Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Noslēgt aprites loku: Komisija pieņem vērienīgu aprites ekonomikas paketi, kuras mērķis ir kāpināt konkurētspēju, radīt darbvietas un raisīt ilgtspējīgu izaugsmi

Briselē, 2015. gada 2. decembrī

Šodien Komisija pieņēma jaunu un vērienīgu aprites ekonomikas paketi ar mērķi dot ierosu Eiropas pārejai uz aprites ekonomiku, kas sekmēs mūsu konkurētspēju pasaulē, veicinās ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un radīs jaunas darbvietas.

Šodien Komisija pieņēma jaunu un vērienīgu aprites ekonomikas paketi, un tā palīdzēs Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem pāriet uz spēcīgāku un un pilnīgāku aprites ekonomiku, kur resursu izmantošana ir ilgtspējīgāka. Ierosinātie pasākumi palīdzēs noslēgt ražojuma aprites loku, pateicoties plašākai atkritumu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai, un nesīs labumu gan videi, gan ekonomikai. Iecere ir maksimāli un pilnvērtīgi izmantot visas izejvielas, ražojumus un atkritumus, un tas ļaus ietaupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Priekšlikumi aptver visu aprites ciklu, sākot ar ražošanu un patēriņu un beidzot ar atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējo izejvielu tirgu. Šai pārejai tiks piešķirts finansējums no ESI fondiem, kā arī tiks atvēlēti vairāk nekā 650 miljoni eiro no programmas "Apvārsnis 2020" (ES pētniecības un inovācijas finansējuma programma) un 5,5 miljardi eiro no struktūrfondiem atkritumu apsaimniekošanai, bez tam finansējumu nodrošinās arī investīcijas aprites ekonomikā valstu līmenī.

Pie paketes kopīgi strādāja par dažādām jomām atbildīgie Komisijas dienesti, un tā ir veltīta plašam politisko prioritāšu lokam, sākot ar klimata pārmaiņu apkarošanu un vides aizsardzību un beidzot ar nodarbinātības veicināšanu, ekonomikas izaugsmi, investīcijām un sociālo taisnīgumu. To sagatavojusi komanda, ko vadīja Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss un priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens ciešā sadarbībā ar komisāriem Karmenu Vellu un Elžbetu Beņkovsku. Sagatavošanā iesaistījās arī daudzi citi komisāri, kas palīdzēja apzināt visiedarbīgākos instrumentus visplašākajā politikas laukā.

Komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību, sacīja:"Gan mūsu planētu, gan mūsu ekonomiku gaida gals, ja turpināsim piekopt pieeju "iegūsti, saražo, izmanto un izmet". Vērtīgie resursi ir jāsaglabā, ir pilnībā jāizmanto to ekonomiskā vērtība. Aprites ekonomika ir ne tikai iespēja samazināt atkritumu daudzumu un aizsargāt vidi, tā ir visas ekonomikas fundamentāla pārkārtošana. Veidojot jaunu ražošanas, darba un patēriņa modeli, mēs varam radīt jaunas izdevības un jaunas darbvietas. Šī pakete ir visaptverošs satvars, kas dos iespēju šādu pārkārtošanos patiešām izvest dzīvē. Tajā nosprausti reāli un vērienīgi mērķi labākai atkritumu apsaimniekošanai Eiropā un paredzēti arī atbalsta pasākumi, kas aptver visu ražojuma aprites ciklu. Pārdomāts regulējums un stimuli ES līmenī palīdzēs uzņēmumiem un patērētājiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām stingri nostāties uz šī pārkārtošanās ceļa.

Priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kurš atbild par darbvietām, izaugsmi, investīcijām un konkurētspēju, sacīja: "Šie priekšlikumi dod pozitīvu signālu visiem tiem, kas vēlas investēt aprites ekonomikā. Šodien mēs pasakām skaidri: Eiropa ir pati piemērotākā vieta ilgtspējīgai un videi labvēlīgai uzņēmējdarbībai. Pāreja uz pilnīgāku aprites ekonomiku dos jaunu veidolu tirgus ekonomikai un nesīs konkurētspējas uzlabošanos. Ja apdomīgāk izmantosim resursus un samazināsim atkarību no deficītām izejvielām, iegūsim konkurences priekšrocības.Aprites ekonomikai ir milzīgs nodarbinātības potenciāls, un pieprasījums pēc labākiem un efektīvākiem ražojumiem un pakalpojumiem tikai aug. Mēs novērsīsim šķēršļus, kas uzņēmumus kavē optimizēt resursu izlietošanu, un dosim pozitīvu grūdienu otrreizējo izejvielu iekšējam tirgum. Mēs vēlamies panāk reālu progresu un ceram, ka šī mērķa sasniegšanā iesaistīsies ne tikai dalībvalstis, reģioni un pašvaldības, bet arī uzņēmumi, rūpniecība un pilsoniskā sabiedrība.

ES Aprites ekonomikas rīcības plāns

Aprites ekonomikas pakete dod nepārprotamu signālu ekonomikas dalībniekiem, ka ES liek lietā visus pieejamos līdzekļus, lai pārkārtotu ekonomiku, un tas pavērs jaunas uzņēmējdarbības iespējas un palīdzēs kāpināt konkurētspēju. Šie plašie pasākumi nav orientēti tikai uz ražojuma kalpošanas laika beigu posmu, bet gan mainīs visu ražojuma aprites ciklu; tie iemieso Komisijas ieceri sekmīgi pārkārtot ES ekonomiku. Pateicoties iecerētajiem stimuliem, dzims inovatīva un efektīvāka ražošana un patērēšana. Aprites ekonomikai ir potenciāls radīt daudzas darbvietas Eiropā, tajā pašā laikā saglabājot vērtīgus un aizvien deficītākus resursus, samazinot resursu izmantošanas ietekmi uz vidi un piešķirot jaunu vērtību atkritumiem. Ir paredzēti arī nozariski pasākumi un otrreizējo izejvielu kvalitātes standarti. Galvenie pasākumi, kas pieņemti šodien vai arī tiks īstenoti šīs Komisijas pilnvaru laikā, ir šādi.

 • Finansējums vairāk nekā €650 miljonu apmērā no programmas "Apvārsnis 2020" un €5,5 miljardu apmērā no struktūrfondiem.
 • Pārtikas atkritumu samazināšanas pasākumi tostarp vienota mērījumu metodika, uzlabota derīgumu termiņu norādīšana un instrumenti, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķi — līdz 2030. gadam uz pusi samazināt pārtikas atkritumus.
 • Otrreizējo izejvielu kvalitātes standartu izstrāde nolūkā vairot pārliecību par šādu izejvielu derīgumu vienotajā tirgū.
 • Pasākumi Ekodizaina darba plānā 2015.–2017. gadam, lai veicinātu gan ražojumu energoefektivitāti, gan remontējamību, izturību un pārstrādājamību.
 • Pārskatīta regula par mēslošanas līdzekļiem, kura atvieglos organisko un no atkritumiem iegūto mēslošanas līdzekļu atzīšanu vienotajā tirgū un sekmēs bioloģisko barības vielu izmantošanu.
 • Stratēģija par plastmasu aprites ekonomikā, kas veltīta tādiem jautājumiem kā pārstrādājamība, bioloģiskā noārdāmība un bīstamu vielu klātbūtne plastmasā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķim ievērojami samazināt jūras piedrazošanu.
 • Vairāki pasākumi, kas veltīti ūdens atkārtotai izmantošanai, tostarp likumdošanas priekšlikums par prasību minimumu notekūdeņu atkārtotai izmantošanai.

Šodien pieņemtajā paziņojumā ir iekļauts ierosināto pasākumu īstenošanas grafiks un plāns aprites ekonomikas vienkāršošanas un efektīvas uzraudzības satvaram.

Pārskatītie likumdošanas priekšlikumi par atkritumiem

Pārskatītajā likumdošanas priekšlikumā par atkritumiem ir nosprausti skaidri un realizējami atkritumu apjoma samazināšanas mērķrādītāji un iezīmēts vērienīgs ilgtermiņa attīstības ceļš atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes jomā. Lai nodrošinātu, ka jaunajā priekšlikumā iekļautie atkritumu apjoma samazināšanas mērķrādītāji tiek izpildīti, ir paredzēti konkrēti pasākumi, kā novērst šķēršļus un ņemt vērā atšķirīgo situāciju dažādās dalībvalstīs. Pārskatītie priekšlikumi par atkritumiem ir šādi:

 • vienots ES mērķrādītājs līdz 2030. gadam panākt, ka tiek pārstrādāti 65 % sadzīves atkritumu;
 • vienots ES mērķrādītājs līdz 2030. gadam panākt, ka tiek pārstrādāti 75 % izlietotā iepakojuma;
 • saistošs mērķrādītājs līdz 2030. gadam panākt, ka atkritumu poligonos nonāk ne vairāk par 10 % atkritumu;
 • aizliegums poligonos apglabāt dalīti savāktos atkritumus;
 • ekonomisku instrumentu veicināšana, kas stimulēs atkritumus neapglabāt poligonos;
 • vienkāršotas un uzlabotas definīcijas un saskaņotas pārstrādes apjomu aprēķina metodes visā ES;
 • konkrēti pasākumi, ar ko veicinās atkārtotu izmantošanu un stimulēs industriālo simbiozi, kas nozīmē, ka vienas nozares blakusprodukti kļūst par citas nozares izejvielām;
 • ekonomiski stimuli ražotājiem tirgū laist videi nekaitīgākus ražojumus un atbalstīt reģenerācijas un pārstrādes shēmas (piem., iepakojums, baterijas, elektriskās un elektroniskās ierīces, transportlīdzekļi).

Priekšvēsture

2014. gada decembrī Komisija nolēma atsaukt toreizējo likumdošanas priekšlikumu par atkritumiem; tā bija t.s. politiskā kursa maiņa, kas notika Junkera Komisijas pirmās darba programmas ietvaros. Komisija tolaik apņēmās līdz 2015. gada beigām izmantot jaunās horizontālās darba metodes un, liekot lietā visu Komisijas dienestu zināšanu bagāžu, sagatavot jaunu priekšlikumu paketi, kas aptvertu visu ekonomikas ciklu, ne tikai atkritumu samazināšanas mērķrādītājus. Šodien pieņemtā visaptverošā pakete ir daudzi taustāmi, plaši un vērienīgi pasākumi, ar ko nāks klajā šīs Komisijas pilnvaru laikā.

Aprites ekonomikas paketes sagatavošanas laikā Komisija 2015. gada 25. jūnijā sarīkoja aprites ekonomikai veltītu konferenci, kurā piedalījās aptuveni 700 ieinteresēto aprindu pārstāvju. Tajā varēja piedalīties ikviens interesents, kas vēlas iesaistīties Eiropas ekonomiskās politikas veidošanā. Konferencei sekoja 12 nedēļas ilga sabiedriskā apspriešana no 2015. gada 28. maija līdz 20. augustam, kuras laikā iesniegti vairāk nekā 1500 ierosinājumi. Turklāt komisāri, komisāru kabineti un dienesti rīkoja intensīvas un sadarbīgas apspriedes ar galvenajām ieinteresētajām personām.

Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi balstīties uz šo svarīgo sagatavošanas darbu un šodien iesniegtos likumdošanas priekšlikumus pieņemt un īstenot prioritārā kārtā. Komisijas priekšsēdētājs F.Timmermanss un priekšsēdētāja vietnieks J.Katainens šo paketi bez kavēšanās iesniegs Eiropas Parlamenta plenārsēdē 2. decembrī.

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums: Aprites ekonomikas tiesību aktu pakete: jautājumi un atbildes

Kopējā faktu lapa: Loka noslēgšana ar vērienīgu ES aprites ekonomikas paketi

Faktu lapa: Noslēgt aprites loku: palīdzēt patērētājiem izvēlēties ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus

Faktu lapa: Noslēgt aprites loku: ražošanas posms aprites ekonomikā

Faktu lapa: Noslēgt aprites loku: skaidri mērķrādītāji un rīki labākai atkritumu apsaimniekošanai

Faktu lapa: Noslēgt aprites loku: no atkritumiem par resursiem 

Paziņojums: Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku

Pielikums paziņojumam par aprites ekonomiku

Ierosinātā direktīva par atkritumiem

Ierosinātā direktīva par izlietoto iepakojumu

Ierosinātā direktīva par atkritumu poligoniem

Ierosinātā direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem           

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti

IP/15/6203

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar