Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Pomoc państwa: Komisja wszczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec przedsiębiorstwa McDonald's

Bruksela, 3 grudnia 2015

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie praktyk podatkowych Luksemburga wobec przedsiębiorstwa McDonald's. Wstępnie zaopiniowała, że interpretacja indywidualna wydana przez Luksemburg mogła skutkować przyznaniem przedsiębiorstwu korzystnych warunków podatkowych wbrew unijnym zasadom pomocy państwa.

W szczególności Komisja oceni, czy władze Luksemburga wprowadziły w sposób selektywny odstępstwo od przepisów krajowego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA i tym samym przyznały przedsiębiorstwu McDonald's korzyść, która jest niedostępna dla innych przedsiębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Indywidualna interpretacja podatkowa uprawniająca przedsiębiorstwo McDonald's do niepłacenia podatków od pobieranych w Europie opłat licencyjnych w Luksemburgu i w USA wymaga bardzo skrupulatnej analizy w świetle unijnych zasad pomocy państwa.Celem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między państwami jest unikanie podwójnego opodatkowania, a nie usprawiedliwianie podwójnego unikania opodatkowania.”

Na podstawie dwóch indywidualnych interpretacji podatkowych, przyznanych przez władze Luksemburga w 2009 r., McDonald's Europe Franchising nie zapłaciło od tamtego roku żadnego podatku od osób prawnych w Luksemburgu pomimo wypracowania ogromnych zysków (ponad 250 mln euro w 2013 r.). Źródłem zysków są opłaty licencyjne wnoszone przez franczyzobiorców prowadzących restauracje w Europie i Rosji z tytułu prawa do korzystania z marki McDonald's i powiązanych z nią usług. Siedziba przedsiębiorstwa mieszcząca się w Luksemburgu odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji, lecz przedsiębiorstwo posiada także dwa oddziały: jeden w Szwajcarii, który prowadzi ograniczoną działalność związaną z prawami do franczyzy, a drugi w USA, który nie prowadzi de facto żadnej działalności. Opłaty licencyjne pobierane przez przedsiębiorstwo są przekazywane drogą wewnętrzną do jego amerykańskiego oddziału.

Latem 2014 r. Komisja zwróciła się o informacje na temat indywidualnej interpretacji podatkowej w następstwie zarzutów prasowych dotyczących korzystnych warunków podatkowych, na jakich przedsiębiorstwo działa w Luksemburgu. Następnie związki zawodowe przekazały Komisji dodatkowe informacje. Z dotychczasowej oceny Komisji wynika, że od 2009 r., głównie z powodu drugiej indywidualnej interpretacji podatkowej przyznanej przedsiębiorstwu, McDonald's Europe Franchising praktycznie nie uiściło żadnego podatku dochodowego od osób prawnych ani w Luksemburgu ani w USA. Było to możliwe z następujących powodów:

  • W pierwszej indywidualnej interpretacji podatkowej przyznanej przez władze Luksemburga w marcu 2009 r. potwierdzono, że McDonald's Europe Franchising nie było zobowiązane do opłacania podatku od osób prawnych w Luksemburgu, gdyż jego zyski miały podlegać opodatkowaniu w USA. Uzasadnieniem było odniesienie do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA. Zgodnie z indywidualną interpretacją McDonald's miało obowiązek co roku przedkładać dowody na to, że opłaty licencyjne przekazywane do USA za pośrednictwem szwajcarskiego oddziału są zgłaszane i podlegają opodatkowaniu w USA i Szwajcarii.
  • Wbrew założeniu, jakie przyświecało luksemburskim władzom podatkowym w trakcie przyznawania pierwszej interpretacji podatkowej, zyski nie podlegały jednak opodatkowaniu w USA. Choć według zaproponowanej wykładni prawa luksemburskiego McDonald's Europe Franchising podlegało opodatkowaniu w USA, to według amerykańskich przepisów prawa wcale mu nie podlegało. McDonald's nie mogło zatem przedstawić żadnego dowodu na to, że jego zyski podlegały opodatkowaniu w USA zgodnie z wymogiem określonym w pierwszej indywidualnej interpretacji podatkowej (zob. dalsze szczegółowe informacje poniżej).
  • Przedsiębiorstwo McDonald's wyjaśniło tę sytuację w przedłożonym wniosku o drugą indywidualną interpretację podatkową, twierdząc, że Luksemburg powinien mimo wszystko zwolnić zyski niepodlegające opodatkowaniu w USA z opodatkowania w Luksemburgu. Następnie we wrześniu 2009 r. władze Luksemburga wydały drugą interpretację indywidualną, zgodnie z którą przedsiębiorstwo nie miało już obowiązku przedkładania dowodów na to, że jego dochody podlegają opodatkowaniu w USA. We wspomnianej indywidualnej interpretacji potwierdzono, że generowane przez McDonald's Europe Franchising dochody nie podlegały opodatkowaniu w Luksemburgu, nawet jeśli potwierdzono, że nie podlegały one również opodatkowaniu w USA.

Wydając drugą indywidualną interpretację podatkową, władze Luksemburga zgodziły się zwolnić prawie wszystkie dochody McDonald's Europe Franchising z opodatkowania w Luksemburgu.

 

Argumentacja przedsiębiorstwa McDonald's przedstawiona organom podatkowym w Luksemburgu

Przedsiębiorstwa zasadniczo są zobligowane do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zysków wypracowanych w danym państwie, jeśli mają w nim tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest, by w danym państwie przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą w określonym zakresie.

W rozmowach z władzami Luksemburga przedsiębiorstwo McDonald's argumentowało, że amerykański oddział McDonald's Europe Franchising stanowił „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” w świetle prawa luksemburskiego, gdyż prowadziło działalność w wystarczającym zakresie, by faktycznie podlegać opodatkowaniu w USA. Jednocześnie McDonald's twierdziło, że jego amerykański oddział nie stanowił „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” w świetle prawa amerykańskiego, gdyż z punktu widzenia amerykańskich władz podatkowych amerykański oddział przedsiębiorstwa nie prowadził w dostatecznym zakresie działalności gospodarczej ani handlu na terenie USA.

W rezultacie władze Luksemburga uznały, że amerykański oddział przedsiębiorstwa McDonald's Europe Franchising stanowi miejsce, w którym większość jego zysków powinna podlegać opodatkowaniu, choć amerykańskie władze podatkowe nie podzieliły tego stanowiska. W związku z tym władze Luksemburga zwolniły zyski z opodatkowania w Luksemburgu, mimo iż wiedziały, że zyski te de facto nie podlegają opodatkowaniu w USA.

 

Zakres postępowania wyjaśniającego Komisji

Komisja przystąpi teraz do dalszego postępowania wyjaśniającego, by zbadać, czy ma uzasadnione obawy, że w szczególności druga indywidualna interpretacja podatkowa skutkowała przyznaniem przedsiębiorstwu McDonald's Europe Franchising korzystnych warunków podatkowych, naruszając tym samym unijne zasady pomocy państwa.

W szczególności Komisja oceni, czy władze Luksemburga wprowadziły w sposób selektywny odstępstwo od przepisów krajowego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA i czy tym samym przyznały przedsiębiorstwu McDonald's korzyść, która jest niedostępna dla innych przedsiębiorstw znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej. Postępowanie wyjaśniające nie kwestionuje ogólnego systemu podatkowego w Luksemburgu.

Wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego umożliwia zainteresowanym osobom trzecim i państwom członkowskim, którego dotyczy, zgłaszanie uwag. Wynik postępowania wyjaśniającego nie jest jednak przesądzony.

 

Kontekst

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomoc państwa, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi i która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom jest w zasadzie niezgodna z rynkiem wewnętrznym UE.

Indywidualne interpretacje podatkowe jako takie nie stanowią problemu w świetle unijnych zasad pomocy państwa, jeśli po prostu potwierdza się w nich, że reżim podatkowy między przedsiębiorstwami w obrębie tej samej grupy jest zgodny z odnośnymi przepisami podatkowymi. Indywidualne interpretacje podatkowe przyznające konkretnym przedsiębiorstwom selektywną korzyść podatkową i tym samym udzielające im dotacji mogą w poważny sposób zakłócić konkurencję na rynku wewnętrznym UE i skutkować łamaniem unijnych zasad pomocy państwa.

Od czerwca 2013 r. Komisja bada praktyki w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w państwach członkowskich. W grudniu 2014 r. zakres badania został rozszerzony i objął wszystkie państwa członkowskie. W październiku 2015 r. Komisja uznała, że indywidualne interpretacje podatkowe dla Fiata w Luksemburgu i Starbucksa w Holandii stanowiły niezgodne z prawem selektywne korzyści podatkowe dla tych przedsiębiorstw, naruszając tym samym unijne zasady pomocy państwa. Ponadto Komisja prowadzi szczegółowe postępowania wyjaśniające w zakresie pomocy państwa w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących przedsiębiorstwa Apple w Irlandii, przedsiębiorstwa Amazon w Luksemburgu i opodatkowania nadmiernych zysków w Belgii.

Jawna wersja decyzji w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.38945 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State aid Weekly e-News).


graph EN

IP/15/6221

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Photos