Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio vammaisten asialla – tuotteista ja palveluista esteettömämpiä

Bryssel 2. joulukuuta 2015

Euroopan komissio esitti tänään ehdotuksen EU:n esteettömyyssäädökseksi, jossa asetetaan yhteiset esteettömyysvaatimukset tietyille keskeisille tuotteille ja palveluille. Tarkoituksena on auttaa vammaisia koko EU:ssa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan täysipainoisesti.

Ks. esteetön versio tässä ja memo

Ehdotuksen kattamat tuotteet ja palvelut on valittu huolellisesti kuullen kuluttajia, kansalaisjärjestöjä ja yritysmaailmaa. Niihin luetaan muun muassa pankkiautomaatit ja pankkipalvelut, tietokoneet, puhelimet ja televisiolaitteet, puhelinpalvelut ja audiovisuaaliset palvelut, liikenne, sähkökirjat ja verkkokauppa.

Direktiiviehdotuksella pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, jotta yritysten olisi helpompi tarjota esteettömiä tuotteitaan ja palvelujaan valtioiden rajojen yli. Yhteisiä esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös EU:n hankintasääntöjen ja EU:n varainkäytön yhteydessä. Aloite edistää innovointia ja lisää esteettömien tuotteiden ja palvelujen tarjontaa EU:n noin 80 miljoonalle vammaiselle.

Ehdotuksella on myös haluttu varmistaa, että vaatimukset ovat oikeassa suhteessa pk- ja mikroyrityksiin nähden. Jotta esteettömyysvaatimuksista ei koituisi kohtuutonta rasitetta, ehdotukseen sisältyy asiaa koskeva lauseke. Lisäksi mikroyrityksiin sovelletaan kevyempiä vaatimustenmukaisuustoimenpiteitä. Kokemus on osoittanut, että useimmiten on liiketoiminnan kannalta järkevää tarjota esteettömiä tuotteita, varsinkin kun esteettömyys otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan vammaisuus ei saa estää täysimääräistä osallistumista yhteiskuntaan. "On luotava yhteiset EU:n säännöt, jotka mahdollistavat esteettömien tuotteiden ja palvelujen kaupan valtioiden rajojen yli. Esteettömyyssäädöksellä pyritään syventämään sisämarkkinoita ja hyödyntämään niiden potentiaalia niin yritysten kuin vammaisten hyödyksi. Itse asiassa tästä voivat hyötyä kaikki”, Thyssen totesi.

Esteettömyyssäädös helpottaa EU:n vaatimukset täyttävien tuotteiden ja palvelujen vientiä. Tähän saakka valmistajien ja palveluntarjoajien on täytynyt noudattaa toisistaan poikkeavia kansallisia sääntöjä. Esteettömyyssäädös auttaa erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti EU:n markkinoita.

Tämän seurauksena vammaiset hyötyvät entistä suuremmasta ja edullisemmasta valikoimasta esteettömiä tuotteita ja palveluita. Paremmasta valikoimasta on hyötyä myös ikääntyneille, joilla on samankaltaisia tarpeita kuin vammaisilla, sekä kaikille muille, jotka tarvitsevat esteettömiä tuotteita ja palveluja onnettomuuden, tilapäisen sairauden tai olosuhdetekijöiden, kuten heikon valon tai korkean melutason, vuoksi. Esteettömyyssäädös lisää aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan, myös koulutukseen ja työelämään, sekä itsenäisyyttä ja liikkuvuusmahdollisuuksia.

Tausta

EU:ssa on noin 80 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkinasteinen vamma. Väestön ikääntymisen vuoksi tämän lukumäärän odotetaan nousevan 120 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Esteettömyys on ennakkoedellytys vammaisten yhtäläiselle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Se voi myös edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sisältää esteettömyysvelvoitteita. Siinä vaaditaan, että sen sopimuspuolet, kuten EU ja sen jäsenvaltiot, ryhtyvät tarvittaviin toimiin, myös sääntelytoimiin, esteettömyyden takaamiseksi. Ilman EU:n tason toimia kukin EU-maa jatkaisi toisistaan poikkeavien lakien laatimista velvoitteidensa täytäntöönpanon yhteydessä, mikä tekisi EU:n markkinoista entistä hajanaisemmat.

EU:n toimilla voidaan estää tällainen hajanaisuus ja luoda yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n toimilla voidaan myös vähentää esteettömiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi ne voivat vaikuttaa myönteisesti julkiseen talouteen pitkällä aikavälillä, koska ne lisäävät ikääntyneiden ja vammaisten itsenäisyyttä.

Vuonna 2011 EU ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Yleissopimuksessa vammaisuutta tarkastellaan ihmisoikeuskysymyksenä – ei lääketieteellisestä tai hyväntekeväisyyteen liittyvästä näkökulmasta. Yleissopimus kattaa kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Se kattaa myös useita eri politiikan aloja oikeuslaitoksesta liikenteeseen, työllisyydestä tietoteknologiaan jne. Yleissopimuksen 9 artiklassa määrätään sopimuspuolten velvoitteista taata vammaisille muiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen, ja tähän mennessä 25 jäsenvaltiota on ratifioinut sen. Suomi, Alankomaat ja Irlanti valmistelevat paraikaa ratifiointia. Tämä tarkoittaa sitä, että EU ja sen jäsenvaltioista ne, jotka ovat yleissopimuksen sopimuspuolia, ovat sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan YK:n yleissopimukseen kirjattuja vammaisten oikeuksia toimivaltansa puitteissa.

Lisätietoja

Ks. myös tiedote.

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivulla             

Marianne Thyssen ja sosiaalinen Eurooppa twitterissä

Tilaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton Euroopan komission sähköpostitiedote: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Hashtag: #EUdisability

 

 

IP/15/6147

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar