Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo padaryti gaminius ir paslaugas prieinamesnius neįgaliesiems

Briuselis, 2015 m. gruodžio 2 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos prieinamumo akto, kuriame bus nustatyti bendri prieinamumo reikalavimai, taikomi tam tikriems pagrindiniams gaminiams ir paslaugoms, o tai padės neįgaliesiems ES lygmeniu visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Žr. prieinamą versiją ir susijusį pranešimą.

Atitinkami gaminiai ir paslaugos kruopščiai atrinkti konsultuojantis su piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, taip pat įmonėmis. Tarp šių paslaugų ir gaminių – bankomatai ir banko paslaugos, kompiuteriai, telefonai ir televizijos įranga, telefonijos bei audiovizualinės paslaugos, transportas, e. knygos ir e. prekyba.  

Direktyvos pasiūlymu siekiama padėti bendrovėms teikti prieinamus gaminius ir paslaugas tarpvalstybiniu lygmeniu ir kartu pagerinti vidaus rinkos veikimą. Bendri prieinamumo reikalavimai taip pat bus taikomi ES viešųjų pirkimų procedūrų ir ES lėšų naudojimo srityse. Ši iniciatyva paskatins inovacijas ir padės padidinti prieinamų gaminių ir paslaugų pasiūlą maždaug 80 mln. neįgaliųjų ES.

Buvo siekiama užtikrinti reikalavimų, visų pirma taikomų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, proporcingumą. Pagal sveika nuovoka grindžiamą nuostatą užtikrinama, kad prieinamumo reikalavimai neužkrautų neproporcingai didelės naštos, be to, labai mažoms įmonėms numatytos paprastesnės atitikties priemonės. Patirtis rodo, kad daugeliu atvejų verslui naudinga teikti prieinamus gaminius, visų pirma, kai į prieinamumą atsižvelgiama dar projektavimo etape.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen teigė: „Negalia neturėtų trukdyti visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, o ES bendrų taisyklių stoka neturėtų varžyti tarpvalstybinės prekybos prieinamais gaminiais ir paslaugomis. Šiuo aktu norime plėtoti vidaus rinką ir siekiame, kad jis būtų naudingas tiek bendrovėms, tiek neįgaliems piliečiams. Iš tiesų jis gali praversti mums visiems.“    

Europos prieinamumo aktas padės gamintojams ir paslaugų teikėjams eksportuoti ES reikalavimus atitinkančius gaminius ir paslaugas, nes jiems nebereikės taikytis prie skirtingų nacionalinių taisyklių. Visų pirma tai padės mažosioms įmonėms visapusiškai naudotis ES rinkos teikiamomis galimybėmis.

Kartu padidės neįgaliesiems prieinamų gaminių ir paslaugų konkurencingesnėmis kainomis pasiūla. Didesnė pasiūla gali praversti ir vyresnio amžiaus piliečiams, turintiems panašių poreikių kaip neįgalieji, taip pat kitiems piliečiams, kuriems kyla sunkumų dėl nelaimingų atsitikimų pasekmių, laikinos ligos ar esant nepalankioje aplinkoje, kurioje gali būti prastas apšvietimas ar didelis triukšmas. Tai padės aktyviau dalyvauti visuomenėje, be kita ko, švietimo srityje ir darbo rinkoje, taip pat suteiks daugiau savarankiškumo ir judumo galimybių.

Pagrindiniai faktai

Maždaug 80 mln. žmonių Europos Sąjungoje turi tam tikrą negalią. Manoma, kad dėl gyventojų senėjimo iki 2020 m. šis skaičius padidės iki 120 mln. Prieinamumas – būtina sąlyga, kad šie asmenys galėtų aktyviai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais. Jis taip pat gali padėti užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį ekonomikos augimą.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtinta prieinamumo prievolių. Reikalaujama, kad Konvencijos Šalys, pavyzdžiui, ES ir valstybės narės, imtųsi būtinų prieinamumo užtikrinimo priemonių, įskaitant teisės aktus. Jei ES nesiims veiksmų, kiekviena ES valstybė narė toliau plėtos skirtingus įstatymus prievolėms įgyvendinti, o tai vis labiau skaidys ES rinką.

ES veiksmais galima užkirsti kelią tokiam susiskaidymui ir sukurti daugiau rinkos galimybių įmonėms. Tokie veiksmai gali padėti sumažinti prieinamų gaminių ir paslaugų kainą ir turėti teigiamą poveikį valstybių biudžetams ilguoju laikotarpiu, nes gali padėti sumažinti vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų priklausomybę nuo kitų.

ES Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (angl. UNCRPD) ratifikavo 2011 m. Joje negalia traktuojama žmogaus teisių, o ne medicinos ar labdaros požiūriu. Konvencijoje nustatytos pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės, ji apima įvairias politikos sritis: nuo teisingumo iki transporto, nuo užimtumo iki informacinių technologijų ir pan. Konvencijos 9 straipsnyje nustatytos prieinamumo prievolės Konvencijos Šalims – jos turi užtikrinti neįgaliesiems prieinamumą lygiai su kitais asmenimis.

Konvenciją pasirašė visos valstybės narės, 25 ją ratifikavo. Suomija, Airija ir Nyderlandai rengiasi ją ratifikuoti. Tai reiškia, kad ES, taip pat tos valstybės narės, kurios yra JT Konvencijos Šalys, yra įsipareigojusios pagal savo kompetenciją remti ir saugoti Konvencijoje įtvirtintas neįgaliųjų teises.

Daugiau informacijos

Taip par žr. faktų suvestinę.

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje                   

Mariannės Thyssen ir Social Europe Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=lt

Saitažodis: #EUdisability

 

IP/15/6147

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar