Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår at gøre varer og tjenesteydelser mere tilgængelige for personer med handicap

Bruxelles, den 2. december 2015

Europa-Kommissionen foreslog i dag en europæisk lov om tilgængelighed, der fastsætter fælles tilgængelighedskrav for visse vigtige produkter og tjenesteydelser, som vil hjælpe personer med handicap i EU til at kunne deltage fuldt ud i samfundslivet.


Se en tilgængelig version her og et memo.

De produkter og tjenesteydelser, der er omfattet, er blevet nøje udvalgt i samråd med borgerne og civilsamfundets organisationer samt erhvervslivet. De omfatter pengeautomater og banktjenester, PC'er, telefoner og TV-udstyr, telefoni og audiovisuelle tjenester, transport, e-bøger og e-handel.  

Forslaget til et direktiv skal forbedre det indre markeds funktion og gøre det lettere for virksomhederne at levere tilgængelige produkter og tjenesteydelser på tværs af grænserne. Fælles tilgængelighedskrav vil også finde anvendelse inden for rammerne af EU's udbudsregler og i forbindelse med anvendelsen af EU-midler. Initiativet vil fremme innovation og øge udbuddet af tilgængelige produkter og tjenesteydelser for ca. 80 mio. personer med handicap i EU.

Der er lagt særlig vægt på at sikre proportionaliteten i kravene, navnlig for små virksomheder og mikrovirksomheder. Ved hjælp af en klausul vedrørende sund fornuft undgås det, at tilgængelighedskravene medfører en uforholdsmæssig stor byrde, og for mikrovirksomheder er der fastsat lempeligere foranstaltninger. Erfaringen viser, at det i de fleste tilfælde vil være en god forretning at udbyde tilgængelige produkter, navnlig når der tages højde for tilgængelighed i designfasen.

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Handicap bør ikke være en hindring for fuld deltagelse i samfundet, ligesom fraværet af fælles EU-regler ikke bør være en hindring for grænseoverskridende handel med tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Med denne retsakt ønsker vi at udbygge det indre marked og udnytte dets potentiale til gavn for både virksomheder og borgere med handicap. Rent faktisk kan vi alle drage fordel heraf".    

Den europæiske lov om tilgængelighed vil gøre det lettere for producenter og leverandører af tjenesteydelser at eksportere produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med EU's krav, da de ikke vil skulle tilpasse sig de forskellige nationale regler. Dette vil især hjælpe små virksomheder med at udnytte EU's marked fuldt ud.

Som følge heraf vil personer med handicap nyde godt af et større udbud af tilgængelige produkter og tjenesteydelser til mere konkurrencedygtige priser. Det forbedrede udbud kan også være en fordel for ældre borgere med samme behov for tilgængelighed samt andre borgere, der står over for udfordringer i forbindelse med en ulykke, en midlertidig sygdom eller vanskelige forhold som f.eks. svagt lys eller megen støj. Dette vil bidrage til at øge den aktive deltagelse i samfundet, herunder i uddannelse og beskæftigelse, og give mere autonomi og flere mobilitetsmuligheder.

Baggrund

Omkring 80 millioner mennesker i EU er i et vist omfang ramt af et handicap. På grund af befolkningens aldring forventes dette tal at stige til 120 mio. i 2020. Tilgængelighed er en forudsætning for deres deltagelse og aktive rolle i samfundet på lige fod med andre. Og tilgængelighed kan bidrage til at sikre en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap omfatter tilgængelighedsforpligtelser. Den kræver, at parterne, som f.eks. EU og medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, herunder gennem lovgivning, til at sikre tilgængelighed. Uden EU's indsats vil de enkelte EU-lande fortsat udvikle forskellige love, når de skal leve op til deres forpligtelser, hvilket medfører en større og større fragmentering af markedet i EU.

EU's indsats kan forhindre en sådan fragmentering og skabe flere nye markedsmuligheder for virksomhederne. Den kan sænke prisen på tilgængelige produkter og tjenesteydelser og har en positiv indvirkning på de offentlige budgetter på lang sigt ved at mindske ældres og handicappedes afhængighed.

I 2011 ratificerede EU FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD). I konventionen behandles handicap som et menneskerettighedsspørgsmål og ikke fra et medicinsk eller velgørenhedsmæssigt perspektiv. Den omfatter borgerrettigheder og politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt en lang række politikområder: fra retssystemet til transport, beskæftigelse til informationsteknologi og så videre. Konventionens artikel 9 fastlægger statslige parters forpligtelser vedrørende tilgængelighed for at sikre handicappede tilgængelighed på lige fod med andre.

Alle medlemsstater har undertegnet konventionen, og 25 har ratificeret den. Finland, Irland og Nederlandene forbereder ratificeringen. Dette betyder, at EU og de medlemsstater, der er parter i den, er fast besluttet på at værne om og beskytte de rettigheder for personer med handicap, der er nedfældet i FN-konventionen, inden for rammerne af deres respektive beføjelser.

Yderligere oplysninger

Se også faktabladet

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse                      

Følg Marianne Thyssen og Social Europe på Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mailnyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter (på engelsk)

Hashtag: #EUdisability

 

IP/15/6147

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar