Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen lägger fram en ny EU-strategi för flyget

Bryssel den 7 december 2015

I dag antar kommissionen en ny EU-strategi för flyget som ska stimulera ländernas ekonomi, stärka industribasen och bidra till EU:s ledarskap i världen.

I dag antar kommissionen en ny luftfartsstrategi för Europa som ska stimulera ländernas ekonomi, stärka industribasen och bidra till EU:s ledarskap i världen. Detta är tre viktiga prioriteringar för kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och strategin ska se till att det europeiska flyget behåller sin konkurrenskraft och drar nytta av de möjligheter som globaliseringen innebär. En stark och framåtblickande flygbransch gynnar inte bara företagen, utan även invånarna som får fler flygförbindelser till lägre priser.

Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen, tror på flygets framtid:

– Ett konkurrenskraftigt och effektivt flyg är viktigt för Europas tillväxt. Vår nya strategi bidrar till att det europeiska flyget kan behålla sin världsledande ställning.Den bidrar också till EU:s mål om en hållbar luftfart, en högaktuell fråga nu inför klimattoppmötet i Paris.

EU:s transportkommissionär Violeta Bulc framhåller fördelarna med strategin:

– Det europeiska flyget står inför många utmaningar och den nya strategin innehåller en omfattande handlingsplan som ska hjälpa branschen att behålla täten.Genom nya investeringar och affärsmöjligheter kan företagen behålla sin konkurrenskraft och växa på ett hållbart sätt. Flygresenärerna får också ett större utbud, lägre priser och bästa möjliga säkerhet och trygghet.

Kommissionens mål är en övergripande strategi för hela flygbranschen i EU med följande prioriteringar:

1. Göra EU till en ledande internationell aktör och samtidigt garantera lika konkurrensvillkor. EU:s flygindustri måste kunna ta sig in på de nya tillväxtmarknaderna. Det kan vi uppnå genom nya luftfartsavtal med viktiga länder och regioner i världen. Avtalen ger inte bara bättre marknadstillträde utan skapar också nya affärsmöjligheter för europeiska företag och garanterar rättvisa och öppna marknadsvillkor enligt ett tydligt regelverk. Resenärerna får också fler förbindelser och bättre priser. Internationella flygförbindelser är en drivkraft för handel och turism och bidrar direkt till ekonomisk tillväxt och fler jobb.

2. Få bort hindren för tillväxt i luften och på marken. De största hindren för att EU:s luftfart ska kunna växa är begränsningar i fråga om kapacitet, effektivitet och förbindelser. Fragmenteringen av det europeiska luftrummet kostar minst 5 miljarder euro varje år och kan ge upp till 50 miljoner ton koldioxidutsläpp. Kapacitetsbegränsningar på EU:s flygplatser gör att vi kan gå miste om upp till 818 000 jobb fram till 2035. Det är därför hög tid att EU planerar för den framtida efterfrågan på flygresor och undviker överbelastning. Därför betonar strategin vikten av att fullborda det gemensamma europeiska luftrummet, optimera användningen av våra mest trafikerade flygplatser och kartlägga flyglinjerna i och utanför EU för att hitta eventuella brister.

3. Upprätthålla EU:s höga standarder. För invånarnas och företagens skull är det viktigt att behålla EU:s höga standarder för säkerhet, trygghet, miljön, arbetsvillkor och passagerarrättigheter. Strategin föreslår flera åtgärder på dessa områden. Vi ska bl.a. uppdatera EU:s säkerhetsregler för att behålla en hög flygsäkerhet när trafiken ökar. Ett effektivt och ändamålsenligt regelverk ger dessutom branschen större möjligheter att växa och konkurrera internationellt. Kommissionen vill också försöka effektivisera säkerhetskontrollerna och sänka kostnaderna genom att främja ny teknik och ett riskbaserat förhållningssätt. Vi vill också stärka arbetsmarknadsdialogen och anställningsvillkoren inom flyget och uppnå en koldioxidneutral tillväxt från och med 2020.

4. Mer innovation, digital teknik och investeringar. Innovation och digitalisering kan bli en katalysator för flygets utveckling och dess drivkraft för tillväxt. EU måste särskilt kunna utnyttja drönarnas ekonomiska potential. Strategin föreslår därför regler som ska garantera säkerhet och rättslig klarhet för branschen och tar upp frågor om integritet och skydd av personuppgifter, säkerhet och miljön. Dessutom kommer investeringar i teknik och innovation att säkra EU:s ledande roll internationellt. EU planerar att investera 430 miljoner euro per år[1] fram till 2020 genom det gemensamma Sesarföretaget för europeisk flygledning (Single European Sky ATM Research). Genom att snabbt införa Sesarlösningar kan vi skapa över 300 000 nya jobb. Att utnyttja it-lösningar på bästa sätt är också viktigt för flygplatsernas kapacitet, effektivitet och kvalitet på tjänsterna.

Mer om luftfartsstrategin

Webbplats: videoklipp, citat, grafik, frågor och svar, fakta och siffror

Frågor och svar

Memo om internationell luftfart

Bakgrund

Luftfartsstrategin är ett av initiativen i kommissionens arbetsprogram för 2015. Den består av ett meddelande, ett förslag till översyn av EU:s regler för luftfartssäkerhet (förordning 216/2008) och tillstånd att förhandla fram övergripande luftfartsavtal på EU-nivå med länder utanför EU.

Flyget är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, jobb, handel och rörlighet och spelar en viktig roll för EU:s ekonomi. Branschen sysselsätter nästan 2 miljoner människor i EU och bidrar med 110 miljarder euro till EU:s ekonomi. De senaste 20 åren har avregleringen av den inre flygmarknaden och den kraftigt ökade efterfrågan på flygtransporter i EU och övriga världen gjort att det europeiska flyget har expanderat kraftigt. Flygtrafiken i Europa väntas öka till 14,4 miljoner flygningar år 2035 – en ökning med 50 procent jämfört med 2012.


[1]Planerat genomsnittligt bidrag under 2014–2020.

IP/15/6144

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar