Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Valsts atbalsts: Komisija sāk oficiālu izmeklēšanu par Luksemburgas nodokļu režīmu attiecībā uz McDonald’s

Briselē, 2015. gada 3. decembrī

Komisija ir sākusi oficiālu izmeklēšanu par Luksemburgas nodokļu režīmu attiecībā uz McDonald’s. Tās sākotnējais uzskats ir, ka Luksemburgas pieņemtais nodokļu nolēmums, iespējams, ir radījis McDonald’s labvēlīgu nodokļu režīmu, ar kuru tiek pārkāpti ES valsts atbalsta noteikumi.

Komisija jo īpaši izvērtēs, vai Luksemburgas iestādes ir selektīvi atkāpušās no saviem valsts tiesību aktiem nodokļu jomā un Luksemburgas un ASV līguma par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu un tādējādi ir sniegušas McDonald’s priekšrocības, kādas nav pieejamas citiem uzņēmumiem, kas faktiski un juridiski atrodas salīdzināmā situācijā.

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere paziņoja: “Nodokļu nolēmums, kas ļauj McDonald's nemaksāt nodokļus par savām Eiropā saņemtajām atlīdzībām ne Luksemburgā, ne ASV, ir ļoti rūpīgi jāizskata atbilstīgi ES valsts atbalsta noteikumiem. Līgumi starp valstīm par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ir paredzēti, lai novērstu nodokļu dubultu uzlikšanu, nevis lai attaisnotu nodokļu divkārtīgu nemaksāšanu.”

Pamatojoties uz diviem nodokļu nolēmumiem, ko Luksemburgas iestādes pieņēma 2009. gadā, McDonald's Europe Franchising kopš tā laika nav Luksemburgā maksājusi uzņēmumu ienākuma nodokli, neraugoties uz lielo reģistrēto peļņu (vairāk nekā 250 miljoni eiro 2013. gadā). Šī peļņa nāk no atlīdzībām, ko Eiropas un Krievijas restorānu franšīzes ņēmēji maksā par tiesībām izmantot McDonald’s zīmolu un ar to saistītos pakalpojumus. Uzņēmuma galvenais birojs Luksemburgā ir noteikts kā atbildīgais par uzņēmuma stratēģisko lēmumu pieņemšanu, bet uzņēmumam ir arī divas filiāles – Šveices filiāle, kura veic ierobežotu darbību saistībā ar franšīzes tiesībām, un ASV filiāle, kura neveic nekādu reālu darbību. Uzņēmuma saņemtās atlīdzības tiek iekšēji nodotas uzņēmuma ASV filiālei.

Komisija pieprasīja informāciju par šiem nodokļu nolēmumiem 2014. gada vasarā pēc apgalvojumiem presē par labvēlīgu nodokļu režīmu attiecībā uz McDonald’s Luksemburgā. Pēc tam arodbiedrības Komisijai iesniedza papildu informāciju. Tādējādi Komisijas līdzšinējais novērtējums liecina, ka it īpaši pateicoties otrajam nodokļu nolēmumam, kas tika pieņemts attiecībā uz McDonald's Europe Franchising, uzņēmums ne Luksemburgā, ne ASV kopš 2009. gada faktiski nav maksājis uzņēmumu ienākuma nodokli par gūto peļņu. Tas bija iespējams, jo:

  • pirmais nodokļu nolēmums, ko Luksemburgas iestādes pieņēma 2009. gada martā, apstiprināja, ka McDonald's Europe Franchising nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis Luksemburgā, pamatojoties uz to, ka peļņai nodoklis bija jāuzliek ASV. Tas tika pamatots ar atsauci uz Luksemburgas un ASV līgumu par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu. Saskaņā ar šo nolēmumu McDonald’s bija katru gadu jāiesniedz pierādījums, ka atlīdzības, ko caur Šveici nodeva uz ASV, bija deklarētas un tām uzlika nodokli ASV un Šveicē;
  • tomēr pretēji Luksemburgas nodokļu iestāžu pieņēmumam pirmā nolēmuma pieņemšanas brīdī peļņai netika uzlikts nodoklis ASV. Atbilstīgi ierosinātajai Luksemburgas tiesību aktu interpretācijai McDonald's Europe Franchising ASV uzlika nodokli, taču saskaņā ar ASV tiesību aktiem uzņēmumam ASV nodokli neuzlika. Tādēļ McDonald’s nevarēja iesniegt nekādus pierādījumus tam, ka peļņai bija uzlikts nodoklis ASV, kā tas bija noteikts pirmajā nolēmumā (sīkāku informāciju skatīt turpmāk);
  • McDonald's precizēja šo faktu iesniegumā, ar kuru pieprasīja otru nolēmumu, uzstājot, ka Luksemburgai tik un tā būtu uzņēmums jāatbrīvo no nodokļa par peļņu, kurai ASV nodokli neuzliek. Luksemburgas iestādes 2009. gada septembrī izdeva otru nodokļu nolēmumu, saskaņā ar kuru McDonald’s vairs nebija jāpierāda, ka ienākumiem uzliek nodokli ASV. Ar šo nolēmumu tika apstiprināts, ka McDonald's Europe Franchising ienākumiem Luksemburgā nodokli neuzliek, kaut arī bija apstiprināts, ka tiem nodokli neuzliek arī ASV.

Ar otro nolēmumu Luksemburgas iestādes piekrita atbrīvot gandrīz visus McDonald's Europe Franchising ienākumus no nodokļiem Luksemburgā.

 

McDonald’s argumenti pret Luksemburgas nodokļu iestādēm

Uzņēmumiem parasti ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis par kādā valstī gūtu peļņu, ja tiem šajā valstī uzliek nodokli (tur ir tā sauktā “pastāvīgās darījumdarbības vieta”). Tas nozīmē, ka uzņēmumam tur ir jāveic konkrēta apjoma darījumdarbības.

Savās sarunās ar Luksemburgas iestādēm McDonald’s apgalvoja, ka saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem McDonald's Europe Franchising ASV filiālei ir “pastāvīgās darījumdarbības vieta”, jo tā veic pietiekami daudz darbību, lai to uzskatītu par reālu darbības vietu ASV. Vienlaikus McDonald’s apgalvoja, ka tā ASV filiālei saskaņā ar ASV tiesību aktiem nebija “pastāvīgās darījumdarbības vieta”, jo no ASV nodokļu iestāžu viedokļa ASV filiāle neveic pietiekami daudz darījumdarbības vai tirdzniecības ASV.

Tā rezultātā Luksemburgas iestādes atzina McDonald's Europe Franchising ASV filiāli kā vietu, kur būtu jāuzliek nodoklis lielākajai uzņēmuma peļņas daļai, kamēr ASV nodokļu iestādes to neatzina. Tāpēc Luksemburgas iestādes atbrīvoja peļņu no nodokļa piemērošanas Luksemburgā, kaut arī zināja, ka peļņai faktiski neuzliek nodokli ASV.

 

Komisijas veiktās izmeklēšanas tvērums

Komisija tagad turpinās izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai tās bažas ir pamatotas, proti, ka it īpaši otrajā nodokļu nolēmumā McDonald's Europe Franchising tika paredzēts labvēlīgs nodokļu režīms, ar kuru tiek pārkāpti ES valsts atbalsta noteikumi.

Jo īpaši Komisija izvērtēs, vai Luksemburgas iestādes ir selektīvi atkāpušās no saviem valsts tiesību aktiem nodokļu jomā un Luksemburgas un ASV līguma par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu un vai tādējādi ir sniegušas McDonald’s priekšrocības, kādas nav pieejamas citiem uzņēmumiem, kas faktiski un juridiski atrodas salīdzināmā situācijā. Šajā izmeklēšanā netiek apšaubīts Luksemburgas vispārējais nodokļu režīms.

Padziļinātas izmeklēšanas sākšana dod iespēju visām ieinteresētajām trešajām personām un attiecīgajām dalībvalstīm iesniegt komentārus. Tā neietekmē izmeklēšanas iznākumu.

 

Vispārīga informācija

Saskaņā ar 107. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), valsts atbalsts, kas iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm un rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem, principā nav saderīgs ar ES vienoto tirgu.

Nodokļu nolēmumi kā tādi nav uzskatāmi par problemātiskiem saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem, ja tie vienkārši apstiprina, ka nodokļu režīms starp vienas grupas uzņēmumiem atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem nodokļu jomā. Tomēr nodokļu nolēmumi, ar kuriem piešķir selektīvas nodokļu priekšrocības konkrētiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot tiem subsīdijas, var būtiski izkropļot konkurenci ES vienotajā tirgū un pārkāpt ES noteikumus par valsts atbalstu.

Komisija kopš 2013. gada jūnija izmeklē nodokļu nolēmumu praksi dalībvalstīs. Tā 2014. gada decembrī attiecināja šo informācijas izpēti uz visām dalībvalstīm. Komisija 2015. gada oktobrī nolēma, ka nodokļu nolēmumi attiecībā uz Fiat Luksemburgā un Starbucks Nīderlandē rada nelikumīgas selektīvas nodokļu priekšrocības minētajiem uzņēmumiem, pārkāpjot ES valsts atbalsta noteikumus. Komisija arī turpina padziļinātas valsts atbalsta izmeklēšanas par nodokļu nolēmumiem attiecībā uz Apple Īrijā, Amazon Luksemburgā un Beļģijas “virspeļņas” nolēmumu sistēmu.

Lēmuma uzsākt izmeklēšanu nekonfidenciālā versija būs pieejama valsts atbalsta reģistrā Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ar lietas numuru SA.38945, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

graph EN

IP/15/6221

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos