Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa julgeoleku tegevuskava: komisjon võitleb terrorismi ning ebaseadusliku tulirelva- ja lõhkeaineäri vastu

Brüssel, 2. detsember 2015

Euroopa julgeoleku tegevuskava: komisjon võitleb terrorismi ning ebaseadusliku tulirelva- ja lõhkeaineäri vastu

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, millega püütakse tugevdada võitlust terrorismi ning ebaseadusliku tulirelva- ja lõhkeaineäri vastu. Meetmepaketi moodustavad direktiivi ettepanek ja tegevuskava. Ettepanekuga terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi kohta antakse ELile rohkem võimalusi ja vahendeid ennetada terrorirünnakuid. Muu hulgas kriminaliseeritakse ettevalmistav tegevus, näiteks terrorismialase väljaõppe ja terroristliku tegevuse eesmärgil välismaale reisimine, aga ka terroriaktide korraldamisele kaasaaitamine, nende toimepanemisele õhutamine ja nende toimepaneku katsed. Tegevuskavaga püütakse takistada kurjategijatel ja terroristidel relvi ja lõhkeaineid hankida ja kasutada, karmistades kontrolle relvade ja lõhkeainete ebaseadusliku valdamise ja ELi importimise üle. Pariisis 13. novembril toimunud hirmuäratavad terrorirünnakud näitasid taas, et Euroopa peab terrorismile ühiselt ja tulemuslikumalt reageerima ning võtma terrorismi ning ebaseadusliku tulirelva- ja lõhkeaineäri vastu võitlemiseks konkreetseid meetmeid.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans kommenteeris tehtud ettepanekute eesmärki nii: „Komisjon on otsustanud teha kõik, mis tema võimuses, et aidata liikmesriikidel terroriohuga toime tulla ja seda tõrjuda. Asjaolu, et aina rohkem ELi kodanikke reisib välismaale eesmärgiga saada välisvõitlejaks, näitab vajadust ajakohastada ELi terrorikuritegudealast õigusraamistikku, et tagada ühised kriminaalõiguslikud vastumeetmed. Samuti on tarvis teha ELi tasandil ja ka kolmandate riikidega koostööd selleks, et astuda otsustavalt vastu tulirelvade ja lõhkeainetega mustal turul kaubitsemisele. Meie ettepanekud aitavad riikide ametiasutustel lõhkuda terroristlikke võrgustikke.

Euroopa rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Täna asume me täitma oma lubadust astuda terrorismile kindlalt vastu. Meie ettepanekuga ei võeta sihikule mitte ainult terroriaktide toimepanijad, vaid ka need, kes hõlbustavad reisimist terroristliku tegevuse eesmärgil, ning need, kes sellist tegevust rahastavad ja toetavad. Sellega tugevdame me oma kriminaalmeetmeid, mis aitavad tulla toime terroristidest välisvõitlejatest lähtuva tõsise julgeolekuohuga. Me esitame ka ELi tulirelvade- ja lõhkeainetevastase tegevuskava, mille eesmärk on lõigata läbi terroristide ühendus kaubitsejatega nii ELis kui ka lähiümbruses. Euroopa peab terrorismi vastu ja oma julgeoleku parandamiseks tegutsema ühiselt, otsustavalt ja kiiresti.”

Täna esitatud ettepanekud on aprillis 2015 vastuvõetud Euroopa julgeoleku tegevuskava osa. Võttes arvesse hiljutisi sündmusi, on kava rakendamist tunduvalt kiirendatud.

Terrorismivastast võitlust käsitleva uue direktiivi ettepanek

Terrorismivastast võitlust käsitleva uue direktiivi ettepanekuga kõrvaldatakse ELi õigusraamistikus kriminaalvastutuse kohaldamisega seoses esinenud puudujäägid. Direktiivis esitatakse ka terrorikuritegude ühised määratlused ja tagatakse ühised vastumeetmed terroristidest välisvõitlejate tegevuse suhtes. Niimoodi tugevdatakse hoiatavat mõju kogu ELis ja tagatakse kurjategijate asjakohane karistamine.

Direktiiviga uuendatakse põhjalikult ELi kehtivat õigusraamistikku terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumiste kriminaliseerimise valdkonnas. Samuti rakendatakse sellega ELi õiguses rahvusvahelisi kohustusi, milleks on näiteks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2178 (2014) terroristidest välisvõitlejate kohta, terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni hiljuti vastu võetud lisaprotokoll ning rahapesuvastase töökonna soovitused terrorismi rahastamise kohta.

Kavandatava direktiiviga kriminaliseeritakse järgmised tegevused.

  • Reisimine terroristliku tegevuse eesmärgil nii muusse ELi liikmesriiki kui ka väljapoole ELi. Kriminaliseerimise eesmärk on leida lahendus terroristidest välisvõitlejate probleemile.

  • Selliste reiside rahastamine, korraldamine ja hõlbustamine, sealhulgas nende reiside logistiline ja materiaalne toetamine ning isikute tulirelvade ja lõhkeainete, peavarju, transpordivahendite, teenuste, vara ja esemetega varustamine.

  • Terrorismialases väljaõppes osalemine. Õiguskaitseasutustele antakse võimalus uurida väljaõppetegevust, mis võib viia terrorikuritegude toimepanemiseni, ning võtta sellega seotud isikud vastutusele.

  • Rahaliste vahendite eraldamine terrorikuritegude ja terroristlike rühmituste või terroristliku tegevusega seotud kuritegude toimepanemiseks.

Ettepanekuga tugevdatakse ka sätteid, millega kriminaliseeritakse terroristide värbamine, terrorismialane väljaõpe ja terroristliku propaganda levitamine (sealhulgas internetis).

Samuti sisaldab ettepanek uusi eeskirju, millega täiendatakse 2012. aastal vastu võetud kuriteoohvrite õiguste direktiivi ning millega tagatakse, et terrorismiohvritele pakutakse viivitamatult professionaalseid tugiteenuseid, nii füüsilist ravi kui ka psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist, ning teavet nende õiguste kohta, sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidus elavad.

Ebaseadusliku tulirelvaäri ning lõhkeainete kasutamise vastane tegevuskava

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ka tegevuskava võitluseks ebaseadusliku tulirelva- ja lõhkeaineäri vastu ELis. Tegevuskava aitab paremini avastada, uurida ja konfiskeerida tulirelvi, lõhkeaineid ja lõhkeainete lähteaineid, mida on kavas kasutada kuritegevuse ja terrorismi eesmärgil.

Tegevuskavaga täiendatakse 18. novembril 2015 vastu võetud meetmeid, mille eesmärk on tugevdada kontrolli tulirelvade seadusliku omandamise ja valdamise üle ning rakendada tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise ühiseid miinimumnõudeid.

Tegevuskava abil püütakse parandada ELi tasandi ja kolmandate riikidega tehtavat operatiivkoostööd tõhusamaks võitluseks relvade ja lõhkeainete musta turu vastu. Järgnevalt on loetletud tegevuskava põhielemendid.

  • Ebaseaduslike tulirelvade ja lõhkeainete kättesaadavuse piiramine. Tegevuskavas kutsutakse kõiki liikmesriike rajama tulirelvade küsimusega tegelevad, omavahel ühendust pidavad riiklikud kontaktasutused, et arendada ebaseadusliku tulirelvaäri alaseid teadmisi ning parandada vastavat analüüsi ja strateegilist aruandlust, kasutades selleks nii ballistikaalast kui ka kriminaalteavet. Samuti nähakse Europolile, eelkõige selle äsjaloodud internetisisust teavitamise üksusele ette suurem roll internetis toimuva ebaseadusliku äri ja kauba seadusliku kaubanduse rajalt kõrvaletoimetamise küsimustega tegelemisel. Tegevuskavas ärgitatakse liikmesriike rakendama täies ulatuses ELi eeskirju lõhkeainete lähteainete kohta.

  • Operatiivkoostöö tugevdamine. Tegevuskavas õhutatakse liikmesriike moodustama kübervalve rühmi või suurendama juba olemasolevaid rühmi, kes jälgiksid tulirelvade, lõhkeainete ja lõhkeainete lähteainete internetikaubandust. Tugevdada tuleks välispiiridel tehtavat kontrolli ning politsei- ja tollikoostööd, korraldades riskipõhiseid kontrolle nii kommertsliikluse (nt konteinerid), reisijateveo (nt sõiduautod) kui ka reisijate pagasi kaudu saabuvate kaupade üle. Tegevuskavas tehakse ka ettepanek määrata koos liikmesriikidega kindlaks prioriteetsed tollikontrolli meetmed, mida kohaldatakse ELi välispiiridel toimuva ebaseadusliku tulirelvaäri suhtes.

  • Operatiivteabe kogumise ja jagamise parandamine. Tegevuskavas kutsutakse liikmesriike üles kasutama teabevahetuse hõlbustamiseks täielikult ära olemasolevad vahendid ning sisestama Schengeni infosüsteemi ja võimaluse korral ka Interpoli päritolu kindlakstegemise haldamise süsteemi (iARMS) korrapäraselt teavet tagaotsitavate tulirelvade kohta. Samuti tuleks süvendada ballistikaalase teabe vahetamist selleks loodud spetsiaalse platvormi kaudu.

  • Tugevam koostöö kolmandate riikidega. Selleks et vähendada tulirelvade ja lõhkeainete ebaseaduslikku importi Euroopa Liitu ja nende kättesaadavust Euroopa Liidus, soovitatakse tegevuskavas tugevdada koostööd kolmandate riikidega. Koostöö raames tuleks peamiste partnerriikide ja organisatsioonidega peetavatesse julgeolekudialoogidesse süstemaatiliselt kaasata tulirelvaäri ja lõhkeainete kasutamise küsimused. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku süvendada lisaks Lääne-Balkani oluliste riikidega tehtavale koostööle ka koostööd Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide ning Türgi ja Ukrainaga. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata dialoogi sisseseadmisele Saheli piirkonna riikide, Araabia Liiga ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Teatavatel juhtudel võiks kaaluda tulirelvade konfiskeerimise ja nende loovutamise toetamiseks ELi rahalise abi andmist.

Taust

Sisejulgeoleku tagamine on eelkõige liikmesriikide ülesanne, kuid piiriüleste probleemide tõttu ei ole üksikute liikmesriikide iseseisev tegevus tulemuslik, mistõttu on vaja ELi toetust, et suurendada usaldust ning hõlbustada koostööd, teabevahetust ja ühistegevust.

President Junckeri poliitiliste suuniste kohaselt on julgeoleku tegevuskava praeguse komisjoni prioriteet ning komisjoni 2015. aasta tööprogrammis on ette nähtud, et töötatakse välja Euroopa julgeoleku tegevuskava.

28. aprillil 2015 tegi Euroopa Komisjon teatavaks Euroopa julgeoleku tegevuskava aastateks 2015–2020, et tõhustada liikmesriikide koostööd julgeolekuohtude tõkestamisel ja tugevdada ühiseid jõupingutusi võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu. Tegevuskavaga on ette nähtud konkreetsed vahendid ja meetmed ühistegevuse edendamiseks ning nende kolme kõige tõsisema ohu tõhusamaks tõkestamiseks. Sellest ajast saadik on tegevuskava rakendamisel tehtud märkimisväärseid edusamme.

Tegevuskavas ja 2016. aasta tööprogrammis lubas komisjon vaadata 2016. aastal läbi tulirelvi käsitlevad kehtivad õigusaktid, et parandada teabe jagamist, suurendada jälgitavust, ühtlustada märgistust ja kehtestada tulirelvade neutraliseerimist käsitlevad ühised normid. Hiljutiste sündmuste valguses on komisjon seda tööd märgatavalt kiirendanud.

Lisateave

Teabeleht: Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamine – Uued meetmed võitluseks terrorismi ning ebaseadusliku tulirelvakaubanduse ja lõhkeainete kasutamise vastu

Terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi ettepanek

ELi ebaseadusliku tulirelvakaubanduse ning tulirelvade ja lõhkeainete ebaseadusliku kasutamise vastane tegevuskava

Euroopa julgeoleku tegevuskava

IP/15/6218

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar