Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага продуктите и услугите да станат по-достъпни за хората с увреждания

Брюксел, 2 декември 2015 r.

Днес Европейската комисия представи предложение за Европейски акт относно достъпността, с който ще се определят общи изисквания за достъпност за някои основни продукти и услуги. Това ще помогне на хората с увреждания в ЕС да участват пълноценно в обществото.

Вж. достъпна версия тук и информационна бележка

Включените стоки и услуги са внимателно подбрани след консултации с граждани и организации на гражданското общество, а също така и с предприятия. В тях влизат банкомати и банкови услуги, компютри, телефони и телевизионно оборудване, телефонни и аудиовизуални услуги, транспорт, електронни книги и електронна търговия.  

Целта на настоящото предложение за директива е да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да се улеснят предприятията при предоставянето на достъпни продукти и услуги в други страни. Общите изисквания за достъпност ще се прилагат и в рамките на правилата на ЕС за обществените поръчки и за използването на средства на ЕС. Инициативата ще насърчи иновациите и ще увеличи предлагането на достъпни продукти и услуги за около 80-те милиона души с увреждания в ЕС.

Обърнато е внимание на осигуряването на пропорционалност на изискванията, по-специално за малките предприятия и микропредприятията. Благодарение на специална клауза се избягва възможността изискванията за достъпност да бъдат непропорционална тежест за микропредприятията. За тези предприятията са предвидени по-леки изисквания. Опитът показва, че в повечето случаи предоставянето на достъпни продукти е добра бизнес възможност, особено когато достъпността е предвидена още при проектирането.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Уврежданията не трябва да са бариера пред пълното участие в обществото, а липсата на общи европейски правила не бива да е пречка пред трансграничната търговия с достъпни продукти и услуги. С този акт искаме да укрепим вътрешния пазар и да използваме неговия потенциал в полза както на предприятията, така и на гражданите с увреждания. В действителност всички ние ще имаме полза от него“.    

Европейският акт за достъпност ще улесни производителите и доставчиците на услуги да изнасят своите продукти и услуги, които отговарят на изискванията на ЕС, тъй като няма да е необходимо да се приспособяват към различни национални правила. В частност това ще помогне на малките предприятия да се възползват изцяло от пазара на ЕС.

В резултат хората с увреждания ще се ползват от по-голямо предлагане на достъпни стоки и услуги на по-конкурентни цени. Подобреното предлагане може да е от полза и за по-възрастните граждани с подобни нужди за достъпност, както и за други хора в обществото, изправени пред предизвикателства, свързани със злополука, временно заболяване или трудни условия като намалена светлина или силен шум. Това ще спомогне за увеличаване на активното участие в обществото, включително в образованието и заетостта, и ще доведе до по-голяма самостоятелност и възможности за мобилност.

Контекст

Около 80 милиона души в ЕС са засегнати от известна степен на увреждане. Поради застаряването на населението този дял се очаква да нарасне до 120 млн. души до 2020 г. Достъпността е предпоставка за тяхното равнопоставено участие и активна роля в обществото. Тя може да допринесе за осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания съдържа задължения за достъпност. В нея се изисква подписалите я страни, като ЕС и държавите членки, да предприемат необходимите мерки, включително законодателни, за гарантиране на достъпност. Без действие от страна на ЕС всяка страна ще продължи да разработва различни закони в изпълнение на задълженията си, като по този начин се стигне до все по-голяма разпокъсаност на пазара на Съюза.

Действията на равнище ЕС могат да предотвратят това разпокъсване и да създадат повече пазарни възможности за предприятията. Те могат да доведат до понижаване на разходите за достъпни продукти и услуги и да окажат положително въздействие върху публичните бюджети в дългосрочен план чрез намаляване на зависимостта на възрастните и хората с увреждания.

През 2011 г. ЕС ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В нея се решават въпроси, свързани с уврежданията, от гледна точка на правата на човека, а не от медицинска или благотворителна гледна точка. Тя обхваща гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, както и широк набор от области на политиката: от правосъдие до транспорт, заетост, информационни технологии и др. В член 9 на Конвенцията се съдържат задължения на участващите в нея страни по отношения на еднаквата достъпност, която трябва да осигурят за лицата с увреждания.

Всички държави членки са подписали Конвенцията, а 25 от тях са я ратифицирали. Финландия, Ирландия и Нидерландия се подготвят за нейната ратификация. Това означава, че ЕС, както и държавите членки, които са страни по нея, се ангажират да подкрепят и защитават правата на лицата с увреждания, залегнали в Конвенцията на ООН, в рамките на съответната им компетентност.

За повече информация

Вж. също информационна брошура

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост“             

Следете съобщенията на Мариан Тейсен и Social Europe (Социална Европа) в Twitter

Абонирайте се за безплатния бюлетин на Европейската комисия, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването (бюлетинът се разпространява по електронна поща): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371 & langId=bg

Хаштаг: #EUdisability

IP/15/6147

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar