Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ringmajanduse loomine: komisjon võtab vastu uue põhjaliku ringmajanduse paketi konkurentsivõime suurendamiseks, uute töökohtade loomiseks ning jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks

Brüssel, 2. detsember 2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue põhjaliku ringmajanduse paketi, et soodustada Euroopa üleminekut ringmajandusele, mis suurendab ülemaailmset konkurentsivõimet, edendab jätkusuutlikku majanduskasvu ja loob uusi töökohti.

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue põhjaliku ringmajanduse paketi, et aidata Euroopa ettevõtjatel ja tarbijatel üle minna tugevamale ja täielikumale ringmajandusele, kus ressursse kasutatakse veelgi säästvamalt. Kavandatud meetmetega aidatakse ringlussevõtu ja korduskasutamise suurendamise kaudu „sulgeda toote olelusring”, millest saavad kasu nii keskkond kui ka majandus. Kavandatud plaanide kohaselt püütakse kõigist toorainetest, toodetest ja jäätmetest maksimum kätte saada ja need täielikult ära kasutada, säästes seejuures energiat ja vähendades kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Ettepanekud hõlmavad kogu olelusringi alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teisese tooraine turuni. Üleminekut ringmajandusele toetatakse rahaliselt ESIFi vahenditest rohkem kui 650 miljoni euroga ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammist „Horisont 2020”. Struktuurifondidest eraldatakse jäätmekäitluse jaoks 5,5 miljardi eurot ning riiklikul tasandil toetatakse investeeringuid ringmajandusse.

Pakett aitab vabaneda kapseldunud mõtteviisist komisjonis ja edendada ulatuslikke poliitilisi prioriteete. Sellega püütakse lahendada kliima- ja keskkonnaprobleeme ning soodustakse samal ajal töökohtade loomist, majanduskasvu, investeeringuid ja sotsiaalset õiglust. Paketi koostas projekti põhirühm, mida juhtisid esimene asepresident Frans Timmermans ja asepresident Jyrki Katainen tihedas koostöös volinike Karmenu Vella ja Elżbieta Bieńkowskaga. Ka paljud teised volinikud osalesid paketi ettevalmistamisel ja aitasid leida kõige tõhusamad vahendid paljude poliitikavaldkondade hõlmamiseks.

Säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles:„Meie planeet ega majandus ei jää ellu, kui jätkame põhimõttel „võta, kasuta ja viska ära””. Me peame säilitama väärtuslikke ressursse ja täielikult ära kasutama nende majandusliku väärtuse. Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vähendamine ja keskkonnakaitse, kuid ühtlasi ka kogu meie majanduse toimimise põhjalik muutmine. Oma tootmis-, töötamis- ja ostmisviise ümber kujundades saame luua uusi võimalusi ja uusi töökohti. Tänase paketiga esitame tõeliselt tervikliku raamistiku muutuste tegelikuks elluviimiseks. Selle raamistikuga kehtestatakse usaldusväärne ja põhjalik kava paremaks jäätmekäitluseks Euroopas koos toetavate meetmetega, mis hõlmavad toote kogu olelusringi. Aruka reguleerimise ja stiimulitega ELi tasandil aidatakse ettevõtjatel ja tarbijatel, samuti riiklikel ja kohalikel omavalitsustel seda üleminekut ellu viia.”

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis:Ettepanekutega antakse positiivne sõnum neile, kes soovivad investeerida ringmajandusse. Täna võime öelda, et Euroopa on parim paik jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku äritegevuse arendamiseks. Üleminek täielikumale ringmajandusele tähendab turumajanduse ümberkujundamist ja konkurentsivõime parandamist. Kui oleme ressursitõhusamad ja vähendame sõltuvust nappidest toorainetest, võime saavutada konkurentsieelise.Töökohtade loomise võimalus ringmajanduses on tohutu ning nõudmine paremate ja tõhusamate toodete ja teenuste järele üha suureneb.Peame kõrvaldama tõkked, mis teevad ettevõtjate jaoks keeruliseks nende ressursikasutuse optimeerimise, ning elavdama teiseste toorainete siseturgu. Soovime saavutada tegelikku edukohapeal ja selleks teeme hea meelega koostööd nii liikmesriikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste kui ka ettevõtjate, tööstuse ja kodanikuühiskonnaga.”

ELi ringmajanduse tegevuskava

Ringmajanduse paketiga antakse ettevõtjatele selgelt märku, et EL kasutab kõiki olemasolevaid vahendeid oma majanduse ümberkujundamiseks, avades uusi ärivõimalusi ja suurendades konkurentsivõimet. Toote kogu olelusringi muutmiseks ette nähtud ulatuslikud meetmed hõlmavad enamat kui vaid olelusringi lõppu ning need rõhutavad komisjoni selget eesmärki – kujundada ELi majandus ümber ja saavutada tulemusi. Meie kavandatud stiimulite tulemusel peaksid uuenduslikud ja tõhusamad tootmis- ja tarbimisviisid üha enam esile kerkima. Ringmajandusel on potentsiaali luua arvukalt töökohti Euroopas, säilitada samal ajal väärtuslikke ja üha napimaid ressursse, vähendada ressursikasutusele avalduvat keskkonnamõju ning anda jäätmetoodetele uut väärtust. Sätestatud on ka valdkondlikud meetmed ning teiseste toorainete kvaliteedistandardid. Peamised meetmed, mis täna vastu võeti või praeguse komisjoni ametiajal rakendatakse, on järgmised:

 • üle 650 miljoni euro eraldatakse programmist „Horisont 2020” ja 5,5 miljardit eurot struktuurifondidest;
 • meetmed toidujäätmete vähendamiseks sh ühised mõõtmismeetodid, kuupäeva parem märkimine, ning vahendid, et täita säästva arengu eesmärk vähendada 2030. aastaks toidujäätmeid poole võrra;
 • töötatakse välja teiseste toorainete kvaliteedistandardid, et suurendada ettevõtjate usaldust ühisturul;
 • koostatakse ökodisaini töökava aastateks 2015–2017, millega lisaks energiatõhususele edendatakse toodete parandatavust, vastupidavust ja ringlussevõetavust;
 • muudetakse väetisi käsitlevat määrust, et lihtsustada orgaaniliste ja jäätmepõhiste väetiste tunnustamist ühtsel turul ning suurendada biotoitainete osatähtsust;
 • koostatakse strateegia plasti käitlemiseks ringmajanduses, milles käsitletakse plasti ringlussevõetavust, biolagundatavust, selles leiduvaid ohtlikke aineid, ning järgitakse säästva arengu eesmärke, millest üks on vähendada olulisel määral mereprügi;
 • rida meetmeid vee uuesti kasutusele võtmise kohta, sh õigusakti ettepanek, mis käsitleb reovee uuesti kasutusele võtmise miinimumnõudeid.

Täna vastu võetud teatis sisaldab kavandatud meetmete selget ajakava ning lihtsat ja tõhusat ringmajanduse seire raamistikku.

Jäätmealased läbivaadatud õigusaktiettepanekud

Jäätmealastes läbivaadatud õigusaktiettepanekutes on kehtestatud selged eesmärgid jäätmete vähendamiseks ning koostatud jäätmekäitluse ja ringlussevõtu põhjalik ja usaldusväärne pikaajaline kava. Tõhusa rakendamise tagamiseks on uues ettepanekus jäätmete vähendamise eesmärkidele lisatud konkreetsed meetmed, et kõrvaldada kohapealsed takistused ja tulla toime liikmesriikide erineva olukorraga. Jäätmealaste läbivaadatud õigusaktiettepanekute põhielemendid on järgmised:

 • ELi ühine eesmärk: võtta 2030. aastaks ringlusse 65 % olmejäätmetest;
 • ELi ühine eesmärk: võtta 2030. aastaks ringlusse 75 % pakendijäätmetest;
 • siduv eesmärk: vähendada 2030. aastaks jäätmete prügilasse ladestamist 10 %-ni kogu jäätmetest;
 • eraldi kogutud jäätmete prügilasse ladestamise keeld;
 • majandushoobade kasutamine prügilasse ladestamise vähendamiseks ;
 • lihtsustatud ja täiustatud määratlused ning ühtlustatud meetodid ringlussevõtu määrade arvutamiseks kogu ELis ;
 • konkreetsed meetmed korduskasutuse edendamiseks ja tööstusliku sümbioosi loomiseks – ühe tööstusharu kõrvalsaaduste kasutamine teises tööstusharus toorainena;
 • majanduslikud stiimulid tootjatele keskkonnasõbralikumate toodete turule laskmiseks ning taaskasutamise ja ringlussevõtu süsteemide (nt pakendid, akud, elektrilised ja elektroonilised seadmed, sõidukid) toetamine.

Taust

2014. aasta detsembris otsustas komisjon võtta tagasi menetluses oleva õigusaktiettepaneku jäätmete kohta. See oli osa president Junckeri juhitud komisjoni esimese tööprogrammi poliitilise järjepidevuse katkestamisest. Sel ajal kohustus komisjon kasutama uusi horisontaalseid töömeetodeid, et esitada 2015. aasta lõpuks uus pakett, mis kõigi komisjoni talituste erialateadmistele tuginedes pidi hõlmama kogu majandustsüklit, mitte ainult jäätmete vähendamise eesmärke. Täna vastu võetud ulatuslik meetmepakett hõlmab konkreetseid, ulatuslikke ja põhjalikke meetmeid, mis on kavas esitada komisjoni ametiaja jooksul.

Ringmajanduse paketi koostamisprotsessi osana korraldas komisjon 25. juunil 2015 Brüsselis ringmajanduse-alase konverentsi, millest võttis osa ligikaudu 700 huvirühma. Sellel konverentsil osalemine oli avatud kõigile huvirühmadele, kes soovisid panustada Euroopa majanduspoliitika kujundamisse. Konverentsile järgnes 12 nädala (28. maist kuni 20. augustini 2015) pikkune avalik konsultatsioon, kuhu laekus üle 1 500 arvamuse. Peale selle pidasid volinikud, nende kabinetiliikmed ja komisjoni talitused intensiivseid ja koostöövaimust kantud konsultatsioone peamiste huvirühmadega.

Komisjon kutsub nüüd Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles seda olulist ettevalmistavat tööd jätkama ning tänaste seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist ja rakendamist esmatähtsaks pidama. Esimene asepresident Timmermans ja asepresident Katainen esitavad paketi viivitamata Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 2. detsembril.

Lisateave

MEMO: Ringmajanduse pakett: küsimused ja vastused

Üldine teabeleht: Ringmajanduse loomine: põhjalik ELi ringmajanduse pakett

Teabeleht: Ringmajanduse loomine: aidata tarbijatel valida säästvaid tooteid ja teenuseid

Teabeleht: Ringmajanduse loomine: ringmajanduse tootmisetapp

Teabeleht: Ringmajanduse loomine: selged eesmärgid ja vahendid paremaks jäätmekäitluseks

Teabeleht: Ringmajanduse loomine: jäätmetest ressurssideks

Teatis: Ringmajanduse loomine - ELi ringmajanduse tegevuskava

Ringmajandust käsitleva komisjoni teatise lisa

Kavandatav jäätmekäitluse direktiiv

Kavandatav pakendijäätmete direktiiv

Kavandatav prügiladirektiiv

Kavandatav elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv

Avaliku konsultatsiooni tulemused

IP/15/6203

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar