Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fremlægger en ny europæisk luftfartsstrategi

Bruxelles, den 7 december 2015

I dag har Kommissionen vedtaget en ny luftfartsstrategi og dermed taget et vigtigt initiativ til at stimulere Europas økonomi, styrke dets industri og bidrage til EU's globale førerposition.

I dag har Europa-Kommissionen vedtaget en ny europæisk luftfartsstrategi og dermed taget et vigtigt initiativ til at stimulere EU's økonomi og styrke EU's industri og globale førerposition. Dette er tre nøgleprioriteter for kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Strategien kan bidrage til at realisere prioriteterne ved at sikre, at EU's luftfartssektor forbliver konkurrencedygtig og høster fordelene af en global økonomi i hastig forandring og udvikling. En stærk og udadvendt luftfartssektor vil ikke blot være en fordel for virksomhederne, men også for EU's borgere ved at give dem flere forbindelser til resten af verden til lavere priser.

Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, udtaler: "Konkurrencedygtig og effektiv luftfart er afgørende for væksten i EU. Den nye luftfartsstrategi skaber en ramme, som vil gøre det muligt for EU at bevare sin førerposition på verdensplan. Strategien er samtidig en fortsættelse af EU's pionerindsats inden for bæredygtig luftfart, som er et meget aktuelt emne nu, hvor hele verden retter blikket mod COP21 i Paris".

EU’s kommissær for transport, Violeta Bulc, tilføjer: "EU's luftfartssektor står over for en række udfordringer, og den strategi, der er vedtaget i dag, opstiller en omfattende og ambitiøs handlingsplan, så sektoren kan fastholde sin plads i den absolutte top. Strategien bidrager til at fastholde EU-virksomhedernes konkurrenceevne ved at give dem nye investerings- og forretningsmuligheder, og derved sikres deres bæredygtige vækst. EU's borgere vil også kunne nyde godt af større udvalg, lavere priser og de højeste sikkerhedsstandarder".

Det er Kommissionens mål at fastlægge en strategi for hele økosystemet inden for EU's luftfart. I den forbindelse er der følgende prioriterede områder:

1. Placering af EU som en førende aktør inden for international luftfart og samtidig sikring af lige vilkår. EU's luftfartssektor skal kunne udnytte mulighederne på de nye vækstmarkeder. Dette kan opnås gennem nye eksterne luftfartsaftaler med vigtige lande og regioner. Disse aftaler vil ikke blot forbedre markedsadgangen, men også give EU-virksomheder nye forretningsmuligheder og sikre retfærdige og gennemsigtige markedsvilkår på grundlag af et klart regelsæt. Aftalerne vil også medføre flere forbindelser og bedre priser for passagererne. Globale forbindelser er en drivkraft for handel og turisme og bidrager direkte til vækst og jobskabelse i økonomien.

2. Håndtering af begrænsninger for vækst i luften og på landjorden. Den største udfordring for væksten i EU’s luftfart er begrænsningerne med hensyn til kapacitet, effektivitet og forbindelser. Fragmenteringen af det europæiske luftrum koster mindst 5 mia. EUR om året og op til 50 mio. tons CO2. Kapacitetsbegrænsninger i EU's lufthavne vil kunne koste op til 818 000 jobs inden 2035. Tiden er derfor moden til, at EU lægger en plan for at håndtere fremtidens efterspørgsel inden for lufttransport og undgå overbelastning. Derfor lægges der i strategien vægt på at gennemføre projektet om det fælles europæiske luftrum, optimere anvendelsen af vores travleste lufthavne og overvåge forbindelser inden for og uden for EU med henblik på at identificere mangler.

3. Opretholdelse af høje EU-standarder. Det er af helt afgørende interesse for EU's borgere og virksomheder at fastholde høje EU-standarder for sikkerhed, security, miljø, sociale spørgsmål og passagerrettigheder. Med strategien foreslås der en række vigtige foranstaltninger i denne henseende, især i form af en opdatering af EU's sikkerhedsregler med henblik på at opretholde de høje sikkerhedsstandarder samtidig med den fortsatte stigning i lufttrafik. Derudover vil en effektiv retlig ramme give branchen mere fleksibilitet, så den kan vokse og forblive konkurrencedygtig på globalt plan. Kommissionen vil også søge at lette byrden i forbindelse med sikkerhedskontrol og omkostninger, bl.a. ved at anvende ny teknologi og en risikobaseret tilgang. Den vil yderligere styrke den sociale dialog og forbedre arbejdstagernes vilkår inden for luftfarten og arbejde for en robust global ordning med henblik på at opnå CO2-neutral vækst i 2020.

4. Fremskridt med hensyn til innovation, digital teknologi og investeringer. Innovation og digitalisering vil være katalysatorer for udviklingen af luftfarten og dennes funktion som drivkraft for vækst. EU skal især arbejde for at udnytte det fulde potentiale i droner. Derfor foreslås der med strategien en retlig ramme for sikkerhed og retssikkerhed for virksomhederne. Der tages i strategien ligeledes hensyn til bekymringer vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, sikkerhed og miljø. Derudover skal de nødvendige investeringer i teknologi og innovation sikre Europas førende rolle inden for international luftfart. Den Europæiske Union har planlagt at investere 430 mio. EUR[1] i forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR-projektet) hvert år frem til 2020. En rettidig gennemførelse af SESAR-løsninger kan potentielt betyde 300 000 nye arbejdspladser. Udviklingen og optimeringen af informations- og kommunikationsteknologier er ligeledes særdeles relevant for lufthavnes kapacitet, effektivitet og servicekvalitet.

Yderligere oplysninger om luftfartsstrategien:

Websted for luftfartsstrategien: Video, citater, infografik, Q&A, fakta og tal

Spørgsmål og svar

NOTAT om international luftfart

Baggrund

Luftfartsstrategien er et af de initiativer, der er indgår i Kommissionens arbejdsprogram for 2015. Den består af en meddelelse, et forslag til revision af EU’s regler for luftfartssikkerhed (forordning 216/2008) og anmodninger om at forhandle omfattende luftfartsaftaler med en række vigtige tredjelande på EU-plan.

Luftfart er en stærk drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse, handel og mobilitet i Den Europæiske Union og spiller en afgørende rolle i EU's økonomi. Sektoren beskæftiger næsten 2 millioner mennesker i EU og bidrager med 110 mia. EUR til EU’s økonomi. I de sidste 20 år har EU's liberalisering af det indre marked for luftfartstjenester og den betydelige stigning i efterspørgslen efter lufttransport i EU og verden over medført en betydelig udvikling af EU's luftfartssektor. Luftfartssektoren i Europa forventes at nå 14,4 mio. flyvninger i 2035, hvilket er 50 % mere end i 2012.


[1]Det planlagte gennemsnitlige årlige bidrag 2014-2020.

IP/15/6144

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar