Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att sluta kretsloppet: Kommissionen antar ett ambitiöst nytt paket om cirkulär ekonomi för att öka konkurrenskraften, skapa jobb och generera en hållbar tillväxt

Bryssel den 2 december 2015

I dag har EU-kommissionen antagit ett ambitiöst nytt lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, vilket kommer att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett ambitiöst nytt lagstiftningspaket om cirkulär ekonomi för att hjälpa företag och konsumenter i EU att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. De föreslagna åtgärderna kommer bidra till att ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel genom ökad materialåtervinning och återanvändning, vilket ger fördelar för både miljön och ekonomin. Förslagen kommer att optimera värdet och användningen av råvaror, produkter och avfall, främja energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget omfattar produkternas hela livscykel från tillverkning och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Denna övergång kommer att stödjas ekonomiskt genom finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, 650 miljoner euro från Horisont 2020 (EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation) samt 5,5 miljarder euro från strukturfonderna för avfallshantering och investeringar i den cirkulära ekonomin på nationell nivå.

Paketet spänner över flera olika politikområden inom kommissionen och bidrar till breda politiska prioriteringar genom att ta itu med klimat- och miljöfrågor och samtidigt främja sysselsättning, ekonomisk tillväxt, investeringar och social rättvisa. Det har utarbetats av en projektgrupp som leds av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Jyrki Katainen i nära samarbete med kommissionärerna Karmenu Vella och Elżbieta Bieńkowska. Många andra kommissionärer deltog också i förberedelserna och hjälpte till att kartlägga de mest effektiva verktygen, som täcker ett brett spektrum av politikområden.

– Varken vår planet eller vår ekonomi kommer att överleva om vi framhärdar med vår nuvarande slit-och-släng-attityd,framhöll Frans Timmermans. Vi måste bevara våra värdefulla resurser och ta till vara deras fulla ekonomiska värde. Den cirkulära ekonomin handlar om att minska på avfallet och skydda miljön, men också om en djupgående omvandling av hur hela vår ekonomi fungerar. Genom att ändra på vårt sätt att producera, arbeta och köpa kan vi skapa nya möjligheter och nya arbetstillfällen. Med dagens paket lägger vi fram en övergripande ram som på allvar gör denna ändring möjlig. Det innehåller en trovärdig och ambitiös strategi för bättre avfallshantering i Europa och stödåtgärder som omfattar produktens hela livscykel. Denna blandning av smart lagstiftning och incitament på EU-nivå kommer att hjälpa företag, konsumenter och nationella och lokala myndigheter att driva denna omvandling.

Jyrki Katainen, konstaterade i sin tur att förslagen sänder en positiv signal till dem som väntar på att investera i den cirkulära ekonomin.– Vi menar att Europa nu är det bästa stället för att bygga upp en hållbar och miljövänlig verksamhet. Denna övergång till en mer cirkulär ekonomi handlar om att omforma marknadsekonomin och förbättra vår konkurrenskraft. Om vi kan bli mer resurseffektiva och minska vårt beroende av knappa råvaror kan vi utveckla konkurrensfördelar. Den sysselsättningsskapande potentialen i en cirkulär ekonomi är enorm, och efterfrågan på bättre och mer effektiva produkter och tjänster ökar snabbt.Vi kommer att undanröja hinder som gör det svårare för företagen att optimera sin resursanvändning och vi kommer att förstärka den inre marknaden för returråvaror. Vi vill uppnå verkliga framsteg på plats och ser fram emot att förverkliga denna ambition tillsammans med inte bara medlemsstater, regioner och kommuner, utan också företag, näringslivet och det civila samhället.

En EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Paketet för en cirkulär ekonomi ger de ekonomiska aktörerna en tydlig signal om att EU använder alla tillgängliga instrument för att omvandla sin ekonomi, vilket öppnar vägen för nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft. De allmänna åtgärderna för att ändra hela produktlivscykeln går utöver ett snävt fokus på slutbehandlingsfasen och understryker kommissionens ambition att omvandla EU:s ekonomi och åstadkomma resultat. Innovativa och mer effektiva tillverknings- och konsumtionssätt bör i allt högre grad kunna uppstå till följd av de stimulansåtgärder som håller på att införas. Den cirkulära ekonomin har potential att skapa många arbetstillfällen i Europa, samtidigt som värdefulla och allt knappare resurser bevaras, miljöpåverkan från resursanvändningen minskar och avfallsprodukter tillförs ett mervärde. Branschspecifika åtgärder ingår också, liksom kvalitetsnormer för returråvaror. Bland de åtgärder som antagits i dag eller som ska genomföras under den nuvarande kommissionens mandatperiod märks särskilt följande:

 • Finansiering på över 650 miljoner euro från Horisont 2020 och 5,5 miljarder euro från strukturfonderna.
 • Åtgärder för att minska livsmedelsavfallet, bl.a. gemensamma mätmetoder, bättre datummärkning och verktyg för att nå det globala hållbarhetsmålet om att halvera livsmedelsavfallet till 2030.
 • Utarbetande av kvalitetsnormer för returråvaror för att öka förtroendet hos aktörerna på den inre marknaden.
 • Åtgärder i arbetsplanen för ekodesign 2015–2017 för att främja produkters reparerbarhet, hållbarhet och återanvändbarhet, utöver energieffektivitet.
 • En reviderad förordning om gödselmedel för att underlätta erkännandet av ekologiska och avfallsbaserade gödselmedel på den inre marknaden och utveckla marknaden för bionäring.
 • En strategi för plast i den cirkulära ekonomin som tar upp återvinningsbarhet, nedbrytbarhet, förekomsten av farliga ämnen i plast samt hållbarhetsmålet om en betydande minskning av marint skräp.
 • En rad åtgärder för återanvändning av vatten, inklusive ett lagstiftningsförslag om minimikrav för återanvändning av avloppsvatten.

Det meddelande som antagits i dag innehåller en tydlig tidsplan för de föreslagna åtgärderna och en plan för en enkel och effektiv övervakningsram för den cirkulära ekonomin.

Reviderade lagförslag om avfall

I det reviderade förslaget till avfallslagstiftning anges tydliga mål för att minska mängden avfall och fastställs en ambitiös och trovärdig långsiktig strategi för avfallshantering och materialåtervinning. För att säkerställa ett effektivt genomförande åtföljs avfallsminskningsmålen i det nya förslaget av konkreta åtgärder för att ta itu med praktiska hinder och med de olika situationerna i medlemsstaterna. De viktigaste delarna i det reviderade lagstiftningspaketet är följande:

 • Ett gemensamt EU-mål om att 65 % av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas senast 2030.
 • Ett gemensamt EU-mål om att 75 % av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast 2030.
 • Ett bindande mål om att minska deponeringen till högst 10 % av allt avfall senast 2030.
 • Ett förbud mot deponering av separat insamlat avfall.
 • Främjande av ekonomiska instrument för att motverka deponering.
 • Förenklade och förbättrade definitioner och harmoniserade metoder för beräkning av återvinningsgrader i hela EU.
 • Konkreta åtgärder för att främja återanvändning och stimulera industriell symbios – att en industris biprodukt används som råvara för en annan industri.
 • Ekonomiska incitament för tillverkarna att erbjuda miljövänligare produkter på marknaden och främja återvinning och materialåtervinning (t.ex. av förpackningar, batterier, elektrisk och elektronisk utrustning, fordon).

Bakgrund

I december 2014 beslutade kommissionen att dra tillbaka ett förslag till avfallslagstiftning, som ett led i den politiska nystart som Junckerkommissionen genomförde inför sitt första arbetsprogram. Kommissionen lovade samtidigt att använda sina nya horisontella arbetsmetoder för att lägga fram ett nytt paket före utgången av 2015, vilket skulle täcka hela den ekonomiska cykeln, inte bara avfallsminskningsmål, och utnyttja expertis inom alla kommissionens avdelningar. Det omfattande paket som antagits i dag innehåller en rad konkreta, omfattande och ambitiösa åtgärder som kommer att läggas fram under kommissionens mandatperiod.

Som en del av processen med att utarbeta paketet om cirkulär ekonomi anordnade kommissionen den 25 juni 2015 i Bryssel en konferens om cirkulär ekonomi som samlade cirka 700 deltagare. Konferensen var öppen för alla berörda parter som ville bidra till utformningen av den europeiska ekonomiska politiken. Parallellt med konferensen hölls ett tolv veckor långt offentligt samråd den 28 maj–20 augusti 2015 som fick över 1 500 svar. Dessutom har kommissionärerna, deras kabinett och kommissionens avdelningar haft intensiv samverkan och samråd med viktiga intressenter.

Kommissionen uppmanar nu Europaparlamentet och rådet att bygga vidare på detta viktiga förberedelsearbete och prioritera antagandet och genomförandet av dagens lagstiftningsförslag. Paketet presenteras av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och vice ordförande Jyrki Katainen vid ett plenarsammanträde i Europaparlamentet den 2 december.

Mer information

MEMO: Paketet om cirkulär ekonomi: Frågor och svar

Allmänt faktablad: Att sluta kretsloppet: Ett ambitiöst paket för EU:s cirkulära ekonomi

Faktablad: Att sluta kretsloppet: Hjälp till konsumenterna att välja hållbara produkter och tjänster

Faktablad: Att sluta kretsloppet: Produktionsfasen i den cirkulära ekonomin

Faktablad: Att sluta kretsloppet: Tydliga mål och verktyg för bättre avfallshantering

Faktablad: Att sluta kretsloppet: Från avfall till resurser

Meddelande: Att sluta kretsloppet – En EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Bilaga till meddelandet om cirkulär ekonomi

Förslag till direktiv om avfall

Förslag till direktiv om förpackningsavfall

Förslag till direktiv om elektriskt och elektroniskt avfall

Föreslag till direktivet om deponering

Resultat av det offentliga samrådet

IP/15/6203

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar