Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τα τροποποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη των ελλείψεων που εντόπισε ο ΕΕΜ κατά τη συνολική αξιολόγηση της Alpha Bank και της Eurobank προήλθαν αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές. Ως εκ τούτου,δεν θα χρειαστούν εισφορές κεφαλαίων από το κράτος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι τα τροποποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών, καθώς και εκείνα που προβλέπονται στα τροποποιημένα σχέδια, θα δώσουν τη δυνατότητα στην Alpha Bank και τη Eurobank να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Η άντληση αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων τόσο για την Alpha Bank όσο και για τη Eurobank είναι σαφής ένδειξη της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δύο τραπεζών και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.»

Στις 31 Οκτωβρίου 2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να εξετάσει αν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 2,74 δισ. ευρώ για την Alpha Bank και 2,12 δισ. ευρώ για τη Eurobank.

Η Alpha Bank και η Eurobank πέτυχαν να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες με κεφάλαια αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές (υφιστάμενους πιστωτές, μέσω της εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων τους με νέες μετοχές, και νέους επενδυτές), χωρίς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε εισφορές κεφαλαίων από το κράτος. Η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων διευκολύνθηκε από το σύστημα προστασίας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το οποίο δεσμεύτηκε να καλύψει όλες τις κεφαλαιακές ανάγκες που δεν θα καλύπτονταν από ιδιώτες επενδυτές ή από τους υφιστάμενους κατόχους ομολόγων. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δύο τραπεζών. Επίσης, δείχνει ότι οι συνεισφορές κατόχων ομολόγων μειωμένης ή/και αυξημένης εξασφάλισης μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμη και να εξαλείψουν εντελώς την ανάγκη χρησιμοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων για τη στήριξη των τραπεζών, με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Βάσει των ανωτέρω, και λόγω της ήδη πραγματοποιηθείσας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank, οι ελληνικές αρχές πρότειναν μόνο ήσσονος σημασίας αλλαγές στα σχέδια αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2014, αντίστοιχα. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης των τραπεζών και την τροποποίηση ορισμένων προθεσμιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή της οικονομικής κατάστασης των τραπεζών. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα προστασίας που παρέχει το ΕΤΧΣ, καθώς και τα τροποποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης συμβαδίζουν με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

 

Ιστορικό

 

Η Επιτροπή ενέκρινε τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Eurobank και της Alpha Bank, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2014, αντίστοιχα. Παρά τις θετικές ενδείξεις κατά τη διάρκεια του 2014, τα γεγονότα που οδήγησαν στη συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα τον Αύγουστο του 2015 άλλαξαν σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση και τις προβλέψεις βάσει των οποίων είχαν εγκριθεί τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Τον Οκτώβριο του 2015, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διεξήγαγε συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών προκειμένου να βεβαιωθεί για την επαρκή κεφαλαιοποίησή τους.

Το πρόγραμμα στήριξης του ΕΜΣ που συμφωνήθηκε για την Ελλάδα περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την κάλυψη ενδεχόμενων κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, οι πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει, καταρχάς, να καλύπτονται από την αγορά και/ή άλλες ιδιωτικές πηγές. Εάν αυτό δεν αρκεί και η τράπεζα χρειάζεται κρατική ενίσχυση υπό τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου, η στήριξη αυτή για να χορηγηθεί πρέπει να εγκρίνεται βάσει των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, και βάσει ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Δείτε επίσης το σημείωμα πολιτικής της Επιτροπής με τίτλο «Κρατικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκές τράπεζες: επιστροφή στη βιωσιμότητα» που αφορά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων στον τραπεζικό τομέα.

Η μη εμπιστευτική έκδοση αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.43366 και SA.43363 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων στο διαδίκτυο και την Επίσημη Εφημερίδα περιέχονται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις).

IP/15/6184

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar