Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kierto kuntoon: komissio hyväksyy uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jolla edistetään kilpailukykyä, luodaan työpaikkoja ja tuetaan kestävää kasvua

Bryssel 2. joulukuuta 2015

Komissio hyväksyi tänään uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin. Sillä vauhditetaan Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta, jolla vahvistetaan maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistetään taloudellista kasvua ja luodaan uusia työpaikkoja.

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden kunnianhimoisen kiertotalouspaketin. Sillä autetaan eurooppalaisia yrityksiä ja kuluttajia siirtymään vahvempaan ja toimivampaan kiertotalouteen, jossa resursseja käytetään aiempaa kestävämmällä tavalla. Ehdotetuilla toimilla lisätään kierrätystä ja uudelleenkäyttöä ja "suljetaan ympyrä", joka kattaa tuotteiden koko elinkaaren. Toimista saadaan hyötyä sekä ympäristölle että taloudelle. Suunnitelmien avulla varmistetaan kaikkien raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden maksimaalinen hyöty ja käyttö, edistetään energian säästöjä ja vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä. Ehdotukset kattavat koko elinkaaren aina tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uusioraaka-aineiden markkinoihin. Tätä siirtymistä tuetaan Euroopan rakenne- ja investointirahaston rahoituksella, Horisontti 2020 -ohjelmasta (EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma) saatavalla 650 miljoonan euron tuella, rakennerahastoista saatavalla jätehuoltoon tarkoitetulla 5,5 miljardin euron tuella sekä kansallisella tasolla tehtävillä investoinneilla.

Paketilla poistetaan lokeroitumista komissiossa ja edistetään laajoja poliittisia prioriteetteja tarttumalla ilmastonmuutokseen ja ympäristöongelmiin samalla kun edistetään työpaikkojen luomista, taloudellista kasvua, investointeja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Paketin on laatinut työryhmä, jota johtivat komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja jossa olivat tiiviisti mukana komissaarit Karmenu Vella ja Elżbieta Bieńkowska. Laadinnassa oli mukana myös useita muita komissaareja, jotka auttoivat määrittämään tehokkaimmat välineet useita erilaisia politiikan aloja varten.

Kestävästä kehityksestä vastaava ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi,että maapallomme ja taloutemme eivät selviydy, jos jatkamme ”ota, valmista, käytä ja heitä pois” -lähestymistapaa. "Meidän on säilytettävä arvokkaat resurssit ja hyödynnettävä kaikilta osin niihin sisältyvää taloudellista arvoa. Kiertotaloudessa on kyse jätteen vähentämisestä ja ympäristön suojelusta mutta myös perustavanlaatuisesta muutoksesta siinä, miten taloutemme toimii. Tarkistamalla tuotanto-, työskentely- ja ostamistottumuksiamme voimme luoda uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Tänään julkistettavassa paketissa esitämme kattavat kehykset, joiden perusteella tämä muutos voi todella tapahtua. Siinä esitetään uskottava ja kunnianhimoinen etenemissuunnitelma paremmalle jätehuollolle Euroopassa, ja tätä tuetaan toimilla, jotka kattavat koko tuotekierron. Tämä järkevän sääntelyn ja aloitteiden yhdistelmä EU:n tasolla auttaa yrityksiä ja kuluttajia sekä kansallisia ja paikallisia viranomaisia muutoksen toteuttamisessa", katsoi Timmermans.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen katsoi, että nämä ehdotukset antavat positiivisen signaalin niille, jotka haluavat investoida kiertotalouteen. "Tällä hetkellä Eurooppa on paras paikka kestävälle ja ympäristöystävälliselle liiketoiminnalle. Tässä siirtymisessä kohti kiertotaloutta on kyse markkinatalouden uudelleenmuotoilusta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Parantamalla resurssitehokkuutta ja vähentämällä riippuvuutta niukoista raaka-aineista voimme saavuttaa kilpailuetuja. Työpaikkojen luomisen potentiaali kiertotaloudessa on valtava, ja parempien ja tehokkaampien tuotteiden ja palvelujen kysyntä lisääntyy. Poistamme esteet, joiden vuoksi yritysten on vaikea optimoida resurssien käyttöä, ja vahvistamme uusioraaka-aineiden sisämarkkinoita. Haluamme saavuttaa todellista edistymistä kentällä ja tämän saavuttamiseksi aiomme työskennellä sekä jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien mutta myös yritysten, teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa", Katainen totesi.

Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Kiertotalouspaketti antaa taloudellisille toimijoille selkeän signaalin siitä, että EU käyttää kaikkia mahdollisia välineitä taloutensa muuntamiseen. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa kilpailukykyä. Toimenpiteillä pyritään muuttamaan laajasti tuotteiden koko elinkaari sen sijaan, että keskityttäisiin kapea-alaisesti elinkaaren loppuvaiheeseen, ja niissä korostuu komission selkeä tavoite muuntaa EU:n talous ja saada aikaan tuloksia. Pakettiin liittyvien aloitteiden odotetaan saavan aikaan yhä enemmän innovatiivisia ja aiempaa tehokkaampia tapoja tuottaa ja kuluttaa. Kiertotalous antaa mahdollisuuksia luoda Eurooppaan runsaasti työpaikkoja samalla kun suojellaan arvokkaita ja koko ajan hupenevia luonnonvaroja, vähennetään resurssien käytön ympäristövaikutuksia ja saadaan uutta arvoa jätetuotteista. Lisäksi esitetään toimialakohtaisia toimenpiteitä sekä laatustandardeja uusioraaka-aineille. Tänään hyväksyttyihin tai tämänhetkisen komission toimikauden aikana toteutettaviin toimiin kuuluvat:

 • yli 650 miljoonan euron rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta ja 5,5 miljardin rahoitus rakennerahastoista;
 • toimet, joilla vähennetään elintarvikkeiden hävikkiä, mukaan lukien yhteiset mittausmenetelmät, päiväysmerkintöjen parantaminen sekä välineet, joilla saavutetaan kestävää kehitystä koskeva maailmanlaajuinen tavoite elintarvikkeiden hävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä;
 • uusioraaka-aineita koskevien laatustandardien kehittäminen toimijoiden luottamuksen parantamiseksi sisämarkkinoilla;
 • ekologista suunnittelua koskevaan työsuunnitelmaan (2015–2017) sisältyvät toimenpiteet, joilla edistetään tuotteiden korjattavuutta, kestävyyttä ja kierrätettävyyttä sekä energiatehokkuutta;
 • lannoitteita koskeva tarkistettu asetus, jotta helpotetaan orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitteiden tunnustamista sisämarkkinoilla ja tuetaan bioravinteiden roolia;
 • strategia muoveista kiertotaloudessa; strategiassa käsitellään kierrätettävyyttä, biohajoavuutta, muoveihin sisältyviä vaarallisia aineita, sekä maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta, joilla pyritään merkittävästi vähentämään merten roskaantumista;
 • veden uudelleenkäyttöön liittyviä toimet, mukaan lukien lainsäädäntöehdotus jäteveden uudelleenkäyttöä koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Tänään hyväksytty tiedonanto sisältää selkeän aikataulun ehdotetuille toimille sekä suunnitelman yksinkertaiselle ja tehokkaalle kiertotalouden seurantakehykselle.

Jätelainsäädäntöä koskevat tarkistetut ehdotukset

Jätteitä koskevassa tarkistetussa lainsäädäntöehdotuksessa asetetaan selkeät tavoitteet jätteen vähentämiselle ja esitetään kunnianhimoinen ja uskottava pitkän aikavälin etenemissuunnitelma jätehuollolle ja kierrätykselle. Jotta voidaan varmistaa tehokas täytäntöönpano, uusi ehdotus sisältää jätteen vähentämistä koskevien tavoitteiden lisäksi konkreettiset toimenpiteet, joilla poistetaan kentällä vallitsevia esteitä ja joissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet. Jätteitä koskevassa tarkistetussa ehdotuksessa:

 • EU:n yhteiseksi tavoitteeksi yhdyskuntajätteen kierrättämiselle asetetaan 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;
 • EU:n yhteiseksi tavoitteeksi pakkausjätteen kierrättämiselle asetetaan 75 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;
 • asetetaan sitova tavoite kaatopaikkajätteen vähentämisestä enintään 10 prosenttiin kaikesta jätteestä vuoteen 2030 mennessä;
 • kielletään erikseen kerätyn jätteen sijoittaminen kaatopaikalle;
 • tuetaan taloudellisia välineitä, joilla pyritään vähentämään jätteen sijoittamista kaatopaikalle;
 • esitetään yksinkertaisia ja parempia kierrätysmäärien laskentamenetelmiä koko EU:ssa;
 • esitetään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään uudelleenkäyttöä ja teollista symbioosia, jolloin yhden toimialan sivutuotteesta voi tulla toisen toimialan raaka-ainetta;
 • esitetään taloudellisia kannustimia, joilla tuottajia kannustetaan saattamaan markkinoille ympäristöystävällisempiä tuotteita ja tukemaan talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä (esim. pakkauksia, paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja varten).

Tausta

Komissio päätti joulukuussa 2014 vetää pois jätettä koskevan lainsäädäntöehdotuksen osana politiikan suunnantarkistusta, joka suoritettiin Junckerin komission ensimmäisen työohjelman yhteydessä. Komissio sitoutui tuolloin käyttämään uusia monialaisia työskentelymenetelmiään esittääkseen vuoden 2015 loppuun mennessä uuden paketin, joka kattaa talouden koko kierron pelkästään jätteen vähentämistä koskevien tavoitteiden sijaan ja jossa hyödynnetään komission kaikkien yksiköiden asiantuntemusta. Tänään hyväksytty kattava paketti sisältää konkreettisia, laajoja ja kunnianhimoisia toimia, jotka esitetään nykyisen komission toimikauden aikana.

Komissio järjesti osana kiertotalouspaketin laatimisprosessia kiertotaloutta käsittelevän konferenssin Brysselissä 25. kesäkuuta 2015. Konferenssiin osallistui noin 700 sidosryhmää. Tämä konferenssi oli avoin kaikille sidosryhmille, jotka haluavat vaikuttaa Euroopan talouspolitiikan laatimiseen. Konferenssin jälkeen 28. toukokuuta–20. elokuuta 2015 järjestettiin 12 viikkoa kestänyt julkinen kuuleminen, johon saatiin yli 1200 kommenttia. Lisäksi komissaarit, heidän kabinettinsa ja yksikkönsä järjestivät intensiivisiä ja yhteistyöhön perustuvia sidosryhmien kuulemisia.

Komissio pyytää nyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa jatkamaan tätä merkittävää valmistelevaa työtä ja priorisoimaan nyt esitettävien lainsäädäntöehdotusten hyväksymisen ja täytäntöönpanon. Varapuheenjohtaja Timmermans ja varapuheenjohtaja Katainen esittävät paketin välittömästi Euroopan parlamentin täysistunnossa 2. joulukuuta.

Lisätietoja

Taustatiedote: Kiertotalouspaketti: Kysymyksiä ja vastauksia

Tiedote: Kierto kuntoon: Kunnianhimoinen EU:n kiertotalouspaketti

Tiedote: Kierto kuntoon: Autetaan kuluttajia valitsemaan kestäviä tuotteita ja palveluja

Tiedote: Kierto kuntoon: Tuotantovaihe kiertotaloudessa

Tiedote: Kierto kuntoon: Jätehuolto paremmaksi selkeillä tavoitteilla ja välineillä

Tiedote: Kierto kuntoon: Jätteestä voimavaraksi                     

Tiedonanto: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Liite kiertotaloutta koskevaan tiedonantoon

Jätettä koskeva direktiiviehdotus

Pakkausjätettä koskeva direktiiviehdotus

Kaatopaikkoja koskeva direktiiviehdotus

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskeva direktiiviehdotus

Julkisen kuulemisen tulokset

IP/15/6203

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar