Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie doet voorstel om producten en diensten beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap

Brussel, 2 december 2015

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gedaan voor een Europese toegankelijkheidswet, waarin voor een aantal belangrijke producten en diensten gemeenschappelijke eisen zullen worden vastgelegd die mensen met een handicap in de hele EU

in staat zullen stellen volledig aan de samenleving deel te nemen.

Zie hier voor een toegankelijke versie en hier voor een memorandum

 De producten en diensten waar het voorstel betrekking op heeft, zijn zorgvuldig gekozen in overleg met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het betreft onder meer geldautomaten en bankdiensten, computers, telefoons en tv-apparatuur, telefonie- en audiovisuele diensten, vervoer, elektronische boeken en elektronische handel.

Het voorstel voor een richtlijn is bedoeld om de werking van de interne markt te verbeteren door het voor ondernemingen gemakkelijker te maken om toegankelijke producten en diensten over landsgrenzen heen aan te bieden. De gemeenschappelijke toegankelijkheidseisen zullen ook van toepassing zijn in het kader van de EU-regels voor overheidsopdrachten en bij de inzet van EU-fondsen. Het initiatief zal innovatie stimuleren en het aanbod aan toegankelijke producten en diensten voor de ongeveer 80 miljoen personen met een handicap in de EU vergroten.

Er is bijzondere aandacht besteed aan de evenredigheid van de eisen, met name voor kleine en micro-ondernemingen. Een redelijkheidsbepaling voorkomt dat toegankelijkheidseisen een onevenredig grote last opleveren, en voor micro-ondernemingen zijn lichtere maatregelen rond conformiteit voorzien. De ervaring leert dat het in de meeste gevallen commercieel interessant is om toegankelijke producten aan te bieden, met name wanneer al vanaf het ontwerpstadium met toegankelijkheid rekening wordt gehouden.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover het volgende: "Een handicap mag geen belemmering vormen voor volwaardige participatie in de samenleving, en het ontbreken van gemeenschappelijke regels mag dat evenmin zijn voor de grensoverschrijdende handel in toegankelijke producten en diensten. Met deze wet willen we de interne markt verdiepen en het potentieel ervan aanwenden ten behoeve van zowel ondernemingen als burgers met een handicap. In feite kunnen we er allemaal van profiteren".

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn zal het voor producenten en dienstverleners gemakkelijker maken producten en diensten die voldoen aan de EU-voorschriften naar andere landen uit te voeren, omdat ze niet meer aan uiteenlopende nationale voorschriften hoeven te worden aangepast. Dit zal met name kleine ondernemingen helpen, zoveel mogelijk te profiteren van de EU-markt.

En als gevolg daarvan zullen personen met een handicap profiteren van een ruimer aanbod aan toegankelijke producten en diensten tegen meer concurrerende prijzen. Dit verbeterde aanbod kan ook ten goede komen aan ouderen met soortgelijke toegankelijkheidsbehoeften, en tevens aan anderen in ruimere kring die hindernissen ondervinden als gevolg van een ongeval, een tijdelijke ziekte of moeilijke omgevingen, bijvoorbeeld met weinig licht of veel lawaai. Dit zal een positief effect hebben op de actieve participatie in de samenleving, bijvoorbeeld in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en leiden tot meer autonomie en meer mogelijkheden voor mobiliteit.

Achtergrond

Ongeveer 80 miljoen mensen in de EU hebben in meer of mindere mate te maken met een handicap. Door de vergrijzing van de bevolking zal dit cijfer tegen 2020 naar verwachting zijn gestegen tot 120 miljoen. Toegankelijkheid is voor deze groep een voorwaarde om op voet van gelijkheid in de samenleving te kunnen deelnemen en daarbinnen een actieve rol te kunnen vervullen. Bovendien kan toegankelijkheid een bijdrage leveren aan slimme, duurzame en inclusieve groei.

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap bevat verplichtingen op het gebied van toegankelijkheid. Het verdrag verplicht de partijen, waaronder de EU en de lidstaten, tot het nemen van de nodige maatregelen, met inbegrip van wetgeving, om te zorgen voor toegankelijkheid. Zonder optreden van de EU zal elk EU-land verschillende wetgevingshandelingen ontwikkelen om zijn verplichtingen na te komen, met een steeds grotere fragmentatie van de EU-markt tot gevolg.

Optreden op EU-niveau kan deze fragmentatie voorkomen en meer commerciële kansen scheppen voor bedrijven. Dit kan de kosten van toegankelijke producten en diensten omlaag brengen en op de lange termijn een positief effect hebben op de overheidsbegrotingen, doordat de zelfstandigheid van ouderen en personen met een handicap wordt vergroot.

In 2011 ratificeerde de EU het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). In dit verdrag worden handicaps als een mensenrechtenkwestie gezien en niet vanuit medisch of liefdadigheidsoogpunt bekeken. In het verdrag wordt aandacht besteed aan burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, en tevens aan een groot aantal uiteenlopende beleidsgebieden, zoals justitie, vervoer, werkgelegenheid en informatietechnologie. In artikel 9 van het verdrag staan de verplichtingen inzake toegankelijkheid van de staten die partij zijn; deze moeten personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen toegang garanderen.

Alle lidstaten hebben het verdrag ondertekend, en 25 hebben het inmiddels geratificeerd. Finland, Ierland en Nederland bereiden de ratificatie ervan voor. Dit betekent dat de EU, en de lidstaten die bij het VN-Verdrag partij zijn, zich binnen hun respectieve bevoegdheden zullen inzetten voor de ondersteuning en bescherming van de rechten van personen met een handicap zoals neergelegd in het verdrag.

Meer informatie

Zie ook het informatieblad

Nieuwsbericht op de website van DG Werkgelegenheid  

Volg Marianne Thyssen en Social Europe op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Hashtag: #EUdisability

 

 

IP/15/6147

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar