Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio esittää uuden ilmailustrategian Euroopalle

Bryssel 7. joulukuuta 2015

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden ilmailustrategian, joka merkitsee käännekohtaa Euroopan talouden vauhdittamiselle, Euroopan teollisuuspohjan lujittamiselle ja EU:n maailmanlaajuisen johtoaseman säilyttämiselle.

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden ilmailustrategian Euroopalle. Se merkitsee käännekohtaa Euroopan talouden vauhdittamiselle, Euroopan teollisuuspohjan lujittamiselle ja EU:n maailmanlaajuisen johtoaseman säilyttämiselle. Nämä ovat komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ohjelman painopisteitä, ja ilmailustrategia edistää niiden saavuttamista varmistamalla, että Euroopan ilmailusektori voi säilyä kilpailukykyisenä sekä hyötyä nopeasti muuttuvasta ja kehittyvästä maailmantaloudesta. Vahva ja ulospäinsuuntaunut ilmailuala hyödyttää yritysten lisäksi Euroopan kansalaisia tarjoamalla lisää hinnaltaan edullisia yhteyksiä eri puolille maailmaa.

”Kilpailukykyinen ja tehokas ilmailu on keskeisen tärkeä Euroopan kasvulle”, sanoi energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, ja jatkoi: ”Uusi ilmailustrategia tarjoaa Euroopan ilmailulle puitteet sen maailmanlaajuisen johtoaseman säilyttämiseen. Lisäksi se vahvistaa Euroopan uraauurtavan sitoutumisen kestävään ilmailuun, mikä on hyvin ajankohtainen asia juuri nyt, kun koko maailman huomio on kiinnittynyt Pariisin ilmastokokoukseen.”

EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc lisäsi: ”Euroopan ilmailulla on voitettavanaan joukko haasteita, ja nyt esitettävä ilmailustrategia tarjoaa kattavan ja kunnianhimoisen toimintasuunnitelman alan pitämiseksi eturintamassa. Strategia auttaa säilyttämään Euroopan yritysten kilpailukyvyn uusilla investoinneilla ja liiketoimintamahdollisuuksilla, jotka mahdollistavat yritysten kestävän kasvun. Lisäksi eurooppalaisten valinnanvara lisääntyy ja hinnat laskevat samalla kun turvallisuus ja turvatoiminta säilytetään korkeimmalla mahdollisella tasolla.”

Komission tavoitteena on koko EU:n ilmailujärjestelmän kattava kokonaisvaltainen strategia, jonka keskeisiä tavoitteita ovat seuraavat:

1. Varmistaa EU:lle johtoasema kansainvälisessä ilmailussa ja kaikille tasapuoliset toimintaedellytykset. EU:n ilmailun on voitava hyödyntää uusia kasvumarkkinoita. Tämä voidaan saavuttaa tekemällä uusia ulkoisia ilmailusopimuksia eräiden tärkeiden maiden ja alueiden kanssa. Paremman markkinoille pääsyn lisäksi sopimukset tuottavat Euroopan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä turvaavat selkeiden sääntöjen avulla tasapuoliset ja läpinäkyvät markkinaedellytykset. Sopimukset auttavat myös lisäämään yhteyksiä ja pitämään hinnat matkustajille edullisempina. Maailmanlaajuiset liikenneyhteydet ovat kaupan ja matkailun keskeisiä edellytyksiä, jotka vaikuttavat suoraan talouskasvuun ja työpaikkojen syntymiseen.

2. Puuttua kasvun rajoihin ilmassa ja maassa. EU:n ilmailusektorin kasvun keskeisen haasteen muodostavat kapasiteetin, tehokkuuden ja liikenneyhteyksien rajoitukset. Euroopan ilmatilan pirstaleisuuden hinta on vuodessa ainakin 5 miljardia euroa ja jopa 50 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. EU:n lentoasemien kapasiteettipulan kustannus voi olla jopa 818 000 työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Sen vuoksi EU:n pitää tehdä nyt suunnitelmia lentoliikenteen kysynnän tulevaisuuden ja ruuhkautumisongelman varalta. Tämän takia strategiassa painotetaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamista. Kyseisessä hankkeessa on kyse vilkkaimpien lentoasemien käytön optimoinnista sekä EU:n sisäisten ja ulkoisten yhteyksien seurannasta puutteiden yksilöimiseksi.

3. Säilyttää EU:n korkeat vaatimukset. Euroopan kansalaisten ja yritysten etujen vuoksi on ratkaisevan tärkeää säilyttää korkeatasoiset EU-vaatimukset lentoturvallisuuden, ilmailun turvaamisen, ympäristön, sosiaalisten kysymysten ja matkustajien oikeuksien aloilla. Strategiassa esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä ja EU:n turvallisuussääntöjen päivittämistä, jotta voidaan säilyttää korkea turvallisuustaso liikennemäärien kasvaessa. Lisäksi tehokas ja toimiva lainsäädäntö antaa alan teollisuudelle enemmän mahdollisuuksia menestyä ja säilyä kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Komission tarkoituksena on myös etsiä uusia keinoja lieventää turvatarkastuksista aiheutuvia hankaluuksia ja kustannuksia, erityisesti ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja soveltamalla riskiperusteista lähestymistapaa. Komissio jatkaa ilmailun työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tukemista ja työehtojen parantamista ja tavoittelee maailmanlaajuista toimenpidettä hiilineutraalin kasvun toteuttamiseksi vuodesta 2020.

4. Edistyä innovaatioissa, digitaaliteknologiassa ja investoinneissa. Innovaatiot ja digitalisaatio ovat liikkeelle panevia voimia ilmailun kehittämisessä ja sen toiminnassa kasvun aikaan saajana. Euroopan on erityisesti otettava käyttöön kaikki miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvät mahdollisuudet. Tämän vuoksi strategiassa ehdotetaan sääntöjä, joilla varmistetaan turvallisuus ja toimialan oikeusvarmuus sekä käsitellään yksityisyyden suojaan, tietosuojaan, turvatoimintaan ja ympäristöön liittyviä huolenaiheita. Lisäksi on tarpeen turvata Euroopan johtoasema kansainvälisessä ilmailussa, ja tähän tarvitaan investointeja. Euroopan unioni on suunnitellut investoivansa vuoteen 2020 asti vuosittain 430 miljoonaa euroa[1] yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushankkeeseen (SESAR). SESARin oikein ajoitettu käyttöönotto voi auttaa luomaan yli 300 000 uutta työpaikkaa. Myös tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto ja optimointi ovat keskeisessä asemassa lentoasemien kapasiteetin, suorituskyvyn ja palvelun laadun kannalta.

Lisätietoja ilmailustrategiasta:

Ilmailustrategian verkkosivusto: videoita, sitaatteja, infografiikkaa, kysymyksiä ja vastauksia, asia- ja numerotietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Taustatiedote kansainvälisestä ilmailusta

Taustaa

Ilmailustrategia on yksi aloitteista, jotka luetellaan komission vuoden 2015 työohjelmassa. Strategia koostuu tiedonannosta, EU:n lentoturvallisuussääntöjen (asetus 216/2008) tarkistusta koskevasta ehdotuksesta ja valtuutuspyynnöistä kattavien EU:n tason lentoliikennesopimusten neuvottelemiseksi eräiden EU:n ulkopuolisten tärkeiden ilmailumaiden kanssa.

Ilmailu on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin ja liikkuvuuden edistäjä Euroopan unionissa, ja sillä on ratkaisevaa merkitystä EU:n taloudelle. Ala työllistää EU:ssa melkein 2 miljoonaa ihmistä ja sen merkitys EU:n taloudelle on 110 miljardia euroa. EU:n ilmailupalvelujen sisämarkkinoiden vapauttaminen ja lentoliikenteen kysynnän voimakas kasvu sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti ovat johtaneet Euroopan ilmailualan kehittymiseen merkittävästi viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Euroopan lentoliikenteen määrän ennakoidaan kasvavan vuoteen 2035 mennessä 14,4 miljoonaan lentoon, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.


[1]Suunniteltu vuotuinen keskimääräinen rahoitus vuosina 2014–2020.

IP/15/6144

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar