Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valtiontuki: Komissio aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn McDonald’sin verokohtelusta Luxemburgissa

Bryssel 3. joulukuuta 2015

Komissio on aloittanut muodollisen tutkimuksen McDonald’sin verokohtelusta Luxemburgissa. Komission alustava kanta on, että Luxemburg on saattanut myöntää McDonald'sille suotuisaa verokohtelua ja näin rikkoa EU:n valtiontukisääntöjä.

Komissio arvioi erityisesti sitä, poikkesivatko Luxemburgin viranomaiset kansallisesta verolainsäädännöstään ja Luxemburgin ja Yhdysvaltojen välisestä kaksinkertaista verotusta koskevasta sopimuksesta ja antoivat näin McDonald’sille valikoivaa etua, jota muut vastaavassa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa tilanteessa olevat yritykset eivät ole saaneet.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaari Margrethe Vestagerin mukaan on tarkasteltava erittäin huolellisesti sellaista veropäätöstä, jonka mukaan McDonald'sin ei tarvitse maksaa veroa eurooppalaisista rojalteistaan Luxemburgissa eikä Yhdysvalloissa.

”Kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten tarkoituksena on niiden nimen mukaisesti välttää kaksinkertainen verotus. Tarkoituksena ei suinkaan ole kaksinkertainen verottamatta jääminen”, Vestager toteaa.

Luxemburgin viranomaisten vuonna 2009 antamien kahden veropäätöksen perusteella McDonald's Europe Franchising ei ole maksanut yhtiöveroa Luxemburgissa päätösten antamisesta lähtien, vaikka sen voitot ovat suuria. Esimerkiksi vuonna 2013 sen liikevoitto oli yli 250 miljoonaa euroa. Voitot kertyvät rojalteista, joita kaikki eurooppalaiset ja venäläiset McDonald’sin franchise-ravintolat maksavat McDonald's Europe Franchisingille oikeudesta käyttää McDonald'sin tuotenimeä ja siihen liittyvistä markkinointipalveluista. Yrityksen kotipaikka Luxemburgissa on nimetty vastaamaan yrityksen strategisesta päätöksenteosta, mutta yrityksellä on myös kaksi sivuliikettä. Sveitsin sivuliikkeellä on franchising-oikeuksiin liittyvää rajoitettua liiketoimintaa. Yhdysvalloissa sijaitsevalla sivuliikkeellä taas ei ole minkäänlaista liiketoimintaa. Euroopasta ja Venäjältä saadut rojaltit siirretään sisäisesti Yhdysvaltain sivuliikkeelle.

Komissio pyysi tietoa veropäätöksistä kesällä 2014 sen jälkeen, kun lehdistössä oli väitetty McDonald'sin saaneen suotuisaa verokohtelua Luxemburgissa. Tämän jälkeen ammattiliitot antoivat komissiolle lisätietoja. Toistaiseksi on käynyt ilmi, että erityisesti Luxemburgin toisen veropäätöksen vuoksi McDonald's Europe Franchising ei ole maksanut saamastaan voitosta käytännössä lainkaan yhtiöveroa Luxemburgissa eikä Yhdysvalloissa vuodesta 2009 lähtien. Tämä on mahdollista seuraavista syistä:

  • Luxemburgin viranomaisten maaliskuussa 2009 antamassa ensimmäisessä veropäätöksessä vahvistettiin, että McDonald’s Europe Franchisingin ei tarvitse maksaa yhtiöveroa Luxemburgissa, koska sen voittoja oli määrä verottaa Yhdysvalloissa. Tätä perusteltiin Luxemburgin Yhdysvaltojen kanssa tekemällä kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevalla sopimuksella. Veropäätöksen mukaan McDonald’sin oli toimitettava todisteet siitä, että vuosittain Yhdysvaltoihin Sveitsin kautta siirretyt rojaltit ilmoitettiin verottajalle ja että niitä verotettiin Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.
  • Vastoin Luxemburgin veroviranomaisten oletusta niiden antaessa ensimmäisen veropäätöksen voittoja ei kuitenkaan verotettu Yhdysvalloissa. Luxemburgin lainsäädännössä tulkittiin, että McDonald's Europe Franchisingilla oli veronalaista toimintaa Yhdysvalloissa, mutta Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan näin ei ollut. Sen vuoksi McDonald’s ei pystynyt esittämään minkäänlaista näyttöä siitä, että sen voittoja verotettiin Yhdysvalloissa, kuten ensimmäisessä veropäätöksessä edellytettiin (lisätietoja jäljempänä).
  • McDonald's selitti tämän, kun se pyysi toista veropäätöstä. Se vaati siitä huolimatta Luxemburgia vapauttamaan yrityksen voitot Luxemburgissa, vaikkei niitä verotettu Yhdysvalloissa.       Luxemburgin viranomaiset antoivat syyskuussa 2009 toisen veropäätöksen, jossa McDonald'sia ei enää vaadittu osoittamaan, että sitä verotetaan Yhdysvalloissa. Toisessa veropäätöksessä vahvistettiin, että McDonald’s Europe Franchising ei ole verovelvollinen Luxemburgissa, vaikka oli vahvistettu, ettei se ollut verovelvollinen Yhdysvalloissakaan.

Luxemburg vapautti tällä toisella veropäätöksellä McDonald's Europe Franchisingin tulot lähes kokonaan Luxemburgissa perittävästä verosta.

 

McDonald’sin perustelut Luxemburgin veroviranomaisille

Yritykset ovat yleensä velvollisia maksamaan yhtiöveroa siinä maassa saamistaan voitoista, jossa niillä on veronalaista toimintaa (eli ns. kiinteä toimipaikka). Tämä tarkoittaa, että yrityksen on harjoitettava tietty määrä liiketoimintaa kyseisessä maassa.

McDonald’s väitti Luxemburgin viranomaisten kanssa käymissään keskusteluissa, että McDonald's Europe Franchisingin Yhdysvalloissa sijaitseva sivuliike oli Luxemburgin lainsäädännön mukaan ”kiinteä toimipaikka”, koska sillä oli riittävästi toimintaa osoittaakseen todellinen läsnäolo Yhdysvalloissa. Samanaikaisesti McDonald’s kuitenkin esitti, että Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan sen Yhdysvalloissa sijaitseva sivuliike ei ollut ”kiinteä toimipaikka”, koska sillä ei Yhdysvaltain veroviranomaisten näkökulmasta ollut riittävästi liiketoimintaa Yhdysvalloissa.

Näin ollen Luxemburgin viranomaiset hyväksyivät McDonald’s Europe Franchisingin Yhdysvalloissa sijaitsevan sivuliikkeen paikaksi, jossa suurin osa sen voitoista olisi verotettava, kun taas Yhdysvaltojen viranomaiset eivät sitä hyväksyneet. Luxemburgin viranomaiset siis vapauttivat yrityksen voitot Luxemburgissa, vaikka ne tiesivät, ettei yritystä verotettaisi Yhdysvalloissakaan.

 

Komission tutkimus

Komissio aikoo nyt selvittää, onko erityisesti toisella veropäätöksellä myönnetty McDonald’s Europe Franchisingille suotuisa verokohtelu ja rikottu EU:n valtiontukisääntöjä.

Komissio arvioi erityisesti sitä, poikkesivatko Luxemburgin viranomaiset kansallisesta verolainsäädännöstään ja Luxemburgin ja Yhdysvaltojen välisestä kaksinkertaista verotusta koskevasta sopimuksesta ja antoivat näin McDonald’sille valikoivaa etua, jota muut vastaavassa tosiasiallisessa ja oikeudellisessa tilanteessa olevat yritykset eivät ole saaneet. Tämä tutkimus ei kyseenalaista Luxemburgin yleistä verojärjestelmää.

Perusteellisen tutkimusmenettelyn aloittaminen antaa kolmansille osapuolille ja jäsenvaltioille, joita asia koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa. Se ei vaikuta tutkimuksen tulokseen.

 

Tausta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (”SEUT-sopimus”) 107 artiklan 1 kohdan mukaan valtiontuki, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä, ei periaatteessa sovellu EU:n sisämarkkinoille.

Veropäätökset eivät sinällään ole ongelmallisia EU:n valtiontukisääntöjen nojalla, jos niissä vahvistetaan, että samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä verojärjestelyissä noudatetaan asianmukaista verolainsäädäntöä. Jos taas veropäätöksissä myönnetään valikoivaa veroetua tietyille yrityksille ja annetaan niille tällä tavoin tukea, veropäätökset voivat vääristää vakavasti kilpailua EU:n sisämarkkinoilla ja rikkoa EU:n valtiontukisääntöjä.

Komissio on kesäkuusta 2013 tutkinut jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä. Se ulotti tämän tutkimuksen koskemaan kaikkia jäsenvaltioita joulukuussa 2014. Komissio päätti lokakuussa 2015, että veroetuudet Fiatille Luxemburgissa ja Starbucksille Alankomaissa rikkoivat EU:n valtiontukisääntöjä, koska yrityksille myönnettiin veropäätöksillä valikoivia etuuksia. Komissio on myös aloittanut neljä perusteellista valtiontukitutkimusta, jotka koskevat seuraavia veropäätöksiä: Apple Irlannissa, Amazon Luxemburgissa ja liian suuriin voittoihin sovellettava veropäätösjärjestelmä Belgiassa.

Tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen julkinen versio on saatavilla viitteellä SA.38945 valtiontukirekisterissä kilpailun pääosaston verkkosivustolla sen jälkeen, kun mahdolliset tietojen luottamuksellisuuteen liittyvät seikat on selvitetty. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.


a

IP/15/6221

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos