Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen indleder formel undersøgelse af McDonald's skattebehandling i Luxembourg

Bruxelles, den 3 december 2015

Europa-Kommissionen har indledt en dybtgående statsstøtteundersøgelse af McDonald's skattebehandling i Luxembourg. Dens foreløbige opfattelse er, at en luxembourgsk skatteafgørelse kan have givet McDonald's skattefordele i strid med EU's statsstøtteregler.

Kommissionen vil især undersøge, om myndighederne i Luxembourg ved selektivt at afvige fra Luxembourgs skattelovgivning og Luxembourgs dobbeltbeskatningsaftale med USA har givet McDonald's en fordel, som andre selskaber ikke har adgang til i lignende retlige og reelle situationer.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "En skatteafgørelse, der gør det muligt for McDonald's hverken at betale skat af sine europæiske royalties i Luxembourg eller USA, skal undersøges meget nøje i henhold til EU's statsstøtteregler. Formålet med dobbeltbeskatningsaftaler mellem lande er at forhindre dobbeltbeskatning - ikke at selskaber skal kunne undgå skat i begge lande."

På trods af et højt økonomisk overskud (mere end 250 mio. EUR i 2013) har McDonald's Europe Franchising siden 2009 ikke betalt selskabsskat i Luxembourg. Det har været muligt på baggrund af to skatteafgørelser vedtaget af de luxembourgske myndigheder i 2009. De indtægter, der ikke er betalt skat af, stammer fra de royalties, som franchisetagere med restauranter i Europa og Rusland betaler for retten til at bruge McDonald's firmamærke og tilhørende tjenester. McDonalds hovedkontor i Luxembourg er udpeget som det med hovedansvar for firmaets strategiske styring, men firmaet har også to filialer: En schweizisk filial med begrænset aktivitet i forbindelse med franchiserettighederne, og en amerikansk filial, som ikke har nogen aktivitet. De royalties, som McDonalds inddriver, overføres internt til den amerikanske filial.

Kommissionen bad i sommeren 2014 om oplysninger på skatteafgørelserne, efter at der i pressen optrådte påstande om McDonald's fordelagtige skattebehandling i Luxembourg. Efterfølgende fremlagde en række fagforeninger yderligere oplysninger for Kommissionen. Kommissionens undersøgelse har indtil videre vist at McDonals's Europe Franchising, især på grund af skatteafgørelse nummer to, stort set ikke har betalt selskabsskat af sine indtægter i hverken Luxembourg eller USA siden 2009. Dette var især muligt fordi:

  • De luxembourgske myndigheders første skatteafgørelse i marts 2009 bekræftede, at McDonald's Europe Franchising ikke skulle betale selskabsskat i Luxembourg, da indtægterne skulle beskattes i USA. Dette blev understøttet med henvisning til Luxembourgs dobbeltbeskatningsaftale med USA. Ifølge afgørelsen var McDonald's forpligtet til hvert år at indsende bevis på, at de royalties, der blev overført til USA via Schweiz, blev deklareret og beskattet i USA og Schweiz.
  • I modsætning til de luxembourgske skattemyndigheders antagelse på tidspunktet, hvor de traf den første skatteafgørelse, blev indtægterne imidlertid ikke beskattet i USA. Til trods for at McDonald's Europe Franchising, ifølge den luxembourgske lovgivning var skattepligtig i USA, var firmaet i henhold til amerikansk lovgivning ikke skattepligtigt i USA. Dermed kunne McDonald's ikke fremlægge bevis for, at indtægterne blev beskattet i USA, som påkrævet i den første afgørelse (yderligere detaljer følger nedenfor).
  • I sin anmodning om en ny skatteafgørelse, redegjorde McDonald's for dette, hvor firmaet insisterede på at Luxembourg alligevel skulle fritage de indtægter, som ikke blev beskattet i USA, for beskatning i Luxembourg. Myndighederne i Luxembourg traf derefter endnu en skatteafgørelse i september 2009, som fjernede kravet til McDonald's om at fremlægge bevis på beskatning af indtægterne i USA. Denne afgørelse bekræftede, at McDonald's Europe Franchisings indtægter ikke blev beskattet i Luxembourg, selv om det var blevet bekræftet, at de heller ikke blev beskattet i USA.

Som følge af den anden afgørelse har de luxembourgske myndigheder fritaget næsten alle McDonald's Europe Franchisings indtægter for beskatning i Luxembourg.

 

McDonald's argumenter mod skattemyndighederne i Luxembourg

Hvis et selskab har skattepligtig tilstedeværelse i et land (et såkaldt "fast driftssted"), er det generelt forpligtet til at betale selskabsskat af overskud, der bogføres i det land. Dette kræver, at virksomheden driver erhvervsaktivitet på et vist niveau i det pågældende land.

Under drøftelserne med myndighederne i Luxembourg argumenterede McDonald's for, at McDonald's Europe Franchisings filial i USA udgjorde et "fast driftssted" i henhold til den luxembourgske lovgivning, da filialen omfattede tilstrækkelige aktiviteter til at udgøre en reel tilstedeværelse i USA. Samtidig lød McDonald's argument, at filialen ikke udgjorde et "fast driftssted" i henhold til amerikansk lovgivning, fordi filialen i de amerikanske skattemyndigheders øjne ikke drev tilstrækkelig erhvervs- eller handelsaktivitet inden for USA's grænser.

Resultatet blev, at størstedelen af McDonald's Europe Franchisings indtægter efter de luxembourgske skattemyndigheders opfattelse skulle beskattes i USA, men efter de amerikanske myndigheders opfattelse skulle de ikke beskattes i USA. Myndighederne i Luxembourg fritog derfor indtægterne for beskatning i Luxembourg, selv om de var klar over, at indtægterne ikke blev beskattet i USA.

 

Omfanget af Kommissionens undersøgelse

Kommissionen vil nu fortsætte sin undersøgelse for at afgøre, hvorvidt dens betænkeligheder om især den anden skatteafgørelse er berettigede, og om McDonald's Europe Franchising har modtaget en fordelagtig skattebehandling i strid med EU's statsstøtteregler.

Kommissionen vil især undersøge, om myndighederne i Luxembourg ved selektivt at afvige fra Luxembourgs skattelovgivning og Luxembourgs dobbeltbeskatningsaftale med USA har givet McDonald's en fordel, som andre selskaber ikke har adgang til i lignende retlige og faktiske situationer. Denne undersøgelse anfægter ikke Luxembourgs almindelige skattelovgivning.

Indledningen af en dybtgående undersøgelse giver interesserede tredjeparter og de berørte medlemsstater mulighed for at fremsætte bemærkninger, uden at det foregriber sagens udfald.

 

Baggrund

I henhold til artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er statsstøtte, som påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne og truer med at fordreje konkurrencen ved at begunstige visse virksomheder, i princippet uforenelig med EU's indre marked.

Skatteafgørelser er ikke som sådan problematiske i henhold til EU's statsstøtteregler, når de blot bekræfter overholdelsen af den relevante skattelovgivning i skatteordninger mellem firmaer i samme koncern. Hvis en skatteafgørelse til gengæld giver en selektiv skattemæssig fordel til enkelte selskaber, og dermed giver dem statsstøtte, kan det fordreje konkurrencen alvorligt inden for EU's indre marked og udgøre en overtrædelse af EU's statsstøtteregler.

Siden juni 2013 har Kommissionen undersøgt forskellige medlemsstaters praksis for skatteafgørelser. Den udvidede sin undersøgelse til alle medlemsstaterne i december 2014. I oktober 2015 traf Kommissionen en afgørelse om, at skatteafgørelserne angående Fiat i Luxembourg og Starbucks i Nederlandene gav disse firmaer ulovlige selektive skattefordele i strid med EU's statsstøtteregler. Kommissionen er også i gang med dybtgående statsstøtteundersøgelser af skatteafgørelser vedrørende Apple i Irland, Amazon i Luxembourg og Belgiens skatteordning for overskydende fortjeneste.

En ikke-fortrolig version af afgørelsen om at indlede undersøgelsen kan findes under sagsnummer SA.38945 i statsstøtteregistret webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser på internettet og i EU-Tidende kan findes på State Aid Weekly e-News.


graph

IP/15/6221

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos