Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Državna pomoč: Komisija začenja formalni postopek preiskave o davčni obravnavi podjetja McDonald’s v Luksemburgu

Bruselj, 3. decembra 2015

Komisija je začela formalno preiskavo v zvezi z davčno obravnavo podjetja McDonald’s v Luksemburgu. Predhodno stališče Komisije je, da bi lahko Luksemburg z davčnim stališčem podjetju McDonald's omogočil ugodno davčno obravnavo, s čimer bi bila kršena pravila EU o državni pomoči.

Komisija bo zlasti ocenila, ali so luksemburški organi selektivno odstopali od določb nacionalne davčne zakonodaje in sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki ga je Luksemburg sklenil z ZDA, in tako dali podjetju McDonald’s prednost, ki ni na voljo drugim podjetjem v primerljivem dejanskem in pravnem položaju.

Komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je povedala: „Davčno stališče, ki dopušča, da je podjetje McDonald`s tako v Luksemburgu kot tudi v ZDA oproščeno davka za licenčnine, prejete v Evropi, je treba v okviru pravil EU o državni pomoči zelo pozorno preučiti. Namen sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med državami je izogibanje dvojnemu obdavčenju in ne upravičevanje dvojnega neobdavčevanja.“

Na podlagi dveh davčnih stališč, ki so jih izdali luksemburški organi v letu 2009, podjetje McDonald's Europe Franchising od takrat ni plačalo davka na dohodek pravnih oseb v Luksemburgu, čeprav beleži visoke dobičke (več kot 250 milijonov EUR v letu 2013). Ti dobički izvirajo iz licenčnin, ki so jih za pravico do uporabe blagovne znamke McDonald’s in z njo povezanih storitev plačali uporabniki franšizne pravice, ki upravljajo z restavracijami v Evropi in Rusiji. Glavni sedež podjetja v Luksemburgu je odgovoren za sprejemanje strateških odločitev podjetja, vendar ima podjetje še dve podružnici, in sicer podružnico v Švici, ki izvaja omejene dejavnosti v zvezi s franšiznimi pravicami, in podružnico v ZDA, ki dejavnosti dejansko ne izvaja. Licenčnine, ki jih podjetje prejme, se znotraj podjetja prenesejo na njegovo podružnico v ZDA.

Komisija je informacije o davčnih stališčih zahtevala poleti leta 2014, ko so se v tisku pojavili očitki o ugodni davčni obravnavi podjetja McDonald’s v Luksemburgu. Naknadno so dodatne informacije Komisiji predložili še sindikati. Ocena Komisije je zaenkrat pokazala, da podjetje McDonald's Europe Franchising zlasti zaradi drugega davčnega stališča od leta 2009 tako v Luksemburgu kot tudi v ZDA za dobičke ni plačalo skoraj nič davka na dohodek pravnih oseb. To je bilo mogoče zlasti iz naslednjih razlogov:

  • Prvo davčno stališče, ki so ga luksemburški organi izdali marca 2009, je potrdilo, da podjetje McDonald's Europe Franchising ni dolžno plačati davka na dohodek pravnih oseb v Luksemburgu, ker so njegovi dobički predmet obdavčitve v ZDA. To je bilo utemeljeno s sklicevanjem na sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med Luksemburgom in ZDA. V skladu s tem stališčem bi moralo podjetje McDonald’s vsako leto predložiti dokazila, da so bile licenčnine, ki so se prek Švice prenašale v ZDA, prijavljene in obdavčene v ZDA in Švici.
  • Vendar pa v nasprotju s predpostavko luksemburških davčnih organov pri odobritvi prvega stališča, dobički niso bili obdavčeni v ZDA. Čeprav je bilo podjetje McDonald's Europe Franchising glede na predlagano razlago luksemburške zakonodaje davčni zavezanec v ZDA, pa se na podlagi zakonodaje ZDA ni štelo za davčnega zavezanca v ZDA. Zato podjetje McDonald’s ni moglo predložiti v prvem stališču zahtevanih dokazil, da so bili dobički obdavčeni v ZDA (podrobnosti sledijo v nadaljevanju).
  • Podjetje McDonald’s je svoj položaj pojasnilo in zahtevalo izdajo drugega stališča, pri čemer je trdilo, da bi morali luksemburški organi dobičke, ki v ZDA niso obdavčeni, ne glede na to izvzeti iz obdavčitve v Luksemburgu. Luksemburški organi so nato septembra 2009 izdali drugo davčno stališče, v skladu s katerim podjetju McDonald's ni bilo treba več dokazovati, da so bili njegovi dohodki predmet obdavčitve v ZDA. V tem stališču je bilo potrjeno, da se dohodki podjetja McDonald's Europe Franchising v Luksemburgu ne obdavčijo, čeprav je bilo hkrati potrjeno, da tudi v ZDA niso obdavčeni.

Z izdajo drugega stališča so se luksemburški organi strinjali, da iz obdavčitve v Luksemburgu izvzamejo skoraj vse dohodke podjetja McDonald's Europe Franchising.

 

Utemeljitev podjetja McDonald’s za luksemburške davčne organe

Podjetja so na splošno zavezana k plačilu davka na dohodek pravnih oseb za dobičke, zabeležene v državi, če so v tej državi davčni zavezanci (imajo t. i. „stalno poslovno enoto“). Pogoj za to je, da v tej državi izvajajo določen obseg poslovnih dejavnosti.

V svojih razpravah z luksemburškimi organi je podjetje McDonald’s trdilo, da v skladu z luksemburško zakonodajo podružnica podjetja McDonald's Europe Franchising v ZDA predstavlja „stalno poslovno enoto“, ker v ZDA izvaja dovolj dejavnosti, zaradi česar se šteje, da je tam dejansko prisotna. Hkrati je podjetje McDonald’s trdilo, da v skladu z zakonodajo ZDA njegova podružnica s sedežem v ZDA ni „stalna poslovna enota“, ker v ZDA z vidika tamkajšnjih davčnih organov ne posluje ali trguje v zadostnem obsegu.

Posledično so luksemburški organi priznali sedež podružnice podjetja McDonald's Europe Franchising v ZDA kot kraj, kjer bi bilo treba obdavčiti večino dobičkov, medtem ko ga davčni organi ZDA niso priznali kot takega. Luksemburški organi so zato iz obdavčitve v Luksemburgu izvzeli dobičke, čeprav so bili seznanjeni z dejstvom, da v ZDA dejansko niso predmet obdavčitve.

 

Obseg preiskave Komisije

Komisija bo nadaljevala s preiskavo, da bi ugotovila, ali so njeni pomisleki, da je zlasti drugo davčno stališče podjetju McDonald's Europe Franchising omogočilo ugodno davčno obravnavo, kar bi pomenilo kršitev pravil EU o državni pomoči, upravičeni.

Zlasti bo ocenila, ali so luksemburški organi selektivno odstopali od določb nacionalne davčne zakonodaje in sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki ga je Luksemburg sklenil z ZDA, ter ali so tako omogočili podjetju McDonald’s prednost, ki ni na voljo drugim podjetjem v primerljivem dejanskem in pravnem položaju. Namen te preiskave ni vzbuditi dvomov o splošni davčni ureditvi v Luksemburgu.

Z začetkom poglobljene preiskave je zainteresiranim tretjim osebam in zadevnim državam članicam omogočeno, da predložijo pripombe. Vendar te ne bodo vplivale na rezultat preiskave.

 

Ozadje

V skladu s členom 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je državna pomoč, ki vpliva na trgovino med državami članicami in bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem, načeloma nezdružljiva z enotnim trgom EU.

Davčna stališča kot taka z vidika pravil EU o državni pomoči niso sporna, če zgolj potrjujejo, da so davčne ureditve med podjetji znotraj iste skupine združljive z ustrezno davčno zakonodajo. Vendar pa lahko davčna stališča, ki določenim podjetjem podeljujejo selektivno davčno ugodnost, in jih s tem subvencionirajo, resno izkrivljajo konkurenco na enotnem trgu EU in kršijo pravila EU o državni pomoči.

Komisija preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč držav članic od junija 2013. Decembra 2014 je to preiskavo razširila na vse države članice. Komisija je oktobra 2015 sklenila, da so bile z davčnimi stališči podjetju Fiat v Luksemburgu in podjetju Starbucks na Nizozemskem podeljene nezakonite selektivne davčne ugodnosti, ki kršijo pravila EU o državni pomoči. Komisija prav tako izvaja poglobljene preiskave o državni pomoči v zvezi z davčnimi stališči za podjetje Apple na Irskem in podjetje Amazon v Luksemburgu ter v zvezi s sistemom izdajanja stališč o presežnem dobičku v Belgiji.

Nezaupna različica sklepa o začetku preiskave bo na voljo pod zadevo št. SA.38945 v registru državnih pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti. Obvestila o objavi novih sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so na voljo v elektronskem tedniku State Aid Weekly e-News.


graph EN

IP/15/6221

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos