Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: A Bizottság hivatalos vizsgálatot indít a McDonald's luxemburgi adóügyi megítéléséről

Brüsszel, 2015. december 3.

Az Európai Bizottság hivatalos vizsgálatot indított a McDonald's luxemburgi adóügyi megítéléséről. Előzetes véleménye szerint a Luxemburg által odaítélt feltételes adómegállapítás – az uniós állami támogatási szabályok megsértésével – kedvező adóügyi megítélésben részesíthette a McDonald's-t.

A Bizottság különösen azt vizsgálja, hogy a luxemburgi hatóságok szelektíven eltértek-e nemzeti adótörvényük rendelkezéseitől, valamint a Luxemburg és az USA közötti kettős adóztatásról szóló szerződéstől, és ezáltal olyan előnyben részesítették-e a McDonald's-t, amely más vállalatok számára hasonló ténybeli és jogi helyzetben nem volt elérhető.

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az uniós állami támogatási szabályok alapján nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk azon feltételes adómegállapítást, amely alapján a MCDonald's-nak sem Luxemburgban, sem az USA-ban nem kell adót fizetnie európai jogdíjai után. Az országok közötti kettős adóztatásról szóló szerződéseknek az a céljuk, hogy elkerüljék a kettős adóztatást, és nem az, hogy indokolják a kettős nem adóztatást.”

A luxemburgi hatóságok által 2009-ben odaítélt két feltételes adómegállapítás alapján a McDonald's Europe Franchising az említett időponttól nem fizet Luxemburgban társasági adót, jóllehet jelentős nyereségeket regisztrál (2013-ban több mint 250 millió eurót). E nyereségek az Európában és Oroszországban éttermet működtető McDonald's franchise-átvevők által a McDonald's márka használatáért és a kapcsolódó marketingszolgáltatásokért fizetett jogdíjakból származnak. A vállalat stratégiai döntéshozataláért a vállalat luxemburgi székhelye felel, de a vállalat további két ággal rendelkezik: a svájci ág korlátozott tevékenységet folytat a franchise-jogosultságokkal kapcsolatban, az amerikai ág pedig semmilyen tényleges tevékenységet nem folytat. A vállalat által beszedett jogdíjakat vállalaton belül az amerikai ágnak utalják át.

A McDonald's kedvező luxemburgi adóügyi megítélését pedzegető sajtóértesülések kapcsán a Bizottság 2014 nyarán információkat kért. Ezt követően szakszervezetek további információkat bocsátottak a Bizottság rendelkezésére. A Bizottság vizsgálatai során eddig arra a megállapításra jutott, hogy a McDonald's Europe Franchising 2009 óta – különösen a vállalatnak odaítélt második feltételes adómegállapítás következtében – gyakorlatilag egyáltalán nem fizetett társasági adót nyereségei után sem Luxemburgban, sem az USA-ban. Ezt különösen az tette lehetővé, hogy:

  • A luxemburgi hatóságok által 2009 márciusában odaítélt első feltételes adómegállapítás megerősítette, hogy a McDonald's Europe Franchising-nak nem kell Luxemburgban társasági adót fizetnie, mivel a nyereségek az USA-ban adókötelesek. Ezt a Luxemburg és az USA közötti, kettős adóztatásról szóló szerződésre hivatkozva indokolták. A feltételes adómegállapítás értelmében a McDonald's-nak minden évben bizonyítékot kellett szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Svájcon keresztül az USA-ba továbbított jogdíjakat bejelentették, valamint az USA-ban és Svájcban megadóztatták.
  • Ugyanakkor, szemben azzal, amit a luxemburgi hatóságok az első feltételes adómegállapítás odaítélésekor feltételeztek, a nyereségek az USA-ban nem voltak adókötelesek. Jóllehet a luxemburgi jog javasolt olvasatában a McDonald's Europe Franchising az USA-ban adóalany volt, az USA joga szerint nem. Ezért a McDonald's semmilyen – az első feltételes adómegállapítás által előírt (részleteket ld. alább) – bizonyítékot nem tudott felmutatni arra vonatkozóan, hogy a nyereségeket az USA-ban megadóztatták volna.
  • A McDonald's ezt egy második feltételes adómegállapítás iránti kérelmében tisztázta, ragaszkodva ahhoz, hogy Luxemburgnak mindazonáltal a luxemburgi adóztatás alól mentesítenie kell az USA-ban meg nem adóztatott nyereségét. 2009 szeptemberében a luxemburgi hatóságok egy második feltételes adómegállapítást bocsátottak ki, amelynek értelmében a McDonald's-nak többé nem kell bizonyítania bevétele amerikai adókötelezettségét. E feltételes adómegállapítás megerősítette, hogy a McDonald's Europe Franchising bevétele Luxemburgban nem adóköteles, jóllehet megerősítést nyert, hogy az az USA-ban sem adóköteles.

A második feltételes adómegállapítással a luxemburgi hatóságok a McDonald's Europe Franchising' szinte teljes bevételét mentesítették a luxemburgi adóztatás alól.

 

A McDonald's érvei a luxemburgi adóhatóságok előtt

A vállalatoknak általában akkor kell társasági adót fizetniük egy adott országban regisztrált nyereségük után, ha abban az országban adóalanyok (azaz ott állandó telephellyel rendelkeznek). Ehhez az kell, hogy a vállalat az adott országban bizonyos szintű üzleti tevékenységet folytasson.

A luxemburgi hatóságokkal folytatott megbeszélései során a McDonald's azzal érvelt, hogy a McDonald's Europe Franchising amerikai ága a luxemburgi jog szerint „állandó telephelynek” számít, mivel elegendő tevékenységet folytat ahhoz, hogy az USA-ban tényleges jelenlétet képezzen. Ezzel párhuzamosan a McDonald's azt az érvet is felhozta, hogy amerikai székhelyű ága az amerikai jog alapján nem minősül „állandó telephelynek”, mivel az amerikai hatóságok szemszögéből az USA-n belül nem folytat elegendő üzleti és kereskedelmi tevékenységet.

Ennek eredményeként a luxembourgi hatóságok a McDonald's Europe Franchising amerikai ágát ismerték el a nyereség nagy része tekintetében az adóztatás helyeként, jóllehet az amerikai hatóságok nem ismerték el annak. A luxemburgi hatóságok ezért annak tudatában mentesítették a nyereséget a luxemburgi adóztatás alól, hogy az az USA-ban nem adóköteles.

 

A Bizottság vizsgálatának hatóköre

A Bizottság most további vizsgálatokkal igyekszik megállapítani, hogy megalapozottak-e azon aggodalmai, miszerint különösen a McDonald's Europe Franchising számára odaítélt második feltételes adómegállapítás – az uniós állami támogatási szabályok megsértésével – kedvező adóügyi megítélésnek minősül.

A Bizottság különösen azt vizsgálja, hogy a luxemburgi hatóságok szelektíven eltértek-e nemzeti adótörvényük rendelkezéseitől, valamint a Luxemburg és az USA közötti kettős adóztatásról szóló szerződéstől, és ezáltal olyan előnyben részesítették-e a McDonald's-t, amely más vállalatok számára hasonló ténybeli és jogi helyzetben nem volt elérhető. Ez a vizsgálat nem Luxemburg általános adórendszerét kérdőjelezi meg.

A részletes vizsgálat során az érdekelt harmadik felek és tagállamok lehetőséget kapnak észrevételeik megtételére, ez azonban nem befolyásolja az eljárás kimenetelét.

 

Háttér-információk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében a belső piaccal elvileg összeegyeztethetetlen a tagállamok közötti kereskedelmet érintő olyan állami támogatás, amely bizonyos vállalkozások előnyben részesítése által a verseny torzításával fenyeget.

Az uniós állami támogatási szabályok keretében a feltételes adómegállapítások önmagukban nem jelentenek problémát, ha pusztán megerősítik, hogy az ugyanazon csoportba tartozó vállalatok közötti adómegállapodások eleget tesznek a vonatkozó adóügyi jogszabályoknak. Azon feltételes adómegállapítások viszont, amelyek szelektív adókedvezményt – és ezáltal támogatást – nyújtanak bizonyos vállalatok számára, súlyosan torzíthatják az Unió egységes piacán végbemenő versenyt, és sértik az uniós állami támogatási szabályokat.

A Bizottság 2013 júniusa óta vizsgálja a tagállamok feltételes adómegállapítással kapcsolatos gyakorlatait. 2014 decemberében e tájékozódási célú vizsgálatot az összes tagállamra kiterjesztette. 2015 októberében a Bizottság úgy határozott, hogy a Luxemburgban a Fiat és Hollandiában a Starbucks számára nyújtott feltételes adómegállapítások – az uniós állami támogatási szabályok megsértésével – jogszerűtlen szelektív adókedvezményben részesítették az említett vállalatokat. A Bizottság jelenleg részletes állami támogatási vizsgálatokat végez továbbá Írországban az Apple-t és Luxemburgban az Amazont érintő feltételes adómegállapításokra, valamint a belgiumi többletnyereségadó-megállapítási rendszerre irányulóan.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a vizsgálat megindításáról szóló határozat betekinthető változatát a Bizottság SA.38945 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.


graph EN

IP/15/6221

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos