Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Riigiabi: komisjon alustab ametliku uurimismenetluse seoses sellega, kuidas Luksemburg käsitab maksustamisel ettevõtjat McDonald's

Brüssel, 3. detsember 2015

Komisjon on alustanud ametlikku uurimist seoses sellega, kuidas Luksemburg käsitab maksustamisel ettevõtjat McDonald's. Komisjoni esialgne seisukoht on, et Luksemburgi maksuotsus ettevõtja suhtes võis talle anda soodsamad maksutingimused, rikkudes sellega ELi riigiabi eeskirju.

Eelkõige hindab komisjon, kas Luksemburgi ametiasutused tegid valikulise erandi oma riiklikust maksuõigusest ning Luksemburgi ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingust, andes sellega ettevõtjale McDonald's eelise, mida muudel sarnases faktilises ja õiguslikus olukorras olevatel ettevõtjatel ei olnud.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager märkis järgmist: „ELi riigiabieeskirjade alusel tuleb väga hoolikalt uurida maksuotsust, mille kohaselt ettevõtja McDonald's ei maksa oma Euroopa litsentsitasudelt makse ei Luksemburgis ega Ameerika Ühendriikides. Riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on vältida topeltmaksustamist, mitte õigustada maksustamata jätmist.”

Võttes aluseks Luksemburgi ametiasutuste 2009. aastal tehtud kaks maksuotsust, ei ole ettevõtja McDonald's Europe Franchising maksnud Luksemburgis alates sellest ajast äriühingu tulumaksu, vaatamata suurele kasumile (2013. aastal rohkem kui 250 miljonit eurot). Nimetatud kasum tuleneb litsentsitasudest, mida maksavad Euroopas ja Venemaal restorane käitavad frantsiisivõtjad kaubamärgi McDonald's ja sellega seotud teenuste kasutusõiguse eest. Ettevõtja peakorter Luksemburgis on määratud vastutavaks strateegiliste otsuste tegemise eest, kuid ettevõtjal on ka kaks filiaali – Šveitsi filiaal, mille frantsiisiõigustega seotud tegevus on piiratud, ja Ameerika Ühendriikide filiaal, millel reaalne tegevus puudub. Ettevõtjale makstavad litsentsitasud kantakse ettevõtjasiseselt üle Ameerika Ühendriikide filiaalile.

Komisjon soovis maksuotsuste kohta teavet 2014. aasta suvel pärast seda, kui ajakirjanduses levisid kuuldused ettevõtja McDonald's soodsast maksukohtlemisest Luksemburgis. Seejärel esitasid ametiühingud komisjonile täiendavat teavet. Praeguseks on komisjoni hindamisest nähtunud, et eelkõige ettevõtja suhtes tehtud teisest maksuotsusest tulenevalt ei ole McDonald's Europe Franchising maksnud praktiliselt mingit äriühingu tulumaksu oma kasumilt ei Luksemburgis ega Ameerika Ühendriikides alates 2009. aastast. See sai võimalikuks eelkõige järgmisel põhjusel.

  • Luksemburgi ametiasutuste 2009. aasta märtsis tehtud esimese maksuotsusega kinnitati, et ettevõtja McDonald's Europe Franchising ei pidanud maksma Luksemburgis äriühingu tulumaksu, kuna kasum oli maksustatav Ameerika Ühendriikides. Seda põhjendati, osutades Luksemburgi ja Ameerika Ühendriikide vahelisele topeltmaksustamise vältimise lepingule. Otsuse kohaselt oli McDonald's kohustatud esitama igal aastal tõendid selle kohta, et Šveitsi kaudu Ameerika Ühendriikidesse üle kantud litsentsitasud deklareeriti ning need kuulusid maksustamisele Ameerika Ühendriikides ja Šveitsis.
  • Vastupidiselt Luksemburgi maksuameti eeldusele esimest otsust tehes ei kuulunud kasum maksustamisele Ameerika Ühendriikides. Kuigi Luksemburgi õiguse pakutud tõlgenduse kohaselt oli ettevõtja McDonald's Europe Franchising maksukohustuslane Ameerika Ühendriikides, ei olnud ta seal maksukohustuslane Ühendriikide õiguse kohaselt. Seepärast ei saanud ettevõtja McDonald's esitada tõendeid selle kohta, et kasum kuulus maksustamisele Ameerika Ühendriikides, nagu oli nõutud esimeses otsuses (vt üksikasjad allpool).
  • Ettevõtja McDonald's selgitas seda ettepanekus, millega taotles teise otsuse tegemist, nõudes, et Luksemburg peaks siiski andma Ameerika Ühendriikides maksustamata kasumile Luksemburgis maksuvabastuse. Seejärel tegid Luksemburgi ametiasutused 2009. aasta septembris teise maksuotsuse, mille kohaselt ettevõtjal McDonald's ei olnud enam kohustust esitada tõendeid selle kohta, et tulu kuulus maksustamisele Ameerika Ühendriikides. Nimetatud otsusega kinnitati, et ettevõtja McDonald's Europe Franchising tulu ei kuulunud Luksemburgis maksustamisele, vaatamata sellele, et seda ei maksustatud ka Ameerika Ühendriikides.

Teise otsusega nõustusid Luksemburgi ametiasutused vabastama peaaegu kogu ettevõtja McDonald's Europe Franchising tulu Luksemburgis maksukohustusest.

 

Ettevõtja McDonald's argumendid Luksemburgi maksuametile

Ettevõtjad peavad üldjuhul tasuma äriühingu tulumaksu riigis teenitud kasumilt, kui nad on selle riigi maksukohustuslased (nn püsiv tegevuskoht). See eeldab, et ettevõtjal on nimetatud riigis teataval määral majandustegevust.

Läbirääkimistel Luksemburgi ametiasutustega väitis McDonald's, et ettevõtja McDonald's Europe Franchising Ameerika Ühendriikide filiaal kujutas endast Luksemburgi õiguse kohaselt püsivat tegevuskohta, kuna tema majandustegevus oli piisav, et olla Ameerika Ühendriikide maksukohustuslane. Samas väitis McDonald's, et tema Ameerika Ühendriikide filiaal ei kujutanud endast püsivat tegevuskohta Ühendriikide õiguse kohaselt, kuna sealse maksuameti seisukohast vaadatuna ei tegelenud nimetatud filiaal Ameerika Ühendriikides piisaval määral majandus- või kaubandustegevusega.

Selle tulemusena käsitasid Luksemburgi ametiasutused ettevõtja McDonald's Europe Franchising Ameerika Ühendriikide filiaali kohana, kus oleks tulnud maksustada enamik ettevõtja kasumist, samas kui Ameerika Ühendriikide maksuamet ei käsitanud seda sellisel viisil. Seega vabastasid Luksemburgi ametiasutused kasumi Luksemburgis maksukohustusest, kuigi nad teadsid, et nimetatud kasumit ei maksustatud tegelikult Ameerika Ühendriikides.

 

Komisjoni uurimise ulatus

Komisjon jätkab nüüd uurimist, et näha, kas eelkõige teise maksuotsusega anti ettevõtjale McDonald's Europe Franchising tõepoolest soodsamad maksutingimused, rikkudes sellega ELi riigiabi eeskirju.

Eelkõige hindab komisjon, kas Luksemburgi ametiasutused tegid valikulise erandi oma riiklikust maksuõigusest ning Luksemburgi ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingust, andes sellega ettevõtjale McDonald's eelise, mida muudel sarnases faktilises ja õiguslikus olukorras olevatel ettevõtjatel ei olnud. Uurimine ei sea kahtluse alla Luksemburgi üldist maksukorda.

Põhjaliku uurimise alustamine annab huvitatud kolmandatele isikutele ja asjaomastele liikmesriikidele võimaluse esitada märkusi. Uurimise tulemust see ei mõjuta.

 

Taust

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kohaselt on riigiabi, mis kahjustab liikmesriikidevahelist kaubandust ja ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatavaid ettevõtjaid, ELi ühtse turuga kokkusobimatu.

ELi riigiabieeskirjade kohaselt ei tekita maksuotsused iseenesest probleemi, kui nendega kinnitatakse, et samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate vaheline maksukorraldus vastab maksuõiguse asjaomastele sätetele. Seevastu maksuotsused, mis annavad teatavatele ettevõtjatele selektiivse maksusoodustuse ja seega toetavad neid, võivad tõsiselt moonutada konkurentsi ja rikkuda ELi riigiabieeskirju.

Alates 2013. aasta juunist on komisjon uurinud maksuotsuste tegemise korda liikmesriikides. Komisjon laiendas uurimist 2014. aasta detsembris nii, et see hõlmab kõiki liikmesriike. Komisjon otsustas 2015. aasta oktoobris, et maksuotsused, mis tehti Fiati suhtes Luksemburgis ja Starbucksi suhtes Madalmaades, andsid ettevõtjatele ebaseadusliku selektiivse maksusoodustuse, rikkudes seega ELi riigiabieeskirju. Komisjonil on ühtlasi käimas põhjalik uurimine seoses maksuotsustega, mis hõlmavad ettevõtjat Apple Iirimaal, ettevõtjat Amazon Luksemburgis ja ülemäärast kasumit käsitlevate eelotsuste süsteemi Belgias.

Uurimise alustamise otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.38945 all riigiabi registris, mis asub konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.


a

IP/15/6221

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos