Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Zatvaranje kruga: Komisija donosi novi ambiciozni paket o kružnom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti, otvaranje radnih mjesta i postizanje održivog rasta

Bruxelles, 2. prosinca 2015.

Komisija je danas donijela novi ambiciozni paket o kružnom gospodarstvu za poticanje prijelaza Europe na kružno gospodarstvo čime će se ojačati njezina globalna konkurentnost i održivi gospodarski rast te otvoriti nova radna mjesta.

Komisija je danas donijela novi ambiciozni paket o kružnom gospodarstvu kako bi europskim poduzećima i potrošačima olakšala prijelaz na gospodarstvo koje je snažnije i više kružno te u kojem se resursima koristi na održiviji način. Predloženim će se mjerama, poput povećanja recikliranja i oporabe, „zatvoriti krug” životnog vijeka proizvoda te pridonijeti zaštiti okoliša i gospodarstvu. Planovima će se izvući najveća moguća korist od svih sirovina, proizvoda i otpada te time povećati ušteda energije i smanjiti emisije stakleničkih plinova. Prijedlozima je obuhvaćen cijeli životni vijek: od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina. Za taj su prijelaz izdvojena sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, 650 milijuna eura izdvojeno je iz Obzora 2020. (program financiranja EU-a za istraživanje i inovacije) te 5,5 milijardi eura iz strukturnih fondova za gospodarenje otpadom, a u kružno gospodarstvo ulagat će i države članice.

Paketom je prekinuta sektorska izoliranost tog pitanja u Komisiji te se pridonosi širokim političkim prioritetima kao što su zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena, uz istovremeno poticanje stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta, ulaganja i socijalne pravednosti. Paket je pripremio projektni tim kojim predsjedaju prvi potpredsjednik Frans Timmermans i potpredsjednik Jyrki Katainen u uskoj suradnji s povjerenicima Karmenuom Vellom i Elżbietom Bieńkowskom. U pripremi paketa sudjelovali su i brojni drugi povjerenici koji su pomogli pri izdvajanju najdjelotvornijih alata kojima se obuhvaća širok raspon područja politika.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za održivi razvoj, izjavio je: „Naš planet i naše gospodarstvo ne mogu preživjeti ako nastavimo primjenjivati pristup „uzmi, napravi, upotrijebi i baci”. Moramo čuvati dragocjene resurse i u potpunosti iskoristiti njihovu gospodarsku vrijednost. Bit je kružnog gospodarstva smanjenje količine otpada i zaštita okoliša, ali ono predstavlja i duboku preobrazbu načina na koji funkcionira naše čitavo gospodarstvo. Ponovnim razmatranjem načina na koje proizvodimo, radimo i kupujemo možemo stvoriti nove prilike i otvoriti nova radna mjesta. Ovaj paket predstavlja sveobuhvatni okvir kojim se omogućava da se ta promjena uistinu ostvari. Njime se otvara vjerodostojan i ambiciozan put ka boljem gospodarenju otpadom u Europi uz mjere potpore za cijeli životni ciklus proizvoda. Tom kombinacijom pametne regulacije i poticaja na razini EU-a pomoći će se poduzećima i potrošačima, kao i nacionalnim i lokalnim vlastima, u nastojanjima da unaprijede tu preobrazbu.”

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Ovi su prijedlozi zeleno svjetlo onima koji žele početi ulagati u kružno gospodarstvo. Danas možemo reći da je Europa najbolje mjesto za razvoj održivih i ekološki prihvatljivih poslovnih modela. Prijelazom na kružno gospodarstvo preoblikovat će se tržišno gospodarstvo i poboljšati naša konkurentnost. Korištenjem resursima na učinkovitiji način i smanjenjem naše ovisnosti o oskudnim sirovinama možemo steći konkurentnu prednost. Potencijal kružnog gospodarstva za otvaranje radnih mjesta je golem, a potražnja za boljim i učinkovitijim proizvodima i uslugama raste.Uklonit ćemo prepreke kojima se poduzećima otežava ostvarivanje što veće koristi od resursa te ćemo ojačati unutarnje tržište sekundarnih sirovina. Želimo postići pravi napredak na terenu. Na postizanju tog cilja rado ćemo surađivati s državama članicama, regijama i općinama, ali i poduzećima te predstavnicima industrije i civilnog društva.”

Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo

Paketom o kružnom gospodarstvu gospodarskim subjektima daje se jasan znak da se EU koristi svim alatima koji su mu na raspolaganju kako bi preobrazio svoje gospodarstvo omogućavanjem otvaranja novih poduzeća i jačanjem konkurentnosti. Opsežnim mjerama za promjenu cijelog životnog vijeka proizvoda nadilazi se uska usmjerenost na njegovu završnu fazu te naglašava jasna ambicija Komisije da preobrazi gospodarstvo EU-a i postigne rezultate. Na temelju poticaja koje uvodimo proizvodnja i potrošnja trebale bi postajati sve inovativnije i učinkovitije. Kružnim gospodarstvom mogla bi se otvoriti brojna radna mjesta u Europi te očuvati dragocjeni i sve oskudniji resursi, smanjiti utjecaj korištenja resursima na okoliš i povećati vrijednost otpada. Utvrđene su i sektorske mjere, kao i norme kvalitete za sekundarne sirovine. Ključne mjere koje su danas donesene ili koje će se provesti tijekom mandata aktualne Komisija sljedeće su:

 • izdvajanje sredstava u iznosu od više od 650 milijuna eura iz Obzora 2020. i 5,5 milijardi eura iz strukturnih fondova,
 • donošenje mjera za smanjenje rasipanja hrane, uključujući zajedničku metodologiju mjerenja, bolji sustav za bilježenje datuma i alate za ispunjenje globalnih ciljeva održivog razvoja kojima će se rasipanje hrane upola smanjiti do 2030.,
 • izrada norma kvalitete za sekundarne sirovine kako bismo povećali pouzdanje poslovnih subjekata na jedinstvenom tržištu,
 • donošenje mjera u planu rada za ekološki dizajn za 2015. – 2017. kojima se promiču energetska učinkovitost, trajnost te mogućnosti popravka i recikliranja proizvoda,
 • donošenje revidirane Uredbe o gnojivima u cilju olakšavanja priznavanja organskih gnojiva i gnojiva od otpada na jedinstvenom tržištu i podržavanja uloge bioloških hranjivih tvari,
 • priprema strategije o plastičnim masama u kružnom gospodarstvu kojom bi se obuhvatila pitanja recikliranja, biorazgradivosti, prisutnosti opasnih tvari u plastičnim masama i ciljna vrijednost iz ciljeva održivog razvoja za znatno smanjenje morskog otpada,
 • donošenje niza mjera o ponovnoj uporabi vode, uključujući zakonodavni prijedlog o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu otpadnih voda,

Komunikacija koja je danas donesena sadržava jasan vremenski okvir za predložene mjere i plan za jednostavno i djelotvorno praćenje kružnog gospodarstva.

Revidirani zakonodavni prijedlozi o otpadu

Izmijenjenim zakonodavnim prijedlogom o otpadu utvrđuju se jasni ciljevi za smanjenje otpada te ambiciozan i izvediv dugoročni plan za gospodarenje otpadom i njegovo recikliranje. Kako bi se osigurala učinkovita provedba, ciljevi smanjenja otpada u novom prijedlogu popraćeni su konkretnim mjerama za uklanjanje prepreka u provedbi koje su prilagođene različitim situacijama u državama članicama. Ključni elementi revidiranog prijedloga o otpadu sljedeći su:

 • određivanje zajedničkog cilja EU-a za recikliranje 65 % komunalnog otpada do 2030.;
 • određivanje zajedničkog cilja EU-a za recikliranje 75 % ambalažnog otpada do 2030.,
 • određivanje obvezujućeg cilja za smanjenje odlaganja otpada na najviše 10 % svog otpada do 2030.,
 • uvođenje zabrane odlaganja otpada koji je odvojen pri prikupljanju,
 • promicanje gospodarskih instrumenata za odvraćanje od odlaganja,
 • pojednostavnjenje i poboljšanje definicije i usklađivanje metoda za izračun stopa recikliranja diljem EU-a,
 • uvođenje konkretnih mjera za promicanje oporabe i poticanje industrijske simbioze pretvaranjem nusproizvoda jednog industrijskog sektora u sirovinu drugog,
 • uvođenje gospodarskih poticaja za proizvođače da na tržište stavljaju ekološki prihvatljivije proizvode i podrže programe oporabe i recikliranja (npr. za ambalažu, baterije, električnu i elektroničku opremu, vozila).

Kontekst

U prosincu 2014. Komisija je odlučila povući postojeći zakonodavni prijedlog o otpadu kao dio političkog diskontinuiteta koji Junckerova Komisija provodi u vezi s prvim programom rada. Komisija se tada obvezala da će primijeniti svoje nove horizontalne radne metode kako bi prije završetka 2015. predstavila novi paket koji bi se odnosio na cijeli gospodarski ciklus, a ne samo na ciljeve za smanjenje otpada, te temeljio na stručnom znanju svih službi Komisije. Sveobuhvatni paket koji je danas donesen skup je konkretnih, opsežnih i ambicioznih mjera koje će se predstaviti tijekom mandata Komisije.

Kao dio postupka za razvoj paketa kružnog gospodarstva Komisija je organizirala konferenciju o kružnom gospodarstvu u Bruxellesu 25. lipnja 2015. u kojoj je sudjelovalo otprilike 700 dionika. Sudjelovanje je bilo otvoreno svim dionicima koji žele pridonijeti oblikovanju europskih gospodarskih politika. Konferencija je održana nakon javnog savjetovanja koje je trajalo od 28. svibnja do 20. kolovoza 2015. (12 tjedana). U tom je razdoblju primljeno više od 1500 podnesaka. Osim toga, povjerenici te članovi njihovih kabineta i službi održali su intenzivna savjetovanja koja su se temeljila na suradnji s ključnim dionicima.

Komisija sada poziva Europski parlament i Vijeće da na temelju tog važnog pripremnog rada uvrste donošenje i provedbu današnjih zakonodavnih prijedloga među svoje prioritete. Prvi potpredsjednik Timmermans i potpredsjednik Katainen predstavit će Paket tijekom plenarne sjednice Europskog parlamenta 2. prosinca.

Dodatne informacije

MEMO: Paket o kružnom gospodarstvu: pitanja i odgovori

Opći informativni članak: Zatvaranje kruga: ambiciozni paket EU-a o kružnom gospodarstvu

Informativni članak: Zatvaranje kruga: pomaganje potrošačima u odabiru održivih proizvoda i usluga

Informativni članak: Zatvaranje kruga: proizvodna faza kružnog gospodarstva

Informativni članak: Zatvaranje kruga: jasnim ciljevima i sredstvima do boljeg gospodarenja otpadom

Informativni članak: Zatvaranje kruga: od otpada do resursa

Komunikacija: Zatvaranje kruga – Akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo

Prilog Komunikaciji o kružnom gospodarstvu

Prijedlog direktive o otpadu

Prijedlog direktive o ambalažnom otpadu

Prijedlog direktive o odlaganju otpada

Prijedlog direktive o električnom i elektroničkom otpadu           

Rezultati javnog savjetovanja

IP/15/6203

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar