Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή παρουσιάζει νέα στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέα στρατηγική αερομεταφορών, μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει ορόσημο και θα τονώσει την οικονομία της Ευρώπης, θα ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση και θα συμβάλει στην ηγετική θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέα στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη, μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει ορόσημο και σκοπό έχει την τόνωση της οικονομίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, καθώς και της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες του προέδρου κ. Jean-Claude Juncker, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την εν λόγω στρατηγική, διασφαλίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός αεροπορικός τομέας θα παραμείνει ανταγωνιστικός και θα αποκομίσει τα οφέλη της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία μεταβάλλεται και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ένας ισχυρός και εξωστρεφής αεροπορικός τομέας θα ωφελήσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες προσφέροντάς τους περισσότερες συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο σε χαμηλότερες τιμές.

Ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα των αερομεταφορών έχει θεμελιώδη σημασία για την οικονομική μεγέθυνση της Ευρώπης. Η νέα αυτή στρατηγική αερομεταφορών δημιουργεί ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές να διατηρήσουν την παγκόσμια ηγετική τους θέση. Επίσης, επιβεβαιώνει την πρωτοπόρα δέσμευση της Ευρώπης για βιώσιμο κλάδο αερομεταφορών, θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς η προσοχή όλου του πλανήτη είναι στραμμένη στο Παρίσι ενόψει της διάσκεψης COP21».

Η Επίτροπος, αρμόδια για θέματα μεταφορών, Violeta Bulc προσέθεσε: «Οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και η σημερινή στρατηγική προτείνει ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο δράσης για να διατηρήσει ο τομέας το προβάδισμά του. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αναμένεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών, με νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα συμβάλουν με τη σειρά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επίσης θα ωφεληθούν από περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές και το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας.»

Στόχος της Επιτροπής είναι η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για το σύνολο του αεροπορικού οικοσυστήματος της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες είναι οι εξής:

1. Εδραίωση της ΕΕ ως ηγετικού παράγοντα στις διεθνείς αερομεταφορές και, ταυτόχρονα, διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο αεροπορικός τομέας της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σύναψη νέων εξωτερικών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών με σημαντικές χώρες και περιοχές του κόσμου. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά, να παρέχουν νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και να διασφαλίσουν θεμιτούς και διαφανείς όρους στην αγορά με βάση ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι εν λόγω συμφωνίες θα προσφέρουν επίσης περισσότερες συνδέσεις και καλύτερες τιμές για τους επιβάτες. Η παγκόσμια συνδετικότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για το εμπόριο και τον τουρισμό και συμβάλλει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

2. Αντιμετώπιση των ορίων ανάπτυξης στον αέρα και στο έδαφος. Η κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αερομεταφορών είναι να μειωθούν οι περιορισμοί στην χωρητικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνδετικότητα. Ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου στοιχίζει τουλάχιστον 5 δισεκατ. ευρώ ετησίως και την εκπομπή έως και 50 εκατ. τόνων CO2. Οι περιορισμοί στην χωρητικότητα των ευρωπαϊκών αερολιμένων ενδέχεται να στοιχίσουν έως και 818.000 θέσεις εργασίας έως το 2035. Τώρα, λοιπόν, πρέπει η ΕΕ να καταρτίσει σχέδιο για τη μελλοντική ζήτηση αεροπορικών μεταφορών και την αποφυγή συμφόρησης. Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της στρατηγικής, επισημαίνεται η σημασία της ολοκλήρωσης του σχεδίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η βελτιωμένη στο μέγιστο δυνατόν αξιοποίηση της χωρητικότητας των πλέον πολυσύχναστων αερολιμένων και η παρακολούθηση της συνδετικότητας εντός και εκτός της ΕΕ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις.

3. Διατήρηση υψηλών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα για την ασφάλεια, την προστασία, το περιβάλλον, τα κοινωνικά θέματα και τα δικαιώματα των επιβατών, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η στρατηγική προτείνει σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση με την επικαιροποίηση των κανόνων ασφάλειας της ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας παράλληλα με τις αυξανόμενες ροές κυκλοφορίας. Επιπλέον, ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό κανονιστικό πλαίσιο θα αποφέρει στον κλάδο περισσότερη ευελιξία, ώστε να μπορέσει να προοδεύσει και να παραμείνει ανταγωνιστικός σε παγκόσμια κλίμακα. Η Επιτροπή θα αναζητήσει επίσης τρόπους για τη μείωση του φόρτου των ελέγχων ασφαλείας και του κόστους με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προσέγγιση βάσει κινδύνων. Σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο και τις συνθήκες εργασίας στον τομέα των αερομεταφορών και να επιδιώξει την αποφασιστική εφαρμογή ενός παγκόσμιου μέτρου για την επίτευξη ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020.

4. Επίτευξη προόδου όσον αφορά την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις επενδύσεις. Καταλύτης για την ανάπτυξη της αεροπορίας, καθώς και του ρόλου της ως μοχλού ανάπτυξης, θα είναι η καινοτομία και η ψηφιοποίηση. Ειδικότερα, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Για το σκοπό αυτό, η στρατηγική προτείνει ένα νομικό πλαίσιο που εγγυάται την ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια του δικαίου, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων, την προστασία και το περιβάλλον. Επιπλέον, με κατάλληλες επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία θα διασφαλισθεί ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επενδύει 430 εκατ. ευρώ[1] ετησίως, έως το 2020, στο ερευνητικό έργο ΑΤΜ (SESAR) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Η έγκαιρη διάδοση των λύσεων SESAR μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν επίσης εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για τη χωρητικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα εξυπηρέτησης των αερολιμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική αερομεταφορών:

Ιστότοπος της στρατηγικής αερομεταφορών: βίντεο, δηλώσεις, ενημερωτικά γραφήματα, ερωτήσεις και απαντήσεις, δεδομένα και στοιχεία

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διεθνείς αερομεταφορές

Ιστορικό

Η στρατηγική αερομεταφορών είναι μία από τις πρωτοβουλίες που περιέχονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015. Αποτελείται από ανακοίνωση, πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας (κανονισμός 216/2008) και αιτήματα για διαπραγμάτευση συνολικών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ με μια σειρά από βασικές τρίτες χώρες.

Οι αερομεταφορές είναι ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, του εμπορίου και της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομία της ΕΕ και ενισχύουν την ηγετική θέση της διεθνώς. Στον τομέα των αερομεταφορών απασχολούνται σχεδόν 2 εκατ. άτομα, ενώ η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία της Ευρώπης ανέρχεται σε 110 δισεκ. ευρώ. Τα τελευταία 20 έτη, η ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ και η ουσιαστική αύξηση της ζήτησης αεροπορικών μεταφορών εντός της ΕΕ και παγκοσμίως έχουν οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αεροπορικού τομέα. Η εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη αναμένεται ότι θα φτάσει τα 14,4 εκατ. πτήσεις το 2035, ήτοι 50 % περισσότερες σε σύγκριση με το 2012.


[1]Προβλεπόμενη μέση ετήσια συνεισφορά κατά την περίοδο 2014-2020

IP/15/6144

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar