Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia začala formálne vyšetrovanie daňového zaobchádzania so spoločnosťou McDonald's v Luxembursku

Brusel 3. december 2015

Komisia začala formálne vyšetrovanie daňového zaobchádzania v Luxembursku so spoločnosťou McDonald's. Podľa predbežného názoru je možné, že Luxembursko poskytlo prostredníctvom záväzného daňového stanoviska spoločnosti McDonald's výhodné daňové zaobchádzanie v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Komisia obzvlášť posúdi, či sa luxemburské orgány selektívne odchýlili od ustanovení vnútroštátnych daňových právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a USA, a poskytli tak spoločnosti McDonald's výhodu, ktorú nemali k dispozícii iné spoločnosti nachádzajúce sa v porovnateľnej faktickej a právnej situácii.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Záväzné daňové stanovisko, ktoré spoločnosti McDonald's umožňuje, aby neplatila žiadnu daň z európskych franchisingových poplatkov v Luxembursku ani v USA, je potrebné veľmi dôkladne preskúmať z hľadiska pravidiel štátnej pomoci EÚ. Účelom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi krajinami je zabrániť dvojitému zdaneniu – nie slúžiť ako dôvod na dvojité nezdanenie.“

Na základe dvoch záväzných daňových stanovísk vydaných luxemburskými orgánmi v roku 2009 spoločnosť McDonald's Europe Franchising odvtedy nezaplatila žiadnu daň z príjmu právnických osôb, a to napriek tomu, že zaznamenala vysoké výnosy (250 mil. EUR v roku 2013). Tieto výnosy pochádzajú z odmien, ktoré platia franchisanti prevádzkujúci reštaurácie v Európe a v Rusku za právo používať ochrannú známku McDonald's a súvisiace služby. Ústredie spoločnosti v Luxembursku je oficiálne zodpovedné za prijímanie strategických rozhodnutí, no spoločnosť má aj dve organizačné zložky – švajčiarsku, ktorá vykonáva obmedzené aktivity súvisiace s franchisingovými právami, a americkú, ktorá nevykonáva žiadnu skutočnú činnosť. Franchisingové poplatky vyplatené spoločnosti sa vnútorne prevádzajú do americkej organizačnej zložky spoločnosti.

Komisia požiadala o informácie o záväzných daňových stanoviskách v lete 2014 na základe tvrdení o údajnom výhodnom daňovom zaobchádzaní so spoločnosťou McDonald's v Luxembursku, ktoré sa objavili v tlači. Následne odborové zväzy predložili Komisii doplňujúce informácie. Z posúdenia Komisie zatiaľ vyplýva, že, najmä na základe druhého záväzného daňového stanoviska vydaného spoločnosti, McDonald's Europe Franchising od roku 2009 neplatila zo svojich výnosov prakticky žiadnu daň z príjmu právnických osôb v Luxembursku ani v USA. Bolo to možné najmä vďaka tomu, že:

  • Prvé záväzné daňové stanovisko, ktoré luxemburské orgány vydali v marci 2009, potvrdilo, že spoločnosť McDonald's Europe Franchising nie je povinná platiť daň z príjmu právnických osôb v Luxembursku, pretože výnosy by sa mali zdaňovať v USA. Bolo to zdôvodnené odkazom na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a USA. Na základe tohto záväzného stanoviska sa od spoločnosti McDonald's vyžadovalo, aby každý rok predložila dôkaz o tom, že franchisingové poplatky prevedené cez Švajčiarsko do USA boli priznané a zdanené v USA a vo Švajčiarsku.
  • V rozpore s predpokladom luxemburských daňových úradov v čase vydania prvého záväzného stanoviska však výnosy nemali podliehať zdaneniu v USA. Zatiaľ čo podľa navrhovaného výkladu luxemburského práva spoločnosť McDonald's Europe Franchising mala v USA zdaniteľnú prevádzkareň, podľa amerických právnych predpisov tam žiadnu zdaniteľnú prevádzkareň nemala. Spoločnosť McDonald's preto nemohla predložiť žiaden dôkaz o tom, že výnosy podliehali zdaneniu v USA, ako sa vyžadovalo v prvom záväznom stanovisku (ďalšie podrobnosti nižšie).
  • Spoločnosť McDonald's túto skutočnosť objasnila vo svojom podaní, v ktorom žiadala o druhé záväzné stanovisko, pričom trvala na tom, že Luxembursko by napriek tomu malo oslobodiť výnosy, ktoré neboli zdaňované v USA, od dane v Luxembursku. V septembri 2009 luxemburské orgány vydali druhé záväzné daňové stanovisko, podľa ktorého už spoločnosť McDonald's nemusela preukazovať, že príjmy podliehajú zdaneniu v USA. Toto záväzné stanovisko potvrdilo, že príjmy spoločnosti McDonald's Europe Franchising nepodliehajú zdaneniu v Luxembursku, aj keby sa potvrdilo, že nepodliehajú zdanenie ani v USA.

Luxemburské orgány vydaním tohto druhého stanoviska súhlasili s tým, že od zdanenia v Luxembursku budú oslobodené takmer všetky príjmy spoločnosti McDonald's Europe Franchising's.

 

Argumenty, ktoré spoločnosť McDonald's predložila luxemburským daňovým orgánom

Vo všeobecnosti platí, že spoločnostiam vzniká povinnosť odvádzať daň z príjmu právnických osôb vo vzťahu k výnosom vykázaným v danej krajine, ak v tejto krajine majú zdaniteľnú prevádzkareň (tzv. „stála prevádzkareň“). To vyžaduje, aby tam spoločnosť vykonávala podnikateľskú činnosť v určitom rozsahu.

Spoločnosť McDonald's v rámci diskusií s luxemburskými orgánmi tvrdila, že americká organizačná zložka spoločnosti McDonald's Europe Franchising predstavovala „stálu prevádzkareň“ podľa luxemburského práva, pretože činnosť, ktorú vykonávala, bola dostatočná na to, aby bola považovaná za skutočnú prevádzkareň. Spoločnosť McDonald's zároveň tvrdila, že jej americká organizačná zložka nebola „stálou prevádzkarňou“ podľa amerického práva, pretože z hľadiska amerických daňových orgánov táto organizačná zložka nevykonávala dostatočnú podnikateľskú ani obchodnú činnosť v USA.

V dôsledku toho luxemburské orgány uznali americkú organizačnú zložku spoločnosti McDonald's Europe Franchising's za miesto, kde by sa mala zdaňovať väčšina výnosov, zatiaľ čo americké daňové orgány ju za takéto miesto neuznali. Luxemburské orgány preto oslobodili výnosy od dane v Luxembursku, hoci vedeli, že v skutočnosti v USA nepodliehali zdaneniu.

 

Rozsah vyšetrovania Komisie

Komisia teraz bude viesť ďalšie vyšetrovanie s cieľom zistiť, či sú opodstatnené jej obavy, že najmä na základe druhého záväzného daňového stanoviska bolo spoločnosti McDonald's Europe Franchising poskytnuté výhodné daňové zaobchádzanie v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Komisia obzvlášť posúdi, či sa luxemburské orgány selektívne odchýlili od ustanovení vnútroštátnych daňových právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a USA, a či tak poskytli spoločnosti McDonald's výhodu, ktorú nemali k dispozícii iné spoločnosti nachádzajúce sa v porovnateľnej faktickej a právnej situácii. Toto vyšetrovanie nespochybňuje všeobecný daňový režim Luxemburska.

Začatie hĺbkového vyšetrovania umožňuje zainteresovaným tretím stranám a dotknutým členským štátom predložiť pripomienky. Nie je ním dotknutý výsledok vyšetrovania.

 

Súvislosti

Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) štátna pomoc, ktorá ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov, je v zásade nezlučiteľná s jednotným trhom EÚ.

Samotné záväzné daňové stanoviská nepredstavujú z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže EÚ problém, pokiaľ len potvrdzujú, že daňové dojednania medzi spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny sú v súlade s príslušnými daňovými právnymi predpismi. Avšak záväzné daňové stanoviská, ktoré poskytujú selektívne daňové zvýhodnenie konkrétnym spoločnostiam, a tak ich subvencujú, môžu závažne narúšať hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ a porušovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ.

Komisia prešetruje prax členských štátov v oblasti záväzných daňových stanovísk od júna 2013. V decembri 2014 rozšírila toto informačné prešetrovanie na všetky členské štáty. V októbri 2015 Komisia rozhodla, že záväzné daňové stanoviská pre spoločnosť Fiat v Luxembursku a pre spoločnosť Starbucks v Holandsku poskytli spoločnostiam neoprávnené selektívne daňové zvýhodnenia v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Komisia tiež vykonáva hĺbkové vyšetrovanie štátnej pomoci vo veci záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa spoločnosti Apple v Írsku, spoločnosti Amazon v Luxemburskubelgického režimu zdaňovania „nadmerného zisku“.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia o začatí vyšetrovania, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.38945 v registri štátnej pomoci na webovom sídle pre hospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).


graph EN

IP/15/6221

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Photos