Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon esitleb uut Euroopa lennundusstrateegiat

Brüssel, 7. detsember 2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue lennundusstrateegia. See on oluline algatus, mille eesmärk on elavdada Euroopa majandust, tugevdada meie tööstusbaasi ja edendada ELi ülemaailmset juhtpositsiooni.

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue Euroopa lennundusstrateegia. See on oluline algatus, mille eesmärk on elavdada Euroopa majandust ning tugevdada ELi tööstusbaasi ja ülemaailmset juhtpositsiooni. Nii toetab strateegia president Jean-Claude Junckeri kolme põhilist prioriteeti, tagades Euroopa lennundussektori konkurentsivõime püsimise ja suutlikkuse kasutada ära maailmamajanduse kiirest muutumisest ja arengust tulenevaid võimalusi. Tugev ja maailmale avatud lennundussektor toob kasu nii ettevõtjatele kui ka Euroopa elanikele, sest võimaldab luua rohkem ühendusi ülejäänud maailmaga ning küsida nende kasutamise eest madalamat hinda.

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Konkurentsivõimeline lennundussektor on äärmiselt oluline Euroopa majanduskasvu tagamiseks. Uue lennundusstrateegiaga luuakse raamistik, mis võimaldab Euroopa lennundusel maailmas juhtpositsioonile jääda. Samuti kinnitab see Euroopa teedrajavat pühendumust jätkusuutlikule lennundusele, mis on väga aktuaalne teema, kuna terve maailma pilgud on suunatud Pariisis toimuvale ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsile.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc lisas: „Euroopa lennundus seisab silmitsi mitmete probleemidega ja täna vastu võetud strateegias on esitatud terviklik ja tulevikkuvaatav tegevuskava meie lennundussektori edumaa hoidmiseks. Tegevuskava aitab uute investeerimis- ja ärivõimaluste kaudu säilitada ettevõtjate konkurentsivõime ning võimaldab neil jätkusuutlikult kasvada. Euroopa kodanikud saavad kasu ka suuremast valikust, odavamatest hindadest ning kõrgeimast ohutuse ja turvalisuse tasemest.”

Komisjoni eesmärk on luua kõikehõlmav strateegia kogu ELi lennunduse ökosüsteemi jaoks. Seda silmas pidades on komisjonil järgmised prioriteedid.

1. ELi juhtrolli kindlustamine rahvusvahelises lennunduses, tagades samas võrdsed tingimused. ELi lennundussektorile tuleb anda võimalus siseneda uutele kasvavatele turgudele. Seda saab saavutada maailma olulisemate riikide ja piirkondadega lennunduslepingute sõlmimise kaudu. Nii paraneb juurdepääs turule, Euroopa ettevõtjatele tekivad uued ärivõimalused ja samas on tagatud õiglased ja läbipaistvad turutingimused, mis põhinevad selgel õigusraamistikul. Need lepingud aitavad suurendada lennuliinide arvu ja tagada reisijatele madalamad piletihinnad. Üleilmsete lennuühenduste olemasolu annab hoogu kaubandusele ja turismile ning aitab otseselt kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele.

2. Kasvupiirangute kõrvaldamine nii õhus kui ka maa peal. ELi lennunduse arengu tagamiseks tuleb eelkõige lahendada läbilaskevõime, tõhususe ja lennuliinidega seotud piirangud. Euroopa õhuruumi killustatus läheb meile maksma vähemalt viis miljardit eurot aastas ning toob kaasa kuni 50 miljonit tonni CO2-heidet. ELi lennujaamade läbilaskevõime piirangud võivad 2035. aastaks maksma minna kuni 818 000 töökohta. Seega on ELil nüüd õige aeg teha lennundussektori tulevasest nõudlusest lähtuvaid plaane ja vältida ülekoormust. Sel põhjusel rõhutatakse strateegias vajadust viia lõpule ühtse Euroopa taeva projekt, optimeerida meie suurima sõitjate arvuga lennujaamade kasutust ning jälgida ELi-siseseid ja ELi-väliseid lennuühendusi, et teha kindlaks puudused.

3. ELi kõrgetele standardite säilitamine. Euroopa elanike ja ettevõtjate huvides on oluline säilitada ELi kõrged standardid ohutuse, turvalisuse, keskkonna, sotsiaalküsimuste ja reisijate õiguste valdkonnas. Strateegia hõlmab seda silmas pidades ELi ohutuseeskirjade ajakohastamist käsitlevaid olulisi ettepanekuid, mille eesmärk on säilitada lennuliikluse tihenemise tingimustes ranged ohutusnõuded. Lisaks annab tõhus ja tulemuslik õigusraamistik tööstusharule suurema paindlikkuse jõudsaks arenguks ja üleilmse konkurentsivõime säilitamiseks. Komisjon otsib ka viise, kuidas vähendada uue tehnoloogia ja riskipõhise lähenemisviisi rakendamise teel turvakontrolliga seotud koormust ja kulusid. Strateegiaga kindlustatakse lennunduses toimuvat sotsiaaldialoogi ja parandatakse töötingimusi ning tegutsetakse jõulise üleilmse meetme nimel, mille eesmärk on saavutada alates 2020. aastast CO2-neutraalne majanduskasv.

4. Innovatsiooni, digitaaltehnoloogia ja investeeringute edendamine. Lennunduse arengu ja selle majanduskasvu soodustava mõju tõukejõuks saab innovatsioon ja digiteerimine. Eelkõige peab Euroopa täielikult ära kasutama droonide potentsiaali. Seepärast tehakse strateegias ettepanek õigusraamistiku kohta, millega tagataks lennundussektori ohutus ja õiguskindlus ning milles käsitletaks eraelu puutumatuse ja andmekaitse, julgeoleku ja keskkonnaga seotud murekohti. Lisaks aitavad asjakohased investeeringud tehnoloogiasse ja innovatsiooni kindlustada Euroopa juhtrolli rahvusvahelises lennunduses. Euroopa Liit kavatseb kuni aastani 2020 investeerida ühtse Euroopa taeva Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) projekti 430 miljonit eurot[1] aastas. SESARi õigeaegne kasutuselevõtt võib tuua kaasa enam kui 300 000 uue töökoha loomise. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtt ja optimeerimine on eriti oluline lennujaamade läbilaskevõime, tõhususe ja teenuse kvaliteedi seisukohast.

Lisateave Euroopa lennundusstrateegia kohta

Lennundusstrateegia veebisait: video, tsitaadid, infograafika, küsimused-vastused, faktid ja arvud

Küsimused ja vastused

Rahvusvahelist lennundust käsitlev teabekiri

Taust

Lennundusstrateegia on üks Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööprogrammis loetletud algatustest. See hõlmab teatist, ettepanekut vaadata läbi ELi lennundusohutuseeskirjad (määrus (EÜ) nr 216/2008) ja taotlust pidada ELi tasandil läbirääkimisi üldiste lennutranspordilepingute sõlmimiseks mitmete oluliste kolmandate riikidega.

Lennundus soodustab märkimisväärselt majanduskasvu, töökohtade loomist, kaubandust ja liikuvust Euroopa Liidus ning mängib olulist rolli ELi majanduses. Lennundussektor annab ELis tööd ligikaudu kahele miljonile inimesele ning selle väärtus Euroopa majanduse jaoks on 110 miljardit eurot. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa lennundussektor märkimisväärselt arenenud tänu ELi lennuteenuste siseturu liberaliseerimisele ning lennutranspordiga seotud nõudluse olulisele kasvule ELis ja kogu maailmas. Prognooside kohaselt suureneb Euroopa lennuliikluse maht 2035. aastaks 14,4 miljoni lennuni, mida on 50% rohkem kui 2012. aastal.


[1]Eeldatav keskmine aastane toetus ajavahemikus 2014–2020.

IP/15/6144

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar