Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen inleder formell granskning av Luxemburgs skattebehandling av McDonald's

Bryssel den 3 december 2015

EU-kommissionen har inlett en fördjupad granskning om Luxemburgs skattebehandling av McDonald's. Kommissionen anser preliminärt att Luxemburg kan ha beviljat McDonald's en förmånlig skattebehandling i strid med EU:s regler om statligt stöd.

Kommissionen kommer särskilt att bedöma om myndigheterna i Luxemburg beviljade ett selektivt undantag från Luxemburgs skattelagstiftning och dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och USA, och på så sätt gav McDonald's en förmån som andra företag i en faktiskt och rättsligt jämförbar situation inte har tillgång till.

– Ett förhandsbesked om beskattning som godkänner att McDonald's inte betalar skatt på sina europeiska licensavgifter varken i Luxemburg eller i USA måste granskas mycket noga mot EU-reglerna för statligt stöd, säger kommissionär Margrethe Vestager med ansvar för konkurrenspolitiken.

Syftet med dubbelbeskattningsavtal mellan länder är att undvika dubbel beskattning – inte att rättfärdiga dubbel icke-beskattning.

Till följd av två förhandsbesked om beskattning från de luxemburgska myndigheterna 2009 har McDonald’s Europe Franchising sedan dess inte betalat någon bolagsskatt i Luxemburg trots stora vinster (mer än 250 miljoner euro 2013). Vinsterna kommer från licensavgifter som betalas av franchisetagare som driver restauranger i Europa och Ryssland för rätten att använda McDonald's varumärke och tillhörande tjänster. Företagets huvudkontor i Luxemburg anses vara ansvarigt för företagets strategiska beslut, men företaget har också två filialer, en schweizisk, som har en begränsad verksamhet vad gäller franchiserättigheter och en amerikansk, som inte har någon riktig verksamhet. Licensavgifterna som betalas till företaget överförs internt till den amerikanska filialen.

Kommissionen begärde upplysningar om förhandsbeskeden sommaren 2014 efter anklagelser i pressen om förmånlig skattebehandling av McDonald's i Luxemburg. Därefter har fackföreningar lämnat ytterligare upplysningar till kommissionen. Kommissionens bedömning hittills tyder på att McDonald’s Europe Franchising praktiskt taget inte har betalat bolagsskatt varken i Luxemburg eller i USA på sina vinster sedan 2009, främst till följd av det andra förhandsbeskedet om beskattning. Detta var möjligt av följande skäl:

  • Ett första förhandsbesked om beskattning från de luxemburgska myndigheterna i mars 2009 bekräftade att McDonald’s Europe Franchising inte behövde betala bolagsskatt i Luxemburg på grund av att vinsterna skulle beskattas i USA. Detta motiverades med hänvisning till dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och USA. Enligt förhandsbeskedet var McDonald's skyldigt att varje år lämna bevis på att de licensavgifter som överförs till USA via Schweiz deklarerats och beskattats i USA och Schweiz.
  • I motsats till de luxemburgska skattemyndigheternas antagande när de beviljade det första förhandsbeskedet blev vinsterna inte föremål för beskattning i USA. Medan McDonald’s Europe franchising enligt den föreslagna tolkningen av den luxemburgska lagstiftningen hade skattepliktig verksamhet i USA hade bolaget enligt amerikansk lagstiftning inte någon skattepliktig verksamhet i USA. Därför kunde McDonald's inte lämna några bevis på att vinsterna hade beskattats i USA, vilket krävdes i det första förhandsbeskedet (se närmare detaljer nedan).
  • McDonald's klargjorde detta i en begäran om ett andra förhandsbesked, där man yrkade på att Luxemburg ändå skulle befria de vinster som inte beskattats i USA från att beskattas i Luxemburg. De luxemburgska myndigheterna utfärdade då ett andra förhandsbesked om beskattning i september 2009 enligt vilket McDonald's inte längre behövde bevisa att inkomsten beskattades i USA. Detta förhandsbesked bekräftade att inkomsterna för McDonald’s Europe Franchising inte var skattepliktiga i Luxemburg även om det bekräftades att de inte heller var skattepliktiga i USA.

Genom det andra förhandsbeskedet godtog de luxemburgska myndigheterna att undanta nästan alla inkomster för McDonald’s Europe Franchising från skatt i Luxemburg.

 

McDonald's argument gentemot Luxemburgs skattemyndigheter

Företag är i allmänhet skyldiga att betala bolagsskatt på de vinster som bokförs i ett land om de har skattepliktig verksamhet i landet (ett s.k. fast driftställe). Detta kräver att företaget har en viss nivå av näringsverksamhet där.

I diskussionerna med de luxemburgska myndigheterna hävdade McDonald's att den amerikanska filialen av McDonald’s Europe Franchising utgjorde ett ”fast driftställe” enligt luxemburgsk lagstiftning, eftersom den hade tillräcklig verksamhet för att utgöra en verklig närvaro i USA. Samtidigt hävdade McDonald's att den USA-baserade filialen inte var ”ett fast driftställe” enligt amerikansk lagstiftning, eftersom den ur de amerikanska skattemyndigheternas synvinkel inte bedrev tillräcklig affärsverksamhet eller handel i USA.

Som en följd av detta erkände de luxemburgska myndigheterna den amerikanska filialen till McDonald’s Europe Franchising som den plats där huvuddelen av bolagets vinst skulle beskattas, medan de amerikanska skattemyndigheterna inte erkände detta. De luxemburgska myndigheterna undantog således vinsterna från skatt i Luxemburg, trots vetskap om att de inte var skattepliktiga i USA.

 

Omfattningen av kommissionens granskning

Kommissionen kommer nu att fortsätta sin granskning för att se om farhågorna om att det andra förhandsbeskedet om beskattning innebar en förmånlig skattebehandling av McDonald's Europe Franchising i strid mot EU:s regler för statligt stöd är befogade.

Kommissionen kommer särskilt att bedöma om myndigheterna i Luxemburg beviljade ett selektivt undantag från Luxemburgs skattelagstiftning och dubbelbeskattningsavtalet mellan Luxemburg och USA och om de på så sätt gav McDonald's en förmån som andra företag i en faktiskt och rättsligt jämförbar situation inte har tillgång till. Denna granskning ifrågasätter inte det allmänna skattesystemet i Luxemburg.

Inledandet av en fördjupad granskning ger berörda tredje parter och de berörda medlemsstaterna tillfälle att lämna synpunkter, men det föregriper inte resultatet av granskningen.

 

Bakgrund

Enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är statligt stöd som påverkar handeln mellan medlemsstaterna och som hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag i princip oförenligt med den inre marknaden.

Förhandsbesked om beskattning är i sig inte ett problem enligt EU:s regler för statligt stöd om de endast bekräftar att skattearrangemang mellan företag inom samma koncern följer tillämplig skattelagstiftning. Förhandsbesked som innebär selektiva skatteförmåner för specifika företag och därmed stöd till dessa, kan dock allvarligt snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad och strida mot EU:s regler för statligt stöd.

Kommissionen har sedan 2013 granskat medlemsstaters praxis för förhandsbesked om beskattning. I december 2014 utvidgade kommissionen sin begäran om upplysningar till att omfatta samtliga medlemsstater. Kommissionen beslutade i oktober 2015 att förhandsbesked om beskattning för Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna innebar olagliga selektiva skatteförmåner till företagen i strid mot EU:s regler för statligt stöd. Kommissionen har också inlett fördjupade granskningar i ärenden om statligt stöd i samband med förhandsbesked om beskattning som gäller Apple i Irland, Amazon i Luxemburg samt Belgiens system för beskattning av överskjutande vinst.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet om att inleda ett granskningsförfarande kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.38359 i registret över statligt stöd GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.


graph EN

IP/15/6221

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos