Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Kruh sa uzatvára: Komisia prijíma ambiciózny nový balík o obehovom hospodárstve na posilnenie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a udržateľného rastu

Brusel 2. december 2015

Komisia dnes prijala ambiciózny nový balík s cieľom stimulovať prechod Európy na obehové hospodárstvo, ktorý posilní globálnu konkurencieschopnosť, udržateľný hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest.

Európska komisia dnes prijala ambiciózny nový balík o obehovom hospodárstve na pomoc európskym podnikom a spotrebiteľom pri prechode na silnejšie a obehovejšie hospodárstvo s udržateľnejším využívaním zdrojov. Navrhované opatrenia prispejú k „uzavretiu kruhu“ životného cyklu výrobkov, ktoré sa budú viac recyklovať a znovu používať, a prospejú životnému prostrediu i hospodárstvu. Plány v maximálnej miere využijú všetky suroviny, výrobky i odpad, čo povedie k úspore energie a zníženiu emisií skleníkových plynov. Návrhy zohľadňujú celý životný cyklus od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Prechod finančne podporia fondy EŠIF, 650 miliónov EUR z programu Horizont 2020 (program EÚ na financovanie výskumu a inovácie), 5,5 miliardy EUR zo štrukturálnych fondov na odpadové hospodárstvo, ako aj investície do obehového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni.

Tento balík prekonal v Komisii izoláciu politických oblastí a prispieva k širším politickým prioritám, keďže sa súčasne zameriava na zmenu klímy, životné prostredie, tvorbu pracovných miest, hospodársky rast a sociálnu spravodlivosť. Balík pripravil hlavný projektový tím, ktorému spolupredsedali prvý podpredseda Frans Timmermans a podpredseda Jyrki Katainen a úzko sa na ňom podieľali komisári Karmenu Vella a Elżbieta Bieńkowska. Do príprav sa zapojili aj mnohí ďalší komisári, ktorí pomohli identifikovať najúčinnejšie nástroje z mnohých politických oblastí.

Prvý podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za udržateľný rozvoj povedal:„Naša planéta, ani naša ekonomika neprežijú, ak sa neprestaneme riadiť princípom „použi a odhoď“. Musíme si zachovať vzácne zdroje a plne využiť všetku ich ekonomickú hodnotu. Podstatou obehového hospodárstva je znižovanie množstva odpadu a ochrana životného prostredia, ale aj hĺbková transformácia fungovania celej ekonomiky. Ak prehodnotíme, ako vyrábame, pracujeme a nakupujeme, môžeme vytvoriť nové príležitosti i pracovné miesta. Dnešný balík poskytuje komplexný rámec, ktorý túto zmenu skutočne umožní. Je to dôveryhodná a ambiciózna cesta k lepšiemu nakladaniu s odpadom v Európe s podpornými opatreniami, ktoré pokrývajú celý životný cyklus výrobkov. Takáto inteligentná regulácia v spojení so stimulmi na úrovni EÚ pomôže podnikom i spotrebiteľom, ale aj štátnym správam a samosprávam chopiť sa tejto transformácie.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, vyhlásil: „Tieto návrhy vysielajú pozitívny signál potenciálnym investorom do obehového hospodárstva. Dávame najavo, že Európa je ideálnym miestom na rozvoj udržateľného a ekologického podnikania. Pri prechode na obehovejšie hospodárstvo ide o pretvorenie trhového hospodárstva a zvýšenie konkurencieschopnosti. Ak dokážeme viac šetriť zdroje a znížiť svoju závislosť od obmedzených surovín, získame konkurenčnú výhodu.Obehové hospodárstvo prináša obrovský potenciál pre zamestnanosť, pričom dopyt po lepších a efektívnejších produktoch prekvitá. Odstránime bariéry, ktoré podnikom sťažujú optimalizáciu využitia zdrojov, a posilníme vnútorný trh s druhotnými surovinami. Chceme skutočný pokrok s reálnymi výsledkami a tešíme sa, že túto ambíciu budeme napĺňať nielen v spolupráci s členskými štátmi, regiónmi a obcami, ale aj podnikmi, priemyslom a občianskou spoločnosťou.

Akčný plán obehového hospodárstva EÚ

Balík o obehovom hospodárstve vysiela hospodárskym subjektom jasný signál, že EÚ využíva všetky dostupné nástroje na hospodársku transformáciu, ktorá prinesie nové podnikateľské príležitosti a posilní konkurencieschopnosť. Rozsiahle opatrenia na zmenu životného cyklu produktov sa nezameriavajú len na fázu po skončení životnosti a zdôrazňujú jasný cieľ Komisie pretvoriť hospodárstvo EÚ a priniesť výsledky. Postupným výsledkom zavádzaných stimulov by mala byť inovačnejšia a efektívnejšia výroba i spotreba. Obehové hospodárstvo má potenciál vytvoriť v Európe množstvo pracovných miest, zachovať vzácne a čoraz obmedzenejšie zdroje, znížiť environmentálny dosah ich využívania a odpadovým produktom vdýchnuť novú hodnotu. Stanovujú sa aj sektorové opatrenia a normy kvality druhotných surovín. Medzi hlavné opatrenia, ktoré dnes boli prijaté alebo sa majú vykonať za súčasnej Komisie, patrí:

 • financovanie v objeme vyše 650 miliónov EUR z programu Horizont 2020 a 5,5 miliardy EUR zo štrukturálnych fondov,
 • opatrenia na zníženie objemu potravinového odpadu vrátane jednotnej metodiky merania, lepšieho označovania dátumov, ako aj nástrojov na splnenie globálneho cieľa udržateľného rozvoja znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu,
 • vypracovanie noriem kvality druhotných surovín na posilnenie dôvery hospodárskych subjektov na jednotnom trhu,
 • opatrenia v rámci pracovného plánu pre ekodizajn na roky 2015 – 2017, aby boli výrobky nielen energeticky efektívne, ale aby sa aj opravovali, recyklovali a aby boli trvácnejšie,
 • revidované nariadenie o hnojivách v záujme ľahšieho uznávania organických a odpadových hnojív na jednotnom trhu a podpory úlohy bioživín,
 • stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorá sa zameriava na recyklovateľnosť, biologickú odbúrateľnosť, prítomnosť nebezpečných látok v plastoch a na cieľ udržateľného rozvoja výrazne znížiť objem morského odpadu,
 • súbor opatrení v oblasti opätovného využívania vody vrátane legislatívneho návrhu minimálnych požiadaviek na opätovné použitie odpadových vôd,

Dnešné oznámenie obsahuje jasný harmonogram navrhovaných opatrení, ako aj plán jednoduchého a účinného monitorovacieho rámca pre obehové hospodárstvo.

Revidované legislatívne návrhy o odpade

Revidovaný legislatívny návrh o odpade stanovuje jasné ciele v oblasti znižovania objemu odpadu, ako aj ambicióznu a dôveryhodnú dlhodobú víziu jeho riadenia a recyklácie. Na zaistenie účinného vykonávania sa ciele znižovania objemu odpadu v nových návrhoch dopĺňajú konkrétnymi opatreniami na riešenie prekážok v teréne a odlišných východiskových situácií v jednotlivých členských štátoch. Medzi hlavné prvky revidovaného návrhu o odpade patria:

 • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálneho odpadu,
 • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 75 % odpadu z obalov,
 • záväzný cieľ obmedziť do roku 2030 skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu,
 • zákaz skládkovania separovanie vyzbieraného odpadu,
 • podpora hospodárskych nástrojov na odrádzanie od skládkovania,
 • jednoduchšie a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizované metódy výpočtov miery recyklácie v EÚ,
 • konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a stimuláciu priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného,
 • hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh prinášali ekologickejšie výrobky a aby podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektrických spotrebičov a elektroniky, vozidiel).

Súvislosti

Komisia sa v decembri 2014 rozhodla stiahnuť predložený legislatívny návrh o odpade v rámci politickej zmeny, ktorá bola súčasťou prvého pracovného programu Junckerovej Komisie. Zároveň sa zaviazala, že využije svoje nové horizontálne pracovné metódy a do konca roka 2015 predstaví nový balík, ktorý nad rámec cieľov znižovania objemu odpadu pokryje celý hospodársky cyklus, pričom bude čerpať z expertízy všetkých útvarov Komisie. Dnes prijala komplexný balík hmatateľných, širokozáberových a ambicióznych opatrení, ktoré sa predstavia počas funkčného obdobia tejto Komisie.

Komisia v rámci prípravy balíka o obehovom hospodárstve zorganizovala v Bruseli 25. júna 2015 konferenciu o obehovom hospodárstve s účasťou zhruba 700 zainteresovaných strán. Zúčastniť sa mohli všetci, ktorí chceli prispieť k tvorbe európskej hospodárskej politiky. Po konferencii nasledovala od 28. mája do 20. augusta 2015 dvanásťtýždňová verejná konzultácia, ktorá priniesla vyše 1 500 reakcií. Komisári, ich kabinety a podriadené útvary navyše viedli intenzívne kolaboratívne konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami.

Komisia teraz vyzýva Európsky parlament a Radu, aby na túto dôslednú prípravu nadviazali a aby si prijatie a vykonanie týchto legislatívnych návrhov určili za prioritu. Prvý podpredseda Timmermans a podpredseda Katainen balík bezodkladne predložia na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu 2. decembra.

Ďalšie informácie

MEMO: Balík o obehovom hospodárstve: otázky a odpovede

Všeobecný prehľad: Kruh sa uzatvára: ambiciózny balík EÚ pre oblasť obehového hospodárstva

Informačný prehľad: Kruh sa uzatvára: pomoc spotrebiteľom pri výbere udržateľných výrobkov a služieb

Informačný prehľad: Kruh sa uzatvára: výrobná fáza obehového hospodárstva

Informačný prehľad: Kruh sa uzatvára: jasné ciele a nástroje na lepšie nakladanie s odpadom

Informačný prehľad: Kruh sa uzatvára: od odpadu ku zdroju

Oznámenie: Kruh sa uzatvára – Akčný plán obehového hospodárstva EÚ

Príloha k oznámeniu o obehovom hospodárstve

Navrhovaná smernica o odpade

Navrhovaná smernica o odpadoch z obalov

Navrhovaná smernica o skládkach

Navrhovaná smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Výsledky verejnej konzultácie

IP/15/6203

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar