Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia predkladá novú stratégiu v oblasti letectva pre Európu

Brusel 7. december 2015

Komisia dnes prijala novú stratégiu v oblasti letectva, prelomovú iniciatívu, ktorá má podporiť európsku ekonomiku, posilniť jej priemyselnú základňu a prispieť k celosvetovej vedúcej úlohe EÚ.

Európska komisia dnes prijala novú stratégiu v oblasti letectva pre Európu, prelomovú iniciatívu, ktorá má podporiť európsku ekonomiku, posilniť jej priemyselnú základňu a prispieť k celosvetovej vedúcej úlohe EÚ. Ide o tri kľúčové priority predsedu Jean-Claude Junckera, o ktoré sa stratégia pričiní tým, že zabezpečí, aby európske odvetvie leteckej dopravy zostalo konkurencieschopné a využilo výhody rýchlo sa meniacej a rozvíjajúcej sa svetovej ekonomiky. Silné a otvorené odvetvie leteckej dopravy prinesie prospech nielen podnikom, ale aj európskym občanom, a to tým, že im poskytne viac leteckých spojení so zvyškom sveta za nižšie ceny.

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Konkurencieschopná a efektívna letecká doprava je základom európskeho rastu. Táto nová stratégia v oblasti letectva vytvára rámec, ktorý európskej leteckej doprave umožní zachovať si vedúce postavenie vo svete. Potvrdzuje tiež priekopnícky záväzok Európy dosiahnuť udržateľnú leteckú dopravu, čo je vysoko aktuálnou otázkou v čase, keď celý svet upiera zrak na Paríž a konferenciu OSN o zmene klímy.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová dodala: „Európske letectvo čelí viacerým výzvam a dnes predložená stratégia vytyčuje komplexný a ambiciózny akčný plán na udržanie vedúceho postavenia tohto odvetvia. Poskytnutím nových investičných a podnikateľských príležitostí stratégia prispeje k zachovaniu konkurencieschopnosti európskych spoločností a umožní im rásť udržateľným spôsobom. Občania Európy budú profitovať aj zo širšieho výberu, nižších cien a najvyššej úrovne bezpečnosti a ochrany.“

Cieľom Komisie je vytvoriť komplexnú stratégiu pre celý systém letectva EÚ. V tejto súvislosti má nasledujúce priority:

1. Dostať EÚ na pozíciu popredného aktéra v medzinárodnej leteckej doprave a súčasne zaručiť rovnaké podmienky. Odvetvie leteckej dopravy EÚ musí mať možnosť využiť nové rastové trhy. To je možné dosiahnuť prostredníctvom nových vonkajších dohôd o leteckej doprave s kľúčovými krajinami a regiónmi vo svete. Zlepší sa tým nielen prístup na trh, ale vzniknú aj nové obchodné príležitosti pre európske spoločnosti a zabezpečia sa spravodlivé a transparentné podmienky na trhu na základe jasného regulačného rámca. Týmito dohodami sa zabezpečí aj viac leteckých spojení a lepšie ceny pre cestujúcich. Globálna prepojenosť je hnacou silou obchodu a cestovného ruchu a priamo prispieva k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

2. Odstraňovať obmedzenia rastu vo vzduchu aj na zemi. Hlavnou výzvou pre rast leteckej dopravy v EÚ je reagovať na obmedzenia v oblasti kapacity, efektívnosti a prepojenosti. Roztrieštenosť európskeho vzdušného priestoru stojí ročne najmenej 5 miliárd EUR a jej dôsledkom je až 50 miliónov ton CO2. V dôsledku kapacitných obmedzení na letiskách EÚ by sme mohli do roku 2035 prísť až o 818 000 pracovných miest. Nastal preto čas, aby EÚ pripravila plán budúceho dopyt po leteckej doprave a zabránila preťaženiu. Z tohto dôvodu sa v stratégii zdôrazňuje význam dokončenia projektu jednotného európskeho neba, optimalizácie využívania našich najrušnejších letísk a monitorovania prepojenosti v rámci EÚ i mimo nej s cieľom zistiť nedostatky.

3. Zachovať prísne normy EÚ. V záujme európskych občanov a podnikov má rozhodujúci význam zachovanie prísnych noriem EÚ v oblastiach bezpečnosti, ochrany, životného prostredia, sociálnych otázok a práv cestujúcich. V stratégii sa v tomto zmysle navrhujú dôležité opatrenia a aktualizácia bezpečnostných pravidiel EÚ tak, aby sa spolu s rastúcim objemom leteckej dopravy udržala vysoká úroveň bezpečnostných noriem. Účinný regulačný rámec navyše poskytne priemyslu viac priestoru na to, aby ďalej prosperoval a ostal konkurencieschopný na celosvetovej úrovni. Komisia bude tiež hľadať spôsoby, ako znížiť zaťaženie v podobe bezpečnostných kontrol a nákladov, a to využitím nových technológií a prístupu založeného na rizikách. Bude naďalej posilňovať sociálny dialóg, zlepšovať pracovné podmienky v letectve a presadzovať rozsiahle celosvetové opatrenia na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho rastu od roku 2020.

4. Dosiahnuť pokrok v oblastiach inovácie, digitálnych technológií a investícií. Inovácia a digitalizácia budú katalyzátorom pre rozvoj leteckej dopravy a pre jej fungovanie v prospech podpory rastu. Európa musí predovšetkým plne využiť potenciál drónov. Z tohto dôvodu sa v stratégii navrhuje právny rámec, aby sa v odvetví zaistila bezpečnosť a právna istota, a reaguje sa na obavy súvisiace s ochranou súkromia a údajov, bezpečnostnou ochranou a životným prostredím. Primerané investície do technológií a inovácie navyše posilnia poprednú úlohu Európy v medzinárodnej leteckej doprave. Európska únia plánuje do roku 2020 každoročne investovať 430 miliónov EUR[1] do projektu Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR). Včasným zavedením riešení projektu SESAR by sa mohlo vytvoriť viac ako 300 000 nových pracovných miest. Zavádzanie a optimalizácia informačných a komunikačných technológií má osobitný význam aj pre letiskové kapacity, výkonnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Viac informácií o stratégii v oblasti letectva:

Internetová stránka o stratégii v oblasti letectva: videá, citácie, infografika, otázky a odpovede, fakty a čísla

Otázky a odpovede

Oznam o medzinárodnej leteckej doprave

Všeobecný kontext

Stratégia v oblasti letectva je jednou z iniciatív uvedených v pracovnom programe Komisie na rok 2015. Pozostáva z oznámenia, návrhu na revíziu pravidiel bezpečnosti letectva EÚ (nariadenie č. 216/2008) a požiadaviek na rokovanie o komplexných dohodách o leteckej doprave na úrovni EÚ s mnohými kľúčovými tretími krajinami.

Letecká doprava je silným hnacím motorom hospodárskeho rastu, zamestnanosti, obchodu a mobility v Európskej únii a zohráva kľúčovú úlohu v hospodárstve EÚ. Toto odvetvie zamestnáva v EÚ takmer 2 milióny osôb a európskemu hospodárstvu každoročne prináša 110 miliárd EUR. Liberalizácia vnútorného trhu leteckej dopravy a výrazný rast dopytu po leteckej doprave v rámci EÚ a na celom svete v priebehu posledných 20 rokov vyústili do významného rozvoja európskeho odvetvia leteckej dopravy. Odvetvie leteckej dopravy v Európe v roku 2035 dosiahne podľa prognóz úroveň 14,4 milióna letov, čo je o 50 % viac ako v roku 2012.


[1]Predpokladané priemerné ročné príspevky v rokoch 2014 – 2020.

IP/15/6144

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar