Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Uždaro ciklo kūrimas. Komisija priima naują plataus užmojo žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama didinti konkurencingumą, kurti darbo vietas ir skatinti tvarų augimą

Briuselis, 2015 m. gruodžio 2 d.

Komisijos šiandien priimtu nauju plataus užmojo žiedinės ekonomikos dokumentų rinkiniu siekiama paskatinti Europą pereiti prie žiedinės ekonomikos, padėsiančios didinti konkurencingumą pasaulyje, skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas.

Šiandien Europos Komisija priėmė naują plataus užmojo žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį, kuriuo Europos verslo įmonėms ir vartotojams siekiama padėti pereiti prie stipresnės žiedinės ekonomikos, kurioje ištekliai bus naudojami tausiau. Pasiūlyti veiksmai padės sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, tiek ir ekonomikai. Šie planai užtikrins, kad visos žaliavos, produktai ir atliekos būtų panaudojami maksimaliai ir iš jų gaunama maksimali vertė, o drauge bus skatinama taupyti energiją ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pasiūlymai taikomi visam gyvavimo ciklui: nuo gamybos ir naudojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos. Pereinamajam laikotarpiui bus skirta finansinė parama iš ESI fondų, 650 mln. EUR – iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšų, 5,5 mlrd. EUR – iš struktūrinių fondų, skirtų atliekoms tvarkyti, taip pat nacionalinio lygmens investicijų į žiedinę ekonomiką.

Dokumentų rinkiniu Komisijai pavyko išvengti izoliuotų elementų – juo prisidedama prie bendrųjų politikos prioritetų sprendžiant klimato kaitos ir aplinkos klausimus, kartu sukuriant daugiau darbo vietų, skatinant ekonomikos augimą ir investicijas ir didinant socialinį teisingumą. Šį dokumentų rinkinį parengė pagrindinė projekto darbo grupė, kuriai bendrai vadovavo pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas ir pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas ir aktyviai dalyvavo Komisijos nariai Karmenu Vella ir Elżbieta Bieńkowska. Prie jo rengimo taip pat prisidėjo daug kitų Komisijos narių – jie padėjo nustatyti veiksmingiausias priemones, apimančias įvairias politikos sritis.

Už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo:„Mūsų planeta ir ekonomika nepajėgs išgyventi, jeigu toliau laikysimės principo „imti, gaminti, panaudoti ir išmesti“. Turime išsaugoti vertingus išteklius ir iki galo išnaudoti visą ekonominę jų vertę. Žiedine ekonomika siekiama ne tik mažinti atliekų kiekį ir saugoti aplinką, bet ir iš esmės pertvarkyti visos mūsų ekonomikos veikimą. Iš naujo apgalvoję tai, kaip gaminame, dirbame ir perkame, galime sukurti naujų galimybių ir naujų darbo vietų. Šiandienos dokumentų rinkiniu pateikiame visapusišką sistemą, kuri iš tiesų sudarys sąlygas šiuos pokyčius įgyvendinti. Pasiūlyme taip pat nustatytas patikimas ir plataus užmojo siekis, susijęs su geresniu atliekų tvarkymu Europoje, kurio siekiama pasitelkiant rėmimo veiksmus, apimančius visą produkto gyvavimo ciklą. Šis pažangaus reglamentavimo ir ES masto paskatų derinys padės verslo įmonėms ir vartotojams, taip pat nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms siekti šios pertvarkos.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Šie pasiūlymai – teigiamas ženklas ketinantiems investuoti į žiedinę ekonomiką. Šiandien teigiame, kad Europa yra geriausia vieta kurti tvarų, ekologišką verslą. Šis perėjimas prie žiedinės ekonomikos reiškia rinkos ekonomikos performavimą ir didesnį konkurencingumą. Jei galime efektyviau naudoti išteklius ir mažinti priklausomybę nuo ribotų žaliavų, galime sukurti konkurencinį pranašumą. Žiedinės ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialas yra didžiulis, o geresnių, efektyvesnių produktų ir paslaugų paklausa sparčiai didėja. Mes pašalinsime kliūtis, kurios trukdo verslo įmonėms optimaliai naudoti savo išteklius, ir išjudinsime antrinių žaliavų vidaus rinką. Norime padaryti tikrą pažangą ir tikimės, kad šį siekį įgyvendinsime bendradarbiaudami ne tik su valstybėmis narėmis, regionais ir savivaldybėmis, bet ir su verslo įmonėmis, pramonės atstovais ir pilietine visuomene“.

ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas

Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys – aiški žinia ekonominės veiklos vykdytojams, kad ES naudoja visas turimas priemones siekdama pertvarkyti savo ekonomiką ir taip atverti kelią naujoms verslo galimybėms ir padidinti konkurencingumą. Įvairios priemonės, skirtos visam produkto gyvavimo ciklui pakeisti, yra orientuotos ne vien į gyvavimo ciklo pabaigos etapą – jos rodo akivaizdų Komisijos siekį pertvarkyti ES ekonomiką ir užtikrinti rezultatus. Mūsų parengtos iniciatyvos turėtų sudaryti sąlygas atsirasti novatoriškiems ir veiksmingesniems gamybos ir vartojimo būdams. Žiedinė ekonomika pajėgi sukurti daug darbo vietų Europoje ir kartu išsaugoti vertingus išteklius, kurių vis mažėja, taip pat mažinti išteklių naudojimo poveikį aplinkai ir suteikti naujos vertės atliekų produktams. Nustatyti antrinių žaliavų kokybės standartai ir įvairių sektorių priemonės. Pagrindiniai veiksmai, kurie priimti šiandien arba kurie turi būti įgyvendinti per dabartinės Komisijos kadenciją:

 • daugiau kaip 650 mln. EUR finansavimas pagal programą „Horizontas 2020“ ir 5,5 mlrd. EUR finansavimas iš struktūrinių fondų;
 • maisto atliekų mažinimo veiksmai, tarp jų bendra vertinimo metodika, geresnis datos ženklinimas, taip pat priemonės siekiant įgyvendinti visuotinio darnaus vystymosi tikslą – iki 2030 m. perpus sumažinti maisto atliekų kiekį;
 • antrinių žaliavų kokybės standartų rengimas siekiant padidinti veiklos vykdytojų pasitikėjimą bendrąja rinka;
 • 2015–2017 m. ekologinio projektavimo darbo plano priemonės, kuriomis siekiama ne tik skatinti energijos vartojimo efektyvumą, bet ir didinti produktų patvarumą ir tinkamumą juos taisyti ir perdirbti;
 • persvarstytas Trąšų reglamentas siekiant bendrojoje rinkoje sudaryti palankesnes sąlygas pripažinti iš atliekų pagamintas organines trąšas ir didinti biologinių maisto medžiagų vaidmenį;
 • žiedinės ekonomikos strategija dėl plastiko, kurioje sprendžiami perdirbamumo, biologinio skaidumo ir plastike aptinkamų pavojingųjų medžiagų klausimai, taip pat darnaus vystymosi tikslų uždavinys smarkiai sumažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį;
 • įvairūs veiksmai, susiję su pakartotiniu vandens naudojimu, tarp jų ir teisės aktas dėl būtiniausiųjų pakartotinio vandens naudojimo reikalavimų;

Šiandien priimtame komunikate pateikiamas aiškus pasiūlytų veiksmų tvarkaraštis ir žiedinei ekonomikai skirtos paprastos ir veiksmingos stebėsenos sistemos planas.

Persvarstytų teisės aktų pasiūlymas dėl atliekų

Persvarstytų teisės aktų pasiūlyme dėl atliekų nustatomi aiškūs atliekų mažinimo uždaviniai ir ilgalaikiai, patikimi plataus užmojo siekiai, susiję su atliekų tvarkymu ir perdirbimu. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, atliekų mažinimo uždaviniai naujajame pasiūlyme pateikiami kartu su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis praktinėms kliūtims įveikti, atsižvelgiant į tai, kad padėtis įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Toliau išdėstyti persvarstytų teisės aktų pasiūlymo dėl atliekų pagrindiniai elementai:

 • bendras ES uždavinys – iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų perdirbama 65 proc. komunalinių atliekų;
 • bendras ES uždavinys – iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų perdirbama 75 proc. pakuočių atliekų;
 • privalomas uždavinys – iki 2030 m. sumažinti į sąvartynus išmetamų atliekų kiekį iki 10 proc. visų atliekų;
 • uždrausti išmesti į sąvartynus atskirai surinktas atliekas;
 • skatinti ekonomines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią atliekų išmetimui į sąvartynus;
 • perdirbimo rodikliams skirtos paprastesnės ir geresnės apibrėžtys ir suderinti apskaičiavimo metodai visoje ES;
 • konkrečios priemonės, kuriomis siekiama skatinti pakartotinį panaudojimą ir pramonės simbiozę, vienos pramonės šakos šalutinį produktą paverčiant kitos pramonės šakos žaliava;
 • ekonominės paskatos gamintojams į rinką teikti ekologiškesnius produktus, taip pat remti atliekų (pvz., pakuočių, baterijų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių) naudojimo ir perdirbimo sistemas.

Pagrindiniai faktai

2014 m. gruodžio mėn., laikydamasi politinio netęstinumo principo, taikyto rengiant pirmąją J. C. Junckerio Komisijos darbo programą, Komisija nusprendė atsiimti dar nepriimtų teisės aktų pasiūlymą dėl atliekų. Tuo metu Komisija įsipareigojo pasinaudoti naujais horizontaliais darbo metodais, kad remdamasi Komisijos tarnybų ekspertinėmis žiniomis iki 2015 m. pabaigos pateiktų naują dokumentų rinkinį, apimantį ne tik atliekų mažinimo uždavinius, bet ir visą ekonomikos ciklą. Šiandien priimtą visapusišką dokumentų rinkinį sudaro plataus pobūdžio ir didelio užmojo realūs veiksmai, kurie bus pristatyti per šios Komisijos kadenciją.

Rengdama žiedinę ekonomiką reglamentuojančių dokumentų rinkinį, Komisija 2015 m. birželio 25 d. Briuselyje organizavo žiedinės ekonomikos konferenciją, kurioje dalyvavo apie 700 suinteresuotųjų subjektų. Šioje konferencijoje galėjo dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai, norintys prisidėti prie Europos ekonominės politikos formavimo. Konferencija surengta po 12 savaičių (2015 m. gegužės 28 d. – rugpjūčio 20 d.) trukusių viešų konsultacijų, per kurias pateikta daugiau kaip 1 500 atsakymų. Be to, Komisijos nariai, jų kabinetai ir tarnybos drauge intensyviai konsultavosi su svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais.

Dabar Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą tęsti šį svarbų parengiamąjį darbą ir teikti pirmenybę šiandienos teisės aktų pasiūlymo priėmimui ir įgyvendinimui. Gruodžio 2 d. pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Katainenas šį dokumentų rinkinį nedelsdami pristatys Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga. Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys. Klausimai ir atsakymai

Bendroji informacija. Uždaro ciklo kūrimas. Plataus užmojo ES žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys

Faktų suvestinė. Uždaro ciklo kūrimas. Padėti vartotojams rinktis tvarius produktus ir paslaugas

Faktų suvestinė. Uždaro ciklo kūrimas. Žiedinės ekonomikos ciklo gamybos etapas

Faktų suvestinė. Uždaro ciklo kūrimas. Aiškūs geresnio atliekų tvarkymo uždaviniai ir priemonės

Faktų suvestinė. Uždaro ciklo kūrimas. Nuo atliekų prie išteklių

Komunikatas. Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas

Priedas prie komunikato dėl žiedinės ekonomikos

Siūloma direktyva dėl atliekų

Siūloma direktyva dėl pakuočių atliekų

Siūloma direktyva dėl sąvartynų

Siūloma direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų          

Viešų konsultacijų rezultatai

IP/15/6203

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar