Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku teha tooted ja teenused puuetega inimestele hõlpsamini juurdepääsetavaks

Brüssel, 2. detsember 2015

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu Euroopa juurdepääsetavuse akt, et sätestada ühised juurdepääsetavuse nõuded teatavate põhitoodete ja -teenuste suhtes, et ELi tasandil aidata puuetega inimestel ühiskonnas täiel määral osaleda.

Vt juurdepääsetavat versiooni ja MEMO.

Hõlmatud tooted ja teenused on hoolikalt valitud kodanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ning ettevõtetega peetud konsultatsioonide raames. Need hõlmavad pangaautomaadi- ja pangateenuseid, arvuteid, telefone ja televisiooniseadmeid, telefoni- ja audiovisuaalseid teenuseid, transporti, e-raamatuid ja e-kaubandust.

Käesoleva direktiivi ettepaneku eesmärk on parandada siseturu toimimist, tehes ettevõtjate jaoks lihtsamaks samade juurdepääsetavate toodete ja teenuste piiriülese pakkumise. Juurdepääsetavuse üldnõudeid kohaldatakse ka ELi riigihanke-eeskirjade raames ja ELi vahendite kasutamise suhtes. Algatuse alusel on võimalik edendada innovatsiooni ning suurendada juurdepääsetavate toodete ja teenuste pakkumist ligi 80 miljonile puudega inimesele ELis.

Tähelepanu on pööratud nõuete proportsionaalsuse tagamisele, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks. Mõistlikkuse põhimõtte kohaselt püütakse vältida, et juurdepääsetavuse nõuete järgimisel tekiks ebaproportsionaalne koormus ning mikroettevõtjate jaoks nähakse ette lihtsustatud vastavuse meetmed. Kogemused näitavad, et enamikul juhtudel eeldab hea äritava juurdepääsetavate toodete pakkumist, eelkõige juhul, kui juurdepääs nähakse ette väljatöötamise etapis.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Puue ei tohiks takistada igakülgset ühiskonnaelus osalemist ning ELi ühiste eeskirjade puudumine ei tohiks takistada piiriülest kauplemist juurdepääsetavate toodete ja teenustega. Käesoleva õigusaktiga tahame siseturgu tugevdada ning kasutada selle potentsiaali, et kasu saaksid nii ettevõtjad kui ka puuetega inimesed. Tegelikult võime sellest kõik kasu saada”.

Euroopa juurdepääsetavuse akti alusel saavad tootjad ja teenusepakkujad hõlpsamini eksportida ELi nõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid, sest neid ei ole vaja kohandada mitmesuguste siseriiklike eeskirjadega. Selle õigusakti alusel aidatakse eelkõige väikestel ettevõtjatel ELi turust täit kasu saada.

Õigusakti kohaldamise tulemusena pakutakse puuetega inimestele üha rohkem juurdepääsetavaid tooteid ja teenuseid, millel on konkurentsivõimelisemad hinnad. Paremast pakkumusest saavad kasu ka juurdepääsu suhtes sarnaste vajadustega eakad kodanikud ning laiema üldsuse muud liikmed, kes seisavad silmitsi raskustega, mis on seotud õnnetuse või haiguse või sellise probleemse keskkonnaga, kus on näiteks vähe valgust või valitseb kõrge müratase. Kui on tagatud parem juurdepääs toodetele ja teenustele, suureneb ühiskonnas, hariduses ja tööhõives osalemise aktiivsus ning paranevad toimetulek ja liikuvusvõmalused.

Taust

Euroopa Liidus on ligikaudu 80 miljonit inimest, kellel on mõni puue. Elanikkonna vananemise tõttu võib see arv 2020. aastal olla juba 120 miljonit. Juurdepääs on puuetega inimeste jaoks ühiskonnas võrdväärse ja aktiivse osalemise eeltingimus. Juurdepääsu tagamisega toetatakse arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu.

ÜRO konventsioon puuetega inimeste õiguste kohta sisaldab juurdepääsu tagamisega seotud kohustusi. Selle rahvusvahelise lepingu kohaselt peavad konventsiooniosalised nagu EL ja selle liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid, sealhulgas kehtestama õigusakte juurdepääsu tagamise kohta. Ilma ELi meetmeteta jätkab iga ELi liikmesriik oma kohustuste täitmisel erinevate seaduste väljatöötamist ning killustab seetõttu ELi turgu üha enam.

 ELi meetmetega saab aga sellist killustatust takistada ja luua ettevõtjatele uusi turuvõimalusi. Nende võimaluste abil saab vähendada juurdepääsetavate toodete ja teenuste kulusid ning avaldada riigi eelarvele pikaajalist positiivset mõju, vähendades eakate ja puuetega inimeste sõltuvust.

Euroopa Liit ratifitseeris 2011. aastal ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD), milles käsitletakse invaliidsust inimõiguste, mitte meditsiini või heategevuse seisukohast. Konventsiooniga on hõlmatud tsiviil-, poliit-, majandus- ja sotsiaalõigus ning kultuuri-alased õigused, samuti mitmed poliitikavaldkonnad: õigus-, transpordi-, tööhõive-, infotehnoloogiaküsimused ja nii edasi. Konventsiooni artiklis 9 on sätestatud osalisriikide kohustused, mis on seotud juurdepääsuga, ning eelkõige kohustus tagada puuetega inimestele juurdepääs teistega võrdsetel alustel.

Kõik liikmesriigid on konventsiooni allkirjastanud ja 25 liikmesriiki on selle ratifitseerinud. Soomes, Iirimaal ja Madalmaades tehakse ettevalmistusi konventsiooni ratifitseerimiseks. See tähendab, et EL ja selle liikmesriigid, kes on konventsiooni osalised, on võtnud endale kohustuse austada ja kaitsta oma pädevuse piires puuetega inimeste õigusi, mis on sätestatud ÜRO konventsioonis.

Lisateave

Vt ka teabelehte

Uudis tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Marianne Thyssen ja Social Europe twitteris.

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Teemaviide: #ELi puuetega inimeste strateegia

 

IP/15/6147

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar