Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie begint formeel onderzoek naar fiscale behandeling McDonald's in Luxemburg

Brussel, 3 december 2015

De Commissie is een diepgaand staatssteunonderzoek gestart naar de fiscale behandeling van McDonald's in Luxemburg. Het voorlopige standpunt is dat een door Luxemburg afgegeven fiscale ruling mogelijk een gunstige fiscale behandeling aan McDonald's heeft toegekend in strijd met EU-staatssteunregels.

De Commissie zal met name nagaan of de Luxemburgse autoriteiten op selectieve wijze zijn afgeweken van hun nationale belastingwetgeving en het dubbelbelastingverdrag-Luxemburg/VS waardoor zij aan McDonald's een voordeel hebben gegeven dat niet beschikbaar was voor andere ondernemingen die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "Een fiscale ruling die ermee instemt dat McDonald's noch in Luxemburg noch in de VS belasting betaalt over de Europese royalty inkomsten, moet grondig worden onderzocht in het licht van de EU-staatssteunregels. Het doel van dubbelbelastingverdragen tussen landen is om dubbele belastingheffing te voorkomen – niet om dubbele 'niet-belasting' te verdedigen."

Op basis van twee fiscale rulings die de Luxemburgse overheid in 2009 heeft afgegeven, heeft McDonald's Europe Franchising sinds die tijd in Luxemburg geen vennootschapsbelasting betaald, ook al boekte de onderneming grote winsten (meer dan 250 miljoen EUR in 2013). Deze winsten zijn afkomstig van royalty's die franchisenemers-restauranthouders in Europa en Rusland moeten betalen om de merknaam McDonald's en de daarmee samenhangende diensten te mogen gebruiken. Het Luxemburgse hoofdkantoor van de onderneming is aangewezen als verantwoordelijke voor de strategische besluitvorming van de onderneming, maar de onderneming heeft ook twee buitenlandse filialen: een filiaal in Zwitserland, die beperkte activiteiten ontplooit met betrekking tot de franchiserechten, en een filiaal in de VS, die geen echte activiteiten heeft. De royalty's die de onderneming ontvangt worden intern overgemaakt aan het filiaal van de onderneming in de VS.

In de zomer van 2014 heeft de Commissie om informatie over fiscale rulings gevraagd, na berichten in de media over een gunstige fiscale behandeling van McDonald's in Luxemburg. Nadien hebben vakbonden de Commissie bijkomende informatie verschaft. Uit de analyse die de Commissie tot dusver heeft gemaakt, blijkt dat met name dankzij de tweede fiscale ruling McDonald's Europe Franchising sinds 2009 zowel in Luxemburg als in de VS bijna geen vennootschapsbelasting over haar winst heeft betaald. Dit werd met name om de volgende redenen mogelijk gemaakt:

  • Een eerste fiscale ruling van de Luxemburgse overheid in maart 2009 bevestigde dat McDonald's Europe Franchising in Luxemburg geen vennootschapsbelasting hoefde te betalen omdat de winst al in de VS aan belasting werd onderworpen. Dit werd verantwoord onder verwijzing naar het dubbelbelastingverdrag-Luxemburg/VS. Volgens de ruling moest McDonald's jaarlijks het bewijs leveren dat de via Zwitserland naar de VS overgemaakte royalty's waren aangegeven én aan belasting waren onderworpen in de VS en in Zwitserland.
  • Anders dan de Luxemburgse belastingdienst aannam bij het afgeven van de eerste ruling, was de winst in de VS niet aan belasting onderworpen. Was McDonald's Europe Franchising volgens de voorgestelde lezing van de Luxemburgse wetgeving belastbaar aanwezig in de VS, dan was de onderneming volgens de VS-wetgeving niet belastbaar aanwezig in de VS. Daarom kon McDonald's niet aantonen dat de winst in de VS aan belasting was onderworpen, zoals in de eerste ruling was geëist (zie verder voor meer details).
  • In haar tweede rulingaanvraag wees McDonald's op dit probleem en drong zij er op aan dat Luxemburg de winst die in de VS niet werd belast toch in Luxemburg van belasting zou vrijstellen. Daarop gaf de Luxemburgse overheid in september 2009 een tweede fiscale ruling af dat McDonald's niet langer hoefde aan te tonen dat de inkomsten in de VS belast werden. Deze ruling bevestigde dat de inkomsten van McDonald's Europe Franchising in Luxemburg niet aan belasting onderworpen waren, zelfs toen bleek dat deze in de VS evenmin aan belasting onderworpen waren.

Met deze tweede ruling stemde de Luxemburgse overheid erin toe om bijna alle inkomsten van McDonald's Europe Franchising in Luxemburg vrij te stellen van belasting.

 

Argumenten door McDonald's gebruikt bij de Luxemburgse belastingdienst

Ondernemingen zijn doorgaans vennootschapsbelastingplichtig voor de in een land geboekte winst indien zij in dat land een belastbare aanwezigheid hebben (daar een zogeheten "vaste inrichting" hebben). Daarvoor moet de onderneming in dat land een bepaald volume bedrijfsactiviteiten hebben.

Tijdens het overleg met de Luxemburgse overheid voerde McDonald's aan dat het filiaal van McDonald's Europe Franchising in de VS volgens het Luxemburgse recht een "vaste inrichting" vormde, omdat zij voldoende activiteiten had om een reële aanwezigheid in de VS vast te kunnen stellen. Tegelijk voerde McDonald's aan dat haar filiaal in de VS volgens het VS-recht geen "vaste inrichting" vormde omdat voor de Amerikaanse belastingdienst het filiaal in de VS onvoldoende bedrijfsactiviteiten of handel binnen de VS ontwikkelde.

Het resultaat was dat de Luxemburgse overheid het filiaal van McDonald's Europe Franchising in de VS erkende als de plaats waar het grootste deel van haar winst moest worden belast, terwijl de Amerikaanse belastingdienst het filiaal niet erkende als vaste inrichting. De Luxemburgse overheid stelde dus in Luxemburg winst vrij van belasting, hoewel zij wist dat deze in de VS in feite ook niet werd belast.

 

De reikwijdte van het onderzoek van de Commissie

De Commissie zal nu verder onderzoek voeren om te bezien of haar bezwaren gerechtvaardigd zijn en met name of McDonald's Europe Franchising dankzij de tweede fiscale ruling een gunstige fiscale behandeling kreeg die in strijd is met de EU-staatssteunregels.

Met name zal de Commissie nagaan of de Luxemburgse autoriteiten op selectieve wijze zijn afgeweken van hun nationale belastingwetgeving en het dubbelbelastingverdrag-Luxemburg/VS en of zij daarbij aan McDonald's een voordeel hebben gegeven dat niet beschikbaar was voor andere ondernemingen in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie. Dit onderzoek stelt de algemene belastingregels van Luxemburg niet ter discussie.

Nu er een diepgaand onderzoek komt, krijgen belanghebbenden én de betrokken lidstaten de kans opmerkingen te maken. Dat een onderzoek wordt ingeleid, zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek.

Achtergrond

Volgens artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is staatssteun die het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging dreigt te verstoren doordat bepaalde ondernemingen worden begunstigd, in principe onverenigbaar met de EU-interne markt.

Fiscale rulings zijn op zich niet problematisch volgens de EU-staatssteunregels. Maar dan moeten deze wel gewoon bevestigen dat fiscale regelingen tussen ondernemingen binnen dezelfde groep voldoen aan de betrokken belastingwetgeving. Fiscale rulings die echter een selectief belastingvoordeel aan specifieke ondernemingen verlenen - en hun zo subsidie geven - kunnen de mededinging op de interne markt in de EU ernstig verstoren en inbreuk maken op de EU-staatssteunregels.

Sinds juni 2013 toetst de Commissie de praktijken op het gebied van fiscale rulings van lidstaten aan de staatssteunregels. In december 2014 heeft zij dit informatieonderzoek uitgebreid naar alle lidstaten. In oktober 2015 oordeelde de Commissie dat fiscale rulings voor Fiat in Luxemburg en Starbucks in Nederland een verboden selectief belastingvoordeel toekenden aan die ondernemingen - in strijd met de EU-staatssteunregels. Daarnaast heeft de Commissie nog diepgaande staatssteunonderzoeken lopen naar fiscale rulings voor Apple in Ierland, Amazon in Luxemburg en het Belgische "excess profit"-rulingsysteem.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit om het onderzoek te in te leiden komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.38945. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


graph EN

IP/15/6221

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Photos