Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska agenda bezpieczeństwa: Komisja podejmuje działania w walce z terroryzmem oraz nielegalnym handlem bronią palną i materiałami wybuchowymi

Bruksela, 2 grudnia 2015

Europejska agenda bezpieczeństwa: Komisja podejmuje działania w walce z terroryzmem oraz nielegalnym handlem bronią palną i materiałami wybuchowymi

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pakiet środków w celu zaostrzenia walki z terroryzmem oraz nielegalnym handlem bronią palną i materiałami wybuchowymi. Na pakiet składają się dwa główne elementy: wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu, która zwiększy unijny arsenał środków zapobiegania atakom terrorystycznym przez kryminalizację działań przygotowawczych, takich jak szkolenie i pobyt za granicą w celach związanych z terroryzmem, a także udzielanie pomocy w popełnianiu przestępstw terrorystycznych, podżeganie do ataków czy podejmowanie prób ich przeprowadzenia; plan działań na rzecz nasilenia walki z przestępcami i terrorystami posiadającymi i stosującymi broń i materiały wybuchowe, przez zaostrzenie kontroli ich nielegalnego posiadania i przywozu do UE. Przerażające ataki terrorystyczne w Paryżu w dniu 13 listopada po raz kolejny pokazały, że Europa powinna wzmóc wspólne działania przeciw terroryzmowi oraz podjąć konkretne kroki w walce z terroryzmem i nielegalnym handlem bronią palną i materiałami wybuchowymi.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: „Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby pomóc państwom członkowskim zwalczyć zagrożenie terroryzmem. Rosnąca liczba obywateli UE udających się za granicę, aby dołączyć do grona zagranicznych bojowników oznacza, że musimy uaktualnić europejskie ramy prawne dotyczące przestępstw terrorystycznych, by zapewnić wspólne przepisy prawa karnego w tej dziedzinie. Niezbędna jest również współpraca na szczeblu unijnym, a także współdziałanie z państwami trzecimi, aby wyeliminować nielegalny rynek broni palnej i materiałów wybuchowych. Wnioski Komisji ułatwią działania organów krajowych w celu udaremnienia planów sieci terrorystycznych”.

Europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: „Komisja zobowiązała się podjąć stanowcze działania przeciw terroryzmowi i dziś wywiązała się ze swej obietnicy. Nasze wnioski uderzą nie tylko w tych, którzy dopuszczają się aktów terrorystycznych, ale także osoby pomagające w związanych z nimi pobytach zagranicznych, finansujące je lub udzielające wsparcia terrorystom. W ten sposób zwiększamy unijny arsenał środków karnych w walce z poważnymi zagrożeniami ze strony zagranicznych bojowników terrorystycznych. Przedstawiamy również unijny plan działań w zakresie broni palnej i materiałów wybuchowych w celu odcięcia dostępu terrorystów do handlarzy w UE i w krajach sąsiedzkich. Europa musi działać razem, zdecydowanie i szybko, aby rozprawić się z terrorystami i zwiększyć nasze bezpieczeństwo”.

Przedstawione dziś wnioski są częścią Europejskiej strategii bezpieczeństwa przyjętej w kwietniu 2015 r. W świetle niedawnych wydarzeń ich wprowadzanie w życie zostało znacznie przyspieszone.

Wniosek dotyczący nowej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu

We wniosku dotyczącym nowej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu usunięto luki w egzekwowaniu przepisów obecne w unijnych ramach prawnych. W akcie tym zapisano również wspólne definicje przestępstw terrorystycznych z myślą o wspólnej reakcji na zjawisko zagranicznych bojowników terrorystycznych, zwiększając tym samym efekt odstraszający w UE i zapewniając rzeczywiste karanie przestępców.

W nowej dyrektywie przeprowadzono modernizację istniejących unijnych ram prawnych dotyczących kryminalizacji przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną. Dyrektywa ta służy również wdrożeniu zobowiązań międzynarodowych na gruncie prawa UE, takich jak postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2178 (2014) w sprawie zagranicznych bojowników terrorystycznych, przyjęty niedawno Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmu i zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dotyczące finansowania terroryzmu.

W proponowanej dyrektywie przewidziano kryminalizację:

  • pobytów zagranicznych w celach związanych z terroryzmem w UE i w państwach trzecich, aby przeciwdziałać zjawisku zagranicznych bojowników terrorystycznych;

  • finansowania, organizowania i ułatwiania takich podróży, m.in. przez wsparcie logistyczne i materialne, w tym zapewnianie broni palnej i materiałów wybuchowych, schronienia, środków transportu, usług, środków finansowych i towarów;

  • udziału w szkoleniach w celach związanych z terroryzmem; organy ścigania będą miały możliwość prowadzenia śledztw i ścigania osób stojących za działaniami szkoleniowymi, które mogą prowadzić do popełniania przestępstw terrorystycznych;

  • zapewnianie funduszy służących popełnianiu przestępstw terrorystycznych oraz przestępstw związanych z grupami terrorystycznymi lub działalnością o tym charakterze;

We wniosku przewidziano również zaostrzenie przepisów dotyczących kryminalizacji naboru i szkolenia do celów związanych z terroryzmem oraz rozpowszechniania propagandy terrorystycznej, również w internecie.

We wniosku Komisji zawarto także nowe przepisy jako uzupełnienie dyrektywy dotyczącej praw ofiar z 2012 r., aby zapewnić ofiarom terroryzmu bezpośredni dostęp do fachowego wsparcia obejmującego opiekę medyczną oraz psychologiczno-społeczną, a także do udzielanych bezzwłocznie informacji na temat przysługujących im praw, niezależnie od miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej.

Plan działań przeciwko nielegalnemu handlowi bronią palną i używaniu materiałów wybuchowych

Komisja Europejska przyjęła dziś również plan działań w celu ograniczenia nielegalnego handlu bronią palną i materiałami wybuchowymi w UE. Jego celem jest skuteczne wykrywanie, śledzenie i konfiskata broni palnej, materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych używanych do celów terrorystycznych i przestępczych.

Plan ten stanowi uzupełnienie środków przyjętych w dniu 18 listopada 2015 r. w celu zaostrzenia kontroli legalnego nabywania i posiadania broni palnej oraz na rzecz wdrażania wspólnych minimalnych norm w zakresie pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

Ma on na celu poprawę współpracy operacyjnej na szczeblu unijnym i współpracy z państwami trzecimi, by zwiększyć skuteczność zwalczania nielegalnego rynku broni i materiałów wybuchowych. Główne elementy planu to:

  • ograniczanie dostępu do nielegalnej broni palnej i materiałów wybuchowych: autorzy planu zachęcają wszystkie państwa członkowskie do ustanowienia połączonych ze sobą krajowych punktów kontaktowych ds. broni palnej w celu wzbogacania wiedzy fachowej oraz ulepszenia analizy i sprawozdawczości strategicznej dotyczących nielegalnego handlu bronią palną, przede wszystkim przez połączenie wywiadu balistycznego i kryminalnego. Przewidują oni również zwiększenie roli Europolu w zakresie handlu w internecie oraz przenikania broni z handlu legalnego do kanałów nielegalnych, dzięki ustanowionej niedawno unijnej jednostce ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie; Autorzy planu wzywają państwa członkowskie do pełnego wdrożenia unijnych przepisów w dziedzinie prekursorów materiałów wybuchowych.

  • zacieśnienie współpracy operacyjnej: autorzy planu wzywają państwa członkowskie do utworzenia zespołów patrolujących cyberprzestrzeń („cyber-patrol teams”) lub rozszerzenia zakresu działań istniejących zespołów na broń palną, materiały wybuchowe i prekursory materiałów wybuchowych. Należy zaostrzyć kontrole na granicach zewnętrznych, a także zacieśnić współpracę policyjną i celną, wprowadzając oparte na analizie ryzyka kontrole towarów przywożonych zarówno drogą handlową (np. w kontenerach), jak i drogą transportu pasażerskiego, np. w samochodach i w bagażu podróżnych. Ponadto w planie działań zaproponowano ustanowienie priorytetowego działania w zakresie kontroli celnej („Customs Priority Control Action”) z państwami członkowskimi dotyczącego nielegalnego handlu bronią palną na zewnętrznych granicach UE;

  • poprawa gromadzenia i wymiany informacji operacyjnych: w planie działań wezwano państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania istniejących narzędzi ułatwiających wymianę informacji i systematycznego umieszczania informacji o poszukiwanej broni palnej w systemie informacyjnym Schengen oraz w systemie iARMS Interpolu, o ile są one dostępne. Wymianę informacji balistycznych należy usprawnić za pośrednictwem specjalnej platformy;

  • zacieśnienie współpracy z krajami nienależącymi do UE: w celu ograniczenia nielegalnego przywozu broni palnej i materiałów wybuchowych do Unii Europejskiej oraz dostępu do nich w planie działań zaproponowano zacieśnienie współpracy z państwami trzecimi przez systematyczne włączanie nielegalnego handlu bronią palną i używania materiałów wybuchowych do dialogów na temat bezpieczeństwa z głównymi państwami i organizacjami partnerskimi. Oprócz zacieśniania współpracy z kluczowymi państwami Bałkanów Zachodnich Komisja Europejska proponuje podnieść poziom współdziałania z państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a także z Turcją oraz Ukrainą. Szczególną uwagę poświęcono nawiązaniu dialogu z krajami Sahelu, z Ligą Państw Arabskich oraz z organizacjami międzynarodowymi. W niektórych przypadkach możliwe byłoby udzielenie pomocy finansowej UE na potrzeby konfiskaty broni palnej i jej wycofywania z użycia.

Kontekst

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, jednak wyzwania transgraniczne wykraczają poza zdolności poszczególnych państw do samodzielnego działania i wymagają wsparcia ze strony UE w celu zdobycia zaufania oraz ułatwienia współpracy, wymiany informacji i wspólnych działań.

W swych wytycznych politycznych przewodniczący Juncker uznał zapewnienie bezpieczeństwa za priorytet obecnej kadencji Komisji, a w programie prac Komisji na 2015 r. zobowiązano się do realizacji Europejskiej agendy bezpieczeństwa.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejską agendę bezpieczeństwa na lata 2015–2020, aby wesprzeć współpracę państw członkowskich w walce z zagrożeniami bezpieczeństwa oraz wzmóc wspólne unijne działania przeciw terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości. Dokument ten zawiera konkretne narzędzia i środki, które będą wykorzystywane w ramach tych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz skuteczniejszego zwalczania tych trzech największych zagrożeń. Od tego czasu poczyniono znaczne postępy we wdrażaniu elementów agendy.

W tejże agendzie oraz w swym programie prac na 2016 r. Komisja zobowiązała się do dokonania w 2016 r. przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących broni palnej w celu poprawy wymiany informacji, zwiększenia identyfikowalności, ujednolicenia znakowania oraz ustanowienia wspólnych norm unieszkodliwiania broni palnej. Z względu na niedawne wydarzenia Komisja znacznie przyspieszyła te prace.

Dodatkowe informacje:

Zestawienie informacji: „Implementing the European Agenda on Security – New measures to combat terrorism and illicit trafficking of firearms and use of explosives

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu

Unijny plan działań w celu ograniczenia nielegalnego handlu bronią palną i materiałami wybuchowymi

Europejska agenda bezpieczeństwa:

IP/15/6218

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar