Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillgängligare produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning – förslag från kommissionen

Bryssel den 2 december 2015

EU-kommissionen lade i dag fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag med gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna delta fullt ut i samhället.

Tillgänglig version och memo.

De produkter och tjänster som omfattas av förslaget har noga valts ut i samråd med privatpersoner, civilsamhällets organisationer och företag. Det gäller bland annat bankomater och banktjänster, datorer, telefoner och tv-apparater, telefoni- och tv-tjänster, transporter, e-böcker och e-handel.

Det här direktivförslaget ska bidra till en mer välfungerande inre marknad och göra det lättare för företagen att sälja tillgängliga produkter och tjänster i andra EU-länder. De gemensamma tillgänglighetskraven ska också gälla för upphandlingar i EU och användningen av EU-pengar. Initiativet ska främja innovation och bidra till ett ökat utbud av tillgängliga produkter och tjänster för de omkring 80 miljoner personer i EU som har en funktionsnedsättning.

Kommissionen har sett till att kraven inte innebär en orimlig börda för företagen, särskilt småföretagen. För mikroföretag blir kraven lägre, men det har visat sig att man ofta vinner på att erbjuda tillgängliga produkter, särskilt om man månar om tillgänglighet redan på designstadiet.

EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen välkomnar förslaget:

En funktionsnedsättning ska inte hindra någon från att delta fullt ut i samhället. Avsaknaden av gemensamma EU-regler ska inte heller hindra någon från att säljatillgängliga produkter och tjänster i andra länder. Med den nya lagen vill vi stärka den inre marknaden och utnyttja dess potential till gagn för både företagen och de som har en funktionsnedsättning. Det är bra för oss alla.

Med den nya tillgänglighetslagen blir det lättare för tillverkare och tjänsteleverantörer att exportera produkter och tjänster som uppfyller EU-kraven, eftersom de inte behöver anpassa sig till skilda nationella regler. Det kommer framförallt att hjälpa småföretagen att utnyttja EU-marknaden fullt ut.

Personer med funktionsnedsättning får på så sätt ett större utbud av tillgängliga produkter till fördelaktigare priser. Det större utbudet kan också gagna äldre som har samma tillgänglighetsbehov eller andra som har råkat ut för en olycka eller sjukdom eller som jobbar i svag belysning eller utsätts för buller. Kommissionens förslag kommer att bidra till att fler kan delta i samhället och t.ex. studera eller jobba och att fler kan leva ett mer självständigt och rörligt liv.

Bakgrund

Omkring 80 miljoner människor i EU har någon form av funktionsnedsättning. På grund av den åldrande befolkningen väntas den siffran öka till 120 miljoner år 2020. Tillgänglighet är en förutsättning för att de ska kunna delta aktivt och på lika villkor i samhället. Det kan bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller krav på tillgänglighet. De parter som har skrivit under konventionen (som EU och dess medlemsländer) måste vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. införa lagar, för att garantera tillgängligheten. Utan insatser på EU-nivå kommer varje land att utforma olika lagar för att uppfylla sina skyldigheter, vilket leder till en allt större splittring av EU-marknaden.

Gemensamma EU-insatser kan motverka fragmenteringen och skapa fler marknadsmöjligheter för företagen. De kan också minska kostnaderna för tillgängliga produkter och tjänster och vara bra för statsbudgetarna på lång sikt, eftersom fler äldre och funktionsnedsatta personer kan klara sig själva.

EU ratificerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2011. I konventionen ses funktionsnedsättning som en ren människorättsfråga. Konventionen omfattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och en rad politikområden, t.ex. rättsliga frågor, transport, sysselsättning och informationsteknik. Enligt artikel 9 ska konventionsländerna se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor till bland annat transporter.

Alla EU-länder har undertecknat konventionen och 25 av dem har ratificerat den. De återstående länderna Finland, Irland och Nederländerna förbereder en ratificering. Det betyder att EU och de medlemsländer som anslutit sig till konventionen har förbundit sig att respektera och skydda funktionsnedsatta personers rättigheter enligt FN-konventionen, inom sina respektive behörighetsområden.

Läs mer

Faktablad

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

Följ Marianne Thyssen och Social Europe på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

#EUdisability

 

IP/15/6147

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar