Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia navrhuje lepšie sprístupniť výrobky a služby zdravotne postihnutým

Brusel 2. december 2015

Európska komisia dnes predložila návrh európskeho aktu o prístupnosti ustanovujúceho spoločné požiadavky na prístupnosť kľúčových výrobkov a služieb na úrovni EÚ, ktoré osobám so zdravotným postihnutím pomôžu plne sa zapojiť do života spoločnosti.

Pozri prístupnú verziu tu a MEMO.

Dotknuté výrobky a služby boli starostlivo vybrané po konzultáciách s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj s podnikmi. Patria k nim bankomaty a bankové služby, osobné počítače, telefóny, televízne zariadenia, telefonické a audiovizuálne služby, doprava, elektronické knihy a elektronický obchod.

Cieľom návrhu smernice je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a uľahčiť spoločnostiam cezhraničné poskytovanie prístupných výrobkov a služieb. Spoločné požiadavky na prístupnosť sa budú uplatňovať aj v kontexte pravidiel EÚ pre obstarávanie a využívanie finančných prostriedkov EÚ. Táto iniciatíva podporí inovácie a zvýši ponuku prístupných výrobkov a služieb pre približne 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ.

Pri príprave sa dbalo na zabezpečenie primeranosti požiadaviek, a to najmä v prípade malých podnikov a mikropodnikov. Osobitná doložka zabraňuje tomu, aby požiadavky na prístupnosť predstavovali neprimeranú záťaž, a v prípade mikropodnikov sa plánujú menej prísne opatrenia. Skúsenosti ukazujú, že vo väčšine prípadov je poskytovanie prístupných výrobkov z obchodného hľadiska výhodné, najmä ak sa s prístupnosťou počíta vo fáze navrhovania.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová vyhlásila: „Zdravotné postihnutie by nemalo prekážať v plnohodnotnom zapojení sa do spoločnosti, rovnako ako by chýbajúce spoločné pravidlá EÚ nemali byť prekážkou cezhraničného obchodu s prístupnými výrobkami a službami. Aktom chceme prehĺbiť vnútorný trh a využiť jeho potenciál v prospech podnikov aj občanov so zdravotným postihnutím. V skutočnosti môžeme mať z neho prospech všetci.“

Európsky akt o prístupnosti výrobcom a poskytovateľom služieb uľahčí vyvážať výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ, pretože sa nebudú musieť prispôsobovať rozdielnym vnútroštátnym pravidlám. Najmä malým podnikom to umožní plne využiť výhody trhu EÚ.

V dôsledku toho budú mať osoby so zdravotným postihnutím prospech zo širšej ponuky prístupných výrobkov a služieb za konkurencieschopnejšie ceny. Kvalitnejšia ponuka môže byť prínosom aj pre starších občanov s podobnými potrebami v oblasti prístupnosti, ako aj pre iné osoby spomedzi širokej verejnosti, ktoré sa stretávajú s podobnými problémami z dôvodu nehody, prechodnej choroby alebo nepriaznivého prostredia vyznačujúceho sa napríklad slabým osvetlením alebo veľkým hlukom. To prispeje k aktívnejšej účasti na živote spoločnosti, vo vzdelávaní a v zamestnaní, ako aj k väčšej samostatnosti a príležitostiam v oblasti mobility.

Súvislosti

Približne 80 miliónov ľudí v EÚ trpí rôznym stupňom zdravotného postihnutia. V dôsledku starnutia obyvateľstva sa do roku 2020 očakáva zvýšenie tohto počtu na 120 miliónov ľudí. Prístupnosť je základným predpokladom pre ich rovnocennú účasť a aktívnu úlohu v živote spoločnosti. Môže zároveň prispieť k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ustanovuje povinnosti v oblasti prístupnosti. Od zmluvných strán, ktorými sú aj EÚ a jej členské štáty, vyžaduje, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie prístupnosti vrátane právnych predpisov. Ak sa neprijmú opatrenia na úrovni EÚ, každá z krajín EÚ si bude plniť svoje povinnosti odlišnými právnymi predpismi, čo spôsobí čoraz väčšiu fragmentáciu trhu EÚ.

Opatrenia na úrovni EÚ jej môžu predísť a vytvoriť viac trhových príležitostí pre podniky. Môžu znížiť náklady na prístupné výrobky a služby a mať pozitívny dlhodobý vplyv na verejné rozpočty vďaka zníženiu závislosti starších a zdravotne postihnutých osôb.

EÚ ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v roku 2011. Tento dohovor sa zdravotným postihnutím zaoberá z pohľadu ľudských práv a nenazerá naň z lekárskej alebo charitatívnej perspektívy. Zahŕňa občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva a širokú škálu oblastí politiky: od spravodlivosti cez dopravu a zamestnanosť až po informačné technológie atď. V článku 9 dohovoru sa zmluvným stranám ukladajú povinnosti v oblasti prístupnosti s cieľom zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím prístup na rovnakom základe s ostatnými.

Dohovor podpísali všetky členské štáty a 25 z nich ho ratifikovalo. Fínsko, Írsko a Holandsko ratifikáciu pripravujú. To znamená, že EÚ, ako aj tie členské štáty, ktoré sú jeho zmluvnými stranami, sa v rámci svojich príslušných právomocí zaviazali presadzovať a ochraňovať práva osôb so zdravotným postihnutím zakotvené v dohovore OSN.

Ďalšie informácie

Pozri tiež informačný prehľad.

Správy na webovej stránke GR pre zamestnanosť          

Sledujte Marianne Thyssenovú a Sociálnu Európu na Twitteri

Ak si želáte bezplatne odoberať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na tejto stránke: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=sk

Označenie témy (hashtag): #EUdisability

 

IP/15/6147

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar