank, waar deze ook gevestigd is.

De uiterste datum voor de omzetting van deze voorschriften in nationale wetgeving was 3 juli 2015 (zie MEMO/13/1176). Tien EU-lidstaten hebben deze regels evenwel niet volledig in nationaal recht omgezet. De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als de lidstaten in kwestie niet binnen twee maanden aan hun verplichtingen voldoen, kan de Commissie beslissen de zaak door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de EU.

Achtergrond:

Sinds 1994 kent de EU geharmoniseerde voorschriften voor depositogarantiestelsels. De Europese Commissie heeft sinds 2008 een aantal maatregelen goedgekeurd om de stabiliteit van de financiële en bankdiensten te waarborgen. Vanaf 2009 werden alle EU-lidstaten verplicht om het dekkingsniveau van hun depositogarantiestelsels eind 2010 op te trekken tot 100 000 EUR per depositohouder en per bank. Alle lidstaten hebben deze eerdere wetgeving omgezet. (zie Memo/15/6165).

De verbeterde richtlijn depositogarantiestelsels (RDGS) is in de zomer van 2014 aangenomen met het oog op een grotere bescherming van depositohouders, met snellere uitbetalingen en verbeterde informatie. Op grond van de richtlijn moeten alle depositogarantiestelsels ook worden voorgefinancierd zodat zij in staat zijn hun verplichtingen jegens de depositohouders na te komen.

Parallel met de besprekingen over de RDGS heeft de Commissie ook een inbreukprocedure ingeleid tegen de lidstaten die de richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD) nog niet hebben omgezet.

Meer informatie:

- Veelgestelde vragen over depositogarantiestelsels, zie MEMO/14/296.

- Zie met betrekking tot het pakket inbreukbesluiten van december 2015 de volledige MEMO/15/6223.

- Voor informatie over inbreukprocedures in het algemeen, zie MEMO/12/12

- Over inbreukprocedures, zie hier.

IP/15/6253

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar