Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise začala formálně vyšetřovat daňový režim společnosti McDonald's v Lucembursku

Brusel 3. prosince 2015

Evropská komise zahájila formální šetření daňového režimu společnosti McDonald's v Lucembursku. Jejím předběžným stanoviskem je, že daňové rozhodnutí vydané Lucemburskem mohlo poskytnout McDonald's výhodný daňový režim v rozporu s pravidly EU pro státní podporu.

Komise zejména posoudí, zda se lucemburské úřady selektivně odchýlily od ustanovení lucemburského daňového práva a lucembursko-americké smlouvy o zabránění dvojímu zdanění, a tak poskytly společnosti McDonald's výhodu, kterou neměly jiné společnosti ve srovnatelné skutkové a právní situaci.

„Daňové rozhodnutí, které znamená souhlas s tím, aby McDonald's neplatila daně z evropských licenčních poplatků ani v Lucembursku, ani v USA, je třeba velmi bedlivě zkoumat na základě pravidel EU pro státní podporu,“ uvedla komisařka Margrethe Vestagerová, odpovědná za politiku hospodářské soutěže. „Účelem smluv o zamezení dvojímu zdanění, které mezi sebou uzavírají různé země, má být zabránit dvojímu zdanění, nikoli ospravedlnit dvojí nezdanění.“

Na základě dvou daňových rozhodnutí vydaných lucemburskými úřady v roce 2009 společnost McDonald's Europe Franchising od té doby v Lucembursku neplatila daň z příjmu právnických osob, přestože vykazovala velké zisky (v roce 2013 více než 250 milionů eur). Zdrojem těchto zisků byly licenční poplatky placené nabyvateli franšízy, kteří provozovali restaurace v Evropě a v Rusku, za právo používat obchodní značku McDonald's a související služby. Společnost má sídlo, které je odpovědné za strategická rozhodnutí, v Lucembursku, avšak má také dvě pobočky, a to jednu ve Švýcarsku, která vyvíjí jen omezenou činnost související s franšízovými právy, a jednu v USA, která žádnou reálnou činnost nevyvíjí. Licenční poplatky, které společnost vybírá, se uvnitř společnosti převádějí do pobočky v USA.

Komise si vyžádala informace o daňových rozhodnutích v létě 2014 poté, co se v tisku objevila tvrzení o výhodném daňovém režimu pro McDonald's v Lucemburku. Další informace pak Komisi poskytly odbory. Z analýzy Komise dosud vyplynulo, že zejména v důsledku druhého daňového rozhodnutí společnost McDonald's Europe Franchising od roku 2009 v Lucembursku ani v USA neplatila daň z příjmu právnických osob. Bylo to možné zejména proto, že:

  • První daňové rozhodnutí, vydané lucemburskými úřady v březnu 2009, potvrdilo, že McDonald's Europe Franchising nemá platit daň z příjmu právnických osob v Lucembursku, jelikož zisky mají podléhat zdanění v USA. To bylo odůvodněno odkazem na lucembursko-americkou dohodu o zamezení dvojímu zdanění. Podle rozhodnutí musí McDonald's každý rok předkládat důkaz, že licenční poplatky převedené přes Švýcarsko do USA byly přiznány ke zdanění a podléhaly zdanění v USA a ve Švýcarsku.
  • Nicméně v rozporu s tím, co předpokládaly lucemburské daňové úřady, když vydaly první rozhodnutí, zisky podléhat zdanění v USA neměly. Zatímco podle navrhovaného výkladu lucemburského práva společnost McDonald's Europe Franchising v USA měla zdanitelnou přítomnost, podle amerického práva v USA žádnou zdanitelnou přítomnost neměla. Proto McDonald's nemohla předložit důkazy, že zisky podléhaly zdanění v USA, jak to požadovalo první rozhodnutí (viz podrobnosti níže).
  • McDonald's to objasnila v žádosti o druhé rozhodnutí, v níž trvala na tom, že Lucembursko by nicméně mělo zisky, které nebyly zdaněny v USA, osvobodit od daně. Lucemburské úřady pak v září 2009 vydaly druhé daňové rozhodnutí, podle něhož McDonald's již nemusí dokazovat, že příjem podléhal zdanění v USA. Toto rozhodnutí potvrdilo, že příjem McDonald's Europe Franchising nepodléhá zdanění v Lucembursku, i kdyby se ukázalo, že zdanění nepodléhá ani v USA.

Druhým rozhodnutím lucemburské úřady souhlasily s tím, že od daně budou v Lucembursku osvobozeny téměř všechny příjmy McDonald's Europe Franchising.

 

Argumenty předložené společností McDonald's lucemburským daňovým úřadům

Obchodní společnosti obecně podléhají povinnosti platit daň z příjmu právnických osob, pokud jde o zisky vykázané v dané zemi, mají-li v této zemi zdanitelnou přítomnost (tzv. „stálou provozovnu“). To vyžaduje, aby tam společnost vyvíjela dostatečnou podnikatelskou činnost.

McDonald's v jednáních s lucemburskými úřady argumentovala, že americká pobočka společnosti McDonald's Europe Franchising představovala podle lucemburského práva „stálou provozovnu“, protože vyvíjela dostatečnou činnost pro to, aby to představovalo reálnou přítomnost v USA. McDonald's zároveň tvrdila, že podle amerického práva její pobočka v USA nebyla „stálou provozovnou“, protože z hlediska amerických daňových úřadů tato pobočka nevyvíjela v USA dostatečnou podnikatelskou nebo obchodní činnost.

V důsledku toho lucemburské úřady uznaly americkou pobočku McDonald's Europe Franchising za místo, kde by měla být zdaněna většina zisků, kdežto americké daňové úřady ji za takové místo neuznaly. Lucemburské úřady proto zisky od daní osvobodily, přestože věděly, že tyto zisky ve skutečnosti zdanění v USA nepodléhaly.

 

Rozsah šetření Komise

Komise bude nyní dále vyšetřovat, zda jsou odůvodněné její obavy, že zejména druhé daňové rozhodnutí poskytlo McDonald's Europe Franchising výhodný daňový režim v rozporu s pravidly EU pro státní podporu.

Komise zejména posoudí, zda se lucemburské úřady selektivně odchýlily od ustanovení lucemburského daňového práva a lucembursko-americké smlouvy o zabránění dvojímu zdanění a zda tím poskytly McDonald's výhodu, kterou neměly jiné společnosti ve srovnatelné skutkové a právní situaci. Toto šetření nezpochybňuje obecný daňový režim Lucemburska.

Zahájení hloubkového šetření poskytuje zainteresovaným třetím stranám a dotčeným členským státům příležitost předkládat připomínky. Nepředjímá výsledek šetření.

 

Souvislosti

Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie je státní podpora, která ovlivňuje obchod mezi členskými státy a narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky, v zásadě neslučitelná s jednotným trhem EU.

Daňová rozhodnutí jako taková podle pravidel pro státní podporu nepředstavují problém, pokud prostě potvrzují, že daňová ujednání mezi společnostmi patřícími do téže skupiny jsou v souladu s příslušnými daňovými právními předpisy. Avšak daňová rozhodnutí, která selektivně poskytují daňové výhody konkrétním společnostem, a tak je subvencují, mohou závažně narušovat hospodářskou soutěž na jednotném trhu EU a porušovat pravidla EU pro státní podporu.

Komise vyšetřuje daňová rozhodnutí členských států od června 2013. V prosinci 2014 šetření rozšířila na všechny členské státy. Komise v říjnu 2015 rozhodla, že daňová rozhodnutí vydaná pro společnosti Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku jim poskytla neoprávněné selektivní daňové výhody v rozporu s pravidly EU pro státní podporu. Komise pokračuje v hloubkových šetřeních ve věci státní podpory v souvislosti s daňovými rozhodnutími týkajícími se společnosti Apple v Irsku a Amazon v Lucembursku a v souvislosti s belgickým režimem zdanění tzv. nadměrného zisku.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude rozhodnutí Komise o zahájení šetření zveřejněno v rejstříku státních podpor na internetových stránkách Evropské komise pro hospodářskou soutěž pod číslem SA.38945. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie lze také nalézt ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.


s

IP/15/6221

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos